Sri Dakshayani Stotram In Kannada

॥ Sri Dakshayani Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಗಂಭೀರಾವರ್ತನಾಭೀ ಮೃಗಮದತಿಲಕಾ ವಾಮಬಿಂಬಾಧರೋಷ್ಟೀ
ಶ್ರೀಕಾಂತಾಕಾಂಚಿದಾಮ್ನಾ ಪರಿವೃತ ಜಘನಾ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪವಾಣಿ ।
ಕೌಮಾರೀ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಪ್ರಹಸಿತವದನಾ ಧೂರ್ಜಟೀಪ್ರಾಣಕಾಂತಾ
ರಂಭೋರೂ ಸಿಂಹಮಧ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿತನಯಾ ಶಾಂಭವೀ ನಃ ಪುನಾತು ॥ ೧ ॥

ದದ್ಯಾತ್ಕಲ್ಮಷಹಾರಿಣೀ ಶಿವತನೂ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಲಂಕೃತಾ
ಶರ್ವಾಣೀ ಶಶಿಸೂರ್ಯವಹ್ನಿನಯನಾ ಕುಂದಾಗ್ರದಂತೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಪೂರ್ಣವಾಗ್ವಿಲಸಿತಾ ಮತ್ತೇಭಕುಂಭಸ್ತನೀ
ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಭವಬಂಧಮೋಕ್ಷಣಕರೀ ಸ್ವ ಶ್ರೇಯಸಂ ಸಂತತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮಧ್ಯೇ ಸುಧಾಬ್ಧಿ ಮಣಿಮಂಟಪರತ್ನ ವೇದ್ಯಾಂ
ಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿಗತಾಂ ಪರಿಪೀತವರ್ಣಾಮ್ ।
ಪೀತಾಂಬರಾಭರಣಮಾಲ್ಯವಿಚಿತ್ರಗಾತ್ರೀಂ
ದೇವೀಂ ಭಜಾಮಿ ನಿತರಾಂ ನುತವೇದಜಿಹ್ವಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸನ್ನದ್ಧಾಂ ವಿವಿಧಾಯುಧೈಃ ಪರಿವೃತಾಂ ಪ್ರಾಂತೇ ಕುಮಾರೀಗಣೈ-
ರ್ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತದಾಯಿನೀಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಸಿಂಹಾಧಿರೂಢಾಂಸಿತಾಂ ।
ಶಂಖಾರೀಷುಧನೂಂಷಿ ಚಾರು ದಧತೀಂ ಚಿತ್ರಾಯುಧಾಂ ತರ್ಜನೀಂ
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಮಣೀಂ ಮಹಾಘಮಿತರೇ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಕಾಂ ಶೂಲಿನೀಮ್ ॥ ೪ ॥

ಕಿಂಶುಕೀದಳವಿಶಾಲಲೋಚನಾಂ ಕಿಂಚನಾಗರಸವಲ್ಲಿಸಂಯುತಾಂ ।
ಅಂಗಚಂಪಕಸಮಾನವರ್ಣಿನೀಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಸತೀಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೫ ॥

ಆರುಹ್ಯ ಸಿಂಹಮಸಿಚರ್ಮರಥಾಂಗಶಂಖ
ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿಶೂಲಶರಚಾಪಧರಾಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ।
ಗಚ್ಛತ್ವಮಂಬ ದುರಿತಾಪದ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಾ-
ತ್ಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ಸತತಂ ಮಮ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ॥ ೬ ॥

ದಿನಕರಶಶಿನೇತ್ರೀ ದಿವ್ಯರುದ್ರಾರ್ಧಗಾತ್ರೀ
ಘನಸಮುಚಿತಧಾತ್ರೀ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ಸವಿತ್ರೀ ।
ಅನವರತಪವಿತ್ರೀ ಚಾಂಬಿಕಾ ಕಾಳರಾತ್ರೀ
ಮುನಿವಿನುತಚರಿತ್ರೀ ಮೋಹಿನೀ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ॥ ೭ ॥

ಜಲರುಹಸಮಪಾಣೀ ಸತ್ಕಳಾಬಾಣತೂಣೀ
ಸುಲಲಿತಮುಖವೀಣಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾ ।
ಅಲಘುಹತಪುರಾಣಾ ಹ್ಯರ್ಥಭಾಷಾಧುರೀಣಾ
ಅಳಿ ಸಮುದಯವೇಣೀ ಶೈಲಜಾ ಪಾತು ವಾಣೀ ॥ ೮ ॥

ವಿವಿಧಗುಣಕರಾಳೀ ವಿಶ್ವತತ್ತ್ವಾವರಾಳೀ
ಶಿವಹೃದಯಸಮೇಳೀ ಸ್ವೈರಕೃನ್ಮನ್ಮಥಾಳೀ ।
ನವಮಣಿಮಯಮೌಳೀ ನಾಗರಕ್ಷೋವಿಭಾಳೀ
ಧವಳಭಸಿತಧೂಳೀಧಾರಿಣೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ॥ ೯ ॥

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 In Bengali And English

ಜನನಮರಣಹಾರೀ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರೀ
ಜವಜನಿತವಿಹಾರೀ ಚಾರುವಕ್ಷೋಜಹಾರೀ ।
ಕನಕಗಿರಿವಿಹಾರೀ ಕಾಳಗರ್ವೋಪಹಾರೀ
ಘನಫಣಿಧರಹಾರೀ ಕಾಳಿಕಾ ಪಾತು ಗೌರೀ ॥ ೧೦ ॥

ಮಲಹರಣಮತಂಗೀ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಪ್ರಸಂಗೀ
ವಲಯಿತ ಸುಭುಜಾಂಗೀ ವಾಙ್ಮಯೀ ಮಾನಸಾಂಗೀ ।
ವಿಲಯಭಯವಿಹಂಗೀ ವಿಶ್ವತೋರಕ್ಷ್ಯಪಾಂಗೀ
ಕಲಿತಜಯತುರಂಗೀ ಖಂಡಚಂದ್ರೋತ್ತಮಾಂಗೀ ॥ ೧೧ ॥

ಅಂಬ ತ್ವದಂಘ್ರ್ಯಂಬುಜತತ್ಪರಾಣಾಂ
ಮುಖಾರವಿಂದೇ ಸರಸಂ ಕವಿತ್ವಂ ।
ಕರಾರವಿಂದೇ ವರಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ
ಪದಾರವಿಂದೇ ನೃಪಮೌಳಿರಾಜಃ ॥ ೧೨ ॥

ಪುರವೈರಿಪತ್ನಿ ಮುರವೈರಿಪೂಜಿತೇ
ಜಲದಾಳಿವೇಣಿ ಫಲದಾಯಕೇ ಶಿವೇ ।
ಸದಯಂ ಸಸಂಪದುದಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಂ
ಜಗದಂಬ ಶಾಂಭವಿ ಕದಂಬವಾಸಿನಿ ॥ ೧೩ ॥

ವಿಜಯವಿಭವಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣಗಾತ್ರೀ
ಮಧುಕರಶುಭವೇಣೀ ಮಂಗಳಾವಾಸವಾಣೀ ।
ಶತಮುಖವಿಧಿಗೀತಾ ಶಾಂಭವೀ ಲೋಕಮಾತಾ
ಕರಿರಸಮುಖಪಾರ್ಶ್ವಾ ಕಾಮಕೋಟೀ ಸದಾವ್ಯಾತ್ ॥ ೧೪ ॥

ಮಧುಪಮಹಿತಮೌರ್ವೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಂಜುಳೋರ್ವೀ
ಧರಪತಿವರಕನ್ಯಾ ಧೀರಭೂತೇಷು ಧನ್ಯಾ ।
ಮಣಿಮಯಘನವೀಣಾಮಂಜರೀದಿವ್ಯಬಾಣಾ
ಕರಿರಿಪುಜಯಘೋಟೀ ಕಾಮಕೋಟೀಸಹಾಯೀ ॥ ೧೫ ॥

ಅಂಬ ತ್ವದಂಶೋರಣುರಂಶುಮಾಲೀ
ತವೈವ ಮಂದಸ್ಮಿತಬಿಂದುರಿಂದುಃ ।
ತ್ವಯಾ ದೃತಂ ಸಲ್ಲಪಿತಂ ತ್ರಯೀ ಸ್ಯಾತ್
ಪುಂಭಾವಲೀಲಾ ಪುರುಷತ್ರಯೀ ಹಿ ॥ ೧೬ ॥

ದುರ್ವೇದನಾನುಭವಪಾವಕಧೂಯಮಾನಾ
ನಿರ್ವೇದಮೇತಿ ನಿತರಾಂ ಕಲನಾ ಮದೀಯಾ ।
ಪರ್ವೇಂದುಸುಂದರಮುಖಿ ಪ್ರಣತಾನುಕಂಪೇ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ ೧೭ ॥

ಯತ್ಪ್ರಭಾಪಟಲಪಾಟಲಂ ಜಗ-
ತ್ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿಮಂಟಪಾಯತೇ ।
ಪಾಶಪಾಣಿಸೃಣಿಪಾಣಿಭಾವಯೇ
ಚಾಪಪಾಣಿ ಶರಪಾಣಿ ದೈವತಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಮಷ್ಟವಿಧಮಷ್ಟದಿಗೀಶ್ವರತ್ವ-
ಮಷ್ಟಾತ್ಮತಾ ಚ ಫಲಮಾಶ್ರಯಿಣಾಮತೀವ ।
ಮುದ್ರಾಂ ವಹನ್ ಘನಧಿಯಾ ವಟಮೂಲವಾಸೀ
ಮೋದಂ ತನೋತು ಮಮ ಮುಗ್ಧಶಶಾಂಕಚೂಡಃ ॥ ೧೯ ॥

ಗೇಹಂ ನಾಕತಿ ಗರ್ವಿತಂ ಪ್ರಣಮತಿ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗಮೋ ಮೋಕ್ಷತಿ
ದ್ವೇಷೀ ಮಿತ್ರತಿ ಪಾತಕಂ ಸುಕೃತತಿ ಕ್ಷ್ಮಾವಲ್ಲಭೋ ದಾಸತಿ ।
ಮೃತ್ಯುರ್ವೈದ್ಯತಿ ದೂಷಣಂ ಸುಗುಣತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಸಂಸೇವನಾ-
ತ್ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಭವಭೀತಿಭಂಜನಕರೀಂ ಗೌರೀಂ ಗಿರೀಶಪ್ರಿಯೇ ॥ ೨೦ ॥

See Also  1000 Names Of Satya Sai Baba Offering In Kannada

ಪಾತಯ ವಾ ಪಾತಾಳೇ ಸ್ನಾಪಯ ವಾ ಸಕಲಲೋಕಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ।
ಮಾತಸ್ತವ ಪದಯುಗಳಂ ನಾಹಂ ಮುಂಚಾಮಿ ನೈವ ಮುಂಚಾಮಿ ॥ ೨೧ ॥

ಆಪದಿ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಚರಣಯುಗಳಮಂಬಾಯಾಃ ।
ತತ್ಸ್ಮರಣಂ ಕಿಂ ಕುರುತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಪಿ ಚ ಕಿಂಕರೀ ಕುರುತೇ ॥ ೨೨ ॥

ಮಾತರ್ಮೇ ಮಧುಕೈಟಭಘ್ನಿ ಮಹಿಷಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೋದ್ಯಮೇ
ಹೇಲಾನಿರ್ಮಿತಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೇ ಹೇ ಚಂಡಮುಂಡಾರ್ದಿನೀ ।
ನಿಶ್ಶೇಷೀಕೃತರಕ್ತಬೀಜದನುಜೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿಶುಂಭಾಪಹೇ
ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿನಿ ಸಂಹರಾಶು ದುರಿತಂ ದುರ್ಗೇ ನಮಸ್ತೇಂಬಿಕೇ ॥ ೨೩ ॥

ರಕ್ತಾಭಾಮರುಣಾಂಶುಕಾಂಬರಧರಾ-ಮಾನಂದಪೂರ್ಣಾನನಾಂ
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಂ ಕುಚಭರಕ್ಲಾಂತಾಂ ಸಕಾಂಚೀಗುಣಾಂ ।
ದೇವೀಂ ದಿವ್ಯರಸಾನ್ನಪಾತ್ರಕರಣಾ-ಮಂಭೋಜದರ್ವೀಕರಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಮಂಬಾಂ ಸದಾನ್ನಪ್ರದಾಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಉದ್ಯದ್ಭಾನುನಿಭಾಂ ದುಕೂಲವಸನಾಂ ಕ್ಷೀರೋದಮಧ್ಯೇ ಶುಭೇ
ಮೂಲೇ ಕಲ್ಪತರೋಃ ಸ್ಫುರನ್ಮಣಿಮಯೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಸ್ವಶಯೇ ಸುವರ್ಣಚಷಕಂ ಬೀಜಂ ಚ ಶಾಲ್ಯೋದ್ಭವಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವರಾಭಯಾಂಜಲಿಪುಟಾಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ವಾಮೇ ಪಾಯಸಪೂರ್ಣ ಹೇಮಕಲಶಂ ಪಾಣೌ ವಹಂತೀ ಮುದಾ
ಚಾನ್ಯೇ ಪಾಣಿತಲೇ ಸುವರ್ಣರಚಿತಾಂ ದರ್ವೀಂ ಚ ಭೂಷೋಜ್ವಲಾಮ್ ।
ಅಂಬಾ ಶುದ್ಧದುಕೂಲಚಿತ್ರವಸನಾ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣೇಕ್ಷಣಾ
ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಚನ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಶಾತೋದರೀ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ ೨೬ ॥

ಕರೇಣುಚಂಚನ್ಮಣಿಕಂಕಣೇನ ದರ್ವೀಂ ದಧಾನಾಂ ಧವಳಾನ್ನಪೂರ್ಣೇ ।
ಸದಾವಲೋಕೇ ಕರುಣಾಲವಾಲಾಂ ಕಾಶೀಪುರೀಕಲ್ಪಲತಾಂ ಭವಾನೀಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಯಾ ಮಾಣಿಕ್ಯಮನೋಜ್ಞಹಾರವಿಧಿನಾ ಸಿಂಧೂರಭಾಸಾನ್ವಿತಾ
ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾ ತ್ರಿಣಯನಾ ಪೀನ ಸ್ತನೋದ್ಭಾಸಿತಾ ।
ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಾರುಣಾಂಬರಧರಾ ಮಾರ್ತಾಂಡಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾ
ಸಾ ದದ್ಯಾದ್ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸಿ ನಃ ॥ ೨೮ ॥

ಮಾಣಿಕ್ಯನೂಪುರವಿಭೂಷಿತಪಾದಪದ್ಮಾಂ
ಹಸ್ತಾರವಿಂದಕರುಣಾರಸಪೂರ್ಣದರ್ವೀಂ ।
ಸಂಧ್ಯಾರುಣಾಂಶುಕಧರಾಂ ನವಚಂದ್ರಚೂಡಾಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತೇ ಗಿರಿಸುತೇ ಭವತೀಂ ಭಜಾಮಿ ॥ ೨೯ ॥

See Also  Sri Vighneshwara Shodasha Nama Stotram In Kannada

ಸ್ಮರೇತ್ಪ್ರಥಮಪುಷ್ಪಿಣೀಂ ರುಧಿರಪುಷ್ಟನೀಲಾಂಬರಾಂ
ಗೃಹೀತಮಧುಪಾತ್ರಿಕಾಂ ಮದವಿಘೂರ್ಣ ನೇತ್ರಾಂಚಲಾಂ ।
ಕರಸ್ಫುರಿತವಲ್ಲಕೀಂ ಕಲಿತಕಂಬುತಾಟಂಕಿನೀಂ
ಘನಸ್ತನಭರೋಲ್ಲಸದ್ಗಳಿತಚೂಳಿಕಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯವತಾರಾಣಾಂ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೀಪದಂ ಯಾತಿ ರಕ್ಷಾಮಾಪ್ನೋತಿ ಭೂತಲೇ ॥ ೩೧ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Dakshayani Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil