Sri Ahobala Narasimha Stotram In Kannada

॥ Sri Ahobala Narasimha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಲ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷಸರಸೀರುಹರಾಜಹಂಸಂ
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರಶೈಲಭವನಂ ಭವನಾಶಮೀಶಂ ।
ಗೋಕ್ಷೀರಸಾರ ಘನಸಾರಪಟೀರವರ್ಣಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ ॥ ೧ ॥

ಆದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಮಜಮವ್ಯಯಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರಶಿಖಿಲೋಚನಮಾದಿದೇವಂ ।
ಅಬ್ಜಾಮುಖಾಬ್ಜಮದಲೋಲುಪಮತ್ತಭೃಂಗಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ ॥ ೨ ॥

ಕೋಟೀರಕೋಟಿಘಟಿತೋಜ್ಜ್ವಲಕಾಂತಿಕಾಂತಂ
ಕೇಯೂರಹಾರಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಂ ।
ಚೂಡಾಗ್ರರಂಜಿತಸುಧಾಕರಪೂರ್ಣಬಿಂಬಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ ॥ ೩ ॥

ವರಾಹವಾಮನನೃಸಿಂಹಸುಭಾಗ್ಯಮೀಶಂ
ಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಲಹೃದಯಂ ವಿಬುಧೇಂದ್ರವಂದ್ಯಂ ।
ಹಂಸಾತ್ಮಕಂ ಪರಮಹಂಸಮನೋವಿಹಾರಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ ॥ ೪ ॥

ಮಂದಾಕಿನೀಜನನಹೇತುಪದಾರವಿಂದಂ
ಬೃಂದಾರಕಾಲಯವಿನೋದನಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ ।
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪತುಲಸೀರಚಿತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ ॥ ೫ ॥

ತಾರುಣ್ಯಕೃಷ್ಣತುಲಸೀದಳಧಾಮರಮ್ಯಂ
ಧಾತ್ರೀರಮಾಭಿರಮಣಂ ಮಹನೀಯರೂಪಂ ।
ಮಂತ್ರಾಧಿರಾಜಮಥದಾನವಮಾನಭೃಂಗಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಅಹೋಬಲನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತಂ ॥

Click Here to Read Sri Ahobala Narasimha Stotram Meaning:

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ahobala Narasimha Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram In Kannada