Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram In Tamil

॥ Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ தேவீ சது꞉ஷஷ்ட்யுபசாரபூஜா ஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ தே³வீசது꞉ஷஷ்ட்யுபசாரபூஜாஸ்தோத்ரம்

உஷஸி மாக³த⁴மங்க³லகா³யனைர்ஜ²டிதி ஜாக்³ருஹி ஜாக்³ருஹி ஜாக்³ருஹி ।
அதிக்ருபார்த்³ரகடாக்ஷனிரீக்ஷணைர்ஜக³தி³த³ம் ஜக³த³ம்ப³ ஸுகீ²குரு ॥ 1 ॥

கனகமயவிதர்தி³ஶோப⁴மானம் தி³ஶி தி³ஶி பூர்ணஸுவர்ணகும்ப⁴யுக்தம் ।
மணிமயமண்டபமத்⁴யமேஹி மாதர்மயி க்ருபயாஶு ஸமர்சனம் க்³ரஹீதும் ॥ 2 ॥

கனககலஶஶோப⁴மானஶீர்ஷம் ஜலத⁴ரலம்பி³ ஸமுல்லஸத்பதாகம் ।
ப⁴க³வதி தவ ஸம்நிவாஸஹேதோர்மணிமயமந்தி³ரமேதத³ர்பயாமி ॥ 3 ॥

தபனீயமயீ ஸுதூலிகா கமனீயா ம்ருது³லோத்தரச்ச²தா³ ।
நவரத்னவிபூ⁴ஷிதா மயா ஶிபி³கேயம் ஜக³த³ம்ப³ தே(அ)ர்பிதா ॥ 4 ॥

கனகமயவிதர்தி³ஸ்தா²பிதே தூலிகாட்⁴யே விவித⁴குஸுமகீர்ணே கோடிபா³லார்கவர்ணே ।
ப⁴க³வதி ரமணீயே ரத்னஸிம்ஹாஸனே(அ)ஸ்மின் ஸுபவிஶ பத³யுக்³மம் ஹேமபீடே² நிதா⁴ய ॥ 5 ॥

மணிமௌக்திகனிர்மிதம் மஹாந்தம் கனகஸ்தம்ப⁴சதுஷ்டயேன யுக்தம் ।
கமனீயதமம் ப⁴வானி துப்⁴யம் நவமுல்லோசமஹம் ஸமர்பயாமி ॥ 6 ॥

தூ³ர்வயா ஸரஸிஜான்விதவிஷ்ணுக்ராந்தயா ச ஸஹிதம் குஸுமாட்⁴யம் ।
பத்³மயுக்³மஸத்³ருஶே பத³யுக்³மே பாத்³யமேதது³ரரீகுரு மாத꞉ ॥ 7 ॥

க³ந்த⁴புஷ்பயவஸர்ஷபதூ³ர்வாஸம்யுதம் திலகுஶாக்ஷதமிஶ்ரம் ।
ஹேமபாத்ரனிஹிதம் ஸஹ ரத்னைரர்க்⁴யர்மேதது³ரரீகுரு மாத꞉ ॥ 8 ॥

ஜலஜத்³யுதினா கரேண ஜாதீப²லதக்கோலலவங்க³க³ந்த⁴யுக்தை꞉ ।
அம்ருதைரம்ருதைரிவாதிஶீதைர்ப⁴க³வத்யாசமனம் விதீ⁴யதாம் ॥ 9 ॥

நிஹிதம் கனகஸ்ய ஸம்புடே பிஹிதம் ரத்னபிதா⁴னகேன யத் ।
ததி³த³ம் ஜக³த³ம்ப³ தே(அ)ர்பிதம் மது⁴பர்கம் ஜனநி ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ॥ 10 ॥

ஏதச்சம்பகதைலமம்ப³ விவிதை⁴꞉ புஷ்பைர்முஹுர்வாஸிதம்
ந்யஸ்தம் ரத்னமயே ஸுவர்ணசஷகே ப்⁴ருங்கை³ர்ப்⁴ரமத்³பி⁴ர்வ்ருதம் ।
ஸானந்த³ம் ஸுரஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴தோ ஹஸ்தைர்த்⁴ருதம் தே மயா
கேஶேஷு ப்⁴ரமரப்⁴ரமேஷு ஸகலேஷ்வங்கே³ஷு சாலிப்யதே ॥ 11 ॥

மாத꞉ குங்குமபங்கனிர்மிதமித³ம் தே³ஹே தவோத்³வர்தனம்
ப⁴க்த்யாஹம் கலயாமி ஹேமரஜஸா ஸம்மிஶ்ரிதம் கேஸரை꞉ ।
கேஶானாமலகைர்விஶோத்⁴ய விஶதா³ங்கஸ்தூரிகோத³ஞ்சிதை꞉
ஸ்னானம் தே நவரத்னகும்ப⁴ஸஹிதை꞉ ஸம்வாஸிதோஷ்ணோத³கை꞉ ॥ 12 ॥

த³தி⁴து³க்³த⁴க்⁴ருதை꞉ ஸமாக்ஷிகை꞉ ஸிதயா ஶர்கரயா ஸமன்விதை꞉ ।
ஸ்னபயாமி தவாஹமாத³ராஜ்ஜனநி த்வாம் புனருஷ்ணவாரிபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

ஏலோஶீரஸுவாஸிதை꞉ ஸகுஸுமைர்க³ங்கா³தி³ தீர்தோ²த³கை꞉
மாணிக்யாமலமௌக்திகாம்ருதரஸை꞉ ஸ்வச்சை²꞉ ஸுவர்ணோத³கை꞉ ।
மந்த்ரான்வைதி³கதாந்த்ரிகான்பரிபட²ம்ஸானந்த³மத்யாத³ராத்
ஸ்னானம் தே பரிகல்பயாமி ஜனநி ஸ்னேஹாத்த்வமங்கீ³குரு ॥ 14 ॥

பா³லார்கத்³யுதி தா³டி³மீயகுஸுமப்ரஸ்பர்தி⁴ ஸர்வோத்தமம்
மாதஸ்த்வம் பரிதே⁴ஹி தி³வ்யவஸனம் ப⁴க்த்யா மயா கல்பிதம் ।
முக்தாபி⁴ர்க்³ரதி²தம் ஸுகஞ்சுகமித³ம் ஸ்வீக்ருத்ய பீதப்ரப⁴ம்
தப்தஸ்வர்ணஸமானவர்ணமதுலம் ப்ராவர்ணமங்கீ³குரு ॥ 15 ॥

நவரத்னமயே மயார்பிதே கமனீயே தபனீயபாது³கே ।
ஸவிலாஸமித³ம் பத³த்³வயம் க்ருபயா தே³வி தயோர்னிதீ⁴யதாம் ॥ 16 ॥

ப³ஹுபி⁴ரக³ருதூ⁴பை꞉ ஸாத³ரம் தூ⁴பயித்வா
ப⁴க³வதி தவ கேஶாங்கங்கதைர்மார்ஜயித்வா ।
ஸுரபி⁴பி⁴ரரவிந்தை³ஶ்சம்பகைஶ்சார்சயித்வா
ஜ²டிதி கனகஸூத்ரைர்ஜூடயன்வேஷ்டயாமி ॥ 17 ॥

ஸௌவீராஞ்ஜனமித³மம்ப³ சக்ஷுஷோஸ்தே வின்யஸ்தம் கனகஶலாகயா மயா யத் ।
தன்ன்யூனம் மலினமபி த்வத³க்ஷிஸங்கா³த் ப்³ரஹ்மேந்த்³ராத்³யபி⁴லஷணீயதாமியாய ॥ 18 ॥
மஞ்ஜீரே பத³யோர்னிதா⁴ய ருசிராம் வின்யஸ்ய காஞ்சீம் கடௌ
முக்தாஹாரமுரோஜயோரனுபமாம் நக்ஷத்ரமாலாம் க³லே ।
கேயூராணி பு⁴ஜேஷு ரத்னவலயஶ்ரேணீம் கரேஷு க்ரமா-
த்தாடங்கே தவ கர்ணயோர்வினித³தே⁴ ஶீர்ஷே ச சூடா³மணிம் ॥ 19 ॥

See Also  Sri Saraswati Kavacham (Variation) In Tamil

த⁴ம்மில்லே தவ தே³வி ஹேமகுஸுமான்யாதா⁴ய பா²லஸ்த²லே
முக்தாராஜிவிராஜமானதிலகம் நாஸாபுடே மௌக்திகம் ।
மாதர்மௌக்திகஜாலிகாம் ச குசயோ꞉ ஸர்வாங்கு³லீஷூர்மிகா꞉
கட்யாம் காஞ்சனகிங்கிணீர்வினித³தே⁴ ரத்னாவதம்ஸம் ஶ்ருதௌ ॥ 20 ॥

மாத꞉ பா²லதலே தவாதிவிமலே காஶ்மீரகஸ்தூரிகா-
கர்பூராக³ருபி⁴꞉ கரோமி திலகம் தே³ஹே(அ)ங்க³ராக³ம் தத꞉ ।
வக்ஷோஜாதி³ஷு யக்ஷகர்த³மரஸம் ஸிக்த்வா ச புஷ்பத்³ரவம்
பாதௌ³ சந்த³னலேபனாதி³பி⁴ரஹம் ஸம்பூஜயாமி க்ரமாத் ॥ 21 ॥

ரத்னாக்ஷதைஸ்த்வாம் பரிபூஜயாமி முக்தாப²லைர்வா ருசிரைரவித்³தை⁴꞉ ।
அக²ண்டி³தைர்தே³வி யவாதி³பி⁴ர்வா காஶ்மீரபங்காங்கிததண்டு³லைர்வா ॥ 22 ॥

ஜனநி சம்பகதலைமித³ம் புரோ ம்ருக³மதோ³பயுதம் படவாஸகம் ।
ஸுரபி⁴க³ந்த⁴மித³ம் ச சது꞉ஸமம் ஸபதி³ ஸர்வமித³ம் பரிக்³ருஹ்யதாம் ॥ 23 ॥

ஸீமந்தே தே ப⁴க³வதி மயா ஸாத³ரம் ந்யஸ்தமேதத்
ஸிந்தூ³ரம் மே ஹ்ருத³யகமலே ஹர்ஷவர்ஷம் தனோதி ।
பா³லாதி³த்யத்³யுதிரிவ ஸதா³ லோஹிதா யஸ்ய காந்தீ-
ரந்தர்த்⁴வாந்தம் ஹரதி ஸகலம் சேதஸா சிந்தயைவ ॥ 24 ॥

மந்தா³ரகுந்த³கரவீரலவங்க³புஷ்பைஸ்த்வாம் தே³வி ஸந்ததமஹம் பரிபூஜயாமி ।
ஜாதீஜபாவகுலசம்பககேதகாதி³னானாவிதா⁴னி குஸுமானி ச தே(அ)ர்பயாமி ॥ 25 ॥

மாலதீவகுலஹேமபுஷ்பிகாகாஞ்சனாரகரவீரகைதகை꞉ ।
கர்ணிகாரகி³ரிகர்ணிகாதி³பி⁴꞉ பூஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ தே வபு꞉ ॥ 26 ॥

பாரிஜாதஶதபத்ரபாடலைர்மல்லிகாவகுலசம்பகாதி³பி⁴꞉ ।
அம்பு³ஜை꞉ ஸுகுஸுமைஶ்ச ஸாத³ரம் பூஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ தே வபு꞉ ॥ 27 ॥

லாக்ஷாஸம்மிலிதை꞉ ஸிதாப்⁴ரஸஹிதை꞉ ஶ்ரீவாஸஸம்மிஶ்ரிதை꞉
கர்பூராகலிதை꞉ ஶிரைர்மது⁴யுதைர்கோ³ஸர்பிஷா லோடி³தை꞉ ।
ஶ்ரீக²ண்டா³க³ருகு³க்³கு³லுப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்னானாவிதை⁴ர்வஸ்த்துபி⁴꞉
தூ⁴பம் தே பரிகல்பயாமி ஜனநி ஸ்னேஹாத்த்வமங்கீ³குரு ॥ 28 ॥

ரத்னாலங்க்ருதஹேமபாத்ரனிஹிதைர்கோ³ஸர்பிஷா லோடி³தை꞉
தீ³பைர்தீ³ர்க⁴தராந்த⁴காரபி⁴து³ரைர்பா³லார்ககோடிப்ரபை⁴꞉ ।
ஆதாம்ரஜ்வலது³ஜ்ஜ்வலப்ரவிலஸத்³ரத்னப்ரதீ³பைஸ்ததா²
மாதஸ்த்வாமஹமாத³ராத³னுதி³னம் நீராஜயாம்யுச்சகை꞉ ॥ 29 ॥

மாதஸ்த்வாம் த³தி⁴து³க்³த⁴பாயஸமஹாஶால்யன்னஸந்தானிகா꞉
ஸூபாபூபஸிதாக்⁴ருதை꞉ ஸவடகை꞉ ஸக்ஷௌத்³ரரம்பா⁴ப²லை꞉ ।
ஏலாஜீரகஹிங்கு³னாக³ரனிஶாகுஸ்தும்ப⁴ரீஸம்ஸ்க்ருதை꞉
ஶாகை꞉ ஸாகமஹம் ஸுதா⁴தி⁴கரஸை꞉ ஸந்தர்பயாம்யர்சயன் ॥ 30 ॥

ஸாபூபஸூபத³தி⁴து³க்³த⁴ஸிதாக்⁴ருதானி ஸுஸ்வாது³ப⁴க்தபரமான்னபுர꞉ஸராணி ।
ஶாகோல்லஸன்மரிசிஜீரகபா³ஹ்லிகானி ப⁴க்ஷ்யாணி பு⁴ங்க்ஷ்வ ஜக³த³ம்ப³ மயார்பிதானி ॥ 31 ॥

க்ஷீரமேததி³த³முத்தமோத்தமம் ப்ராஜ்யமாஜ்யமித³முஜ்ஜ்வலம் மது⁴ ।
மாதரேதத³ம்ருதோபமம் பய꞉ ஸம்ப்⁴ரமேண பரிபீயதாம் முஹு꞉ ॥ 32 ॥

உஷ்ணோத³கை꞉ பாணியுக³ம் முக²ம் ச ப்ரக்ஷால்ய மாத꞉ கலதௌ⁴தபாத்ரே ।
கர்பூரமிஶ்ரேண ஸகுங்குமேன ஹஸ்தௌ ஸமுத்³வர்தய சந்த³னேன ॥ 33 ॥

அதிஶீதமுஶீரவாஸிதம் தபனீயே கலஶே நிவேஶிதம் ।
படபூதமித³ம் ஜிதாம்ருதம் ஶுசி க³ங்கா³ஜலமம்ப³ பீயதாம் ॥ 34 ॥

ஜம்ப்³வாம்ரரம்பா⁴ப²லஸம்யுதானி த்³ராக்ஷாப²லக்ஷௌத்³ரஸமன்விதானி ।
ஸனாரிகேலானி ஸதா³டி³மானி ப²லானி தே தே³வி ஸமர்பயாமி ॥ 35 ॥

கூஶ்மாண்ட³கோஶாதகிஸம்யுதானி ஜம்பீ³ரனாரங்க³ஸமன்விதானி ।
ஸபீ³ஜபூராணி ஸபா³த³ராணி ப²லானி தே தே³வி ஸமர்பயாமி ॥ 36 ॥

கர்பூரேண யுதைர்லவங்க³ஸஹிதைஸ்தக்கோலசூர்ணான்விதை꞉
ஸுஸ்வாது³க்ரமுகை꞉ ஸகௌ³ரக²தி³ரை꞉ ஸுஸ்னிக்³த⁴ஜாதீப²லை꞉ ।
மாத꞉ கைதகபத்ரபாண்டு³ருசிபி⁴ஸ்தாம்பூ³லவல்லீத³லை꞉
ஸானந்த³ம் முக²மண்ட³னார்த²மதுலம் தாம்பூ³லமங்கீ³குரு ॥ 37 ॥

See Also  Sabarimalaiyile Swami Maarkalin Sanjalam In Tamil

ஏலாலவங்கா³தி³ஸமன்விதானி தக்கோலகர்பூரவிமிஶ்ரிதானி ।
தாம்பூ³லவல்லீத³லஸம்யுதானி பூகா³னி தே தே³வி ஸமர்பயாமி ॥ 38 ॥

தாம்பூ³லனிர்ஜிதஸுதப்தஸுவர்ணவர்ணம் ஸ்வர்ணாக்தபூக³ப²லமௌக்திகசூர்ணயுக்தம் ।
ஸௌவர்ணபாத்ரனிஹிதம் க²தி³ரேன ஸார்த⁴ம் தாம்பூ³லமம்ப³ வத³னாம்பு³ருஹே க்³ருஹாண ॥ 39 ॥

மஹதி கனகபாத்ரே ஸ்தா²பயித்வா விஶாலான்
ட³மருஸத்³ருஶரூபான்ப³த்³த⁴கோ³தூ⁴மதீ³பான் ।
ப³ஹுக்⁴ருதமத² தேஷு ந்யஸ்ய தீ³பான்ப்ரக்ருஷ்டா-
ந்பு⁴வனஜனநி குர்வே நித்யமாரார்திகம் தே ॥ 40 ॥

ஸவினயமத² த³த்வா ஜானுயுக்³மம் த⁴ரண்யாம்
ஸபதி³ ஶிரஸி த்⁴ருத்வா பாத்ரமாரார்திகஸ்ய ।
முக²கமலஸமீபே தே(அ)ம்ப³ ஸார்த²ம் த்ரிவாரம்
ப்⁴ரமயதி மயி பூ⁴யாத்தே க்ருபார்த்³ர꞉ கடாக்ஷ꞉ ॥ 41 ॥

அத² ப³ஹுமணிமிஶ்ரைர்மௌக்திகைஸ்த்வாம் விகீர்ய
த்ரிபு⁴வனகமனீயை꞉ பூஜயித்வா ச வஸ்த்ரை꞉ ।
மிலிதவிவித⁴முக்தாம் தி³வ்யமாணிக்யயுக்தாம்
ஜனநி கனகவ்ருஷ்டிம் த³க்ஷிணாம் தே(அ)ர்பயாமி ॥ 42 ॥

மாத꞉ காஞ்சனத³ண்ட³மண்டி³தமித³ம் பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³ப்ரப⁴ம்
நானாரத்னவிஶோபி⁴ஹேமகலஶம் லோகத்ரயாஹ்லாத³கம் ।
பா⁴ஸ்வன்மௌக்திகஜாலிகாபரிவ்ருதம் ப்ரீத்யாத்மஹஸ்தே த்⁴ருதம்
ச²த்ரம் தே பரிகல்பயாமி ஶிரஸி த்வஷ்ட்ரா ஸ்வயம் நிர்மிதம் ॥ 43 ॥

ஶரதி³ந்து³மரீசிகௌ³ரவர்ணைர்மணிமுக்தாவிலஸத்ஸுவர்ணத³ண்டை³꞉ ।
ஜக³த³ம்ப³ விசித்ரசாமரைஸ்த்வாமஹமானந்த³ப⁴ரேண பீ³ஜயாமி ॥ 44 ॥

மார்தாண்ட³மண்ட³லனிபோ⁴ ஜக³த³ம்ப³ யோ(அ)யம் ப⁴க்த்யா மயா மணிமயோ முகுரோ(அ)ர்பிதஸ்தே ।
பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³ருசிரம் வத³னம் ஸ்வகீயமஸ்மின்விலோகய விலோலவிலோசனே த்வம் ॥ 45 ॥

இந்த்³ராத³யோ நதினதைர்மகுடப்ரதீ³பைர்னீராஜயந்தி ஸததம் தவ பாத³பீட²ம் ।
தஸ்மாத³ஹம் தவ ஸமஸ்தஶரீரமேதன்னீராஜயாமி ஜக³த³ம்ப³ ஸஹஸ்ரதீ³பை꞉ ॥ 46 ॥

ப்ரியக³திரதிதுங்கோ³ ரத்னபல்யாணயுக்த꞉
கனகமயவிபூ⁴ஷ꞉ ஸ்னிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷ꞉ ।
ப⁴க³வதி கலிதோ(அ)யம் வாஹனார்த²ம் மயா தே
துரக³ஶதஸமேதோ வாயுவேக³ஸ்துரங்க³꞉ ॥ 47 ॥

மது⁴கரவ்ருதகும்ப⁴ன்யஸ்தஸிந்தூ³ரரேணு꞉
கனககலிதக⁴ண்டாகிங்கணீஶோபி⁴கண்ட²꞉ ।
ஶ்ரவணயுக³லசஞ்சச்சாமரோ மேக⁴துல்யோ
ஜனநி தவ முதே³ ஸ்யான்மத்தமாதங்க³ ஏஷ꞉ ॥ 48 ॥

த்³ருததரதுரகை³ர்விராஜமானம் மணிமயசக்ரசதுஷ்டயேன யுக்தம் ।
கனகமயமமும் விதானவந்தம் ப⁴க³வதி தே ஹி ரத²ம் ஸமர்பயாமி ॥ 49 ॥

ஹயக³ஜரத²பத்திஶோப⁴மானம் தி³ஶி தி³ஶி து³ந்து³பி⁴மேக⁴னாத³யுக்தம் ।
அதிப³ஹு சதுரங்க³ஸைன்யமேதத்³ப⁴க³வதி ப⁴க்திப⁴ரேண தே(அ)ர்பயாமி ॥ 50 ॥

பரிகீ⁴க்ருதஸப்தஸாக³ரம் ப³ஹுஸம்பத்ஸஹிதம் மயாம்ப³ தே விபுலம் ।
ப்ரப³லம் த⁴ரணீதலாபி⁴த⁴ம் த்³ருட⁴து³ர்க³ம் நிகி²லம் ஸமர்பயாமி ॥ 51 ॥

ஶதபத்ரயுதை꞉ ஸ்வபா⁴வஶீதைரதிஸௌரப்⁴யயுதை꞉ பராக³பீதை꞉ ।
ப்⁴ரமரீமுக²ரீக்ருதைரனந்தைர்வ்யஜனைஸ்த்வாம் ஜக³த³ம்ப³ வீஜயாமி ॥ 52 ॥

ப்⁴ரமரலுலிதலோலகுந்தலாலீவிக³லிதமால்யவிகீர்ணரங்க³பூ⁴மி꞉ ।
இயமதிருசிரா நடீ நடந்தீ தவ ஹ்ருத³யே முத³மாதனோது மாத꞉ ॥ 53 ॥

முக²னயனவிலாஸலோலவேணீவிலஸிதனிர்ஜிதலோலப்⁴ருங்க³மாலா꞉ ।
யுவஜனஸுக²காரிசாருலீலா ப⁴க³வதி தே புரதோ நடந்தி பா³லா꞉ ॥ 54 ॥

ப்⁴ரமத³லிகுலதுல்யாலோலத⁴ம்மில்லபா⁴ரா꞉ ஸ்மிதமுக²கமலோத்³யத்³தி³வ்யலாவண்யபூரா꞉ ।
அனுபமிதஸுவேஷா வாரயோஷா நடந்தி பரப்⁴ருதகலகண்ட்²யோ தே³வி தை³ன்யம் து⁴னோது ॥ 55 ॥

ட³மருடி³ண்டி³மஜர்ஜ²ரஜ²ல்லரீம்ருது³ரவத்³ரக³ட³த்³த்³ரக³டா³த³ய꞉ ।
ஜ²டிதி ஜா²ங்க்ருதஜா²ங்க்ருதஜா²ங்க்ருதைர்ப³ஹுத³யம் ஹ்ருத³யம் ஸுக²யந்து தே ॥ 56 ॥

See Also  Narayaniyam Dvinavatitamadasakam In Tamil – Narayaneyam Dasakam 92

விபஞ்சீஷு ஸப்தஸ்வரான்வாத³யந்த்யஸ்தவ த்³வாரி கா³யந்தி க³ந்த⁴ர்வகன்யா꞉ ।
க்ஷணம் ஸாவதா⁴னேன சித்தேன மாத꞉ ஸமாகர்ணய த்வம் மயா ப்ரார்தி²தாஸி ॥ 57 ॥

அபி⁴னயகமனீயைர்னர்தனைர்னர்தகீனாம்
க்ஷணமபி ரமயித்வா சேத ஏதத்த்வதீ³யம் ।
ஸ்வயமஹமதிசித்ரைர்ன்ருத்தவாதி³த்ரகீ³தை-
ர்ப⁴க³வதி ப⁴வதீ³யம் மானஸம் ரஞ்ஜயாமி ॥ 58 ॥

தவ தே³வி கு³ணானுவர்ணனே சதுரா நோ சதுரானநாத³ய꞉ ।
ததி³ஹைகமுகே²ஷு ஜந்துஷு ஸ்தவனம் கஸ்தவ கர்துமீஶ்வர꞉ ॥ 59 ॥

பதே³ பதே³ யத்பரிபூஜகேப்⁴ய꞉ ஸத்³யோ(அ)ஶ்வமேதா⁴தி³ப²லம் த³தா³தி ।
தத்ஸர்வபாபக்ஷயஹேதுபூ⁴தம் ப்ரத³க்ஷிணம் தே பரித꞉ கரோமி ॥ 60 ॥

ரக்தோத்பலாரக்தலதாப்ரபா⁴ப்⁴யாம் த்⁴வஜோர்த்⁴வரேகா²குலிஶாங்கிதாப்⁴யாம் ।
அஶேஷப்³ருந்தா³ரகவந்தி³தாப்⁴யாம் நமோ ப⁴வானீபத³பங்கஜாப்⁴யாம் ॥ 61 ॥

சரணனலினயுக்³மம் பங்கஜை꞉ பூஜயித்வா
கனககமலமாலாம் கண்ட²தே³ஶே(அ)ர்பயித்வா ।
ஶிரஸி வினிஹிதோ(அ)யம் ரத்னபுஷ்பாஞ்ஜலிஸ்தே
ஹ்ருத³யகமலமத்⁴யே தே³வி ஹர்ஷம் தனோது ॥ 62 ॥

அத² மணிமயஞ்சகாபி⁴ராமே கனகமயவிதானராஜமானே ।
ப்ரஸரத³க³ருதூ⁴பதூ⁴பிதே(அ)ஸ்மின்ப⁴க³வதி ப⁴வனே(அ)ஸ்து தே நிவாஸ꞉ ॥ 63 ॥

ஏதஸ்மின்மணிக²சிதே ஸுவர்ணபீடே² த்ரைலோக்யாப⁴யவரதௌ³ நிதா⁴ய ஹஸ்தௌ ।
விஸ்தீர்ணே ம்ருது³லதரோத்தரச்ச²தே³(அ)ஸ்மின்பர்யங்கே கனகமயே நிஷீத³ மாத꞉ ॥ 64 ॥

தவ தே³வி ஸரோஜசிஹ்னயோ꞉ பத³யோர்னிர்ஜிதபத்³மராக³யோ꞉ ।
அதிரக்ததரைரலக்தகை꞉ புனருக்தாம் ரசயாமி ரக்ததாம் ॥ 65 ॥

அத² மாதருஶீரவாஸிதம் நிஜதாம்பூ³லரஸேன ரஞ்ஜிதம் ।
தபனீயமயே ஹி பட்டகே முக²க³ண்டூ³ஷஜலம் விதீ⁴யதாம் ॥ 66 ॥

க்ஷணமத² ஜக³த³ம்ப³ மஞ்சகே(அ)ஸ்மின்ம்ருது³தலதூலிகயா விராஜமானே ।
அதிரஹஸி முதா³ ஶிவேன ஸார்த⁴ம் ஸுக²ஶயனம் குரு தத்ர மாம் ஸ்மரந்தீ ॥ 67 ॥

முக்தாகுந்தே³ந்து³கௌ³ராம் மணிமயகுடாம் ரத்னதாடங்கயுக்தா-
மக்ஷஸ்ரக்புஷ்பஹஸ்தாமப⁴யவரகராம் சந்த்³ரசூடா³ம் த்ரினேத்ராம் ।
நானாலங்காரயுக்தாம் ஸுரமகுடமணித்³யோதிதஸ்வர்ணபீடா²ம்
ஸானந்தா³ம் ஸுப்ரஸன்னாம் த்ரிபு⁴வனஜனநீம் சேதஸா சிந்தயாமி ॥ 68 ॥

ஏஷா ப⁴க்த்யா தவ விரசிதா யா மயா தே³வி பூஜா
ஸ்வீக்ருத்யைனாம் ஸபதி³ ஸகலான்மே(அ)பராதா⁴ங்க்ஷமஸ்வ ।
ந்யூனம் யத்தத்தவ கருணயா பூர்ணதாமேது ஸத்³ய꞉
ஸானந்த³ம் மே ஹ்ருத³யகமலே தே(அ)ஸ்து நித்யம் நிவாஸ꞉ ॥ 69 ॥

பூஜாமிமாம் ய꞉ பட²தி ப்ரபா⁴தே மத்⁴யாஹ்னகாலே யதி³ வா ப்ரதோ³ஷே ।
த⁴ர்மார்த²காமான்புருஷோ(அ)ப்⁴யுபைதி தே³ஹாவஸானே ஶிவபா⁴வமேதி ॥ 70 ॥

பூஜாமிமாம் படே²ன்னித்யம் பூஜாம் கர்துமனீஶ்வர꞉ ।
பூஜாப²லமவாப்னோதி வாஞ்சி²தார்த²ம் ச விந்த³தி ॥ 71 ॥

ப்ரத்யஹம் ப⁴க்திஸம்யுக்தோ ய꞉ பூஜனமித³ம் படே²த் ।
வாக்³வாதி³ன்யா꞉ ப்ரஸாதே³ன வத்ஸராத்ஸ கவிர்ப⁴வேத் ॥ 72 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ
தே³வீசது꞉ஷஷ்ட்யுபசாரபூஜாஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram in Telugu – Tamil