Sri Balakrishna Ashtakam In Kannada

॥ Sri Balakrishna Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕಂ ॥

ಲೀಲಯಾ ಕುಚೇಲ ಮೌನಿ ಪಾಲಿತಂ ಕೃಪಾಕರಂ
ನೀಲ ನೀಲಮಿಂದ್ರನೀಲ ನೀಲಕಾಂತಿ ಮೋಹನಂ ।
ಬಾಲನೀಲ ಚಾರು ಕೋಮಲಾಲಕಂ ವಿಲಾಸ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೧ ॥

ಇಂದುಕುಂದ ಮಂದಹಾಸಮಿಂದಿರಾಧರಾಧರಂ
ನಂದ ಗೋಪ ನಂದನಂ ಸನಂದನಾದಿ ವಂದಿತಂ ।
ನಂದ ಗೋಧನಂ ಸುರಾರಿ ಮರ್ದನಂ ಸಮಸ್ತ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೨ ॥

ವಾರಿ ಹಾರ ಹೀರ ಚಾರು ಕೀರ್ತಿತಂ ವಿರಾಜಿತಂ
ದ್ವಾರಕಾ ವಿಹಾರಮಂಬುಜಾರಿ ಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ।
ಭೂರಿ ಮೇರು ಧೀರಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಸುಸೇವ್ಯ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೩ ॥

ಶೇಷ ಭೋಗ ಶಾಯಿನಂ ವಿಶೇಷ ಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಘೋಷಮಾನ ಕೀಂಕಿಣೀ ವಿಭೀಷಣಾದಿ ಪೋಷಣಂ ।
ಶೋಷಣಾ ಕೃತಾಂಬುಧಿಂ ವಿಭೀಷಣಾರ್ಚಿತಂ ಪದಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೪ ॥

ಪಂಡಿತಾಖಿಲಸ್ತುತಂ ಪುಂಡರೀಕ ಭಾಸ್ವರಂ
ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭಾಸಮಾನ ತುಂಡ ಗಂಡ ಮಂಡಲಂ ।
ಪುಂಡರೀಕ ಸನ್ನುತಂ ಜಗನ್ನುತಂ ಮನೋಜ್ಞಕಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೫ ॥

ಆಂಜನೇಯ ಮುಖ್ಯಪಾಲ ವಾನರೇಂದ್ರ ಕೃಂತನಂ
ಕುಂಜರಾರಿ ಭಂಜನಂ ನಿರಂಜನಂ ಶುಭಾಕರಂ ।
ಮಂಜು ಕಂಜ ಪತ್ರ ನೇತ್ರ ರಾಜಿತಂ ವಿರಾಜಿತಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೬ ॥

ರಾಮಣೀಯ ಯಜ್ಞಧಾಮ ಭಾಮಿನೀ ವರಪ್ರದಂ
ಮನೋಹರಂ ಗುಣಾಭಿರಾಮ ಉನ್ನತೋನ್ನತಂ ಗುರುಂ ।
ಸಾಮಗಾನ ವೇಣುನಾದ ಲೋಲ ಮಜ್ಜಿತಾಸ್ತಕಂ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೭ ॥

See Also  108 Names Of Sri Shankaracharya – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ರಂಗ-ದಿಂಧಿ-ರಾಂಗ-ಮಂಗಳಾಂಗ ಶೌರ್ಯ ಭಾಸದಾ
ಸಂಗದಾ ಸುರೋತ್ತಮಾಂಗ ಭಂಗಕ ಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ತುಂಗವೈರ ವಾಭಿರಾಮ ಮಂಗಳಾಮೃತಂ ಸದಾ
ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಜಾರ ಚೋರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೮ ॥

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಲಾಲಿತಂ ಶುಭಾಷ್ಟಕಂ
ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋತ್ತಮಾ ಸದಾ ಮುದಾಚ್ಯುತಂ ।
ರಾಜಮಾನ ಪುತ್ರ ಸಂಪದಾದಿ ಶೋಭನಾನಿತೇ
ಸಾಧಯಂತಿ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಮವ್ಯಯಂ ನರಾಶ್ಚತೇ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Balakrishna Ashtakam in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil