Shri Subramanya Hrudaya Stotram In Kannada

॥ Shri Subramanya Hrudaya Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ, ಸೌಂ ಬೀಜಂ, ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಷಣ್ಮುಖಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಷಟ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ತಾರಕಾಂತಕಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥
ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ –
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಷಟ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ತಾರಕಾಂತಕಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಭಯಂ ಖೇಟಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ ।
ಪಾಶಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ದೋರ್ಭಿರ್ದಧಾನಂ ಸದಾ
ಧ್ಯಾಯಾಮೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಮ್ ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ।

ಪೀಠಿಕಾ ।
ಸತ್ಯಲೋಕೇ ಸದಾನಂದೇ ಮುನಿಭಿಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಮ್ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛುರ್ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜಗತಾಂ ಗುರುಮ್ ॥ ೧ ॥

ಭಗವನ್ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಮಲಾಸನ ।
ಸದಾನಂದ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತೇ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತ ॥ ೨ ॥

ಬಹುಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮೇತಸ್ಯ ಗುಹಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ ।
ಹೃದಯಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಃ ತಸ್ಯೈವ ಕ್ರೌಂಚಭೇದಿನಃ ॥ ೩ ॥

See Also  Shirdi Saibaba Dhoop Aarti Kannada – Evening Arati – Sunset Harathi

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋದಯಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೈಕ ಸಾಧನಮ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮದಂ ಗುಹ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ॥ ೫ ॥

ರಹಸ್ಯಮೇತದ್ದೇವಾನಾಂ ಅದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ಸರ್ವಮಿತ್ರಕರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ತೇಜೋಬಲಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ ೬ ॥

ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಾರ್ಥಂ ವಃ ಪರಿತುಷ್ಟೇನ ಚೇತಸಾ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯೇ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವಮನೋಹರಮ್ ॥ ೭ ॥

ಅಥ ಹೃದಯಮ್ ।
ಸುವರ್ಣಮಂಡಪಂ ದಿವ್ಯಂ ರತ್ನತೋರಣರಾಜಿತಮ್ ।
ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರೈಶ್ಚ ಶೋಭಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ ೮ ॥

ಪರಮಾನಂದನಿಲಯಂ ಭಾಸ್ವತ್ಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ದೇವದಾನವಗಂಧರ್ವಗರುಡೈರ್ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರೈಃ । ॥ ೯ ॥

ಸೇವಾರ್ಥಮಾಗತೈಃ ಸಿದ್ಧೈಃ ಸಾಧ್ಯೈರಧ್ಯುಷಿತಂ ಸದಾ ।
ಮಹಾಯೋಗೀಂದ್ರಸಂಸೇವ್ಯಂ ಮಂದಾರತರುಮಂಡಿತಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಮಣಿವಿದ್ರುಮವೇದೀಭಿರ್ಮಹತೀಭಿರುದಂಚಿತಮ್ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇಽನಂತರತ್ನ ಶ್ರೀಚ್ಛಟಾಮಂಡಲಶೋಭಿತಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ದಿವ್ಯಂ ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತಃ ಸುಪರಿಷ್ಕೃತಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ತನ್ಮಧ್ಯೇಽಷ್ಟದಲಂ ಪದ್ಮಂ ಉದ್ಯದರ್ಕಪ್ರಭೋದಯಮ್ ।
ನಿಗಮಾಗಮರೋಲಂಬಲಂಬಿತಂ ಚಿನ್ಮಯೋದಯಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ದಿವ್ಯಂ ತೇಜೋಮಯಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇವತಾಭಿರ್ನಮಸ್ಕೃತಮ್ ।
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ ರುಚಿಭಿರ್ವಿಶಾಲಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಮ್ ।
ಅನಂತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಆಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಅಚಿಂತ್ಯಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತೇಜೋಬಲಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ಗುಹಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಮಹಾರ್ಹ ರತ್ನಖಚಿತ ಷಟ್ಕಿರೀಟವಿರಾಜಿತಮ್ ।
ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಕಲಾರಮ್ಯ ಸಮುದ್ಯನ್ಮೌಳಿಭೂಷಣಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಮದನೋಜ್ಜ್ವಲಕೋದಂಡಮಂಗಳಭ್ರೂವಿರಾಜಿತಮ್ ।
ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾರುಣಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿಲಸದ್ದ್ವಾದಶೇಕ್ಷಣಮ್ ॥ ೧೮ ॥

See Also  Chandramoulisha Stotram In Kannada – Kannada Shlokas

ಚಾರುಶ್ರೀವರ್ಣಸಂಪೂರ್ಣಮುಖಶೋಭಾವಿಭಾಸುರಮ್ ।
ಮಣಿಪ್ರಭಾಸಮಗ್ರಶ್ರೀಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಲಸದ್ದರ್ಪಣದರ್ಪಾಢ್ಯ ಗಂಡಸ್ಥಲವಿರಾಜಿತಮ್ ।
ದಿವ್ಯಕಾಂಚನಪುಷ್ಪಶ್ರೀನಾಸಾಪುಟವಿರಾಜಿತಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾಜಾಲಮಧುರಾಧರ ಶೋಭಿತಮ್ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಮೀಭೃತ್ಕಂಬುಕಂಧರ ಸುಂದರಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಮಹಾನರ್ಘಮಹಾರತ್ನದಿವ್ಯಹಾರವಿರಾಜಿತಮ್ ।
ಸಮಗ್ರನಾಗಕೇಯೂರಸನ್ನದ್ಧಭುಜಮಂಡಲಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ರತ್ನಕಂಕಣಸಂಭಾಸ್ವತ್ಕರಾಗ್ರ ಶ್ರೀಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಮಹಾಮಣಿಕವಾಟಾಭವಕ್ಷಃಸ್ಥಲವಿರಾಜಿತಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಅತಿಗಾಂಭೀರ್ಯಸಂಭಾವ್ಯನಾಭೀನವಸರೋರುಹಮ್ ।
ರತ್ನಶ್ರೀಕಲಿತಾಬದ್ಧಲಸನ್ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಸ್ಫುರತ್ಕನಕಸಂವೀತಪೀತಾಂಬರಸಮಾವೃತಮ್ ।
ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣ ರತ್ನಸ್ತಂಭೋಪಮೋರುಕಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ಸ್ವರ್ಣಕಾಹಲರೋಚಿಷ್ಣು ಜಂಘಾಯುಗಳಮಂಡಲಮ್ ।
ರತ್ನಮಂಜೀರಸನ್ನದ್ಧ ರಮಣೀಯ ಪದಾಂಬುಜಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಸಂಸ್ತುತಮ್ ।
ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಕರುಣಾದಕ್ಷೈಸ್ತೋಷಯಂತಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಚಿದಾನಂದಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂಕರಮ್ ।
ಶಂಕರಸ್ಯಾತ್ಮಜಂ ದೇವಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛರವಣೋದ್ಭವಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಅನಂತಾದಿತ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ತೇಜಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವರದಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥತತ್ತ್ವಕಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವವಿಭುಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಮ್ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತು ಹೃದಯಂ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ ೩೦ ॥

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವಿಂದತಿ ।
ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಸಮಾಸೀನಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಚರಿತಾಹ್ನಿಕಃ ॥ ೩೧ ॥

ಪ್ರಾಙ್ಮುಖೋ ಯತಚಿತ್ತಶ್ಚ ಜಪೇದ್ಧೃದಯಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸಕೃದೇವ ಮನುಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಖಿಲಂ ಶುಭಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ಇದಂ ಸರ್ವಾಘಹರಣಂ ಮೃತ್ಯುದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಸರ್ವಕಾಮಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಪ್ರಜಾಕರಂ ರಾಜ್ಯಕರಂ ಭಾಗ್ಯದಂ ಬಹುಪುಣ್ಯದಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಭೂಯೋ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಇದಂ ತು ನಾತಪಸ್ಕಾಯ ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ॥ ೩೫ ॥

See Also  Sanvichchatakam In Kannada

ನ ಚಾಶುಶ್ರೂಷವೇ ದೇಯಂ ನ ಮದಾಂಧಾಯ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ।
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಾಯ ಕುಲೀನಾಯ ಸ್ಕಂದಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ ॥ ೩೬ ॥

ಸತಾಮಭಿಮತಾಯೇದಂ ದಾತವ್ಯಂ ಧರ್ಮವರ್ಧನಮ್ ।
ಯ ಇದಂ ಪರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಜಪತಿ ಮಾನವಃ ।
ತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೩೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya Hrudaya Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil