Sri Deepa Durga Kavacham In Telugu

॥ Sri Deepa Durga Kavacham Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ దీప దుర్గా కవచం ॥
(పఠించే ముందు బీజక్షరాలు సరిచూసుకోండి)

శ్రీ భైరవ ఉవాచ ।
శృణు దేవి జగన్మాతర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహం ।
కవచం మంత్రగర్భం చ త్రైలోక్యవిజయాభిధమ్ ॥ ౧ ॥

అప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం న కస్య కథితం మయా ।
వినామునా న సిద్ధిః స్యాత్ కవచేన మహేశ్వరి ॥ ౨ ॥

అవక్తవ్యమదాతవ్యం దుష్టాయా సాధకాయ చ ।
నిందకాయాన్యశిష్యాయ న వక్తవ్యం కదాచన ॥ ౩ ॥

శ్రీ దేవ్యువాచ ।
త్రైలోక్యనాథ వద మే బహుధా కథితం మయా ।
స్వయం త్వయా ప్రసాదోఽయం కృతః స్నేహేన మే ప్రభో ॥ ౪ ॥

శ్రీ భైరవ ఉవాచ ।
ప్రభాతే చైవ మధ్యాహ్నే సాయంకాలేర్ధరాత్రకే ।
కవచం మంత్రగర్భం చ పఠనీయం పరాత్పరం ॥ ౫ ॥

మధునా మత్స్యమాంసాదిమోదకేన సమర్చయేత్ ।
దేవతాం పరయా భక్త్యా పఠేత్ కవచముత్తమమ్ ॥ ౬ ॥

ఓం హ్రీం మే పాతు మూర్ధానం జ్వాలా ద్వ్యక్షరమాతృకా ।
ఓం హ్రీం శ్రీం మేఽవతాత్ ఫాలం త్ర్యక్షరీ విశ్వమాతృకా ॥ ౭ ॥

ఓం ఐం క్లీం సౌః మమావ్యాత్ సా దేవీ మాయా భ్రువౌ మమ ।
ఓం అం ఆం ఇం ఈం సౌః పాయాన్నేత్రా మే విశ్వసుందరీ ॥ ౮ ॥

ఓం హ్రీం హ్రీం సౌః పుత్ర నాసాం ఉం ఊం కర్ణౌ చ మోహినీ ।
ఋం ౠం లృం లౄం సౌః మే బాలా పాయాద్గండౌ చ చక్షుషీ ॥ ౯ ॥

See Also  Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Sanskrit

ఓం ఐం ఓం ఔం సదాఽవ్యాన్మే ముఖం శ్రీ భగరూపిణీ ।
అం అః ఓం హ్రీం క్లీం సౌః పాయద్గళం మే భగధారిణీ ॥ ౧౦ ॥

కం ఖం గం ఘం (ఓం హ్రీం) సౌః స్కంధౌ మే త్రిపురేశ్వరీ ।
ఙం చం ఛం జం (హ్రీం) సౌః వక్షః పాయాచ్చ బైందవేశ్వరీ ॥ ౧౧ ॥

ఝం ఞం టం ఠం సౌః ఐం క్లీం హూం మమావ్యాత్ సా భుజాంతరమ్ ।
డం ఢం ణం తం స్తనౌ పాయాద్భేరుండా మమ సర్వదా ॥ ౧౨ ॥

థం దం ధం నం కుక్షిం పాయాన్మమ హ్రీం శ్రీం పరా జయా ।
పం ఫం బం శ్రీం హ్రీం సౌః పార్శ్వం మృడానీ పాతు మే సదా ॥ ౧౩ ॥

భం మం యం రం శ్రీం సౌః లం వం నాభిం మే పాంతు కన్యకాః ।
శం షం సం హం సదా పాతు గుహ్యం మే గుహ్యకేశ్వరీ ॥ ౧౪ ॥

వృక్షః పాతు సదా లింగం హ్రీం శ్రీం లింగనివాసినీ ।
ఐం క్లీం సౌః పాతు మే మేఢ్రం పృష్ఠం మే పాతు వారుణీ ॥ ౧౫ ॥

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం హుం హూం పాతు ఊరూ మే పాత్వమాసదా ।
ఓం ఐం క్లీం సౌః యాం వాత్యాలీ జంఘే పాయాత్సదా మమ ॥ ౧౬ ॥

ఓం శ్రీం సౌః క్లీం సదా పాయాజ్జానునీ కులసుందరీ ।
ఓం శ్రీం హ్రీం హూం కూవలీ చ గుల్ఫౌ ఐం శ్రీం మమాఽవతు ॥ ౧౭ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Dattatreya – Sahasranama Stotram 2 In Telugu

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః పాయాత్ కుంఠీ క్లీం హ్రీం హ్రౌః మే తలమ్ ।
ఓం హ్రీం శ్రీం పాదౌ సౌః పాయద్ హ్రీం శ్రీం క్లీం కుత్సితా మమ ॥ ౧౮ ॥

ఓం హ్రీం శ్రీం కుటిలా హ్రీం క్లీం పాదపృష్ఠం చ మేఽవతు ।
ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం చ మే పాతు పాదస్థా అంగులీః సదా ॥ ౧౯ ॥

ఓం హ్రీం సౌః ఐం కుహూః మజ్జాం ఓం శ్రీం కుంతీ మమాఽవతు ।
రక్తం కుంభేశ్వరీ ఐం క్లీం శుక్లం పాయాచ్చ కూచరీ ॥ ౨౦ ॥

పాతు మేఽంగాని సర్వాణి ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం సౌః సదా ।
పాదాదిమూర్ధపర్యంతం హ్రీం క్లీం శ్రీం కారుణీ సదా ॥ ౨౧ ॥

మూర్ధాదిపాదపర్యంతం పాతు క్లీం శ్రీం కృతిర్మమ ।
ఊర్ధ్వం మే పాతు బ్రాం బ్రాహ్మీం అధః శ్రీం శాంభవీ మమ ॥ ౨౨ ॥

దుం దుర్గా పాతు మే పూర్వే వాం వారాహీ శివాలయే ।
హ్రీం క్లీం హూం శ్రీం చ మాం పాతు ఉత్తరే కులకామినీ ॥ ౨౩ ॥

నారసింహీ సౌః ఐం (హ్రీం) క్లీం వాయావ్యే పాతు మాం సదా ।
ఓం శ్రీం క్లీం ఐం చ కౌమారీ పశ్చిమే పాతు మాం సదా ॥ ౨౪ ॥

ఓం హ్రీం శ్రీం నిరృతౌ పాతు మాతంగీ మాం శుభంకరీ ।
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సదా పాతు దక్షిణే భద్రకాలికా ॥ ౨౫ ॥

See Also  Sri Durga Sahasranama Stotram In Telugu

ఓం శ్రీం ఐం క్లీం సదాఽగ్నేయ్యాముగ్రతారా తదాఽవతు ।
ఓం వం దశదిశో రక్షేన్మాం హ్రీం దక్షిణకాళికా ॥ ౨౬ ॥

సర్వకాలం సదా పాతు ఐం సౌః త్రిపురసుందరీ ।
మారీభయే చ దుర్భిక్షే పీడాయాం యోగినీభయే ॥ ౨౭ ॥

ఓం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరీ పాతు దేవీ జ్వాలాముఖీ మమ ।
ఇతీదం కవచం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ ॥ ౨౮ ॥

త్రైలోక్యవిజయం నామ మంత్రగర్భం మహేశ్వరీ ।
అస్య ప్రసాదాదీశోఽహం భైరవాణాం జగత్త్రయే ॥ ౨౯ ॥

సృష్టికర్తాపహర్తా చ పఠనాదస్య పార్వతీ ।
కుంకుమేన లిఖేద్భూర్జే ఆసవేనస్వరేతసా ॥ ౩౦ ॥

స్తంభయేదఖిలాన్ దేవాన్ మోహయేదఖిలాః ప్రజాః ।
మారయేదఖిలాన్ శత్రూన్ వశయేదపి దేవతాః ॥ ౩౧ ॥

బాహౌ ధృత్వా చరేద్యుద్ధే శత్రూన్ జిత్వా గృహం వ్రజేత్ ।
ప్రోతే రణే వివాదే చ కారాయాం రోగపీడనే ॥ ౩౨ ॥

గ్రహపీడాది కాలేషు పఠేత్ సర్వం శమం వ్రజేత్ ।
ఇతీదం కవచం దేవి మంత్రగర్భం సురార్చితం ॥ ౩౩ ॥

యస్య కస్య న దాతవ్యం వినా శిష్యాయ పార్వతి ।
మాసేనైకేన భవేత్ సిద్ధిర్దేవానాం యా చ దుర్లాభా ।
పఠేన్మాసత్రయం మర్త్యో దేవీదర్శనమాప్నుయాత్ ॥ ౩౪ ॥

ఇతి శ్రీ రుద్రయామల తంత్రే శ్రీభైరవదేవి సంవాదే శ్రీదీపదుర్గా కవచ స్తోత్రం ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Deepa Durga Kavacham in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil