Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) In Telugu

॥ Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) Telugu Lyrics ॥

॥ స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే) ॥
తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా ।
సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ ॥ ౧ ॥

తతోఽబ్రువన్ సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ ।
ప్రణిపత్య శుభం వాక్యం సేంద్రాః సాగ్నిపురోగమాః ॥ ౨ ॥

యో నః సేనాపతిర్దేవ దత్తో భగవతా పురా ।
తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా ॥ ౩ ॥

యదత్రానంతరం కార్యం లోకానాం హితకామ్యయా ।
సంవిధత్స్వ విధానజ్ఞ త్వం హి నః పరమా గతిః ॥ ౪ ॥

దేవతానాం వచః శ్రుత్వా సర్వలోకపితామహః ।
సాంత్వయన్మధురైర్వాక్యైస్త్రిదశానిదమబ్రవీత్ ॥ ౫ ॥

శైలపుత్ర్యా యదుక్తం తన్న ప్రజాః సంతు పత్నిషు । [స్యథ]
తస్యా వచనమక్లిష్టం సత్యమేవ న సంశయః ॥ ౬ ॥

ఇయమాకాశగా గంగా యస్యాం పుత్రం హుతాశనః ।
జనయిష్యతి దేవానాం సేనాపతిమరిందమమ్ ॥ ౭ ॥

జ్యేష్ఠా శైలేంద్రదుహితా మానయిష్యతి తత్సుతమ్ ।
ఉమాయాస్తద్బహుమతం భవిష్యతి న సంశయః ॥ ౮ ॥

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య కృతార్థా రఘునందన ।
ప్రణిపత్య సురాః సర్వే పితామహమపూజయన్ ॥ ౯ ॥

తే గత్వా పర్వతం రామ కైలాసం ధాతుమండితమ్ ।
అగ్నిం నియోజయామాసుః పుత్రార్థం సర్వదేవతాః ॥ ౧౦ ॥

దేవకార్యమిదం దేవ సంవిధత్స్వ హుతాశన ।
శైలపుత్ర్యాం మహాతేజో గంగాయాం తేజ ఉత్సృజ ॥ ౧౧ ॥

See Also  108 Names Of Arunachaleshwara In Telugu

దేవతానాం ప్రతిజ్ఞాయ గంగామభ్యేత్య పావకః ।
గర్భం ధారయ వై దేవి దేవతానామిదం ప్రియమ్ ॥ ౧౨ ॥

అగ్నేస్తు వచనం శ్రుత్వా దివ్యం రూపమధారయత్ ।
దృష్ట్వా తన్మహిమానాం స సమంతాదవకీర్యత ॥ ౧౩ ॥

సమంతతస్తదా దేవీమభ్యషించత పావకః ।
సర్వస్రోతాంసి పూర్ణాని గంగాయా రఘునందన ॥ ౧౪ ॥

తమువాచ తతో గంగా సర్వదేవపురోగమమ్ ।
అశక్తా ధారణే దేవ తవ తేజః సముద్ధతమ్ ॥ ౧౫ ॥

దహ్యమానాగ్నినా తేన సంప్రవ్యథితచేతనా ।
అథాబ్రవీదిదం గంగాం సర్వదేవహుతాశనః ॥ ౧౬ ॥

ఇహ హైమవతే పాదే గర్భోఽయం సన్నివేశ్యతామ్ ।
శ్రుత్వా త్వగ్నివచో గంగా తం గర్భమతిభాస్వరమ్ ॥ ౧౭ ॥

ఉత్ససర్జ మహాతేజాః స్రోతోభ్యో హి తదానఘ ।
యదస్యా నిర్గతం తస్మాత్తప్తజాంబూనదప్రభమ్ ॥ ౧౮ ॥

కాంచనం ధరణీం ప్రాప్తం హిరణ్యమమలం శుభమ్ ।
తామ్రం కార్ష్ణాయసం చైవ తైక్ష్ణ్యదేవాభ్యజాయత ॥ ౧౯ ॥

మలం తస్యాభవత్తత్ర త్రపు సీసకమేవ చ ।
తదేతద్ధరణీం ప్రాప్య నానాధాతురవర్ధత ॥ ౨౦ ॥

నిక్షిప్తమాత్రే గర్భే తు తేజోభిరభిరంజితమ్ ।
సర్వం పర్వతసన్నద్ధం సౌవర్ణమభవద్వనమ్ ॥ ౨౧ ॥

జాతరూపమితి ఖ్యాతం తదాప్రభృతి రాఘవ ।
సువర్ణం పురుషవ్యాఘ్ర హుతాశనసమప్రభమ్ ॥ ౨౨ ॥

తృణవృక్షలతాగుల్మం సర్వం భవతి కాంచనమ్ ।
తం కుమారం తతో జాతం సేంద్రాః సహమరుద్గణాః ॥ ౨౩ ॥

క్షీరసంభావనార్థాయ కృత్తికాః సమయోజయన్ ।
తాః క్షీరం జాతమాత్రస్య కృత్వా సమయముత్తమమ్ ॥ ౨౪ ॥

See Also  Manki Gita In Telugu

దదుః పుత్రోఽయమస్మాకం సర్వాసామితి నిశ్చితాః ।
తతస్తు దేవతాః సర్వాః కార్తికేయ ఇతి బ్రువన్ ॥ ౨౫ ॥

పుత్రస్త్రైలోక్యవిఖ్యాతో భవిష్యతి న సంశయః ।
తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా స్కన్నం గర్భపరిస్రవే ॥ ౨౬ ॥

స్నాపయన్ పరయా లక్ష్మ్యా దీప్యమానం యథానలమ్ ।
స్కంద ఇత్యబ్రువన్ దేవాః స్కన్నం గర్భపరిస్రవాత్ ॥ ౨౭ ॥

కార్తికేయం మహాభాగం కాకుత్స్థ జ్వలనోపమమ్ ।
ప్రాదుర్భూతం తతః క్షీరం కృత్తికానామనుత్తమమ్ ॥ ౨౮ ॥

షణ్ణాం షడాననో భూత్వా జగ్రాహ స్తనజం పయః ।
గృహీత్వా క్షీరమేకాహ్నా సుకుమారవపుస్తదా ॥ ౨౯ ॥

అజయత్స్వేన వీర్యేణ దైత్యసైన్యగణాన్విభుః ।
సురసేనాగణపతిం తతస్తమమలద్యుతిమ్ ॥ ౩౦ ॥

అభ్యషించన్ సురగణాః సమేత్యాగ్నిపురోగమాః ।
ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరోఽభిహితో మయా ॥ ౩౧ ॥

కుమారసంభవశ్చైవ ధన్యః పుణ్యస్తథైవ చ ।
భక్తశ్చ యః కార్తికేయే కాకుత్స్థ భువి మానవః ।
ఆయుష్మాన్ పుత్రపౌత్రైశ్చ స్కందసాలోక్యతాం వ్రజేత్ ॥ ౩౨ ॥

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే కుమారోత్పత్తిర్నామ సప్తత్రింశః సర్గః ॥ ౩౭ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil