Sri Durga Manasa Puja Stotram In Kannada

॥ Sri Durga Manasa Puja Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ॥
ಉದ್ಯಚ್ಚಂದನಕುಂಕುಮಾರುಣಪಯೋಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಾಂ
ನಾನಾನರ್ಘ್ಯಮಣಿಪ್ರವಾಲಘಟಿತಾಂ ದತ್ತಾಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ ।
ಆಮೃಷ್ಟಾಂ ಸುರಸುಂದರೀಭಿರಭಿತೋ ಹಸ್ತಾಂಬುಜೈರ್ಭಕ್ತಿತೋ
ಮಾತಃ ಸುಂದರಿ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಮಾದರಾತ್ ॥ ೧ ॥

ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಂ ಸುರಗಣೈರಾದಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ
ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಸಂಚಯಾಭಿರಚಿತಂ ಚಾರುಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಮ್ ।
ಏತಚ್ಚಂಪಕಕೇತಕೀಪರಿಮಲಂ ತೈಲಂ ಮಹಾನಿರ್ಮಲಂ
ಗಂಧೋದ್ವರ್ತನಮಾದರೇಣ ತರುಣೀದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ ॥ ೨ ॥

ಪಶ್ಚಾದ್ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ಶಂಭುಗೃಹಿಣಿ ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ಪ್ರಾಯಶೋ
ಗಂಧದ್ರವ್ಯಸಮೂಹನಿರ್ಭರತರಂ ಧಾತ್ರೀಫಲಂ ನಿರ್ಮಲಮ್ ।
ತತ್ಕೇಶಾನ್ ಪರಿಶೋಧ್ಯ ಕಂಕತಿಕಯಾ ಮಂದಾಕಿನೀಸ್ರೋತಸಿ
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಗಂಧಕಂ ಭವತು ಹೇ ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ತ್ವನ್ಮುದೇ ॥ ೩ ॥

ಸುರಾಧಿಪತಿಕಾಮಿನೀಕರಸರೋಜನಾಲೀಧೃತಾಂ
ಸಚಂದನಸಕುಂಕುಮಾಗುರುಭರೇಣ ವಿಭ್ರಾಜಿತಾಮ್ ।
ಮಹಾಪರಿಮಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಸರಸಶುದ್ಧಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಗೃಹಾಣ ವರದಾಯಿನಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ ॥ ೪ ॥

ಗಂಧರ್ವಾಮರಕಿನ್ನರಪ್ರಿಯತಮಾಸಂತಾನಹಸ್ತಾಂಬುಜ-
ಪ್ರಸ್ತಾರೈರ್ಧ್ರಿಯಮಾಣಮುತ್ತಮತರಂ ಕಾಶ್ಮೀರಜಾಪಿಂಜರಮ್ ।
ಮಾತರ್ಭಾಸ್ವರಭಾನುಮಂಡಲಲಸತ್ಕಾಂತಿಪ್ರದಾನೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಚೈತನ್ನಿರ್ಮಲಮಾತನೋತು ವಸನಂ ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ತ್ವನ್ಮುದಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸ್ವರ್ಣಾಕಲ್ಪಿತಕುಂಡಲೇ ಶ್ರುತಿಯುಗೇ ಹಸ್ತಾಂಬುಜೇ ಮುದ್ರಿಕಾ
ಮಧ್ಯೇ ಸಾರಸನಾ ನಿತಂಬಫಲಕೇ ಮಂಜೀರಮಂಘ್ರಿದ್ವಯೇ ।
ಹಾರೋ ವಕ್ಷಸಿ ಕಂಕಣೌ ಕ್ವಣರಣತ್ಕಾರೌ ಕರದ್ವಂದ್ವಕೇ
ವಿನ್ಯಸ್ತಂ ಮುಕುಟಂ ಶಿರಸ್ಯನುದಿನಂ ದತ್ತೋನ್ಮದಂ ಸ್ತೂಯತಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಧೃತಕಾಂತಿಕಾಂತಪಟಲಂ ಗ್ರೈವೇಯಕಂ ಸುಂದರಂ
ಸಿಂದೂರಂ ವಿಲಸಲ್ಲಲಾಟಫಲಕೇ ಸೌಂದರ್ಯಮುದ್ರಾಧರಮ್ ।
ರಾಜತ್ಕಜ್ಜಲಮುಜ್ಜ್ವಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ರೀಮೋಚನೇ ಲೋಚನೇ
ತದ್ದಿವ್ಯೌಷಧಿನಿರ್ಮಿತಂ ರಚಯತು ಶ್ರೀಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ ॥ ೭ ॥

ಅಮಂದತರಮಂದರೋನ್ಮಥಿತದುಗ್ಧಸಿಂಧೂದ್ಭವಂ
ನಿಶಾಕರಕರೋಪಮಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ ।
ಗೃಹಾಣ ಮುಖಮೀಕ್ಷತುಂ ಮುಕುರಬಿಂಬಮಾವಿದ್ರುಮೈ-
ರ್ವಿನಿರ್ಮಿತಮಧಚ್ಛಿದೇ ರತಿಕರಾಂಬುಜಸ್ಥಾಯಿನಮ್ ॥ ೮ ॥

ಕಸ್ತೂರೀದ್ರವಚಂದನಾಗುರುಸುಧಾಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಂ
ಚಂಚಚ್ಚಂಪಕಪಾಟಲಾದಿಸುರಭಿರ್ದ್ರವ್ಯೈಃ ಸುಗಂಧೀಕೃತಮ್ ।
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಮಸ್ತಕಸ್ಥಿತಮಹಾರತ್ನಾದಿಕುಂಭವ್ರಜೈ-
ರಂಭಃಶಾಂಭವಿ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ವಿಮಲಂ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ ॥ ೯ ॥

See Also  Sri Durga Pancharatnam In Kannada

ಕಲ್ಹಾರೋತ್ಪಲನಾಗಕೇಸರಸರೋಜಾಖ್ಯಾವಲೀಮಾಲತೀ-
ಮಲ್ಲೀಕೈರವಕೇತಕಾದಿಕುಸುಮೈ ರಕ್ತಾಶ್ವಮಾರಾದಿಭಿಃ ।
ಪುಷ್ಪೈರ್ಮಾಲ್ಯಭರೇಣ ವೈ ಸುರಭಿಣಾ ನಾನಾರಸಸ್ರೋತಸಾ
ತಾಮ್ರಾಂಭೋಜನಿವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಂ ಪೂಜಯೇ ॥ ೧೦ ॥

ಮಾಂಸೀಗುಗ್ಗುಲಚಂದನಾಗುರುರಜಃ ಕರ್ಪೂರಶೈಲೇಯಜೈ-
ರ್ಮಾಧ್ವೀಕೈಃ ಸಹಕುಂಕುಮೈಃ ಸುರಚಿತೈಃ ಸರ್ಪಿಭಿರಾಮಿಶ್ರಿತೈಃ ।
ಸೌರಭ್ಯಸ್ಥಿತಿಮಂದಿರೇ ಮಣಿಮಯೇ ಪಾತ್ರೇ ಭವೇತ್ ಪ್ರೀತಯೇ
ಧೂಪೋಽಯಂ ಸುರಕಾಮಿನೀವಿರಚಿತಃ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕೇ ತ್ವನ್ಮುದೇ ॥ ೧೧ ॥

ಘೃತದ್ರವಪರಿಸ್ಫುರದ್ರುಚಿರರತ್ನಯಷ್ಟ್ಯಾನ್ವಿತೋ
ಮಹಾತಿಮಿರನಾಶನಃ ಸುರನಿತಂಬಿನೀನಿರ್ಮಿತಃ ।
ಸುವರ್ಣಚಷಕಸ್ಥಿತಃ ಸಘನಸಾರವರ್ತ್ಯಾನ್ವಿತ-
ಸ್ತವ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಸ್ಫುರತಿ ದೇವಿ ದೀಪೋ ಮುದೇ ॥ ೧೨ ॥

ಜಾತೀಸೌರಭನಿರ್ಭರಂ ರುಚಿಕರಂ ಶಾಲ್ಯೋದನಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ಯುಕ್ತಂ ಹಿಂಗುಮರೀಚಜೀರಸುರಭಿರ್ದ್ರವ್ಯಾನ್ವಿತೈರ್ವ್ಯಂಜನೈಃ ।
ಪಕ್ವಾನ್ನೇನ ಸಪಾಯಸೇನ ಮಧುನಾ ದಧ್ಯಾಜ್ಯಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತಂ
ನೈವೇದ್ಯಂ ಸುರಕಾಮಿನೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕೇ ತ್ವನ್ಮುದೇ ॥ ೧೩ ॥

ಲವಂಗಕಲಿಕೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಬಹುಲನಾಗವಲ್ಲೀದಲಂ
ಸಜಾತಿಫಲಕೋಮಲಂ ಸಘನಸಾರಪೂಗೀಫಲಮ್ ।
ಸುಧಾಮಧುರಮಾಕುಲಂ ರುಚಿರರತ್ನಪಾತ್ರಸ್ಥಿತಂ
ಗೃಹಾಣ ಮುಖಪಂಕಜೇ ಸ್ಫುರಿತಮಂಬ ತಾಂಬೂಲಕಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಶರತ್ಪ್ರಭವಚಂದ್ರಮಃ ಸ್ಫುರಿತಚಂದ್ರಿಕಾಸುಂದರಂ
ಗಲತ್ಸುರತರಂಗಿಣೀಲಲಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಡಂಬರಮ್ ।
ಗೃಹಾಣ ನವಕಾಂಚನಪ್ರಭವದಂಡಖಂಡೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಪ್ರಕಟಮಾತಪತ್ರಂ ಮಹತ್ ॥ ೧೫ ॥

ಮಾತಸ್ತ್ವನ್ಮುದಮಾತನೋತು ಸುಭಗಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಸದಾಽಽಂದೋಲಿತಂ
ಶುಭ್ರಂ ಚಾಮರಮಿಂದುಕುಂದಸದೃಶಂ ಪ್ರಸ್ವೇದದುಃಖಾಪಹಮ್ ।
ಸದ್ಯೋಽಗಸ್ತ್ಯವಸಿಷ್ಠನಾರದಶುಕವ್ಯಾಸಾದಿವಾಲ್ಮೀಕಿಭಿಃ
ಸ್ವೇ ಚಿತ್ತೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಏವ ಕುರುತಾಂ ಶರ್ಮಾಣಿ ವೇದಧ್ವನಿಃ ॥ ೧೬ ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಂಗಣೇ ವೇಣುಮೃದಂಗಶಂಖಭೇರೀನಿನಾದೈರೂಪಗೀಯಮಾನಾ ।
ಕೋಲಾಹಲೈರಾಕಲಿತಾತವಾಸ್ತು ವಿದ್ಯಾಧರೀನೃತ್ಯಕಲಾಸುಖಾಯ ॥ ೧೭ ॥

ದೇವಿ ಭಕ್ತಿರಸಭಾವಿತವೃತ್ತೇ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಯದಿ ಕುತೋಽಪಿ ಲಭ್ಯತೇ ।
ತತ್ರ ಲೌಲ್ಯಮಪಿ ಸತ್ಫಲಮೇಕಂ ಜನ್ಮಕೋಟಿಭಿರಪೀಹ ನ ಲಭ್ಯಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಏತೈಃ ಷೋಡಶಭಿಃ ಪದ್ಯೈರೂಪಚಾರೋಪಕಲ್ಪಿತೈಃ ।
ಯಃ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ ಸ್ತೌತಿ ಸ ತೇಷಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೯ ॥

ಇತಿ ದುರ್ಗಾತಂತ್ರೇ ದುರ್ಗಾಮಾನಸಪೂಜಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

See Also  Goddess Yogeshwari Aarti In Marathi

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Manasa Puja Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil