Sri Ganesha Hrudayam In Telugu

॥ Sri Ganesha Hrudayam Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణేశ హృదయం ॥
శివ ఉవాచ ।
గణేశహృదయం వక్ష్యే సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ ।
సాధకాయ మహాభాగాః శీఘ్రేణ శాంతిదం పరమ్ ॥ ౧ ॥

అస్య శ్రీగణేశహృదయస్తోత్రమంత్రస్య శంభురృషిః । నానావిధాని ఛందాంసి । శ్రీమత్స్వానందేశో గణేశో దేవతా । గమితి బీజమ్ । జ్ఞానాత్మికా శక్తిః । నాదః కీలకమ్ । శ్రీగణపతిప్రీత్యర్థమభీష్టసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః । గాం గీమితి న్యాసః ।

ధ్యానమ్ ।
సిందూరాభం త్రినేత్రం పృథుతరజఠరం రక్తవస్త్రావృతం తం
పాశం చైవాంకుశం వై రదనమభయదం పాణిభిః సందధానమ్ ॥
సిద్ధ్యా బుద్ధ్యా చ శ్లిష్టం గజవదనమహం చింతయే హ్యేకదంతం
నానాభూషాభిరామం నిజజనసుఖదం నాభిశేషం గణేశమ్ ॥ ౨ ॥

ఓం గణేశమేకదంతం చ చింతామణిం వినాయకమ్ ।
ఢుంఢిరాజం మయూరేశం లంబోదరం గజాననమ్ ॥ ౧ ॥

హేరంబం వక్రతుండం చ జ్యేష్ఠరాజం నిజస్థితమ్ ।
ఆశాపూరం తు వరదం వికటం ధరణీధరమ్ ॥ ౨ ॥

సిద్ధిబుద్ధిపతిం వందే బ్రహ్మణస్పతిసంజ్ఞితమ్ ।
మాంగల్యేశం సర్వపూజ్యం విఘ్నానాం నాయకం పరమ్ ॥ ౩ ॥

ఏకవింశతి నామాని గణేశస్య మహాత్మనః ।
అర్థేన సంయూతాన్యేవ హృదయం పరికీర్తితమ్ ॥ ౪ ॥

గకారరూపం వివిధం చరాచరం
ణకారగం బ్రహ్మ తథా పరాత్పరమ్ ।
తయోః స్థితాస్తస్య గణాః ప్రకీర్తితా
గణేశమేకం ప్రణమామ్యహం పరమ్ ॥ ౫ ॥

మాయాస్వరూపం తు సదైకవాచకం
దంతః పరో మాయికరూపధారకః ।
యోగే తయోరేకరదం సుమానిని
ధీస్థం నతోఽహం జనభక్తిలాలసమ్ ॥ ౬ ॥

చిత్తప్రకాశం వివిధేషు సంస్థం
లేపావలేపాదివివర్జితం చ ।
భోగైర్విహీనం త్వథ భోగకారకం
చింతామణిం తం ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౭ ॥

వినాయకం నాయకవర్జితం ప్రియే
విశేషతో నాయకమీశ్వరాత్మనామ్ ।
నిరంకుశం తం ప్రణమామి సర్వదం
సదాత్మకం భావయుతేన చేతసా ॥ ౮ ॥

వేదాః పురాణాని మహేశ్వరాదికాః
శాస్త్రాణి యోగీశ్వరదేవమానవాః ।
నాగాసురా బ్రహ్మగణాశ్చ జంతవో
ఢుంఢంతి వందే త్వథ ఢుంఢిరాజకమ్ ॥ ౯ ॥

మాయార్థవాచ్యో మయూరప్రభావో
నానాభ్రమార్థం ప్రకరోతి తేన ।
తస్మాన్మయూరేశమథో వదంతి
నమామి మాయాపతిమాసమంతాత్ ॥ ౧౦ ॥

యస్యోదరాద్విశ్వమిదం ప్రసూతం
బ్రహ్మాణి తద్వజ్జఠరే స్థితాని ।
ఆనంత్యరూపం జఠరం హి యస్య
లంబోదరం తం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ ॥ ౧౧ ॥

జగద్గలాధో గణనాయకస్య
గజాత్మకం బ్రహ్మ శిరః పరేశమ్ ।
తయోశ్చ యోగే ప్రవదంతి సర్వే
గజాననం తం ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౧౨ ॥

దీనార్థవాచ్యస్త్వథ హేర్జగచ్చ
బ్రహ్మార్థవాచ్యో నిగమేషు రంబః ।
తత్పాలకత్వాచ్చ తయోః ప్రయోగే
హేరంబమేకం ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౧౩ ॥

విశ్వాత్మకం యస్య శరీరమేకం
తస్మాచ్చ వక్త్రం పరమాత్మరూపమ్ ।
తుండం తదేవం హి తయోః ప్రయోగే
తం వక్రతుండం ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౧౪ ॥

మాతాపితాఽయం జగతాం పరేషాం
తస్యాపి మాతాజనకాదికం న ।
శ్రేష్ఠం వదంతి నిగమాః పరేశం
తం జ్యేష్ఠరాజం ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౧౫ ॥

నానా చతుఃస్థం వివిధాత్మకేన
సంయోగరూపేణ నిజస్వరూపమ్ ।
పూర్యస్య సా పూర్ణసమాధిరూపా
స్వానందనాథం ప్రణమామి చాతః ॥ ౧౬ ॥

మనోరథాన్ పూరయతీహ గంగే
చరాచరాణాం జగతాం పరేషామ్ ।
అతో గణేశం ప్రవదంతి చాశా-
-ప్రపూరకం తం ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౧౭ ॥

వరైః సమస్థాపితమేవ సర్వం
విశ్వం తథా బ్రహ్మవిహారిణా చ ।
అతః పరం విప్రముఖా వదంతి
వరప్రదం తం వరదం నతోఽస్మి ॥ ౧౮ ॥

మాయామయం సర్వమిదం విభాతి
మిథ్యాస్వరూపం భ్రమదాయకం చ ।
తస్మాత్పరం బ్రహ్మ వదంతి సత్య-
-మేనం పరేశం వికటం నమామి ॥ ౧౯ ॥

చిత్తస్య ప్రోక్తా మునిభిః పృథివ్యో
నానావిధా యోగిభిరేవ గంగే ।
తాసాం సదా ధారక ఏష వందే
చాహం హి ధరణీధరమాదిభూతమ్ ॥ ౨౦ ॥

విశ్వాత్మికా బ్రహ్మమయీ హి బుద్ధిః
తస్యా విమోహప్రదికా చ సిద్ధిః ।
తాభ్యాం సదా ఖేలతి యోగనాథః
తం సిద్ధిబుద్ధీశమథో నమామి ॥ ౨౧ ॥

అసత్యసత్సామ్యతురీయనైజ-
-గనివృత్తిబ్రహ్మాణి విరచ్య ఖేలకః ।
సదా స్వయం యోగమయేన భాతి
తమానతోఽహం త్వథ బ్రహ్మణస్పతిమ్ ॥ ౨౨ ॥

అమంగలం విశ్వమిదం సహాత్మభిః
అయోగసంయోగయుతం ప్రణశ్వరమ్ ।
తతః పరం మంగలరూపధారకం
నమామి మాంగల్యపతిం సుశాంతిదమ్ ॥ ౨౩ ॥

సర్వత్రమాన్యం సకలావభాసకం
సుజ్ఞైః శుభాదావశుభాదిపూజితమ్ ।
పూజ్యం న తస్మాన్నిగమాదిసమ్మతం
తం సర్వపూజ్యం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ ॥ ౨౪ ॥

భుక్తిం చ ముక్తిం చ దదాతి తుష్టో
యో విఘ్నహా భక్తిప్రియో నిజేభ్యః ।
భక్త్యా విహీనాయ దదాతి విఘ్నాన్
తం విఘ్నరాజం ప్రణమామి నిత్యమ్ ॥ ౨౫ ॥

నామార్థయుక్తం కథితం ప్రియే తే
విఘ్నేశ్వరస్యైవ పరం రహస్యమ్ ।
సప్తత్రినామ్నాం హృదయం నరో యో
జ్ఞాత్వా పరం బ్రహ్మమయో భవేదిహ ॥ ౨౬ ॥

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే గణేశహృదయ స్తోత్రమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Hrudayam in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil