Sri Durga Manasa Puja Stotram In Tamil

॥ Sri Durga Manasa Puja Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ துர்கா மானஸ பூஜா ॥
உத்³யச்சந்த³னகுங்குமாருணபயோதா⁴ராபி⁴ராப்லாவிதாம்
நானானர்க்⁴யமணிப்ரவாலக⁴டிதாம் த³த்தாம் க்³ருஹாணாம்பி³கே ।
ஆம்ருஷ்டாம் ஸுரஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴தோ ஹஸ்தாம்பு³ஜைர்ப⁴க்திதோ
மாத꞉ ஸுந்த³ரி ப⁴க்தகல்பலதிகே ஶ்ரீபாது³காமாத³ராத் ॥ 1 ॥

தே³வேந்த்³ராதி³பி⁴ரர்சிதம் ஸுரக³ணைராதா³ய ஸிம்ஹாஸனம்
சஞ்சத்காஞ்சனஸஞ்சயாபி⁴ரசிதம் சாருப்ரபா⁴பா⁴ஸ்வரம் ।
ஏதச்சம்பககேதகீபரிமலம் தைலம் மஹானிர்மலம்
க³ந்தோ⁴த்³வர்தனமாத³ரேண தருணீத³த்தம் க்³ருஹாணாம்பி³கே ॥ 2 ॥

பஶ்சாத்³தே³வி க்³ருஹாண ஶம்பு⁴க்³ருஹிணி ஶ்ரீஸுந்த³ரி ப்ராயஶோ
க³ந்த⁴த்³ரவ்யஸமூஹனிர்ப⁴ரதரம் தா⁴த்ரீப²லம் நிர்மலம் ।
தத்கேஶான் பரிஶோத்⁴ய கங்கதிகயா மந்தா³கினீஸ்ரோதஸி
ஸ்னாத்வா ப்ரோஜ்ஜ்வலக³ந்த⁴கம் ப⁴வது ஹே ஶ்ரீஸுந்த³ரி த்வன்முதே³ ॥ 3 ॥

ஸுராதி⁴பதிகாமினீகரஸரோஜனாலீத்⁴ருதாம்
ஸசந்த³னஸகுங்குமாகு³ருப⁴ரேண விப்⁴ராஜிதாம் ।
மஹாபரிமலோஜ்ஜ்வலாம் ஸரஸஶுத்³த⁴கஸ்தூரிகாம்
க்³ருஹாண வரதா³யினி த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஶ்ரீப்ரதே³ ॥ 4 ॥

க³ந்த⁴ர்வாமரகின்னரப்ரியதமாஸந்தானஹஸ்தாம்பு³ஜ-
ப்ரஸ்தாரைர்த்⁴ரியமாணமுத்தமதரம் காஶ்மீரஜாபிஞ்ஜரம் ।
மாதர்பா⁴ஸ்வரபா⁴னுமண்ட³லலஸத்காந்திப்ரதா³னோஜ்ஜ்வலம்
சைதன்னிர்மலமாதனோது வஸனம் ஶ்ரீஸுந்த³ரி த்வன்முத³ம் ॥ 5 ॥

ஸ்வர்ணாகல்பிதகுண்ட³லே ஶ்ருதியுகே³ ஹஸ்தாம்பு³ஜே முத்³ரிகா
மத்⁴யே ஸாரஸனா நிதம்ப³ப²லகே மஞ்ஜீரமங்க்⁴ரித்³வயே ।
ஹாரோ வக்ஷஸி கங்கணௌ க்வணரணத்காரௌ கரத்³வந்த்³வகே
வின்யஸ்தம் முகுடம் ஶிரஸ்யனுதி³னம் த³த்தோன்மத³ம் ஸ்தூயதாம் ॥ 6 ॥

க்³ரீவாயாம் த்⁴ருதகாந்திகாந்தபடலம் க்³ரைவேயகம் ஸுந்த³ரம்
ஸிந்தூ³ரம் விலஸல்லலாடப²லகே ஸௌந்த³ர்யமுத்³ராத⁴ரம் ।
ராஜத்கஜ்ஜலமுஜ்ஜ்வலோத்பலத³லஶ்ரீமோசனே லோசனே
தத்³தி³வ்யௌஷதி⁴னிர்மிதம் ரசயது ஶ்ரீஶாம்ப⁴வி ஶ்ரீப்ரதே³ ॥ 7 ॥

அமந்த³தரமந்த³ரோன்மதி²தது³க்³த⁴ஸிந்தூ⁴த்³ப⁴வம்
நிஶாகரகரோபமம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஶ்ரீப்ரதே³ ।
க்³ருஹாண முக²மீக்ஷதும் முகுரபி³ம்ப³மாவித்³ருமை-
ர்வினிர்மிதமத⁴ச்சி²தே³ ரதிகராம்பு³ஜஸ்தா²யினம் ॥ 8 ॥

கஸ்தூரீத்³ரவசந்த³னாகு³ருஸுதா⁴தா⁴ராபி⁴ராப்லாவிதம்
சஞ்சச்சம்பகபாடலாதி³ஸுரபி⁴ர்த்³ரவ்யை꞉ ஸுக³ந்தீ⁴க்ருதம் ।
தே³வஸ்த்ரீக³ணமஸ்தகஸ்தி²தமஹாரத்னாதி³கும்ப⁴வ்ரஜை-
ரம்ப⁴꞉ஶாம்ப⁴வி ஸம்ப்⁴ரமேண விமலம் த³த்தம் க்³ருஹாணாம்பி³கே ॥ 9 ॥

கல்ஹாரோத்பலனாக³கேஸரஸரோஜாக்²யாவலீமாலதீ-
மல்லீகைரவகேதகாதி³குஸுமை ரக்தாஶ்வமாராதி³பி⁴꞉ ।
புஷ்பைர்மால்யப⁴ரேண வை ஸுரபி⁴ணா நானாரஸஸ்ரோதஸா
தாம்ராம்போ⁴ஜனிவாஸினீம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீசண்டி³காம் பூஜயே ॥ 10 ॥

See Also  Durga Ashtakam In Telugu

மாம்ஸீகு³க்³கு³லசந்த³னாகு³ருரஜ꞉ கர்பூரஶைலேயஜை-
ர்மாத்⁴வீகை꞉ ஸஹகுங்குமை꞉ ஸுரசிதை꞉ ஸர்பிபி⁴ராமிஶ்ரிதை꞉ ।
ஸௌரப்⁴யஸ்தி²திமந்தி³ரே மணிமயே பாத்ரே ப⁴வேத் ப்ரீதயே
தூ⁴போ(அ)யம் ஸுரகாமினீவிரசித꞉ ஶ்ரீசண்டி³கே த்வன்முதே³ ॥ 11 ॥

க்⁴ருதத்³ரவபரிஸ்பு²ரத்³ருசிரரத்னயஷ்ட்யான்விதோ
மஹாதிமிரனாஶன꞉ ஸுரனிதம்பி³னீனிர்மித꞉ ।
ஸுவர்ணசஷகஸ்தி²த꞉ ஸக⁴னஸாரவர்த்யான்வித-
ஸ்தவ த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஸ்பு²ரதி தே³வி தீ³போ முதே³ ॥ 12 ॥

ஜாதீஸௌரப⁴னிர்ப⁴ரம் ருசிகரம் ஶால்யோத³னம் நிர்மலம்
யுக்தம் ஹிங்கு³மரீசஜீரஸுரபி⁴ர்த்³ரவ்யான்விதைர்வ்யஞ்ஜனை꞉ ।
பக்வான்னேன ஸபாயஸேன மது⁴னா த³த்⁴யாஜ்யஸம்மிஶ்ரிதம்
நைவேத்³யம் ஸுரகாமினீவிரசிதம் ஶ்ரீசண்டி³கே த்வன்முதே³ ॥ 13 ॥

லவங்க³கலிகோஜ்ஜ்வலம் ப³ஹுலனாக³வல்லீத³லம்
ஸஜாதிப²லகோமலம் ஸக⁴னஸாரபூகீ³ப²லம் ।
ஸுதா⁴மது⁴ரமாகுலம் ருசிரரத்னபாத்ரஸ்தி²தம்
க்³ருஹாண முக²பங்கஜே ஸ்பு²ரிதமம்ப³ தாம்பூ³லகம் ॥ 14 ॥

ஶரத்ப்ரப⁴வசந்த்³ரம꞉ ஸ்பு²ரிதசந்த்³ரிகாஸுந்த³ரம்
க³லத்ஸுரதரங்கி³ணீலலிதமௌக்திகாட³ம்ப³ரம் ।
க்³ருஹாண நவகாஞ்சனப்ரப⁴வத³ண்ட³க²ண்டோ³ஜ்ஜ்வலம்
மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரி ப்ரகடமாதபத்ரம் மஹத் ॥ 15 ॥

மாதஸ்த்வன்முத³மாதனோது ஸுப⁴க³ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஸதா³(ஆ)ந்தோ³லிதம்
ஶுப்⁴ரம் சாமரமிந்து³குந்த³ஸத்³ருஶம் ப்ரஸ்வேத³து³꞉கா²பஹம் ।
ஸத்³யோ(அ)க³ஸ்த்யவஸிஷ்ட²னாரத³ஶுகவ்யாஸாதி³வால்மீகிபி⁴꞉
ஸ்வே சித்தே க்ரியமாண ஏவ குருதாம் ஶர்மாணி வேத³த்⁴வனி꞉ ॥ 16 ॥

ஸ்வர்கா³ங்க³ணே வேணும்ருத³ங்க³ஶங்க²பே⁴ரீனினாதை³ரூபகீ³யமானா ।
கோலாஹலைராகலிதாதவாஸ்து வித்³யாத⁴ரீன்ருத்யகலாஸுகா²ய ॥ 17 ॥

தே³வி ப⁴க்திரஸபா⁴விதவ்ருத்தே ப்ரீயதாம் யதி³ குதோ(அ)பி லப்⁴யதே ।
தத்ர லௌல்யமபி ஸத்ப²லமேகம் ஜன்மகோடிபி⁴ரபீஹ ந லப்⁴யம் ॥ 18 ॥

ஏதை꞉ ஷோட³ஶபி⁴꞉ பத்³யைரூபசாரோபகல்பிதை꞉ ।
ய꞉ பராம் தே³வதாம் ஸ்தௌதி ஸ தேஷாம் ப²லமாப்னுயாத் ॥ 19 ॥

இதி து³ர்கா³தந்த்ரே து³ர்கா³மானஸபூஜா ஸமாப்தா ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Manasa Puja Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil

See Also  Jaya Jaya Raamaa In Telugu