Sri Chandra Ashtottarashatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Chandra Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಚನ್ದ್ರ ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ – ಓಂ ಶ್ರಾँ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೌಂ ಸಃ ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಶಧರಶ್ಚನ್ದ್ರೋ ತಾರಾಧೀಶೋ ನಿಶಾಕರಃ ।
ಸುಧಾನಿಧಿಃ ಸದಾರಾಧ್ಯಃ ಸತ್ಪತಿಃ ಸಾಧುಪೂಜಿತಃ ॥ 1 ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಗದ್ಯೋನಿಃ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ವಿಕರ್ತನಾನುಜೋ ವೀರೋ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿದುಷಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 2 ॥

ದೋಷಾಕರೋ ದುಷ್ಟದೂರಃ ಪುಷ್ಟಿಮಾನ್ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಪ್ರಿಯೋಽನನ್ತ ಕಷ್ಟದಾರುಕುಠಾರಕಃ ॥ 3 ॥

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ದ್ಯುಚರೋ ದೇವಭೋಜನಃ ।
ಕಳಾಧರಃ ಕಾಲಹೇತುಃ ಕಾಮಕೃತ್ಕಾಮದಾಯಕಃ ॥ 4 ॥

ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕೋಽಮರ್ತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಾಯಕಃ ।
ಕ್ಷಪಾಕರಃ ಕ್ಷೀಣಪಾಪಃ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 5 ॥

ಜೈವಾತೃಕಃ ಶುಚೀ ಶುಭ್ರೋ ಜಯೀ ಜಯಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸುಧಾಮಯಸ್ಸುರಸ್ವಾಮೀ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಃ ॥ 6 ॥

ಭುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಭದ್ರೋ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಕಃ । var ಭಂಜನಃ
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಃ ಸಾಗರೋದ್ಭವಃ ॥ 7 ॥

ಭಯಾನ್ತಕೃತ್ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಃ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಿರಣೋ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಣಃ ॥ 8 ॥

ನಿಸ್ಸಪತ್ನೋ ನಿರಾಹಾರೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಭೂಚ್ಛಾಯಾಽಽಚ್ಛಾದಿತೋ ಭವ್ಯೋ ಭುವನಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 9 ॥

ಸಕಲಾರ್ತಿಹರಃ ಸೌಮ್ಯಜನಕಃ ಸಾಧುವನ್ದಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ ॥ 10 ॥

ಸಿತಚ್ಛತ್ರಧ್ವಜೋಪೇತಃ ಸೀತಾಂಗೋ ಸೀತಭೂಷಣಃ ।
var ಷೀತಾಂಗೋ ಷೀತಭೂಷಣಃ var ಪೀತಾಂಗೋ ಪೀತಭೂಷಣಃ
ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಃ ಶ್ವೇತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಃ ॥ 11 ॥

ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢೋ ದಂಡಪಾಣಿಃ ಧನುರ್ಧರಃ ।
ಕುನ್ದಪುಷ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರೋ ನಯನಾಬ್ಜಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 12 ॥

ಆತ್ರೇಯಗೋತ್ರಜೋಽತ್ಯನ್ತವಿನಯಃ ಪ್ರಿಯದಾಯಕಃ ।
ಕರುಣಾರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಕರ್ಕಟಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ॥ 13 ॥

ಚತುರಶ್ರಾಸನಾರೂಢಶ್ಚತುರೋ ದಿವ್ಯವಾಹನಃ ।
ವಿವಸ್ವನ್ಮಂಡಲಾಗ್ನೇಯವಾಸೋ ವಸುಸಮೃದ್ಧಿದಃ ॥ 14 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಃಪ್ರಿಯೋ ದಾನ್ತ್ಯೋ ಮೇರುಗೋತ್ರಪ್ರದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಗ್ರಹಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಗ್ರಸಿತಾರ್ಕೋ ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ ॥ 15 ॥

ದ್ವಿಜರಾಜೋ ದ್ಯುತಿಲಕೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ದ್ವಿಜಪೂಜಿತಃ ।
ಔದುಮ್ಬರನಗಾವಾಸ ಉದಾರೋ ರೋಹಿಣೀಪತಿಃ ॥ 16 ॥

ನಿತ್ಯೋದಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸಕಲಾಹ್ಲಾದನಕರೋ ಫಲಾಶಸಮಿಧಪ್ರಿಯಃ ॥ 17 ॥

ಏವಂ ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Chandra Slokam » Sri Chandra Ashtottarashatanama Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil