Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram in Kannada

॥ Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂಲಮಂತ್ರಪದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಮಿತ್ಯೇತದಜಸ್ಯ ಕಂಠವಿವರಂ ಭಿತ್ವಾ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗತಂ
ಚೋಮಿತ್ಯೇವ ಸಮಸ್ತಕರ್ಮ ಋಷಿಭಿಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಮಾನುಷೈಃ ।
ಓಮಿತ್ಯೇವ ಸದಾ ಜಪಂತಿ ಯತಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮೈಕನಿಷ್ಠಾಃ ಪರಂ
ಚೋಂ‍ಕಾರಾಕೃತಿವಕ್ತ್ರಮಿಂದುನಿಟಿಲಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಭವಾಯೇ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರಮದುಃಖಜನ್ಮಮರಣವ್ಯಾಧ್ಯಾಧಿಭೀನಾಶಕಂ
ಮೃತ್ಯುಕ್ರೋಧನಶಾಂತಿಬಿಂದುವಿಲಸದ್ವರ್ಣಾಕೃತಿ ಶ್ರೀಪ್ರದಮ್ ।
ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾತ್ಮಶರಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಮಜರಸ್ವಾತ್ಮಾವಬೋಧಪ್ರದಂ
ಶ್ರೀಶ್ರೀನಾಯಕಸೇವಿತೇಭವದನಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದಂ ಭಾವಯೇ ॥ ೨ ॥

ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣವಿಲಸನ್ಮಧ್ಯಾಸನಸ್ಥಂ ಸದಾ
ಚಾಕಾಶಾನಲವಾಮಲೋಚನನಿಶಾನಾಥಾರ್ಧವರ್ಣಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಮುಮಾರೂಪಂ ಸ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರದಂ
ಮಾಯಾತೀತಪದಪ್ರದಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಲೋಕೇಶ್ವರಾರಾಧಿತಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಕಲಿಧಾತುವತ್ಕಲಯತಾಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಂ ದೇಹಿನಾಂ
ಧಾತೃಕ್ಷ್ಮಾಯುತಶಾಂತಿಬಿಂದುವಿಲಸದ್ವರ್ಣಾತ್ಮಕಂ ಕಾಮದಮ್ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಮಿಂದಿರಾಸುತಮನಃಪ್ರೀತ್ಯೇಕಹೇತುಂ ಪರಂ
ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಕಲಯೇ ಸದಾ ಕಲಿಹರಂ ಕಾಲಾರಿಪುತ್ರಪ್ರಿಯಮ್ ॥ ೪ ॥

ಗ್ಲೌಂ ಬೀಜಂ ಗುಣರೂಪನಿರ್ಗುಣಪರಬ್ರಹ್ಮಾದಿಶಕ್ತೇರ್ಮಹಾ-
-ಹಂಕಾರಾಕೃತಿದಂಡಿನೀಪ್ರಿಯಮಜಶ್ರೀನಾಥರುದ್ರೇಷ್ಟದಮ್ ।
ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣಿದೇವರಾಜಭುವನಾರ್ಣೇಂದ್ವಾತ್ಮಕಂ ಶ್ರೀಕರಂ
ಚಿತ್ತೇ ವಿಘ್ನನಿವಾರಣಾಯ ಗಿರಿಜಾಜಾತಪ್ರಿಯಂ ಭಾವಯೇ ॥ ೫ ॥

ಗಂಗಾಸುತಂ ಗಂಧಮುಖೋಪಚಾರ-
-ಪ್ರಿಯಂ ಖಗಾರೋಹಣಭಾಗಿನೇಯಮ್ ।
ಗಂಗಾಸುತಾದ್ಯಂ ವರಗಂಧತತ್ತ್ವ-
-ಮೂಲಾಂಬುಜಸ್ಥಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇಽಹಮ್ ॥ ೬ ॥

ಗಣಪತಯೇ ವರಗುಣನಿಧಯೇ
ಸುರಗಣಪತಯೇ ನತಜನತತಯೇ ।
ಮಣಿಗಣಭೂಷಿತಚರಣಯುಗಾ-
-ಶ್ರಿತಮಲಹರಣೇ ಚಣ ತೇ ನಮಃ ॥ ೭ ॥

ವರಾಭಯೇ ಮೋದಕಮೇಕದಂತಂ
ಕರಾಂಬುಜಾತೈಃ ಸತತಂ ಧರಂತಮ್ ।
ವರಾಂಗಚಂದ್ರಂ ಪರಭಕ್ತಿಸಾಂದ್ರೈ-
-ರ್ಜನೈರ್ಭಜಂತಂ ಕಲಯೇ ಸದಾಽಂತಃ ॥ ೮ ॥

ವರದ ನತಜನಾನಾಂ ಸಂತತಂ ವಕ್ರತುಂಡ
ಸ್ವರಮಯನಿಜಗಾತ್ರ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧೈಕಹೇತೋ ।
ಕರಲಸದಮೃತಾಂಭಃ ಪೂರ್ಣಪತ್ರಾದ್ಯ ಮಹ್ಯಂ
ಗರಗಲಸುತ ಶೀಘ್ರಂ ದೇಹಿ ಮದ್ಬೋಧಮೀಡ್ಯಮ್ ॥ ೯ ॥

ಸರ್ವಜನಂ ಪರಿಪಾಲಯ ಶರ್ವಜ
ಪರ್ವಸುಧಾಕರಗರ್ವಹರ ।
ಪರ್ವತನಾಥಸುತಾಸುತ ಪಾಲಯ
ಖರ್ವಂ ಮಾ ಕುರು ದೀನಮಿಮಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಮೇದೋಽಸ್ಥಿಮಾಂಸರುಧಿರಾಂತ್ರಮಯೇ ಶರೀರೇ
ಮೇದಿನ್ಯಬಗ್ನಿಮರುದಂಬರಲಾಸ್ಯಮಾನೇ ।
ಮೇ ದಾರುಣಂ ಮದಮುಖಾಘಮುಮಾಜ ಹೃತ್ವಾ
ಮೇಧಾಹ್ವಯಾಸನವರೇ ವಸ ದಂತಿವಕ್ತ್ರ ॥ ೧೧ ॥

ವಶಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಶಿವಜಾತ ಮಾಂ ತೇ
ವಶೀಕೃತಾಶೇಷಸಮಸ್ತಲೋಕ ।
ವಸಾರ್ಣಸಂಶೋಭಿತಮೂಲಪದ್ಮ-
-ಲಸಚ್ಛ್ರಿಯಾಽಲಿಂಗಿತ ವಾರಣಾಸ್ಯ ॥ ೧೨ ॥

ಆನಯಾಶು ಪದವಾರಿಜಾಂತಿಕಂ
ಮಾಂ ನಯಾದಿಗುಣವರ್ಜಿತಂ ತವ ।
ಹಾನಿಹೀನಪದಜಾಮೃತಸ್ಯ ತೇ
ಪಾನಯೋಗ್ಯಮಿಭವಕ್ತ್ರ ಮಾಂ ಕುರು ॥ ೧೩ ॥

ಸ್ವಾಹಾಸ್ವರೂಪೇಣ ವಿರಾಜಸೇ ತ್ವಂ
ಸುಧಾಶನಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಕರ್ಮಣೀಡ್ಯ ।
ಸ್ವಧಾಸ್ವರೂಪೇಣ ತು ಪಿತ್ರ್ಯಕರ್ಮ-
-ಣ್ಯುಮಾಸುತೇಜ್ಯಾಮಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ॥ ೧೪ ॥

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವರ್ಣಪತ್ರಲಸಿತಂ ಹಾರಂ ಗಣೇಶಪ್ರಿಯಂ
ಕಷ್ಟಾಽನಿಷ್ಟಹರಂ ಚತುರ್ದಶಪದೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಮನೋಹಾರಕಮ್ ।
ತುಷ್ಟ್ಯಾದಿಪ್ರದಸದ್ಗುರೂತ್ತಮಪದಾಂಭೋಜೇ ಚಿದಾನಂದದಂ
ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟೋಽಹಮನಂತಸೂತ್ರಹೃದಯಾಬದ್ಧಂ ಸುಭಕ್ತ್ಯಾರ್ಪಯೇ ॥ ೧೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತಾನಂದನಾಥಕೃತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂಲಮಂತ್ರಪದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *