Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram in Telugu

॥ Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణేశ మూలమంత్రపదమాలా స్తోత్రం ॥
ఓమిత్యేతదజస్య కంఠవివరం భిత్వా బహిర్నిర్గతం
చోమిత్యేవ సమస్తకర్మ ఋషిభిః ప్రారభ్యతే మానుషైః ।
ఓమిత్యేవ సదా జపంతి యతయః స్వాత్మైకనిష్ఠాః పరం
చోం‍కారాకృతివక్త్రమిందునిటిలం విఘ్నేశ్వరం భవాయే ॥ ౧ ॥

శ్రీం బీజం శ్రమదుఃఖజన్మమరణవ్యాధ్యాధిభీనాశకం
మృత్యుక్రోధనశాంతిబిందువిలసద్వర్ణాకృతి శ్రీప్రదమ్ ।
స్వాంతస్థాత్మశరస్య లక్ష్యమజరస్వాత్మావబోధప్రదం
శ్రీశ్రీనాయకసేవితేభవదనప్రేమాస్పదం భావయే ॥ ౨ ॥

హ్రీం బీజం హృదయత్రికోణవిలసన్మధ్యాసనస్థం సదా
చాకాశానలవామలోచననిశానాథార్ధవర్ణాత్మకమ్ ।
మాయాకార్యజగత్ప్రకాశకముమారూపం స్వశక్తిప్రదం
మాయాతీతపదప్రదం హృది భజే లోకేశ్వరారాధితమ్ ॥ ౩ ॥

క్లీం బీజం కలిధాతువత్కలయతాం సర్వేష్టదం దేహినాం
ధాతృక్ష్మాయుతశాంతిబిందువిలసద్వర్ణాత్మకం కామదమ్ ।
శ్రీకృష్ణప్రియమిందిరాసుతమనఃప్రీత్యేకహేతుం పరం
హృత్పద్మే కలయే సదా కలిహరం కాలారిపుత్రప్రియమ్ ॥ ౪ ॥

గ్లౌం బీజం గుణరూపనిర్గుణపరబ్రహ్మాదిశక్తేర్మహా-
-హంకారాకృతిదండినీప్రియమజశ్రీనాథరుద్రేష్టదమ్ ।
సర్వాకర్షిణిదేవరాజభువనార్ణేంద్వాత్మకం శ్రీకరం
చిత్తే విఘ్ననివారణాయ గిరిజాజాతప్రియం భావయే ॥ ౫ ॥

గంగాసుతం గంధముఖోపచార-
-ప్రియం ఖగారోహణభాగినేయమ్ ।
గంగాసుతాద్యం వరగంధతత్త్వ-
-మూలాంబుజస్థం హృది భావయేఽహమ్ ॥ ౬ ॥

గణపతయే వరగుణనిధయే
సురగణపతయే నతజనతతయే ।
మణిగణభూషితచరణయుగా-
-శ్రితమలహరణే చణ తే నమః ॥ ౭ ॥

వరాభయే మోదకమేకదంతం
కరాంబుజాతైః సతతం ధరంతమ్ ।
వరాంగచంద్రం పరభక్తిసాంద్రై-
-ర్జనైర్భజంతం కలయే సదాఽంతః ॥ ౮ ॥

వరద నతజనానాం సంతతం వక్రతుండ
స్వరమయనిజగాత్ర స్వాత్మబోధైకహేతో ।
కరలసదమృతాంభః పూర్ణపత్రాద్య మహ్యం
గరగలసుత శీఘ్రం దేహి మద్బోధమీడ్యమ్ ॥ ౯ ॥

సర్వజనం పరిపాలయ శర్వజ
పర్వసుధాకరగర్వహర ।
పర్వతనాథసుతాసుత పాలయ
ఖర్వం మా కురు దీనమిమమ్ ॥ ౧౦ ॥

మేదోఽస్థిమాంసరుధిరాంత్రమయే శరీరే
మేదిన్యబగ్నిమరుదంబరలాస్యమానే ।
మే దారుణం మదముఖాఘముమాజ హృత్వా
మేధాహ్వయాసనవరే వస దంతివక్త్ర ॥ ౧౧ ॥

వశం కురు త్వం శివజాత మాం తే
వశీకృతాశేషసమస్తలోక ।
వసార్ణసంశోభితమూలపద్మ-
-లసచ్ఛ్రియాఽలింగిత వారణాస్య ॥ ౧౨ ॥

ఆనయాశు పదవారిజాంతికం
మాం నయాదిగుణవర్జితం తవ ।
హానిహీనపదజామృతస్య తే
పానయోగ్యమిభవక్త్ర మాం కురు ॥ ౧౩ ॥

స్వాహాస్వరూపేణ విరాజసే త్వం
సుధాశనానాం ప్రియకర్మణీడ్య ।
స్వధాస్వరూపేణ తు పిత్ర్యకర్మ-
-ణ్యుమాసుతేజ్యామయ విశ్వమూర్తే ॥ ౧౪ ॥

అష్టావింశతివర్ణపత్రలసితం హారం గణేశప్రియం
కష్టాఽనిష్టహరం చతుర్దశపదైః పుష్పైర్మనోహారకమ్ ।
తుష్ట్యాదిప్రదసద్గురూత్తమపదాంభోజే చిదానందదం
శిష్టేష్టోఽహమనంతసూత్రహృదయాబద్ధం సుభక్త్యార్పయే ॥ ౧౫ ॥

ఇతి శ్రీఅనంతానందనాథకృత శ్రీ గణేశ మూలమంత్రపదమాలా స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top