Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Satanama Stotram In Telugu

॥ Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం ॥
ధ్యానం ।

కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ ।
బ్రహ్మాది-ప్రార్థనా-ప్రాప్త-దివ్యమానుష-విగ్రహమ్ ॥
భక్తానుగ్రహణైకాన్త-శాంత-స్వాన్త-సముజ్జ్వలమ్ ।
సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ ॥
కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ ।
ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ ॥

స్తోత్రం ।
శ్రీశంకరాచార్యవర్యో బ్రహ్మానందప్రదాయకః ।
అజ్ఞానతిమిరాదిత్యః సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమా ॥ ౧ ॥

వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాతా శ్రీమాన్ ముక్తిప్రదాయకః ।
శిష్యోపదేశనిరతో భక్తాభీష్టప్రదాయకః ॥ ౨ ॥

సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞః కార్యాకార్యప్రబోధకః ।
జ్ఞానముద్రాంచితకరః శిష్యహృత్తాపహారకః ॥ ౩ ॥

పరివ్రాజాశ్రమోద్ధర్తా సర్వతంత్రస్వతంత్రధీః ।
అద్వైతస్థాపనాచార్యః సాక్షాచ్చంకరరూపధృక్ ॥ ౪ ॥

షణ్మతస్థాపనాచార్యస్త్రయీమార్గప్రకాశకః ।
వేదవేదాంతతత్త్వజ్ఞో దుర్వాదిమతఖండనః ॥ ౫ ॥

వైరాగ్యనిరతః శాంతః సంసారార్ణవతారకః ।
ప్రసన్నవదనాంభోజః పరమార్థప్రకాశకః ॥ ౬ ॥

పురాణస్మృతిసారజ్ఞో నిత్యతృప్తో మహచ్చుచిః ।
నిత్యానందో నిరాతంకో నిస్సంగో నిర్మలాత్మకః ॥ ౭ ॥

నిర్మమో నిరహంకారో విశ్వవంద్యపదాంబుజః ।
సత్త్వప్రధానః సద్భావః సంఖ్యాతీతగుణోజ్జ్వలః ॥ ౮ ॥

అనఘః సారహృదయః సుధీః సారస్వతప్రదః ।
సత్యాత్మా పుణ్యశీలశ్చ సాంఖ్యయోగవిచక్షణః ॥ ౯ ॥

తపోరాశిర్మహాతేజా గుణత్రయవిభాగవిత్ ।
కలిఘ్నః కాలకర్మజ్ఞస్తమోగుణనివారకః ॥ ౧౦ ॥

భగవాన్ భారతీజేతా శారదాహ్వానపండితః ।
ధర్మాధర్మవిభాగజ్ఞో లక్ష్యభేదప్రదర్శకః ॥ ౧౧ ॥

నాదబిందుకలాభిజ్ఞో యోగిహృత్పద్మభాస్కరః ।
అతీంద్రియజ్ఞాననిధిర్నిత్యానిత్యవివేకవాన్ ॥ ౧౨ ॥

చిదానందశ్చిన్మయాత్మా పరకాయప్రవేశకృత్ ।
అమానుషచరిత్రాఢ్యః క్షేమదాయీ క్షమాకరః ॥ ౧౩ ॥

See Also  Sri Sarasvatya Ashtakam 2 In Telugu

భవ్యో భద్రప్రదో భూరిమహిమా విశ్వరంజకః ।
స్వప్రకాశః సదాధారో విశ్వబంధుః శుభోదయః ॥ ౧౪ ॥

విశాలకీర్తిర్వాగీశః సర్వలోకహితోత్సుకః ।
కైలాసయాత్రాసంప్రాప్తచంద్రమౌళిప్రపూజకః ॥ ౧౫ ॥

కాంచ్యాం శ్రీచక్రరాజాఖ్యయంత్రస్థాపనదీక్షితః ।
శ్రీచక్రాత్మకతాటంకతోషితాంబామనోరథః ॥ ౧౬ ॥

శ్రీబ్రహ్మసూత్రోపనిషద్భాష్యాదిగ్రంథకల్పకః ।
చతుర్దిక్చతురామ్నాయప్రతిష్ఠాతా మహామతిః ॥ ౧౭ ॥

ద్విసప్తతిమతోచ్చేత్తా సర్వదిగ్విజయప్రభుః ।
కాషాయవసనోపేతో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః ॥ ౧౮ ॥

జ్ఞానాత్మకైకదండాఢ్యః కమండలులసత్కరః ।
గురుభూమండలాచార్యో భగవత్పాదసంజ్ఞకః ॥ ౧౯ ॥

వ్యాససందర్శనప్రీతో ఋష్యశృంగపురేశ్వరః ।
సౌందర్యలహరీముఖ్యబహుస్తోత్రవిధాయకః ॥ ౨౦ ॥

చతుష్షష్టికలాభిజ్ఞో బ్రహ్మరాక్షసమోక్షదః ।
శ్రీమన్మండనమిశ్రాఖ్యస్వయంభూజయసన్నుతః ॥ ౨౧ ॥

తోటకాచార్యసంపూజ్యో పద్మపాదార్చితాంఘ్రికః ।
హస్తామలకయోగీంద్రబ్రహ్మజ్ఞానప్రదాయకః ॥ ౨౨ ॥

సురేశ్వరాఖ్యసచ్చిష్యసన్న్యాసాశ్రమదాయకః ।
నృసింహభక్తః సద్రత్నగర్భహేరంబపూజకః ॥ ౨౩ ॥

వ్యాఖ్యాసింహాసనాధీశో జగత్పూజ్యో జగద్గురుః ॥ ౨౪ ॥

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil