Sri Ekadanta Stotram In Telugu

॥ Sri Ekadanta Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం ॥
మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః ।
భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః ॥ ౧ ॥

ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ ।
తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ ॥ ౨ ॥

దేవర్షయ ఊచుః
సదాత్మరూపం సకలాదిభూత
-మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ ।
అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౩ ॥

అనంతచిద్రూపమయం గణేశం
హ్యభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ ।
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౪ ॥

విశ్వాదిభూతం హృది యోగినాం వై
ప్రత్యక్షరూపేణ విభాంతమేకమ్ ।
సదా నిరాలంబ-సమాధిగమ్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౫ ॥

స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం
బిందుస్వరూపా రచితా స్వమాయా ।
తస్యాం స్వవీర్యం ప్రదదాతి యో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౬ ॥

త్వదీయ-వీర్యేణ సమస్తభూతా
మాయా తయా సంరచితం చ విశ్వమ్ ।
నాదాత్మకం హ్యాత్మతయా ప్రతీతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౭ ॥

త్వదీయ-సత్తాధరమేకదంతం
గణేశమేకం త్రయబోధితారమ్ ।
సేవంత ఆపూర్యమజం త్రిసంస్థా-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౮ ॥

తతస్త్వయా ప్రేరిత ఏవ నాద-
స్తేనేదమేవం రచితం జగద్వై ।
ఆనందరూపం సమభావసంస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౯ ॥

తదేవ విశ్వం కృపయా తవైవ
సంభూతమాద్యం తమసా విభాతమ్ ।
అనేకరూపం హ్యజమేకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౦ ॥

See Also  Srimadakhilanda Koti In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

తతస్త్వయా ప్రేరితమేవ తేన
సృష్టం సుసూక్ష్మం జగదేకసంస్థమ్ ।
సత్త్వాత్మకం శ్వేతమనంతమాద్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౧ ॥

తదేవ స్వప్నం తపసా గణేశం
సంసిద్ధిరూపం వివిధం బభూవ ।
సదేకరూపం కృపయా తవాఽపి
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౨ ॥

సంప్రేరితం తచ్చ త్వయా హృదిస్థం
తథా సుదృష్టం జగదంశరూపమ్ ।
తేనైవ జాగ్రన్మయమప్రమేయం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౩ ॥

జాగ్రత్స్వరూపం రజసా విభాతం
విలోకితం తత్కృపయా తథైవ ।
తదా విభిన్నం భవదేకరూపం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౪ ॥

ఏవం చ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావా-
త్తదంతరే త్వం చ విభాసి నిత్యమ్ ।
బుద్ధిప్రదాతా గణనాథ ఏక-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౫ ॥

త్వదాజ్ఞయా భాంతి గ్రహాశ్చ సర్వే
నక్షత్రరూపాణి విభాంతి ఖే వై ।
ఆధారహీనాని త్వయా ధృతాని
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౬ ॥

త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా
త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః ।
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరోఽపి
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౭ ॥

యదాజ్ఞయా భూర్జలమధ్యసంస్థా
యదాజ్ఞయాఽపః ప్రవహంతి నద్యః ।
సీమాం సదా రక్షతి వై సముద్ర-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౮ ॥

యదాజ్ఞయా దేవగణో దివిస్థో
దదాతి వై కర్మఫలాని నిత్యమ్ ।
యదాజ్ఞయా శైలగణోఽచలో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౯ ॥

See Also  Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram In Kannada And English

యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై
యదాజ్ఞయా మోహకరశ్చ కామః ।
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౦ ॥

యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయు-
ర్యదాజ్ఞయాఽగ్నిర్జఠరాదిసంస్థః ।
యదాజ్ఞయా వై సచరాఽచరం చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౧ ॥

సర్వాంతరే సంస్థితమేకగూఢం
యదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి ।
అనంతరూపం హృది బోధకం వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౨ ॥

యం యోగినో యోగబలేన సాధ్యం
కుర్వంతి తం కః స్తవనేన స్తౌతి ।
అతః ప్రమాణేన సుసిద్ధిదోఽస్తు
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౩ ॥

గృత్సమద ఉవాచ –
ఏవం స్తుత్వా చ ప్రహ్లాద దేవాః సమునయశ్చ వై ।
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్హర్షసంయుతాః ॥ ౨౪ ॥

స తానువాచ ప్రీతాత్మా హ్యేకదంతః స్తవేన వై ।
జగాద తాన్మహాభాగాన్దేవర్షీన్భక్తవత్సలః ॥ ౨౫ ॥

ఏకదంత ఉవాచ –
ప్రసన్నోఽస్మి చ స్తోత్రేణ సురాః సర్షిగణాః కిల ।
శృణు త్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితమ్ ॥ ౨౬ ॥

భవత్కృతం మదీయం వై స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం మమ ।
భవిష్యతి న సందేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ ॥ ౨౭ ॥

యం యమిచ్ఛతి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రపాఠతః ।
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం లభతే ధనధాన్యకమ్ ॥ ౨౮ ॥

గజాశ్వాదికమత్యంతం రాజ్యభోగం లభేద్ధ్రువమ్ ।
భుక్తిం ముక్తిం చ యోగం వై లభతే శాంతిదాయకమ్ ॥ ౨౯ ॥

See Also  Vijaya Dasami Special Poojas Slokam In Telugu

మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబంధాదికం చ యత్ ।
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేచ్చ బంధహీనతా ॥ ౩౦ ॥

ఏకవింశతివారం చ శ్లోకాంశ్చైవైకవింశతిమ్ ।
పఠతే నిత్యమేవం చ దినాని త్వేకవింశతిమ్ ॥ ౩౧ ॥

న తస్య దుర్లభం కించిత్త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ ।
అసాధ్యం సాధయేన్మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ ౩౨ ॥

నిత్యం యః పఠతే స్తోత్రం బ్రహ్మభూతః స వై నరః ।
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవంతి వై ॥ ౩౩ ॥

ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా దేవతర్షయః ।
ఊచుః కరపుటాః సర్వే భక్తియుక్తా గజాననమ్ ॥ ౩౪ ॥

ఇతీ శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ekadanta Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil