Shri Subramanya Moola Mantra Stava In Kannada

॥ Shri Subramanya Moola Mantra Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ ॥
ಅಥಾತಃ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಸ್ತವಂ ಶಿವಮ್ ।
ಜಪತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನೄಣಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ ೧ ॥

ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ।
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪಾವನಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶರಾರಣ್ಯೋದ್ಭವಂ ಸ್ಕಂದಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಮ್ ।
ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೩ ॥

ರಾಜರಾಜಸಖೋದ್ಭೂತಂ ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಮ್ ।
ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೪ ॥

ವಲಾರಿಪ್ರಮುಖೈರ್ವಂದ್ಯ ವಲ್ಲೀಂದ್ರಾಣೀಸುತಾಪತೇ ।
ವರದಾಶ್ರಿತಲೋಕಾನಾಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೫ ॥

ನಾರದಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಮ್ ।
ನವವೀರೈಃ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೬ ॥

ಭಗವನ್ ಪಾರ್ವತೀಸೂನೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನ ।
ಭವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಯೋರ್ಭಕ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೭ ॥

ವಸು ಧಾನ್ಯಂ ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಅವಿಚ್ಛೇದಂ ಚ ಸಂತತೇಃ ।
ಶತ್ರುನಾಶನಮದ್ಯಾಶು ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೮ ॥

ಇದಂ ಷಡಕ್ಷರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಸಂತತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸಂಪದಶ್ಚಿಂತಿತಾಧಿಕಾಃ ॥ ೯ ॥

ಹೃದಬ್ಜೇ ಭಕ್ತಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ಮರನ್ ಬುಧಃ ।
ಯೋ ಜಪೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೦ ॥

ಇತಿ ಕುಮಾರತಂತ್ರಾರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subramanya Moola Mantra Stava Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

See Also  Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 In Kannada