Sri Ekadanta Stotram In Kannada

॥ Sri Ekadanta Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಏಕದನ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಮದಾಸುರಂ ಸುಶಾನ್ತಂ ವೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಮುಖಾಃ ಸುರಾಃ ।
ಭೃಗ್ವಾದಯಶ್ಚ ಮುನಯ ಏಕದನ್ತಂ ಸಮಾಯಯುಃ ॥ ೧ ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾದೌ ಪುನಸ್ತಂ ನೇಮುರಾದರಾತ್ ।
ತುಷ್ಟುವುರ್ಹರ್ಷಸಮ್ಯುಕ್ತಾ ಏಕದನ್ತಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ ॥ ೨ ॥

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ
ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ ಸಕಲಾದಿಭೂತ
-ಮಮಾಯಿನಂ ಸೋಽಹಮಚಿನ್ತ್ಯಬೋಧಮ್ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವಿಹೀನಮೇಕಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೩ ॥

ಅನನ್ತಚಿದ್ರೂಪಮಯಂ ಗಣೇಶಂ
ಹ್ಯಭೇದಭೇದಾದಿವಿಹೀನಮಾದ್ಯಮ್ ।
ಹೃದಿ ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಧರಂ ಸ್ವಧೀಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೪ ॥

ವಿಶ್ವಾದಿಭೂತಂ ಹೃದಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವೈ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪೇಣ ವಿಭಾನ್ತಮೇಕಮ್ ।
ಸದಾ ನಿರಾಲಮ್ಬ-ಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೫ ॥

ಸ್ವಬಿಮ್ಬಭಾವೇನ ವಿಲಾಸಯುಕ್ತಂ
ಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಾ ರಚಿತಾ ಸ್ವಮಾಯಾ ।
ತಸ್ಯಾಂ ಸ್ವವೀರ್ಯಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಯೋ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೬ ॥

ತ್ವದೀಯ-ವೀರ್ಯೇಣ ಸಮಸ್ತಭೂತಾ
ಮಾಯಾ ತಯಾ ಸಂರಚಿತಂ ಚ ವಿಶ್ವಮ್ ।
ನಾದಾತ್ಮಕಂ ಹ್ಯಾತ್ಮತಯಾ ಪ್ರತೀತಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೭ ॥

ತ್ವದೀಯ-ಸತ್ತಾಧರಮೇಕದನ್ತಂ
ಗಣೇಶಮೇಕಂ ತ್ರಯಬೋಧಿತಾರಮ್ ।
ಸೇವನ್ತ ಆಪೂರ್ಯಮಜಂ ತ್ರಿಸಂಸ್ಥಾ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೮ ॥

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತ ಏವ ನಾದ-
ಸ್ತೇನೇದಮೇವಂ ರಚಿತಂ ಜಗದ್ವೈ ।
ಆನನ್ದರೂಪಂ ಸಮಭಾವಸಂಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೯ ॥

ತದೇವ ವಿಶ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ತವೈವ
ಸಮ್ಭೂತಮಾದ್ಯಂ ತಮಸಾ ವಿಭಾತಮ್ ।
ಅನೇಕರೂಪಂ ಹ್ಯಜಮೇಕಭೂತಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Yamunashtakam 4 In Kannada

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮೇವ ತೇನ
ಸೃಷ್ಟಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಜಗದೇಕಸಂಸ್ಥಮ್ ।
ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಶ್ವೇತಮನನ್ತಮಾದ್ಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ತದೇವ ಸ್ವಪ್ನಂ ತಪಸಾ ಗಣೇಶಂ
ಸಂಸಿದ್ಧಿರೂಪಂ ವಿವಿಧಂ ಬಭೂವ ।
ಸದೇಕರೂಪಂ ಕೃಪಯಾ ತವಾಽಪಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ಸಮ್ಪ್ರೇರಿತಂ ತಚ್ಚ ತ್ವಯಾ ಹೃದಿಸ್ಥಂ
ತಥಾ ಸುದೃಷ್ಟಂ ಜಗದಂಶರೂಪಮ್ ।
ತೇನೈವ ಜಾಗ್ರನ್ಮಯಮಪ್ರಮೇಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೩ ॥

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವರೂಪಂ ರಜಸಾ ವಿಭಾತಂ
ವಿಲೋಕಿತಂ ತತ್ಕೃಪಯಾ ತಥೈವ ।
ತದಾ ವಿಭಿನ್ನಂ ಭವದೇಕರೂಪಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ಏವಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಾ-
ತ್ತದನ್ತರೇ ತ್ವಂ ಚ ವಿಭಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾ ಗಣನಾಥ ಏಕ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೫ ॥

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಭಾನ್ತಿ ಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ
ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಾಣಿ ವಿಭಾನ್ತಿ ಖೇ ವೈ ।
ಆಧಾರಹೀನಾನಿ ತ್ವಯಾ ಧೃತಾನಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೬ ॥

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೋ ವಿಧಾತಾ
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಪಾಲಕ ಏವ ವಿಷ್ಣುಃ ।
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸಂಹರಕೋ ಹರೋಽಪಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಭೂರ್ಜಲಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾ
ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಪಃ ಪ್ರವಹನ್ತಿ ನದ್ಯಃ ।
ಸೀಮಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತಿ ವೈ ಸಮುದ್ರ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ದೇವಗಣೋ ದಿವಿಸ್ಥೋ
ದದಾತಿ ವೈ ಕರ್ಮಫಲಾನಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೈಲಗಣೋಽಚಲೋ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೯ ॥

See Also  Sri Vallabhesha Hrudayam In Telugu

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೇಷ ಇಲಾಧರೋ ವೈ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಮೋಹಕರಶ್ಚ ಕಾಮಃ ।
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಕಾಲಧರೋಽರ್ಯಮಾ ಚ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೦ ॥

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವಾತಿ ವಿಭಾತಿ ವಾಯು-
ರ್ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಗ್ನಿರ್ಜಠರಾದಿಸಂಸ್ಥಃ ।
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವೈ ಸಚರಾಽಚರಂ ಚ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೧ ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮೇಕಗೂಢಂ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ।
ಅನನ್ತರೂಪಂ ಹೃದಿ ಬೋಧಕಂ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೨ ॥

ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಸಾಧ್ಯಂ
ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಂ ಕಃ ಸ್ತವನೇನ ಸ್ತೌತಿ ।
ಅತಃ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಸುಸಿದ್ಧಿದೋಽಸ್ತು
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೩ ॥

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇವಾಃ ಸಮುನಯಶ್ಚ ವೈ ।
ತೂಷ್ಣೀಂ ಭಾವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೈವ ನನೃತುರ್ಹರ್ಷಸಮ್ಯುತಾಃ ॥ ೨೪ ॥

ಸ ತಾನುವಾಚ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಹ್ಯೇಕದನ್ತಃ ಸ್ತವೇನ ವೈ ।
ಜಗಾದ ತಾನ್ಮಹಾಭಾಗಾನ್ದೇವರ್ಷೀನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ ೨೫ ॥

ಏಕದನ್ತ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಚ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಸುರಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಕಿಲ ।
ಶೃಣು ತ್ವಂ ವರದೋಽಹಂ ವೋ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮನಸೀಪ್ಸಿತಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಭವತ್ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಂ ಮಮ ।
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಯಂ ಯಮಿಚ್ಛತಿ ತಂ ತಂ ವೈ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠತಃ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಧನಧಾನ್ಯಕಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಗಜಾಶ್ವಾದಿಕಮತ್ಯನ್ತಂ ರಾಜ್ಯಭೋಗಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಯೋಗಂ ವೈ ಲಭತೇ ಶಾನ್ತಿದಾಯಕಮ್ ॥ ೨೯ ॥

See Also  Brahma Gita Of Yoga Vasishtha In Kannada

ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ರಾಜ್ಯಬನ್ಧಾದಿಕಂ ಚ ಯತ್ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನೃಣಾಂ ಭವೇಚ್ಚ ಬನ್ಧಹೀನತಾ ॥ ೩೦ ॥

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಶ್ಲೋಕಾಂಶ್ಚೈವೈಕವಿಂಶತಿಮ್ ।
ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಮೇವಂ ಚ ದಿನಾನಿ ತ್ವೇಕವಿಂಶತಿಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಞ್ಚಿತ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವೈ ಭವೇತ್ ।
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ ೩೨ ॥

ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಸ ವೈ ನರಃ ।
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನತಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪೂತಾ ಭವನ್ತಿ ವೈ ॥ ೩೩ ॥

ಏವಂ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ದೇವತರ್ಷಯಃ ।
ಊಚುಃ ಕರಪುಟಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ ಗಜಾನನಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಇತೀ ಶ್ರೀ ಏಕದನ್ತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ekadanta Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil