Shri Valli Ashtottara Shatanamavali (Variation) In Kannada

॥ Shri Valli Ashtottara Shatanamavali (Variation) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ (ಪಾಠಾಂತರಂ) ॥
ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಪಂಕಜಧಾರಿಣೀಂ ಮಣಿಲಸತ್ತಾಟಂಕಕರ್ಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ದಕ್ಷೇ ಲಂಬಕರಾಂ ಕಿರೀಟಮಕುಟಾಂ ತುಂಗಸ್ತನೋರ್ಕಂಚುಕಾಮ್ |
ಅನ್ಯೋನ್ಯಕ್ಷಣಸಂಯುತಾಂ ಶರವಣೋದ್ಭೂತಸ್ಯ ಸವ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಗುಂಜಾಮಾಲ್ಯಧರಾಂ ಪ್ರವಾಳವಸನಾಂ ವಲ್ಲೀಶ್ವರೀಂ ಭಾವಯೇ ||

ಓಂ ಮಹಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಬುಜಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಂಬತಾಟಂಕ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರತನಯಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವ್ಯೇ ಲಂಬಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಂಗಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕಂಚುಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಸುವೇಷಾಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಂಜಾಮಾಲ್ಯಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವಾಲಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕಂದಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕಂದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕಾಂಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಿನ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಾಂಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಕಂಚುಕಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಂದುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » 108 Names of Shri Valli (Variation) Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil