Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram In Telugu

॥ Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ దేవీ చతుఃషష్ట్యుపచారపూజా స్తోత్రమ్ ॥
శ్రీ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్

ఉషసి మాగధమంగలగాయనైర్ఝటితి జాగృహి జాగృహి జాగృహి ।
అతికృపార్ద్రకటాక్షనిరీక్షణైర్జగదిదం జగదంబ సుఖీకురు ॥ ౧ ॥

కనకమయవితర్దిశోభమానం దిశి దిశి పూర్ణసువర్ణకుంభయుక్తమ్ ।
మణిమయమంటపమధ్యమేహి మాతర్మయి కృపయాశు సమర్చనం గ్రహీతుమ్ ॥ ౨ ॥

కనకకలశశోభమానశీర్షం జలధరలంబి సముల్లసత్పతాకమ్ ।
భగవతి తవ సంనివాసహేతోర్మణిమయమందిరమేతదర్పయామి ॥ ౩ ॥

తపనీయమయీ సుతూలికా కమనీయా మృదులోత్తరచ్ఛదా ।
నవరత్నవిభూషితా మయా శిబికేయం జగదంబ తేఽర్పితా ॥ ౪ ॥

కనకమయవితర్దిస్థాపితే తూలికాఢ్యే వివిధకుసుమకీర్ణే కోటిబాలార్కవర్ణే ।
భగవతి రమణీయే రత్నసింహాసనేఽస్మిన్ సుపవిశ పదయుగ్మం హేమపీఠే నిధాయ ॥ ౫ ॥

మణిమౌక్తికనిర్మితం మహాంతం కనకస్తంభచతుష్టయేన యుక్తమ్ ।
కమనీయతమం భవాని తుభ్యం నవముల్లోచమహం సమర్పయామి ॥ ౬ ॥

దూర్వయా సరసిజాన్వితవిష్ణుక్రాంతయా చ సహితం కుసుమాఢ్యమ్ ।
పద్మయుగ్మసదృశే పదయుగ్మే పాద్యమేతదురరీకురు మాతః ॥ ౭ ॥

గంధపుష్పయవసర్షపదూర్వాసంయుతం తిలకుశాక్షతమిశ్రమ్ ।
హేమపాత్రనిహితం సహ రత్నైరర్ఘ్యర్మేతదురరీకురు మాతః ॥ ౮ ॥

జలజద్యుతినా కరేణ జాతీఫలతక్కోలలవంగగంధయుక్తైః ।
అమృతైరమృతైరివాతిశీతైర్భగవత్యాచమనం విధీయతామ్ ॥ ౯ ॥

నిహితం కనకస్య సంపుటే పిహితం రత్నపిధానకేన యత్ ।
తదిదం జగదంబ తేఽర్పితం మధుపర్కం జనని ప్రగృహ్యతామ్ ॥ ౧౦ ॥

ఏతచ్చమ్పకతైలమంబ వివిధైః పుష్పైర్ముహుర్వాసితం
న్యస్తం రత్నమయే సువర్ణచషకే భృంగైర్భ్రమద్భిర్వృతమ్ ।
సానందం సురసుందరీభిరభితో హస్తైర్ధృతం తే మయా
కేశేషు భ్రమరభ్రమేషు సకలేష్వంగేషు చాలిప్యతే ॥ ౧౧ ॥

మాతః కుంకుమపంకనిర్మితమిదం దేహే తవోద్వర్తనం
భక్త్యాహం కలయామి హేమరజసా సంమిశ్రితం కేసరైః ।
కేశానామలకైర్విశోధ్య విశదాంకస్తూరికోదంచితైః
స్నానం తే నవరత్నకుంభసహితైః సంవాసితోష్ణోదకైః ॥ ౧౨ ॥

దధిదుగ్ధఘృతైః సమాక్షికైః సితయా శర్కరయా సమన్వితైః ।
స్నపయామి తవాహమాదరాజ్జనని త్వాం పునరుష్ణవారిభిః ॥ ౧౩ ॥

ఏలోశీరసువాసితైః సకుసుమైర్గంగాది తీర్థోదకైః
మాణిక్యామలమౌక్తికామృతరసైః స్వచ్ఛైః సువర్ణోదకైః ।
మంత్రాన్వైదికతాంత్రికాన్పరిపఠంసానందమత్యాదరాత్
స్నానం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు ॥ ౧౪ ॥

బాలార్కద్యుతి దాడిమీయకుసుమప్రస్పర్ధి సర్వోత్తమం
మాతస్త్వం పరిధేహి దివ్యవసనం భక్త్యా మయా కల్పితమ్ ।
ముక్తాభిర్గ్రథితం సుకంచుకమిదం స్వీకృత్య పీతప్రభం
తప్తస్వర్ణసమానవర్ణమతులం ప్రావర్ణమంగీకురు ॥ ౧౫ ॥

నవరత్నమయే మయార్పితే కమనీయే తపనీయపాదుకే ।
సవిలాసమిదం పదద్వయం కృపయా దేవి తయోర్నిధీయతామ్ ॥ ౧౬ ॥

బహుభిరగరుధూపైః సాదరం ధూపయిత్వా
భగవతి తవ కేశాంకంకతైర్మార్జయిత్వా ।
సురభిభిరరవిందైశ్చంపకైశ్చార్చయిత్వా
ఝటితి కనకసూత్రైర్జూటయన్వేష్టయామి ॥ ౧౭ ॥

సౌవీరాంజనమిదమంబ చక్షుషోస్తే విన్యస్తం కనకశలాకయా మయా యత్ ।
తన్న్యూనం మలినమపి త్వదక్షిసంగాత్ బ్రహ్మేంద్రాద్యభిలషణీయతామియాయ ॥ ౧౮ ॥
మంజీరే పదయోర్నిధాయ రుచిరాం విన్యస్య కాంచీం కటౌ
ముక్తాహారమురోజయోరనుపమాం నక్షత్రమాలాం గలే ।
కేయూరాణి భుజేషు రత్నవలయశ్రేణీం కరేషు క్రమా-
త్తాటంకే తవ కర్ణయోర్వినిదధే శీర్షే చ చూడామణిమ్ ॥ ౧౯ ॥

See Also  Sree Durga Nakshatra Malika Stuti In Bengali

ధమ్మిల్లే తవ దేవి హేమకుసుమాన్యాధాయ ఫాలస్థలే
ముక్తారాజివిరాజమానతిలకం నాసాపుటే మౌక్తికమ్ ।
మాతర్మౌక్తికజాలికాం చ కుచయోః సర్వాంగులీషూర్మికాః
కట్యాం కాంచనకింకిణీర్వినిదధే రత్నావతంసం శ్రుతౌ ॥ ౨౦ ॥

మాతః ఫాలతలే తవాతివిమలే కాశ్మీరకస్తూరికా-
కర్పూరాగరుభిః కరోమి తిలకం దేహేఽంగరాగం తతః ।
వక్షోజాదిషు యక్షకర్దమరసం సిక్త్వా చ పుష్పద్రవం
పాదౌ చందనలేపనాదిభిరహం సంపూజయామి క్రమాత్ ॥ ౨౧ ॥

రత్నాక్షతైస్త్వాం పరిపూజయామి ముక్తాఫలైర్వా రుచిరైరవిద్ధైః ।
అఖండితైర్దేవి యవాదిభిర్వా కాశ్మీరపంకాంకితతండులైర్వా ॥ ౨౨ ॥

జనని చంపకతలైమిదం పురో మృగమదోపయుతం పటవాసకమ్ ।
సురభిగంధమిదం చ చతుఃసమం సపది సర్వమిదం పరిగృహ్యతామ్ ॥ ౨౩ ॥

సీమంతే తే భగవతి మయా సాదరం న్యస్తమేతత్
సిందూరం మే హృదయకమలే హర్షవర్షం తనోతి ।
బాలాదిత్యద్యుతిరివ సదా లోహితా యస్య కాంతీ-
రంతర్ధ్వాంతం హరతి సకలం చేతసా చింతయైవ ॥ ౨౪ ॥

మందారకుందకరవీరలవంగపుష్పైస్త్వాం దేవి సంతతమహం పరిపూజయామి ।
జాతీజపావకులచంపకకేతకాదినానావిధాని కుసుమాని చ తేఽర్పయామి ॥ ౨౫ ॥

మాలతీవకులహేమపుష్పికాకాంచనారకరవీరకైతకైః ।
కర్ణికారగిరికర్ణికాదిభిః పూజయామి జగదంబ తే వపుః ॥ ౨౬ ॥

పారిజాతశతపత్రపాటలైర్మల్లికావకులచంపకాదిభిః ।
అంబుజైః సుకుసుమైశ్చ సాదరం పూజయామి జగదంబ తే వపుః ॥ ౨౭ ॥

లాక్షాసంమిలితైః సితాభ్రసహితైః శ్రీవాససంమిశ్రితైః
కర్పూరాకలితైః శిరైర్మధుయుతైర్గోసర్పిషా లోడితైః ।
శ్రీఖండాగరుగుగ్గులుప్రభృతిభిర్నానావిధైర్వస్త్తుభిః
ధూపం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు ॥ ౨౮ ॥

రత్నాలంకృతహేమపాత్రనిహితైర్గోసర్పిషా లోడితైః
దీపైర్దీర్ఘతరాంధకారభిదురైర్బాలార్కకోటిప్రభైః ।
ఆతామ్రజ్వలదుజ్జ్వలప్రవిలసద్రత్నప్రదీపైస్తథా
మాతస్త్వామహమాదరాదనుదినం నీరాజయామ్యుచ్చకైః ॥ ౨౯ ॥

మాతస్త్వాం దధిదుగ్ధపాయసమహాశాల్యన్నసంతానికాః
సూపాపూపసితాఘృతైః సవటకైః సక్షౌద్రరంభాఫలైః ।
ఏలాజీరకహింగునాగరనిశాకుస్తుంభరీసంస్కృతైః
శాకైః సాకమహం సుధాధికరసైః సంతర్పయామ్యర్చయన్ ॥ ౩౦ ॥

సాపూపసూపదధిదుగ్ధసితాఘృతాని సుస్వాదుభక్తపరమాన్నపురఃసరాణి ।
శాకోల్లసన్మరిచిజీరకబాహ్లికాని భక్ష్యాణి భుంక్ష్వ జగదంబ మయార్పితాని ॥ ౩౧ ॥

క్షీరమేతదిదముత్తమోత్తమం ప్రాజ్యమాజ్యమిదముజ్జ్వలం మధు ।
మాతరేతదమృతోపమం పయః సంభ్రమేణ పరిపీయతాం ముహుః ॥ ౩౨ ॥

ఉష్ణోదకైః పాణియుగం ముఖం చ ప్రక్షాల్య మాతః కలధౌతపాత్రే ।
కర్పూరమిశ్రేణ సకుంకుమేన హస్తౌ సముద్వర్తయ చందనేన ॥ ౩౩ ॥

అతిశీతముశీరవాసితం తపనీయే కలశే నివేశితమ్ ।
పటపూతమిదం జితామృతం శుచి గంగాజలమంబ పీయతామ్ ॥ ౩౪ ॥

జంబ్వామ్రరంభాఫలసంయుతాని ద్రాక్షాఫలక్షౌద్రసమన్వితాని ।
సనారికేలాని సదాడిమాని ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి ॥ ౩౫ ॥

కూశ్మాండకోశాతకిసంయుతాని జంబీరనారంగసమన్వితాని ।
సబీజపూరాణి సబాదరాణి ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి ॥ ౩౬ ॥

See Also  Shivakanta Stutih In Telugu – Telugu Shlokas

కర్పూరేణ యుతైర్లవంగసహితైస్తక్కోలచూర్ణాన్వితైః
సుస్వాదుక్రముకైః సగౌరఖదిరైః సుస్నిగ్ధజాతీఫలైః ।
మాతః కైతకపత్రపాండురుచిభిస్తాంబూలవల్లీదలైః
సానందం ముఖమండనార్థమతులం తాంబూలమంగీకురు ॥ ౩౭ ॥

ఏలాలవంగాదిసమన్వితాని తక్కోలకర్పూరవిమిశ్రితాని ।
తాంబూలవల్లీదలసంయుతాని పూగాని తే దేవి సమర్పయామి ॥ ౩౮ ॥

తాంబూలనిర్జితసుతప్తసువర్ణవర్ణం స్వర్ణాక్తపూగఫలమౌక్తికచూర్ణయుక్తమ్ ।
సౌవర్ణపాత్రనిహితం ఖదిరేన సార్ధం తాంబూలమంబ వదనాంబురుహే గృహాణ ॥ ౩౯ ॥

మహతి కనకపాత్రే స్థాపయిత్వా విశాలాన్
డమరుసదృశరూపాన్బద్ధగోధూమదీపాన్ ।
బహుఘృతమథ తేషు న్యస్య దీపాన్ప్రకృష్టా-
న్భువనజనని కుర్వే నిత్యమారార్తికం తే ॥ ౪౦ ॥

సవినయమథ దత్వా జానుయుగ్మం ధరణ్యాం
సపది శిరసి ధృత్వా పాత్రమారార్తికస్య ।
ముఖకమలసమీపే తేఽంబ సార్థం త్రివారం
భ్రమయతి మయి భూయాత్తే కృపార్ద్రః కటాక్షః ॥ ౪౧ ॥

అథ బహుమణిమిశ్రైర్మౌక్తికైస్త్వాం వికీర్య
త్రిభువనకమనీయైః పూజయిత్వా చ వస్త్రైః ।
మిలితవివిధముక్తాం దివ్యమాణిక్యయుక్తాం
జనని కనకవృష్టిం దక్షిణాం తేఽర్పయామి ॥ ౪౨ ॥

మాతః కాంచనదండమండితమిదం పూర్ణేందుబింబప్రభం
నానారత్నవిశోభిహేమకలశం లోకత్రయాహ్లాదకమ్ ।
భాస్వన్మౌక్తికజాలికాపరివృతం ప్రీత్యాత్మహస్తే ధృతం
ఛత్రం తే పరికల్పయామి శిరసి త్వష్ట్రా స్వయం నిర్మితమ్ ॥ ౪౩ ॥

శరదిందుమరీచిగౌరవర్ణైర్మణిముక్తావిలసత్సువర్ణదండైః ।
జగదంబ విచిత్రచామరైస్త్వామహమానందభరేణ బీజయామి ॥ ౪౪ ॥

మార్తాండమండలనిభో జగదంబ యోఽయం భక్త్యా మయా మణిమయో ముకురోఽర్పితస్తే ।
పూర్ణేందుబింబరుచిరం వదనం స్వకీయమస్మిన్విలోకయ విలోలవిలోచనే త్వమ్ ॥ ౪౫ ॥

ఇంద్రాదయో నతినతైర్మకుటప్రదీపైర్నీరాజయంతి సతతం తవ పాదపీఠమ్ ।
తస్మాదహం తవ సమస్తశరీరమేతన్నీరాజయామి జగదంబ సహస్రదీపైః ॥ ౪౬ ॥

ప్రియగతిరతితుంగో రత్నపల్యాణయుక్తః
కనకమయవిభూషః స్నిగ్ధగంభీరఘోషః ।
భగవతి కలితోఽయం వాహనార్థం మయా తే
తురగశతసమేతో వాయువేగస్తురంగః ॥ ౪౭ ॥

మధుకరవృతకుంభన్యస్తసిందూరరేణుః
కనకకలితఘంటాకింకణీశోభికంఠః ।
శ్రవణయుగలచంచచ్చామరో మేఘతుల్యో
జనని తవ ముదే స్యాన్మత్తమాతంగ ఏషః ॥ ౪౮ ॥

ద్రుతతరతురగైర్విరాజమానం మణిమయచక్రచతుష్టయేన యుక్తమ్ ।
కనకమయమముం వితానవంతం భగవతి తే హి రథం సమర్పయామి ॥ ౪౯ ॥

హయగజరథపత్తిశోభమానం దిశి దిశి దుందుభిమేఘనాదయుక్తమ్ ।
అతిబహు చతురంగసైన్యమేతద్భగవతి భక్తిభరేణ తేఽర్పయామి ॥ ౫౦ ॥

పరిఘీకృతసప్తసాగరం బహుసంపత్సహితం మయాంబ తే విపులమ్ ।
ప్రబలం ధరణీతలాభిధం దృఢదుర్గం నిఖిలం సమర్పయామి ॥ ౫౧ ॥

శతపత్రయుతైః స్వభావశీతైరతిసౌరభ్యయుతైః పరాగపీతైః ।
భ్రమరీముఖరీకృతైరనంతైర్వ్యజనైస్త్వాం జగదంబ వీజయామి ॥ ౫౨ ॥

భ్రమరలులితలోలకుంతలాలీవిగలితమాల్యవికీర్ణరంగభూమిః ।
ఇయమతిరుచిరా నటీ నటంతీ తవ హృదయే ముదమాతనోతు మాతః ॥ ౫౩ ॥

ముఖనయనవిలాసలోలవేణీవిలసితనిర్జితలోలభృంగమాలాః ।
యువజనసుఖకారిచారులీలా భగవతి తే పురతో నటంతి బాలాః ॥ ౫౪ ॥

భ్రమదలికులతుల్యాలోలధమ్మిల్లభారాః స్మితముఖకమలోద్యద్దివ్యలావణ్యపూరాః ।
అనుపమితసువేషా వారయోషా నటంతి పరభృతకలకంఠ్యో దేవి దైన్యం ధునోతు ॥ ౫౫ ॥

డమరుడిండిమజర్ఝరఝల్లరీమృదురవద్రగడద్ద్రగడాదయః ।
ఝటితి ఝాంకృతఝాంకృతఝాంకృతైర్బహుదయం హృదయం సుఖయంతు తే ॥ ౫౬ ॥

See Also  Heramba Upanishad In Telugu

విపంచీషు సప్తస్వరాన్వాదయంత్యస్తవ ద్వారి గాయంతి గంధర్వకన్యాః ।
క్షణం సావధానేన చిత్తేన మాతః సమాకర్ణయ త్వం మయా ప్రార్థితాసి ॥ ౫౭ ॥

అభినయకమనీయైర్నర్తనైర్నర్తకీనాం
క్షణమపి రమయిత్వా చేత ఏతత్త్వదీయమ్ ।
స్వయమహమతిచిత్రైర్నృత్తవాదిత్రగీతై-
ర్భగవతి భవదీయం మానసం రంజయామి ॥ ౫౮ ॥

తవ దేవి గుణానువర్ణనే చతురా నో చతురాననాదయః ।
తదిహైకముఖేషు జంతుషు స్తవనం కస్తవ కర్తుమీశ్వరః ॥ ౫౯ ॥

పదే పదే యత్పరిపూజకేభ్యః సద్యోఽశ్వమేధాదిఫలం దదాతి ।
తత్సర్వపాపక్షయహేతుభూతం ప్రదక్షిణం తే పరితః కరోమి ॥ ౬౦ ॥

రక్తోత్పలారక్తలతాప్రభాభ్యాం ధ్వజోర్ధ్వరేఖాకులిశాంకితాభ్యామ్ ।
అశేషబృందారకవందితాభ్యాం నమో భవానీపదపంకజాభ్యామ్ ॥ ౬౧ ॥

చరణనలినయుగ్మం పంకజైః పూజయిత్వా
కనకకమలమాలాం కంఠదేశేఽర్పయిత్వా ।
శిరసి వినిహితోఽయం రత్నపుష్పాంజలిస్తే
హృదయకమలమధ్యే దేవి హర్షం తనోతు ॥ ౬౨ ॥

అథ మణిమయంచకాభిరామే కనకమయవితానరాజమానే ।
ప్రసరదగరుధూపధూపితేఽస్మిన్భగవతి భవనేఽస్తు తే నివాసః ॥ ౬౩ ॥

ఏతస్మిన్మణిఖచితే సువర్ణపీఠే త్రైలోక్యాభయవరదౌ నిధాయ హస్తౌ ।
విస్తీర్ణే మృదులతరోత్తరచ్ఛదేఽస్మిన్పర్యంకే కనకమయే నిషీద మాతః ॥ ౬౪ ॥

తవ దేవి సరోజచిహ్నయోః పదయోర్నిర్జితపద్మరాగయోః ।
అతిరక్తతరైరలక్తకైః పునరుక్తాం రచయామి రక్తతామ్ ॥ ౬౫ ॥

అథ మాతరుశీరవాసితం నిజతాంబూలరసేన రంజితమ్ ।
తపనీయమయే హి పట్టకే ముఖగండూషజలం విధీయతామ్ ॥ ౬౬ ॥

క్షణమథ జగదంబ మంచకేఽస్మిన్మృదుతలతూలికయా విరాజమానే ।
అతిరహసి ముదా శివేన సార్ధం సుఖశయనం కురు తత్ర మాం స్మరంతీ ॥ ౬౭ ॥

ముక్తాకుందేందుగౌరాం మణిమయకుటాం రత్నతాటంకయుక్తా-
మక్షస్రక్పుష్పహస్తామభయవరకరాం చంద్రచూడాం త్రినేత్రామ్ ।
నానాలంకారయుక్తాం సురమకుటమణిద్యోతితస్వర్ణపీఠాం
సానందాం సుప్రసన్నాం త్రిభువనజననీం చేతసా చింతయామి ॥ ౬౮ ॥

ఏషా భక్త్యా తవ విరచితా యా మయా దేవి పూజా
స్వీకృత్యైనాం సపది సకలాన్మేఽపరాధాంక్షమస్వ ।
న్యూనం యత్తత్తవ కరుణయా పూర్ణతామేతు సద్యః
సానందం మే హృదయకమలే తేఽస్తు నిత్యం నివాసః ॥ ౬౯ ॥

పూజామిమాం యః పఠతి ప్రభాతే మధ్యాహ్నకాలే యది వా ప్రదోషే ।
ధర్మార్థకామాన్పురుషోఽభ్యుపైతి దేహావసానే శివభావమేతి ॥ ౭౦ ॥

పూజామిమాం పఠేన్నిత్యం పూజాం కర్తుమనీశ్వరః ।
పూజాఫలమవాప్నోతి వాంఛితార్థం చ విందతి ॥ ౭౧ ॥

ప్రత్యహం భక్తిసంయుక్తో యః పూజనమిదం పఠేత్ ।
వాగ్వాదిన్యాః ప్రసాదేన వత్సరాత్స కవిర్భవేత్ ॥ ౭౨ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram in Telugu – Tamil