Sri Ganesha Manasa Puja In Telugu

॥ Sri Ganesha Manasa Puja Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణేశ మానస పూజా ॥
గృత్సమద ఉవాచ –
విఘ్నేశవీర్యాణి విచిత్రకాణి వందీజనైర్మాగధకైః స్మృతాని ।
శ్రుత్వా సముత్తిష్ఠ గజానన త్వం బ్రాహ్మే జగన్మఙ్గలకం కురుష్వ ॥ ౧ ॥

ఏవం మయా ప్రార్థిత విఘ్నరాజశ్చిత్తేన చోత్థాయ బహిర్గణేశః ।
తం నిర్గతం వీక్ష్య నమన్తి దేవాః శమ్భ్వాదయో యోగిముఖాస్తథాఽహమ్ ॥ ౨ ॥

శౌచాదికం తే పరికల్పయామి హేరమ్బ వై దన్తవిశుద్ధిమేవమ్ ।
వస్త్రేణ సమ్ప్రోక్ష్య ముఖారవిన్దం దేవం సభాయాం వినివేశయామి ॥ ౩ ॥

ద్విజాదిసర్వైరభివన్దితం చ శుకాదిభిర్మోదసుమోదకాద్యైః ।
సమ్భాష్య చాలోక్య సముత్థితం తం సుమణ్డపం కల్ప్య నివేశయామి ॥ ౪ ॥

రత్నైః సుదీప్తైః ప్రతిబిమ్బితం తం పశ్యామి చిత్తేన వినాయకం చ ।
తత్రాసనం రత్నసువర్ణయుక్తం సంకల్ప్య దేవం వినివేశయామి ॥ ౫ ॥

సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ విఘ్నరాజ పాద్యం కురు ప్రేమభరేణ సర్వైః ।
సువాసితం నీరమథో గృహాణ చిత్తేన దత్తం చ సుఖోష్ణభావమ్ ॥ ౬ ॥

తతః సువస్త్రేణ గణేశమాదౌ సమ్ప్రోక్ష్య దూర్వాదిభిరర్చయామి ।
చిత్తేన భావప్రియ దీనబన్ధో మనో విలీనం కురు తే పదాబ్జే ॥ ౭ ॥

కర్పూరతైలాదిసువాసితం తు సుకల్పితం తోయమథో గృహాణ ।
ఆచమ్య తేనైవ గజానన త్వం కృపాకటాక్షేణ విలోకయాశు ॥ ౮ ॥

ప్రవాలముక్తాఫలహాటకాద్యైః సుసంస్కృతం హ్యన్తరభావకేన ।
అనర్ఘ్యమర్ఘ్యం సఫలం కురుష్వ మయా ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే ॥ ౯ ॥

సౌగన్ధ్యయుక్తం మధుపర్కమాద్యం సంకల్పితం భావయుతం గృహాణ ।
పునస్తథాఽఽచమ్య వినాయక త్వం భక్తాంశ్చ భక్తేశ సురక్షయాశు ॥ ౧౦ ॥

సువాసితం చంపక జాతికాద్యైస్తైలం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే ।
గృహాణ తేన ప్రవిమర్దయామి సర్వాంగమేవం తవ సేవనాయ ॥ ౧౧ ॥

తతః సుఖోష్ణేన జలేన చాహమనేకతీర్థాహృతకేన ఢుణ్ఢిమ్ ।
చిత్తేన శుద్ధేన చ స్నాపయామి స్నానం మయా దత్తమథో గృహాణ ॥ ౧౨ ॥

తతః పయస్స్నానమచిన్త్యభావ గృహాణ తోయస్య తథా గణేశ ।
పునర్దధిస్నానమనామయం త్వం చిత్తేన దత్తం చ జలస్య చైవ ॥ ౧౩ ॥

తతో ఘృతస్నానమపారవన్ద్య సుతీర్థజం విఘ్నహర ప్రసీద ।
గృహాణ చిత్తేన సుకల్పితం తు తతో మధుస్నానమథో జలస్య ॥ ౧౪ ॥

సుశర్కరాయుక్తమథో గృహాణ స్నానం మయా కల్పితమేవ ఢుణ్ఢే ।
తతో జలస్నానమఘాపహన్తృ విఘ్నేశ మాయాం మమ వారయాశు ॥ ౧౫ ॥

సుయక్షపంకస్థమథో గృహాణ స్నానం పరేశాధిపతే తతశ్చ ।
కౌమణ్డలీసమ్భవజం కురుష్వ విశుద్ధమేవం పరికల్పితం తు ॥ ౧౬ ॥

తతస్తు సూక్తైర్మనసా గణేశం సమ్పూజ్య దూర్వాదిభిరల్పభావైః ।
అపారకైర్మణ్డలభూతబ్రహ్మణస్పత్యాదికైస్తం హ్యభిషేచయామి ॥ ౧౭ ॥

తతః సువస్త్రేణ తు ప్రోఞ్ఛనం వై గృహాణ చిత్తేన మయానుకల్పితమ్ ।
తతో విశుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే హ్యాచాన్తమేవం కురు విఘ్నరాజ ॥ ౧౮ ॥

అగ్నౌ విశుద్ధే తు గృహాణ వస్త్రే హ్యనర్ఘ్యమౌల్యే మనసా మయా తే ।
దత్తే పరిచ్ఛాద్య నిజాత్మదేహం తాభ్యాం మయూరేశ జనాంశ్చ పాలయ ॥ ౧౯ ॥

ఆచమ్య విఘ్నేశ పునస్తథైవ చిత్తేన దత్తం ముఖముత్తరీయమ్ ।
గృహాణ భక్తప్రతిపాలక త్వం నమో యథా తారకసంయుతం తు ॥ ౨౦ ॥

యజ్ఞోపవీతం త్రిగుణస్వరూపం సౌవర్ణమేవం హ్యహినాథభూతమ్ ।
భావేన దత్తం గణనాథ తత్త్వం గృహాణ భక్తోద్ధృతికారణాయ ॥ ౨౧ ॥

ఆచాన్తమేవం మనసా ప్రదత్తం కురుష్వ శుద్ధేన జలేన ఢుణ్ఢే ।
పునశ్చ కౌమణ్డలకేన పాహి విశ్వం ప్రభో ఖేలకరం సదా తే ॥ ౨౨ ॥

See Also  Narayaniyam Saptamadasakam In Telugu – Narayaneeyam Dasakam 7

ఉద్యద్దినేశాభమథో గృహాణ సిన్దూరకం తే మనసా ప్రదత్తమ్ ।
సర్వాఙ్గసంలేపనమాదరాద్వై కురుష్వ హేరంబ చ తేన పూర్ణమ్ ॥ ౨౩ ॥

సహస్రశీర్షం మనసా మయా త్వం దత్తం కిరీటం తు సువర్ణజం వై ।
అనేకరత్నైః ఖచితం గృహాణ బ్రహ్మేశ తే మస్తకశోభనాయ ॥ ౨౪ ॥

విచిత్రరత్నైః కనకేన ఢుణ్ఢే యుతాని చిత్తేన మయా పరేశ ।
దత్తాని నానాపదకుణ్డలాని గృహాణ శూర్పశ్రుతిభూషణాయ ॥ ౨౫ ॥

శుణ్డావిభూషార్థమనన్తఖేలిన్ సువర్ణజం కఞ్చుకమాగృహాణ ।
రత్నైశ్చ యుక్తం మనసా మయా యద్దత్తం ప్రభో తత్సఫలం కురుష్వ ॥ ౨౬ ॥

సువర్ణరత్నైశ్చ యుతాని ఢుణ్ఢే సదైకదన్తాభరణాని కల్ప ।
గృహాణ చూడాకృతయే పరేశ దత్తాని దన్తస్య చ శోభనార్థమ్ ॥ ౨౭ ॥

రత్నైః సువర్ణేన కృతాని తాని గృహాణ చత్వారి మయా ప్రకల్ప్య ।
సంభూషయ త్వం కటకాని నాథ చతుర్భుజేషు హ్యజ విఘ్నహారిన్ ॥ ౨౮ ॥

విచిత్రరత్నైః ఖచితాని ఢుణ్ఢే కేయూరకాణి హ్యథ కల్పితాని ।
సువర్ణజాని ప్రమథాధినాథ గృహాణ దత్తాని తు బాహుషు త్వమ్ ॥ ౨౯ ॥

విచిత్రరత్నైః ఖచితం సువర్ణసమ్భూతకం గృహ్య మయా ప్రదత్తమ్ ।
తమాఙ్గులీష్వఙ్గులికం గణేశ చిత్తేన సంశోభయ తత్పరేశ ॥ ౩౦ ॥

ప్రవాలముక్తాఫలరత్నజైస్త్వం సువర్ణసూత్రైశ్చ గృహాణ కణ్ఠే ।
చిత్తేన దత్తా వివిధాశ్చ మాలా ఉరూదరే శోభయ విఘ్నరాజ ॥ ౩౧ ॥

చన్ద్రం లలాటే గణనాథ పూర్ణం వృద్ధిక్షయాభ్యాం తు విహీనమాద్యమ్ ।
సంశోభయ త్వం వరసంయుతం తే భక్తిప్రియత్వం ప్రకటీకురుష్వ ॥ ౩౨ ॥

చిన్తామణిం చిన్తితదం పరేశ హృద్దేశగం జ్యోతిర్మయం కురుష్వ ।
మణిం సదానన్దసుఖప్రదం చ విఘ్నేశ దీనార్థద పాలయస్వ ॥ ౩౩ ॥

నాభౌ ఫణీశం చ సహస్రశీర్షం సంవేష్టనేనైవ గణాధినాథ ।
భక్తం సుభూషం కురు భూషణేన వరప్రదానం సఫలం పరేశ ॥ ౩౪ ॥

కటీతటే రత్నసువర్ణయుక్తాం కాంచీం సుచిత్తేన చ ధారయామి ।
విఘ్నేశ జ్యోతిర్గణదీపనీం తే ప్రసీద భక్తం కురు మాం దయాబ్ధే ॥ ౩౫ ॥

హేరమ్బ తే రత్నసువర్ణయుక్తే సునూపురే మఞ్జిరకే తథైవ ।
సుకిఙ్కిణీనాదయుతే సుబుద్ధ్యా సుపాదయోః శోభయ మే ప్రదత్తే ॥ ౩౬ ॥

ఇత్యాది నానావిధభూషణాని తవేచ్ఛయా మానసకల్పితాని ।
సమ్భూషయామ్యేవ త్వదంగకేషు విచిత్రధాతుప్రభవాణి ఢుణ్ఢే ॥ ౩౭ ॥

సుచన్దనం రక్తమమోఘవీర్యం సుఘర్షితం హ్యష్టకగన్ధముఖ్యైః ।
యుక్తం మయా కల్పితమేకదన్త గృహాణ తే త్వఙ్గవిలేపనార్థమ్ ॥ ౩౮ ॥

లిప్తేషు వైచిత్ర్యమథాష్టగన్ధైరంగేషు తేఽహం ప్రకరోమి చిత్రమ్ ।
ప్రసీద చిత్తేన వినాయక త్వం తతః సురక్తం రవిమేవ ఫాలే ॥ ౩౯ ॥

ఘృతేన వై కుఙ్కుమకేన రక్తాన్ సుతణ్డులాంస్తే పరికల్పయామి ।
ఫాలే గణాధ్యక్ష గృహాణ పాహి భక్తాన్సుభక్తిప్రియ దీనబన్ధో ॥ ౪౦ ॥

గృహాణ భో చమ్పకమాలతీని జలపఙ్కజాని స్థలపఙ్కజాని ।
చిత్తేన దత్తాని చ మల్లికాని పుష్పాణి నానావిధవృక్షజాని ॥ ౪౧ ॥

పుష్పోపరి త్వం మనసా గృహాణ హేరమ్బ మన్దారశమీదలాని ।
మయా సుచిత్తేన చ కల్పితాని హ్యపారకాణి ప్రణవాకృతే తు ॥ ౪౨ ॥

దూర్వాఙ్కురాన్వై మనసా ప్రదత్తాంస్త్రిపంచపత్రైర్యుతకాంశ్చ స్నిగ్ధాన్ ।
గృహాణ విఘ్నేశ్వర సంఖ్యయా త్వం హీనాంశ్చ సర్వోపరి వక్రతుణ్డ ॥ ౪౩ ॥

దశాఙ్గభూతం మనసా మయా తే ధూపం ప్రదత్తం గణరాజ ఢుణ్ఢే ।
గృహాణ సౌరభ్యకరం పరేశ సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహ భక్తపాల ॥ ౪౪ ॥

See Also  108 Names Of Sri Rama In Telugu

దీపం సువర్త్యా యుతమాదరాత్తే దత్తం మయా మానసకం గణేశ ।
గృహాణ నానావిధజం ఘృతాదితైలాదిసంభూతమమోఘదృష్టే ॥ ౪౫ ॥

భోజ్యం చ లేహ్యం గణరాజ పేయం చోష్యం చ నానావిధషడ్రసాఢ్యమ్ ।
గృహాణ నైవేద్యమథో మయా తే సుకల్పితం పుష్టిపతే మహాత్మన్ ॥ ౪౬ ॥

సువాసితం భోజనమధ్యభాగే జలం మయా దత్తమథో గృహాణ ।
కమణ్డలుస్థం మనసా గణేశ పిబస్వ విశ్వాదికతృప్తికారి ॥ ౪౭ ॥

తతః కరోద్వర్తనకం గృహాణ సౌగన్ధ్యయుక్తం ముఖమార్జనాయ ।
సువాసితేనైవ సుతీర్థజేన సుకల్పితం నాథ గృహాణ ఢుణ్ఢే ॥ ౪౮ ॥

పునస్తథాచమ్య సువాసితం చ దత్తం మయా తీర్థజలం పిబస్వ ।
ప్రకల్ప్య విఘ్నేశ తతః పరం తే సమ్ప్రోఞ్ఛనం హస్తముఖేకరోమి ॥ ౪౯ ॥

ద్రాక్షాదిరమ్భాఫలచూతకాని ఖార్జూరకార్కన్ధుకదాడిమాని ।
సుస్వాదయుక్తాని మయా ప్రకల్ప్య గృహాణ దత్తాని ఫలాని ఢుణ్ఢే ॥ ౫౦ ॥

పునర్జలేనైవ కరాదికం తే సంక్షాలయేఽహం మనసా గణేశ ।
సువాసితం తోయమథో పిబస్వ మయా ప్రదత్తం మనసా పరేశ ॥ ౫౧ ॥

అష్టాంగయుక్తం గణనాథ దత్తం తామ్బూలకం తే మనసా మయా వై ।
గృహాణ విఘ్నేశ్వర భావయుక్తం సదాసకృత్తుణ్డవిశోధనార్థమ్ ॥ ౫౨ ॥

తతో మయా కల్పితకే గణేశ మహాసనే రత్నసువర్ణయుక్తే ।
మన్దారకూర్పాసకయుక్త-వస్త్రైరనర్ఘ్య-సఞ్ఛాదితకే ప్రసీద ॥ ౫౩ ॥

తతస్త్వదీయావరణం పరేశ సమ్పూజయేఽహం మనసా యథావత్ ।
నానోపచారైః పరమప్రియైస్తు త్వత్ప్రీతికామార్థమనాథబన్ధో ॥ ౫౪ ॥

గృహాణ లంబోదర దక్షిణాం తే హ్యసంఖ్యభూతాం మనసా ప్రదత్తామ్ ।
సౌవర్ణముద్రాదికముఖ్యభావాం పాహి ప్రభో విశ్వమిదం గణేశ ॥ ౫౫ ॥

రాజోపచారాన్వివిధాన్గృహాణ హస్త్యశ్వఛత్రాదికమాదరాద్వై ।
చిత్తేన దత్తాన్గణనాథ ఢుణ్ఢే హ్యపారసఖ్యాన్ స్థిరజఙ్గమాంస్తే ॥ ౫౬ ॥

దానాయ నానావిధరూపకాంస్తే గృహాణ దత్తాన్మనసా మయా వై ।
పదార్థభూతాన్ స్థిరజఙ్గమాంశ్చ హేరమ్బ మాం తారయ మోహభావాత్ ॥ ౫౭ ॥

మన్దారపుష్పాణి శమీదలాని దూర్వాఙ్కురాంస్తే మనసా దదామి ।
హేరమ్బ లమ్బోదర దీనపాల గృహాణ భక్తం కురు మాం పదే తే ॥ ౫౮ ॥

తతో హరిద్రామబిరం గులాలం సిన్దూరకం తే పరికల్పయామి ।
సువాసితం వస్తుసువాసభూతైర్గృహాణ బ్రహ్మేశ్వరశోభనార్థమ్ ॥ ౫౯ ॥

తతః శుకాద్యాః శివవిష్ణుముఖ్యా ఇన్ద్రాదయః శేషముఖాస్తథాఽన్యే ।
మునీన్ద్రకాః సేవకభావయుక్తాః సభాసనస్థం ప్రణమన్తి ఢుణ్ఢమ్ ॥ ౬౦ ॥

వామాంగకే శక్తియుతా గణేశం సిద్ధిస్తు నానావిధసిద్ధి భిస్తమ్ ।
అత్యన్తభావేన సుసేవతే తు మాయాస్వరూపా పరమార్థభూతా ॥ ౬౧ ॥

గణేశ్వరం దక్షిణభాగసంస్థా బుద్ధిః కలాభిశ్చ సుబోధికాభిః ।
విద్యాభిరేవం భజతే పరేశ మాయాసు సాఙ్ఖ్యప్రదచిత్తరూపాః ॥ ౬౨ ॥

ప్రమోదమోదాదయ ఏవ పృష్ఠే గణేశ్వరం భావయుతా భజన్తే ।
భక్తేశ్వరా ముద్గలశమ్భుముఖ్యాః శుకాదయస్తం స్మ పురో భజన్తే ॥ ౬౩ ॥

గన్ధర్వముఖ్యా మధురం జగుశ్చ గణేశగీతం వివిధస్వరూపమ్ ।
నృత్యంకలాయుక్తమథో పురస్తాచ్చక్రుస్తథా హ్యప్సరసో విచిత్రమ్ ॥ ౬౪ ॥

ఇత్యాదినానావిధభావయుక్తైః సంసేవితం విఘ్నపతిం భజామి ।
చిత్తేన బుధ్వా తు నిరంజనం వై కరోమి నానావిధదీపయుక్తమ్ ॥ ౬౫ ॥

చతుర్భుజం పాశధరం గణేశం తథాఙ్కుశం దన్తయుతం తమేవమ్ ।
త్రినేత్రయుక్తం స్వభయంకరం తం మహోదరం చైకరదం గజాస్యమ్ ॥ ౬౬ ॥

సర్పోపవీతం గజకర్ణధారం విభూతిభిః సేవితపాదపద్మమ్ ।
ధ్యాయేద్గణేశం వివిధప్రకారైః సుపూజితం శక్తియుతం పరేశమ్ ॥ ౬౭ ॥

తతో జపం వై మనసా కరోమి స్వమూలమన్త్రస్య విధానయుక్తమ్ ।
అసంఖ్యభూతం గణరాజహస్తే సమర్పయామ్యేవ గృహాణ ఢుణ్ఢే ॥ ౬౮ ॥

See Also  Shodasa Sri Ganapathi Stavam In Telugu

ఆరాత్రికాం కర్పురకాదిభూతామపారదీపాం ప్రకరోమి పూర్ణామ్ ।
చిత్తేన లంబోదర తాం గృహాణ హ్యజ్ఞానధ్వాన్తాఘహరాం నిజానామ్ ॥ ౬౯ ॥

వేదేషు విఘ్నేశ్వరకైః సుమన్త్రైః సుమన్త్రితం పుష్పదలం ప్రభూతమ్ ।
గృహాణ చిత్తేన మయా ప్రదత్తమపారవృత్త్యా త్వథ మన్త్రపుష్పమ్ ॥ ౭౦ ॥

అపారవృత్యా స్తుతిమేకదన్తం గృహాణ చిత్తేన కృతాం గణేశ ।
యుక్తాం శ్రుతిస్మార్తభవైః పురాణైః సర్వైః పరేశాధిపతే మయా తే ॥ ౭౧ ॥

ప్రదక్షిణా మానసకల్పితాస్తా గృహాణ లమ్బోదర భావయుక్తాః ।
సఙ్ఖ్యావిహీనా వివిధస్వరూపా భక్తాన్సదా రక్ష భవార్ణవాద్వై ॥ ౭౨ ॥

నతిం తతో విఘ్నపతే గృహాణ సాష్టాంగకాద్యాం వివిధస్వరూపామ్ ।
సంఖ్యావిహీనాం మనసా కృతాం తే సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా పరిపాలయాశు ॥ ౭౩ ॥

న్యూనాతిరిక్తం తు మయా కృతం చేత్తదర్థమన్తే మనసా గృహాణ ।
దూర్వాఙ్కురాన్విఘ్నపతే ప్రదత్తాన్ సమ్పూర్ణమేవం కురు పూజనం మే ॥ ౭౪ ॥

క్షమస్వ విఘ్నాధిపతే మదీయాన్ సదాపరాధాన్ వివిధస్వరూపాన్ ।
భక్తిం మదీయాం సఫలాం కురుష్వ సమ్ప్రార్థయేఽహం మనసా గణేశ ॥ ౭౫ ॥

తతః ప్రసన్నేన గజాననేన దత్తం ప్రసాదం శిరసాఽభివన్ద్య ।
స్వమస్తకే తం పరిధారయామి చిత్తేన విఘ్నేశ్వర మానతోఽస్మి ॥ ౭౬ ॥

ఉత్థాయ విఘ్నేశ్వర ఏవ తస్మాద్గతస్తతస్త్వన్తరధానశక్త్యా ।
శివాదయస్తం ప్రణిపత్య సర్వే గతాః సుచిత్తేన చ చిన్తయామి ॥ ౭౭ ॥

సర్వాన్నమస్కృత్య తతోఽహమేవ భజామి చిత్తేన గణాధిపం తమ్ ।
స్వస్థానమాగత్య మహానుభావైః భక్తైర్గణేశస్య చ ఖేలయామి ॥ ౭౮ ॥

ఏవం త్రికాలేషు గణాధిపం తం చిత్తేన నిత్యం పరిపూజయామి ।
తేనైవ తుష్టః ప్రదదాతు భావం విశ్వేశ్వరో భక్తిమయం తు మహ్యమ్ ॥ ౭౯ ॥

గణేశపాదోదకపానకం చ ఉచ్ఛిష్టగన్ధస్య సులేపనం తు ।
నిర్మాల్యసన్ధారణకం సుభోజ్యం లంబోదరస్యాస్తు హి భుక్తశేషమ్ ॥ ౮౦ ॥

యం యం కరోమ్యేవ తదేవ దీక్షా గణేశ్వరస్యాస్తు సదా గణేశ ।
ప్రసీద నిత్యం తవపాదభక్తం కురుష్వ మాం బ్రహ్మపతే దయాలో ॥ ౮౧ ॥

తతస్తు శయ్యాం పరికల్పయామి మన్దారకూర్పాసకవస్త్రయుక్తామ్ ।
సువాసపుష్పాదిభిరర్చితాం తే గృహాణ నిద్రాం కురు విఘ్నరాజ ॥ ౮౨ ॥

సిద్ధ్యా చ బుద్ధ్యా సహితం గణేశ సునిద్రితం వీక్ష్య తథాఽహమేవ ।
గత్వా స్వవాసం చ కరోమి నిద్రాం ధ్యాత్వా హృది బ్రహ్మపతిం తదీయః ॥ ౮౩ ॥

ఏతాదృశం సౌఖ్యమమోఘశక్తే దేహి ప్రభో మానసజం గణేశ ।
మహ్యం చ తేనైవ కృతార్థరూపో భవామి భక్తిరసలాలసోఽహమ్ ॥ ౮౪ ॥

గార్గ్య ఉవాచ –
ఏవం నిత్యం మహారాజ గృత్సమాదో మహాయశాః ।
చకార మానసీం పూజాం యోగీన్ద్రాణాం గురుస్స్వయమ్ ॥ ౮౫ ॥

య ఏతాం మానసీం పూజాం కరిష్యతి నరోత్తమః ।
పఠిష్యతి సదా సోఽపి గాణపత్యో భవిష్యతి ॥ ౮౬ ॥

శ్రావయిష్యతి యో మర్త్యః శ్రోష్యతే భావసంయుతః ।
స క్రమేణ మహీపాల బ్రహ్మభూతో భవిష్యతి ॥ ౮౭ ॥

యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై సఫలం తస్య జాయతే ।
అన్తే స్వానన్దగః సోఽపి యోగివన్ద్యో భవిష్యతి ॥ ౮౮ ॥

ఇతి శ్రీమదాన్త్యే మౌద్గల్యే గణేశమానసపూజా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Manasa Puja in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil