Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Dakshinamoorthy Ashtottarashatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಮೂಲಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾದ್ಯಾತ್ಮಕಂ

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಭಗವನ್ದೇವದೇವೇಶ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾಯ ತೇ ।
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 2 ॥

ಋಷಿಶ್ಛನ್ದೋ ದೇವತಾಂಗನ್ಯಾಸಾದಿಕಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ಮೂಲಮನ್ತ್ರವದಸ್ಯಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಸಕಲಂ ಹಿ ತತ್ ॥ 3 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಭಸ್ಮವ್ಯಾಪಾಂಡುರಾಂಗಃ ಶಶಿಶಕಲಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ-
ವೀಣಾಪುಸ್ತೈರ್ವಿರಾಜತ್ಕರಕಮಲಧರೋ ಯೋಗಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಃ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣೇ ಮುನಿವರನಿಕರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ
ಸ್ವ್ಯಾಳಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಸತತಮವತು ನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೀಶಃ ॥ 4 ॥

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಜಪೇತ್ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ನಿಯತೋ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಿತಹ ॥ 5 ॥

ಓಂಕಾರಾಚಲಸಿಂಹೇನ್ದ್ರಃ ಓಂಕಾರಧ್ಯಾನಕೋಕಿಲಃ ।
ಓಂಕಾರನೀಡಶುಕರಾಡ್ ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಕುಂಜರಃ ॥ 6 ॥ ಓಂಕಾರಾರಣ್ಯಕುಂಜರಃ

ನಗರಾಜಸುತಾಜಾನಿರ್ನಗರಾಜನಿಜಾಲಯಃ ।
ನವಮಾಣಿಕ್ಯಮಾಲಾಢ್ಯೋ ನವಚನ್ದ್ರಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 7 ॥

ನನ್ದಿತಾಶೇಷಮೌನೀನ್ದ್ರೋ ನನ್ದೀಶಾದಿಮದೇಶಿಕಃ ।
ಮೋಹಾನಲಸುಧಾಸಾರೋ ಮೋಹಾಮ್ಬುಜಸುಧಾಕರಃ ॥ 8 ॥

ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರತರಣಿರ್ಮೋಹೋತ್ಪಲನಭೋಮಣಿಃ ।
ಭಕ್ತಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಶೀತಾಂಶುಃ ಭಕ್ತಾಜ್ಞಾನತೃಣಾನಲಃ ॥ 9 ॥

ಭಕ್ತಾಮ್ಭೋಜಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಭಕ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಃ ।
ಭಕ್ತಕೈರವರಾಕೇನ್ದುಃ ಭಕ್ತಕೋಕದಿವಾಕರಃ ॥ 10 ॥

ಗಜಾನನಾದಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಗಜಚರ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಕೃತಿಃ ।
ಗಂಗಾಧವಲದಿವ್ಯಾಂಗೋ ಗಂಗಾಭಂಗಲಸಜ್ಜಟಃ ॥ 11 ॥

ಗಗನಾಮ್ಬರಸಂವೀತೋ ಗಗನಾಮುಕ್ತಮೂರ್ಧಜಃ ।
ವದನಾಬ್ಜಜಿತಾಬ್ಜಶ್ರೀಃ ವದನೇನ್ದುಸ್ಫುರದ್ದಿಶಃ ॥ 12 ॥

ವರದಾನೈಕನಿಪುಣೋ ವರವೀಣೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕರಃ ।
ವನವಾಸಸಮುಲ್ಲಾಸೋ ವನವೀರೈಕಲೋಲುಪಃ ॥ 13 ॥

ತೇಜಃಪುಂಜಘನಾಕಾರೋ ತೇಜಸಾಮಪಿ ಭಾಸಕಃ ।
ತೇಜಃಪ್ರದೋ ವಿನೇಯಾನಾಂ ತೇಜೋಮಯಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 14 ॥

See Also  Parivrridha Ashtakam In Kannada

ದಮಿತಾನಂಗಸಂಗ್ರಾಮೋ ದರಹಾಸಜಿತಾಂಗನಃ ।
ದಯಾರಸಸುಧಾಸಿನ್ಧುಃ ದರಿದ್ರಧನಶೇವಧಿಃ ॥ 15 ॥

ಕ್ಷೀರೇನ್ದುಸ್ಫಟಿಕಾಕಾರಃ ಕ್ಷೀಣೇನ್ದುಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಕ್ಷೀರೋಪಹಾರರಸಿಕಃ ಕ್ಷಿಪ್ರೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ॥ 16 ॥

ನಾನಾಭರಣಮುಗ್ಧಾಂಗೋ ನಾರೀಸಮ್ಮೋಹನಾಕೃತಿಃ ।
ನಾದಬ್ರಹ್ಮರಸಾಸ್ವಾದೀ ನಾಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ 17 ॥

ಮೂರ್ತಿನಿನ್ದಿತಕನ್ದರ್ಪೋ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಜಗದ್ವಪುಃ ।
ಮೂಕಾಜ್ಞಾನತಮೋಭಾನುಃ ಮೂರ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ॥ 18 ॥

ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ತನ್ತ್ರೀವಾದನತತ್ಪರಃ ।
ತರುಮೂಲೈಕನಿಲಯಃ ತಪ್ತಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭಃ ॥ 19 ॥

ತತ್ತ್ವಪುಸ್ತೋಲ್ಲಸತ್ಪಾಣಿಃ ತಪನೋಡುಪಲೋಚನಃ ।
ಯಮಸನ್ನುತಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಃ ॥ 20 ॥

ಯತಿರೂಪಧರೋ ಮೌನೀ ಯತೀನ್ದ್ರೋಪಾಸ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮನ್ದಾರಹಾರರುಚಿರೋ ಮದನಾಯುತಸುನ್ದರಃ ॥ 21 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಲಸದ್ವಕ್ತ್ರೋ ಮಧುರಾಧರಪಲ್ಲವಃ ।
ಮಂಜೀರಮಂಜುಪಾದಾಬ್ಜೋ ಮಣಿಪಟ್ಟೋಲಸತ್ಕಟಿಃ ॥ 22 ॥

ಹಸ್ತಾಂಕುರಿತಚಿನ್ಮುದ್ರೋ ಹಠಯೋಗಪರೋತ್ತಮಃ ।
ಹಂಸಜಪ್ಯಾಕ್ಷಮಾಲಾಢ್ಯೋ ಹಂಸೇನ್ದ್ರಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಃ ॥ 23 ॥

ಮೇರುಶೃಂಗತಟೋಲ್ಲಾಸೋ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಮನೋಹರಃ ।
ಮೇಧಾಂಕುರಾಲವಾಲಾಗ್ರ್ಯೋ ಮೇಧಪಕ್ವಫಲದ್ರುಮಃ ॥ 24 ॥

ಧಾರ್ಮಿಕಾನ್ತರ್ಗುಹಾವಾಸೋ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಧಾಮತ್ರಯನಿಜಾರಾಮೋ ಧರ್ಮೋತ್ತಮಮನೋರಥಃ ॥ 25 ॥

ಪ್ರಬೋಧೋದಾರದೀಪಶ್ರೀಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಜಗತ್ತ್ರಯಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾಚನ್ದ್ರಶಿಲಾದರ್ಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಣಿವರಾಕರಃ ॥ 26 ॥

ಜ್ಞಾನಾನ್ತರಭಾಸಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾತಿವಿದೂರಗಃ ।
ಜ್ಞಾನಾದ್ವೈತಸುದಿವ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾತಿಕುಲಾಗತಃ ॥ 27 ॥

ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಗ್ರ್ಯಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತ್ಯಬ್ಧಿವಾಡವಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಪಂಚಹಿತಕಾರಕಃ ॥ 28 ॥

ಯತ್ತತ್ವಮಸಿಸಂವೇದ್ಯೋ ಯಕ್ಷಗೇಯಾತ್ಮವೈಭವಃ ।
ಯಜ್ಞಾದಿದೇವತಾಮೂರ್ತಿಃ ಯಜಮಾನವಪುರ್ಧರಃ ॥ 29 ॥

ಛತ್ರಾಧಿಪತಿವಿಶ್ವೇಶಃ ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಃ ।
ಛಾನ್ದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿನಿಪುಣಶ್ಛಲಜಾತ್ಯಾದಿದೂರಗಃ ॥ 30 ॥

ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸುಖೈಕಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾನುಭೂತರಸೋದಧಿಃ ।
ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಸಮ್ಪದಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಮಹಾಮತಿಃ ॥ 31 ॥

ಹಾಟಕಾಭಜಟಾಜೂಟೋ ಹಾಸೋದಸ್ತಾರಮಂಡಲಃ ।
ಹಾಲಾಹಲೋಜ್ಜ್ವಲಗಳೋ ಹಾರಾಯುತಮನೋಹರಃ ॥ 32 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನುವರ್ಣಾದ್ಯಾದಿಮಾ
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

See Also  Shri Subramanya Trishati Stotram In Kannada

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Dakshinamurti Slokam » Dakshinamoorthy Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil