Sri Deepa Durga Kavacham In Kannada

॥ Sri Deepa Durga Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದೀಪ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ ॥
ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜ್ವಾಲಾದುರ್ಗಾಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಂ ।
ಕವಚಂ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಚ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾಭಿಧಮ್ ॥ ೧ ॥

ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ।
ವಿನಾಮುನಾ ನ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕವಚೇನ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ ೨ ॥

ಅವಕ್ತವ್ಯಮದಾತವ್ಯಂ ದುಷ್ಟಾಯಾ ಸಾಧಕಾಯ ಚ ।
ನಿಂದಕಾಯಾನ್ಯಶಿಷ್ಯಾಯ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ ॥ ೩ ॥

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ವದ ಮೇ ಬಹುಧಾ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ।
ಸ್ವಯಂ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಸಾದೋಽಯಂ ಕೃತಃ ಸ್ನೇಹೇನ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರಭಾತೇ ಚೈವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಾಯಂಕಾಲೇರ್ಧರಾತ್ರಕೇ ।
ಕವಚಂ ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭಂ ಚ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಂ ॥ ೫ ॥

ಮಧುನಾ ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಾದಿಮೋದಕೇನ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ।
ದೇವತಾಂ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೬ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮೇ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಜ್ವಾಲಾ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಮಾತೃಕಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮೇಽವತಾತ್ ಫಾಲಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ವಿಶ್ವಮಾತೃಕಾ ॥ ೭ ॥

ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ ಸಾ ದೇವೀ ಮಾಯಾ ಭ್ರುವೌ ಮಮ ।
ಓಂ ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಸೌಃ ಪಾಯಾನ್ನೇತ್ರಾ ಮೇ ವಿಶ್ವಸುನ್ದರೀ ॥ ೮ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸೌಃ ಪುತ್ರ ನಾಸಾಂ ಉಂ ಊಂ ಕರ್ಣೌ ಚ ಮೋಹಿನೀ ।
ಋಂ ೠಂ ಲೃಂ ಲೄಂ ಸೌಃ ಮೇ ಬಾಲಾ ಪಾಯಾದ್ಗಣ್ಡೌ ಚ ಚಕ್ಷುಷೀ ॥ ೯ ॥

See Also  Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಸದಾಽವ್ಯಾನ್ಮೇ ಮುಖಂ ಶ್ರೀ ಭಗರೂಪಿಣೀ ।
ಅಂ ಅಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪಾಯದ್ಗಲಂ ಮೇ ಭಗಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೦ ॥

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ (ಓಂ ಹ್ರೀಂ) ಸೌಃ ಸ್ಕನ್ಧೌ ಮೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ।
ಙಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ (ಹ್ರೀಂ) ಸೌಃ ವಕ್ಷಃ ಪಾಯಾಚ್ಚ ಬೈನ್ದವೇಶ್ವರೀ ॥ ೧೧ ॥

ಝಂ ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಸೌಃ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೂಂ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ ಸಾ ಭುಜಾನ್ತರಮ್ ।
ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತಂ ಸ್ತನೌ ಪಾಯಾದ್ಭೇರುಣ್ಡಾ ಮಮ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨ ॥

ಥಂ ದಂ ಧಂ ನಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾಯಾನ್ಮಮ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪರಾ ಜಯಾ ।
ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸೌಃ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಮೃಡಾನೀ ಪಾತು ಮೇ ಸದಾ ॥ ೧೩ ॥

ಭಂ ಮಂ ಯಂ ರಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಃ ಲಂ ವಂ ನಾಭಿಂ ಮೇ ಪಾನ್ತು ಕನ್ಯಕಾಃ ।
ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಸದಾ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಮೇ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರೀ ॥ ೧೪ ॥

ವೃಕ್ಷಃ ಪಾತು ಸದಾ ಲಿಙ್ಗಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿನೀ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಮೇ ಮೇಢ್ರಂ ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ಪಾತು ವಾರುಣೀ ॥ ೧೫ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹುಂ ಹೂಂ ಪಾತು ಊರೂ ಮೇ ಪಾತ್ವಮಾಸದಾ ।
ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯಾಂ ವಾತ್ಯಾಲೀ ಜಙ್ಘೇ ಪಾಯಾತ್ಸದಾ ಮಮ ॥ ೧೬ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಸದಾ ಪಾಯಾಜ್ಜಾನುನೀ ಕುಲಸುನ್ದರೀ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಕೂವಲೀ ಚ ಗುಲ್ಫೌ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಮಮಾಽವತು ॥ ೧೭ ॥

See Also  1000 Names Of Mahaganapati – Sahasranama Stotram 1 In Kannada

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪಾಯಾತ್ ಕುಣ್ಠೀ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಃ ಮೇ ತಲಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪಾದೌ ಸೌಃ ಪಾಯದ್ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕುತ್ಸಿತಾ ಮಮ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಟಿಲಾ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾದಪೃಷ್ಠಂ ಚ ಮೇಽವತು ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಚ ಮೇ ಪಾತು ಪಾದಸ್ಥಾ ಅಙ್ಗುಲೀಃ ಸದಾ ॥ ೧೯ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸೌಃ ಐಂ ಕುಹೂಃ ಮಜ್ಜಾಂ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕುನ್ತೀ ಮಮಾಽವತು ।
ರಕ್ತಂ ಕುಮ್ಭೇಶ್ವರೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಶುಕ್ಲಂ ಪಾಯಾಚ್ಚ ಕೂಚರೀ ॥ ೨೦ ॥

ಪಾತು ಮೇಽಙ್ಗಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಸದಾ ।
ಪಾದಾದಿಮೂರ್ಧಪರ್ಯನ್ತಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕಾರುಣೀ ಸದಾ ॥ ೨೧ ॥

ಮೂರ್ಧಾದಿಪಾದಪರ್ಯನ್ತಂ ಪಾತು ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕೃತಿರ್ಮಮ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ಬ್ರಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಅಧಃ ಶ್ರೀಂ ಶಾಮ್ಭವೀ ಮಮ ॥ ೨೨ ॥

ದುಂ ದುರ್ಗಾ ಪಾತು ಮೇ ಪೂರ್ವೇ ವಾಂ ವಾರಾಹೀ ಶಿವಾಲಯೇ ।
ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೂಂ ಶ್ರೀಂ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಉತ್ತರೇ ಕುಲಕಾಮಿನೀ ॥ ೨೩ ॥

ನಾರಸಿಂಹೀ ಸೌಃ ಐಂ (ಹ್ರೀಂ) ಕ್ಲೀಂ ವಾಯಾವ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಚ ಕೌಮಾರೀ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ ॥ ೨೪ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ನಿರೃತೌ ಪಾತು ಮಾತಙ್ಗೀ ಮಾಂ ಶುಭಂಕರೀ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸದಾ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ ॥ ೨೫ ॥

See Also  Kali Shatanama Stotram » Brihan Nila Tantra In Kannada

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸದಾಽಗ್ನೇಯ್ಯಾಮುಗ್ರತಾರಾ ತದಾಽವತು ।
ಓಂ ವಂ ದಶದಿಶೋ ರಕ್ಷೇನ್ಮಾಂ ಹ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಕಾಲಿಕಾ ॥ ೨೬ ॥

ಸರ್ವಕಾಲಂ ಸದಾ ಪಾತು ಐಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಮಾರೀಭಯೇ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ಪೀಡಾಯಾಂ ಯೋಗಿನೀಭಯೇ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಪಾತು ದೇವೀ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಮಮ ।
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಅಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದೀಶೋಽಹಂ ಭೈರವಾಣಾಂ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ॥ ೨೯ ॥

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಪಾರ್ವತೀ ।
ಕುಂಕುಮೇನ ಲಿಖೇದ್ಭೂರ್ಜೇ ಆಸವೇನಸ್ವರೇತಸಾ ॥ ೩೦ ॥

ಸ್ತಮ್ಭಯೇದಖಿಲಾನ್ ದೇವಾನ್ ಮೋಹಯೇದಖಿಲಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ।
ಮಾರಯೇದಖಿಲಾನ್ ಶತ್ರೂನ್ ವಶಯೇದಪಿ ದೇವತಾಃ ॥ ೩೧ ॥

ಬಾಹೌ ಧೃತ್ವಾ ಚರೇದ್ಯುದ್ಧೇ ಶತ್ರೂನ್ ಜಿತ್ವಾ ಗೃಹಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಪ್ರೋತೇ ರಣೇ ವಿವಾದೇ ಚ ಕಾರಾಯಾಂ ರೋಗಪೀಡನೇ ॥ ೩೨ ॥

ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿ ಕಾಲೇಷು ಪಠೇತ್ ಸರ್ವಂ ಶಮಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ನ ದಾತವ್ಯಂ ವಿನಾ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಮಾಸೇನೈಕೇನ ಭವೇತ್ ಸಿದ್ಧಿರ್ದೇವಾನಾಂ ಯಾ ಚ ದುರ್ಲಾಭಾ ।
ಪಠೇನ್ಮಾಸತ್ರಯಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ದೇವೀದರ್ಶನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೩೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಯಾಮಲ ತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಭೈರವದೇವಿ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀದೀಪದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Deepa Durga Kavacham in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil