Sri Chandra Ashtottarashatanama Stotram In English

॥ Sri Chandra Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥

॥ sricandrastottarasatanamastotram ॥

candra bija mantra – Om sra~ srim sraum sah candraya namah ॥

sriman sasadharascandro taradhiso nisakarah ।
sudhanidhih sadaradhyah satpatih sadhupujitah ॥ 1 ॥

jitendriyo jagadyonih jyotiscakrapravartakah ।
vikartananujo viro visveso vidusampatih ॥ 2 ॥

dosakaro dustadurah pustiman sistapalakah ।
astamurtipriyo’nanta kastadarukutharakah ॥ 3 ॥

svaprakasah prakasatma dyucaro devabhojanah ।
kaladharah kalahetuh kamakrtkamadayakah ॥ 4 ॥

mrtyusamharako’martyo nityanusthanadayakah ।
ksapakarah ksinapapah ksayavrddhisamanvitah ॥ 5 ॥

jaivatrkah suci subhro jayi jayaphalapradah ।
sudhamayassurasvami bhaktanamistadayakah ॥ 6 ॥

bhuktido muktido bhadro bhaktadaridryabhanjakah । var bhanjanah
samaganapriyah sarvaraksakah sagarodbhavah ॥ 7 ॥

bhayantakrt bhaktigamyo bhavabandhavimocakah ।
jagatprakasakirano jagadanandakaranah ॥ 8 ॥

nissapatno niraharo nirvikaro niramayah ।
bhucchaya”cchadito bhavyo bhuvanapratipalakah ॥ 9 ॥

sakalartiharah saumyajanakah sadhuvanditah ।
sarvagamajnah sarvajno sanakadimunistutah ॥ 10 ॥

sitacchatradhvajopetah sitamgo sitabhusanah ।
var sitamgo sitabhusanah var pitamgo pitabhusanah
svetamalyambaradharah svetagandhanulepanah ॥ 11 ॥

dasasvarathasamrudho dandapanih dhanurdharah ।
kundapuspojjvalakaro nayanabjasamudbhavah ॥ 12 ॥

atreyagotrajo’tyantavinayah priyadayakah ।
karunarasasampurnah karkataprabhuravyayah ॥ 13 ॥

caturasrasanarudhascaturo divyavahanah ।
vivasvanmandalagneyavaso vasusamrddhidah ॥ 14 ॥

mahesvarahpriyo dantyo merugotrapradaksinah ।
grahamandalamadhyastho grasitarko grahadhipah ॥ 15 ॥

dvijarajo dyutilako dvibhujo dvijapujitah ।
audumbaranagavasa udaro rohinipatih ॥ 16 ॥

nityodayo munistutyo nityanandaphalapradah ।
sakalahladanakaro phalasasamidhapriyah ॥ 17 ॥

evam naksatranathasya namnamastottaram satam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Chandra Slokam » Sri Chandra Ashtottarashatanama Stotram in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil