Sri Ganadhipa Pancharatnam In Kannada

॥ Sri Ganadhipa Pancharatnam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪ ಪಂಚರತ್ನಂ ॥
ಸರಾಗಿಲೋಕದುರ್ಲಭಂ ವಿರಾಗಿಲೋಕಪೂಜಿತಂ
ಸುರಾಸುರೈರ್ನಮಸ್ಕೃತಂ ಜರಾಪಮೃತ್ಯುನಾಶಕಮ್ ।
ಗಿರಾ ಗುರುಂ ಶ್ರಿಯಾ ಹರಿಂ ಜಯಂತಿ ಯತ್ಪದಾರ್ಚಕಾಃ
ನಮಾಮಿ ತಂ ಗಣಾಧಿಪಂ ಕೃಪಾಪಯಃ ಪಯೋನಿಧಿಮ್ ॥ ೧ ॥

ಗಿರೀಂದ್ರಜಾಮುಖಾಂಬುಜ ಪ್ರಮೋದದಾನ ಭಾಸ್ಕರಂ
ಕರೀಂದ್ರವಕ್ತ್ರಮಾನತಾಘಸಂಘವಾರಣೋದ್ಯತಮ್ ।
ಸರೀಸೃಪೇಶ ಬದ್ಧಕುಕ್ಷಿಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ಸಂತತಂ
ಶರೀರಕಾಂತಿ ನಿರ್ಜಿತಾಬ್ಜಬಂಧುಬಾಲಸಂತತಿಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶುಕಾದಿಮೌನಿವಂದಿತಂ ಗಕಾರವಾಚ್ಯಮಕ್ಷರಂ
ಪ್ರಕಾಮಮಿಷ್ಟದಾಯಿನಂ ಸಕಾಮನಮ್ರಪಂಕ್ತಯೇ ।
ಚಕಾಸತಂ ಚತುರ್ಭುಜೈಃ ವಿಕಾಸಿಪದ್ಮಪೂಜಿತಂ
ಪ್ರಕಾಶಿತಾತ್ಮತತ್ತ್ವಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಗಣಾಧಿಪಮ್ ॥ ೩ ॥

ನರಾಧಿಪತ್ವದಾಯಕಂ ಸ್ವರಾದಿಲೋಕನಾಯಕಂ
ಜ್ವರಾದಿರೋಗವಾರಕಂ ನಿರಾಕೃತಾಸುರವ್ರಜಮ್ ।
ಕರಾಂಬುಜೋಲ್ಲಸತ್ಸೃಣಿಂ ವಿಕಾರಶೂನ್ಯಮಾನಸೈಃ
ಹೃದಾಸದಾವಿಭಾವಿತಂ ಮುದಾ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನಪಮ್ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರಮಾಪನೋದನಕ್ಷಮಂ ಸಮಾಹಿತಾಂತರಾತ್ಮನಾಂ
ಸುಮಾದಿಭಿಃ ಸದಾರ್ಚಿತಂ ಕ್ಷಮಾನಿಧಿಂ ಗಣಾಧಿಪಮ್ ।
ರಮಾಧವಾದಿಪೂಜಿತಂ ಯಮಾಂತಕಾತ್ಮಸಂಭವಂ
ಶಮಾದಿಷಡ್ಗುಣಪ್ರದಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿಭೂತಯೇ ॥ ೫ ॥

ಗಣಾಧಿಪಸ್ಯ ಪಂಚಕಂ ನೃಣಾಮಭೀಷ್ಟದಾಯಕಂ
ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕಂ ಜನಾಃ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮುದಾಯುತಾಃ ।
ಭವಂತಿ ತೇ ವಿದಾಂ ಪುರಃ ಪ್ರಗೀತವೈಭವಾಜವಾತ್
ಚಿರಾಯುಷೋಽಧಿಕಃ ಶ್ರಿಯಸ್ಸುಸೂನವೋ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೬ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganadhipa Pancharatnam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Sankashta Nashanam In English – Slokam In English