Sri Ganesha Tapini Upanishad In Tamil

॥ Sri Ganesha Tapini Upanishad Tamil Lyrics ॥

॥ க³ணேஶதாபிந்யுபநிஷத் ॥
॥ அத² க³ணேஶபூர்வதாபிந்யுபநிஷத் ॥

க³ணேஶம் ப்ரமதா²தீ⁴ஶம் நிர்கு³ணம் ஸகு³ணம் விபு⁴ம் ।
யோகி³நோ யத்பத³ம் யாந்தி தம் கௌ³ரீநந்த³நம் ப⁴ஜே ॥

ஓம் நமோ வரதா³ய விக்⁴நஹர்த்ரே ॥ அதா²தோ ப்³ரஹ்மோபநிஷத³ம் வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ । ப்³ரஹ்மா தே³வாநாம் ஸவிது꞉ கவீநாம்ருஷிர்விப்ராணாம் மஹிஷோ ம்ருகா³ணாம் । தா⁴தா வஸூநாம் ஸுரபி⁴꞉ ஸ்ருஜாநாம் நமோ ப்³ரஹ்மணே(அ)த²ர்வபுத்ராய மீடு⁴ஷே ॥ தா⁴தா தே³வாநாம் ப்ரத²மம் ஹி சேதோ மநோ வநாநீவ மநஸா(அ)கல்பயத்³ய꞉ । நமோ ப்³ரஹ்மணே ப்³ரஹ்மபுத்ராய துப்⁴யம் ஜ்யேஷ்டா²யாத²ர்வபுத்ராய த⁴ந்விநே ॥ 1 ॥

ஓம் ப்ரஜாபதி꞉ ப்ரஜா அஸ்ருஜத । தா꞉ ஸ்ருஷ்டா அப்³ருவந் கத²மந்நாத்³யா அப⁴வந்நிதி । ஸ த்ரேதா⁴ வ்யப⁴ஜத்³பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வரிதி । ஸ தபோ(அ)தப்யத । ஸ ப்³ரஹ்மா ஸ விஷ்ணு꞉ ஸ ஶிவ꞉ ஸ ப்ரஜாபதி꞉ ஸேந்த்³ர꞉ ஸோ(அ)க்³நி꞉ ஸமப⁴வத் । ஸ தூஷ்ணீம் மநஸா த்⁴யாயந் கத²மிமே(அ)ந்நாத்³யா꞉ ஸ்யுரிதி । ஸோ(அ)பஶ்யதா³த்மநா(ஆ)த்மாநம் க³ஜரூபத⁴ரம் தே³வம் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் யதோ வா இமாநி பூ⁴தாநி ஜாயந்தே யதோ வாயந்தி யத்ரைவ யந்தி ச । ததே³தத³க்ஷரம் பரம் ப்³ரஹ்ம । ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணோ மந꞉ ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச । க²ம் வாயுராபோ ஜ்யோதி꞉ ப்ருதி²வீ விஶ்வஸ்ய தா⁴ரிணீ । புருஷ ஏவேத³ம் விஶ்வம் தபோ ப்³ரஹ்ம பராம்ருதமிதி ॥ 2 ॥

ஸோ(அ)ஸ்துவத நமோ ப்³ரஹ்மணே நமோ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ நமோ வேதே³ப்⁴யோ நம ருஷிப்⁴யோ நம꞉ குல்யேப்⁴ய꞉ ப்ரகுல்யேப்⁴யோ நம꞉ ஸவித்ரே ப்ரஸவித்ரே நமோ போ⁴ஜ்யாய ப்ரக்ருஷ்டாய கபர்தி³நே சக்ராய சக்ரத⁴ராயாந்நாயாந்நபதயே ஶிவாய ஸதா³ஶிவாய துர்யாய துரீயாய பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வ꞉பதே ராயஸ்பதே வாஜிபதே கோ³பதே ருக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வாங்கி³ர꞉பதே நமோ ப்³ரஹ்மபுத்ராயேதி ॥ 3 ॥

ஸோ(அ)ப்³ரவீத்³வரதோ³(அ)ஸ்ம்யஹமிதி । ஸ ப்ரஜாபதிரப்³ரவீத்கத²மிமே(அ)ந்நாத்³யா꞉ ஸ்யுரிதி । ஸ ஹோவாச ப்³ரஹ்மபுத்ரஸ்தபஸ்தேபே ஸித்³த⁴க்ஷேத்ரே மஹாயஶா꞉ । ஸ ஸர்வஸ்ய வக்தா ஸர்வஸ்ய ஜ்ஞாதாஸீதி । ஸ ஹோவாச தபஸ்யந்தம் ஸித்³தா⁴ரண்யே ப்⁴ருகு³புத்ரம் ப்ருச்ச²த்⁴வமிதி । தே ப்ரத்யாயயு꞉ । ஸ ஹோவாச கிமேததி³தி । தே ஹோசு꞉ கத²ம் வயமந்நாத்³யா ப⁴வாம இதி । ஸ தூஷ்ணீம் மநஸா த்⁴யாயந் கத²மிமே(அ)ந்நாத்³யா꞉ ஸ்யுரிதி । ஸ ஏதமாநுஷ்டுப⁴ம் மந்த்ரராஜமபஶ்யத் । யதி³த³ம் கிஞ்ச ஸர்வமஸ்ருஜத । தஸ்மாத்ஸர்வாநுஷ்டுப⁴மித்யாசக்ஷதே யதி³த³ம் கிஞ்ச । அநுஷ்டுபா⁴ வா இமாநி பூ⁴தாநி ஜாயந்தே । அநுஷ்டுபா⁴ ஜாதாநி ஜீவந்த்யநுஷ்டுப⁴ம் ப்ரயந்த்யபி⁴ஸம்விஶந்தி । தஸ்யைஷா ப⁴வதி அநுஷ்டுப்ப்ரத²மா ப⁴வத்யநுஷ்டுபு³த்தமா ப⁴வதி । வாக்³வா அநுஷ்டுப்³வாசைவ ப்ரயந்தி வாசைவோத்³யந்தி । பரமா வா ஏஷா ச²ந்த³ஸாம் யத³நுஷ்டுப் । ஸர்வமநுஷ்டுப் । ஏதம் மந்த்ரராஜம் ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி । ஸ பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி । தேந ஸர்வஜ்ஞாநம் ப⁴வதி । ததே³தந்நித³ர்ஶநம் ப⁴வதி ; ஏகோ தே³வ꞉ ப்ராபகோ யோ வஸூநாம் ஶ்ரியா ஜுஷ்ட꞉ ஸர்வதோப⁴த்³ர ஏஷ꞉ । மாயாதே³வோ ப³லக³ஹநோ ப்³ரஹ்மாராதீஸ்தம் தே³வமீடே³ த³க்ஷிணாஸ்யம் ॥ ஆ தூ ந இந்த்³ர க்ஷுமந்தம் சித்ரம் க்³ராப⁴ம் ஸங்க்³ருபா⁴ய । மஹாஹஸ்தீ த³க்ஷிணேந ॥ இதி ஸஹஸ்ரக்ருத்வஸ்துஷ்டாவ ॥ 4 ॥

அதா²பஶ்யந்மஹாதே³வம் ஶ்ரியா ஜுஷ்டம் மதோ³த்கடம் । ஸநகாதி³மஹாயோகி³வேத³வித்³பி⁴ருபாஸிதம் ॥ த்³ருஹிணாதி³மதே³வேஶஷட்பதா³ளிவிராஜிதம் । லஸத்கர்ணம் மஹாதே³வம் க³ஜரூபத⁴ரம் ஶிவம் ॥ ஸ ஹோவாச வரதோ³(அ)ஸ்மீதி । ஸ தூஷ்ணீம் மநஸா வவ்ரே । ஸ ததே²தி ஹோவாச । ததே³ஷ ஶ்லோக꞉ ; ஸ ஸம்ஸ்துதோ தை³வததே³வஸூநு꞉ ஸுதம் ப்⁴ருகோ³ர்வாக்யமுவாச துஷ்ட꞉ । அவேஹி மாம் பா⁴ர்க³வ வக்ரதுண்ட³மநாத²நாத²ம் த்ரிகு³ணாத்மகம் ஶிவம் ॥
அத² தஸ்ய ஷட³ங்கா³நி ப்ராது³ர்ப³பூ⁴வு꞉ । ஸ ஹோவாச ஜபத்⁴வமாநுஷ்டுப⁴ம் மந்த்ரராஜ ஷட்பத³ம் ஸஷட³க்ஷரம் । இதி யோ ஜபதி ஸ பூ⁴திமாந் ப⁴வதீதி யூயமந்நாத்³யா ப⁴வேயுரிதி । ததே³தந்நித³ர்ஶநம் ; க³ணாநாம் த்வா க³ணநாத²ம் ஸுரேந்த்³ரம் கவிம் கவீநாமதிமேத⁴விக்³ரஹம் । ஜ்யேஷ்ட²ராஜம் வ்ருஷப⁴ம் கேதுமேகம் ஸா ந꞉ ஶ்ருண்வந்நூதிபி⁴꞉ ஸீத³ ஶாஶ்வத் ॥ 5 ॥

தே ஹோசு꞉ கத²மாநுஷ்டுப⁴ம் மந்த்ரராஜமபி⁴ஜாநீம இதி । ஸ ஏதமாநுஷ்டுப⁴ம் ஷட்பத³ம் மந்த்ரராஜ கத²யாஞ்சக்ரே । ஸ ஸாம ப⁴வதி । ருக்³வை கா³யத்ரீ யஜுருஷ்ணிக³நுஷ்டுப் ஸாம । ஸ ஆதி³த்யோ ப⁴வதி । ருக்³வை வஸுர்யஜூ ருத்³ரா꞉ ஸாமாதி³த்யா இதி । ஸ ஷட்பதோ³ ப⁴வதி । ஸாம வை ஷட்பத³꞉ । ஸஸாக³ராம் ஸப்தத்³வீபாம் ஸபர்வதாம் வஸுந்த⁴ராம் தத்ஸாம்ந꞉ ப்ரத²மம் பாத³ம் ஜாநீயாத்³ராயஸ்போஷஸ்ய தா³தேதி । தேந ஸப்தத்³வீபாதி⁴போ ப⁴வதி பூ⁴꞉பதித்வம் ச க³ச்ச²தி । யக்ஷக³ந்த⁴ர்வாப்ஸரோக³ணஸேவிதமந்தரிக்ஷம் த்³விதீயம் பாத³ம் ஜாநீயாந்நிதி⁴தா³தேதி । தேந த⁴நதா³தி³காஷ்டா²பதிர்ப⁴வதி பு⁴வ꞉பதித்வம் ச க³ச்ச²தி । வஸுருத்³ராதி³த்யை꞉ ஸர்வைர்தே³வை꞉ ஸேவிதம் தி³வம் தத்ஸாம்நஸ்த்ருதீயம் பாத³ம் ஜாநீயாத³ந்நதோ³ மத இதி । தேந தே³வாதி⁴பத்யம் ஸ்வ꞉பதித்வம் ச க³ச்ச²தி । ருக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வாங்கி³ரோக³ணஸேவிதம் ப்³ரஹ்மலோகம் துர்யம் பாத³ம் ஜாநீயாத்³ரக்ஷோஹண இதி । தேந தே³வாதி⁴பத்யம் ப்³ரஹ்மாதி⁴பத்யம் ச க³ச்ச²தி । வாஸுதே³வாதி³சதுர்வ்யூஹஸேவிதம் விஷ்ணுலோகம் தத்ஸாம்ந꞉ பஞ்சமம் பாத³ம் ஜாநீயாத்³ப³லக³ஹந இதி । தேந ஸர்வதே³வாதி⁴பத்யம் விஷ்ணுலோகாதி⁴பத்யம் ச க³ச்ச²தி । ப்³ரஹ்மஸ்வரூபம் நிரஞ்ஜநம் பரமவ்யோம்நிகம் தத்ஸாம்ந꞉ ஷஷ்ட²ம் பாத³ம் ஜாநீயாத் । தேந வக்ரதுண்டா³ய ஹுமிதி யோ ஜாநீயாத்ஸோ(அ)ம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி । ஸத்யலோகாதி⁴பத்யம் ச க³ச்ச²தி ॥ 6 ॥

ருக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வாஶ்சத்வார꞉ பாதா³ ப⁴வந்தி । ராயஸ்போஷஸ்ய தா³தா சேதி ப்ரத²ம꞉ பாதோ³ ப⁴வதி ருக்³வை ப்ரத²ம꞉ பாத³꞉ । நிதி⁴தா³தா(அ)ந்நதோ³ மத இதி த்³விதீய꞉ பாத³꞉ யஜுர்வை த்³விதீய꞉ பாத³꞉ । ரக்ஷோஹணோ வோ ப³லக³ஹந இதி த்ருதீய꞉ பாத³꞉ ஸாம வை த்ருதீய꞉ பாத³꞉ । வக்ரதுண்டா³ய ஹுமிதி சதுர்த²꞉ பாத³꞉ அத²ர்வஶ்சதுர்த²꞉ பாதோ³(அ)த²ர்வஶ்சதுர்த²꞉ பாத³ இதி ॥ 7 ॥

இதி க³ணேஶபூர்வதாபிந்யுபநிஷத்ஸு ப்ரத²மோபநிஷத் ॥ 1 ॥

——-

ஸ ஹோவாச ப்ரஜாபதிரக்³நிர்வை வேதா³ இத³ம் ஸர்வம் விஶ்வாநி பூ⁴தாநி விராட் ஸ்வராட் ஸம்ராட் தத்ஸாம்ந꞉ ப்ரத²மம் பாத³ம் ஜாநீயாத் । ருக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வரூப꞉ ஸூர்யோ(அ)ந்தராதி³த்யே ஹிரண்மய꞉ புருஷஸ்தத்ஸாம்நோ த்³விதீயம் பாத³ம் ஜாநீயாத் । ய ஓஷதீ⁴நாம் ப்ரப⁴விதா தாராபதி꞉ ஸோமஸ்தத்ஸாம்நஸ்த்ருதீயம் பாத³ம் ஜாநீயாத் । யோ ப்³ரஹ்மா தத்ஸாம்நஶ்சதுர்த²ம் பாத³ம் ஜாநீயாத் । யோ ஹரிஸ்தத்ஸாம்ந꞉ பஞ்சமம் பாத³ம் ஜாநீயாத் । ய꞉ ஶிவ꞉ ஸ பரம் ப்³ரஹ்ம தத்ஸாம்நோ(அ)ந்த்யம் பாத³ம் ஜாநீயாத் । யோ ஜாநீதே ஸோ(அ)ம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி பரம் ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி । தஸ்மாதி³த³மாநுஷ்டுப⁴ம் ஸாம யத்ர க்வசிந்நாசஷ்டே । யதி³ தா³துமபேக்ஷதே புத்ராய ஶுஶ்ரூஷவே தா³ஸ்யத்யந்யஸ்மை ஶிஷ்யாய வேதி ॥ 1 ॥

தஸ்ய ஹி ஷட³ங்கா³நி ப⁴வந்தி ; ஓம் ஹ்ருத³யாய நம꞉, ஶிரஸே ஸ்வாஹா, ஶிகா²யை வஷட், கவசாய ஹும் । நேத்ரத்ரயாய வௌஷட், அஸ்த்ராய ப²டி³தி ப்ரத²மம் ப்ரத²மேந த்³விதீயம் த்³விதீயேந த்ருதீயம் த்ருதீயேந சதுர்த²ம் சதுர்தே²ந பஞ்சமம் பஞ்சமேந ஷஷ்ட²ம் ஷஷ்டே²ந ப்ரத்யக்ஷரமுப⁴யதோ மாயா லக்ஷ்மீஶ்ச ப⁴வதி । மாயா வா ஏஷா வைநாயகீ ஸர்வமித³ம் ஸ்ருஜதி ஸர்வமித³ம் ரக்ஷதி ஸர்வமித³ம் ஸம்ஹரதி தஸ்மாந்மாயாமேதாம் ஶக்திம் வேத³ । ஸ ம்ருத்யும் ஜயதி । ஸ பாப்மாநம் தரதி । ஸ மஹதீம் ஶ்ரியமஶ்நுதே । ஸோ(அ)பி⁴வாதீ³ ஷட்கர்மஸம்ஸித்³தோ⁴ ப⁴வத்யம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி । மீமாம்ஸந்தே ப்³ரஹ்மவாதி³நோ ஹ்ரஸ்வா வா தீ³ர்கா⁴ வா ப்லுதா வேதி । யதி³ ஹ்ரஸ்வா ப⁴வதி ஸர்வபாப்மாநம் தரத்யம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி । யதி³ தீ³ர்கா⁴ ப⁴வதி மஹதீம் ஶ்ரியமாப்நுயாத³ம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி । யதி³ ப்லுதா ப⁴வதி ஜ்ஞாநவாந் ப⁴வத்யம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி । ததே³தத்³ருஷிணோக்தம் நித³ர்ஶநம் ; ஸ ஈம் பாஹி ய ருஜீஷீ தருத்³ர꞉ ஸ ஶ்ரியம் லக்ஷ்மீமௌபலாம்பி³காம் கா³ம் । ஷஷ்டீ²ம் ச யாமிந்த்³ரஸேநேத்யுத ஆஹுஸ்தாம் வித்³யாம் ப்³ரஹ்மயோநிஸ்வரூபாம் ॥ தாமிஹாயுஷே ஶரணம் ப்ரபத்³யே । க்ஷீரோதா³ர்ணவஶாயிநம் கல்பத்³ருமாத⁴꞉ஸ்தி²தம் வரத³ம் வ்யோமரூபிணம் ப்ரசண்ட³த³ண்ட³தோ³ர்த³ண்ட³ம் வக்ரதுண்ட³ஸ்வரூபிணம் பார்ஶ்வாத⁴꞉ஸ்தி²தகாமதே⁴நும் ஶிவோமாதநயம் விபு⁴ம் । ருக்மாம்ப³ரநிபா⁴காஶம் ரக்தவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் । கபர்தி³நம் ஶிவம் ஶாந்தம் ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரத³ம் ॥
உந்நதப்ரபதா³ங்கு³ஷ்ட²ம் கூ³ட⁴கு³ள்ப²ம் ஸபார்ஷ்ணிகம் । பீநஜங்க⁴ம் கூ³ட⁴ஜாநும் ஸ்தூ²லோரும் ப்ரோந்நமத்கடிம் ॥
நிம்நநாபி⁴ம் கம்பு³கண்ட²ம் லம்போ³ஷ்ட²ம் லம்ப³நாஸிகம் । ஸித்³தி⁴பு³த்³த்⁴யுப⁴யாஶ்லிஷ்டம் ப்ரஸந்நவத³நாம்பு³ஜம் ॥
இதி ஸம்ஸர்க³꞉ ॥ 2 ॥

See Also  Uttara Gita Bhashya In Tamil

அத² ச²ந்தோ³தை³வதம் । அநுஷ்டுப்ச²ந்தோ³ ப⁴வதி த்³வாத்ரிம்ஶத³க்ஷராநுஷ்டுப³ ப⁴வதி । அநுஷ்டுபா⁴ ஸர்வமித³ம் ஸ்ருஷ்டமநுஷ்டுபா⁴ ஸர்வமுபஸம்ஹ்ருதம் । ஶிவோமாயுத꞉ பரமாத்மா வரதோ³ தே³வதா । தே ஹோசு꞉ கத²ம் ஶிவோமாயுத இதி । ஸ ஹோவாச ப்⁴ருகு³புத்ர꞉ ப்ரக்ருதிபுருஷமயோ ஹி ஸ த⁴நத³ இதி ப்ரக்ருதிர்மாயா புருஷ꞉ ஶிவ இதி । ஸோ(அ)யம் விஶ்வாத்மா தே³வதேதி । ததே³தந்நித³ர்ஶநம் ; இந்த்³ரோ மாயாபி⁴꞉ புருஹூத ஈடே³ ஶர்வோ விஶ்வம் மாயயா ஸ்வித்³த³தா⁴ர । ஸோ(அ)ஜ꞉ ஶேதே மாயயா ஸ்வித்³கு³ஹாயாம் விஶ்வம் ந்யஸ்தம் விஷ்ணுரேகோ விஜஜ்ஞே ॥ ததே³தந்மாயா ஹம்ஸமயீ தே³வாநாம் ॥
ஸர்வேஷாம் வா ஏதத்³பூ⁴தாநாமாகாஶ꞉ பராயணம் । ஸர்வாணி ஹ வா இமாநி பூ⁴தாந்யாகாஶாதே³வ ஜாயந்தே ஜாதாநி ஜீவந்த்யாகாஶம் ப்ரயந்த்யபி⁴ஸம்விஶந்தி । தஸ்மாதா³காஶபீ³ஜம் ஶிவோ வித்³யாத் । ததே³தந்நித³ர்ஶநம் ; ஹம்ஸ꞉ ஶுசிஷத்³வஸுரந்தரிக்ஷஸத்³தோ⁴தா வேதி³ஷத³திதி²ர்து³ரோணஸத் । ந்ருஷத்³வரஸத்³ருதஸத்³வ்யோமஸத³ப்³ஜா கோ³ஜா ருதஜா அத்³ரிஜா ருதம் ப்³ருஹதி³தி ॥ 3 ॥

அதா²தி⁴ஷ்டா²நம் ; மத்⁴யே பி³ந்து³ம் த்ரிகோணம் தத³நு ருதுக³ணம் வஸுத³ளம் த்³வாத³ஶாரம் ஷோட³ஶகர்ணிகேதி । மத்⁴யே பீ³ஜாத்மகம் தே³வம் யஜேத் । வாமத³க்ஷிணே ஸித்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴꞉ । அக்³ரே காமது³கா⁴ ஷட்கோணே ஸுமுகா²த³ய꞉ ஷட்³விநாயகா꞉ । வஸுத³ளே வக்ரதுண்டா³த்³யஷ்டவிநாயகா꞉ । த்³வாத³ஶாரே ப³டுகோ வாமநோ மஹாத³ஶகமஹோத³ரௌ ஸுப⁴த்³ரோ மாலீ வரோ ராம உமா ஶிவ꞉ ஸ்கந்தோ³ நந்தீ³ । தத்³பா³ஹ்யே(அ)ணிமாதி³ஸித்³த⁴ய꞉ । ஷோட³ஶாரே தி³க்பாலா꞉ ஸாயுதா⁴ இதி ॥ 4 ॥

அத² ப்ரஸார꞉ ; ய ஏதேந சதுர்தீ²ஷு பக்ஷயோருப⁴யோரபி । லக்ஷம் ஜுஹுயாத³பூபாநாம் தத்க்ஷணாத்³த⁴நதோ³ ப⁴வேத் ॥ ஸித்³தௌ⁴த³நம் த்ரிமாஸம் து ஜுஹ்வத³க்³நாவநந்யதீ⁴꞉ । தாவஜ்ஜுஹ்வத்ப்ருது²காந்ஹி ஸாக்ஷாத்³வைஶ்ரவணோ ப⁴வேத் ॥ உச்சாடயேத்³விபீ⁴தைஶ்ச மாரயேத்³விஷவ்ருக்ஷஜை꞉ । வஶ்யாய பங்கஜைர்வித்³வாந்த⁴நார்தீ² மோத³கைர்ஹுநேத் ॥ ஏவம் ஜ்ஞாத்வா க்ருதகர்மா ப⁴வதி க்ருதகர்மா ப⁴வதீதி ॥ 5 ॥

இதி க³ணேஶபூர்வதாபிந்யுபநிஷத்ஸு த்³விதீயோபநிஷத் ॥ 2 ॥

——-

அத² ஹோவாச ப்⁴ருகு³புத்ரஸ்தந்த்ரம் விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யமிதி । மூலே ஶூந்யம் விஜாநீயாத் । ஶூந்யம் வை பரம் ப்³ரஹ்ம । தத்ர ஸதாரம் ஸமாயம் ஸாம ந்யஸேத்த்ரிரேக²ம் ப⁴வதி த்ரயோ ஹீமே லோகாஸ்த்ரயோ ஹீமே வேதா³꞉ । ருக்³வை பூ⁴꞉ ஸா மாயா ப⁴வதி । யஜுர்வை பு⁴வ꞉ ஸ ஶிவோ ப⁴வதி । ஸாம வை ஸ்வ꞉ ஸ ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ப⁴வதி । ஷட்கோணம் ப⁴வதி ஷட்³ ஹீமே லோகா꞉ ஷட்³டா⁴ ருதவோ ப⁴வந்தி । தத்ர தாரமாயாரமாமாரவிஶ்வேஶத⁴ரணீக்ரமாந்ந்யஸேத் । அஷ்டபத்ரம் ப⁴வத்யஷ்டாக்ஷரா கா³யத்ரீ ப⁴வதி ப்³ரஹ்மகா³யத்ரீம் ந்யஸேத் । த்³வாத³ஶபத்ர ப⁴வதி த்³வாத³ஶாதி³த்யா ப⁴வந்தி தே ஸ்வரா ப⁴வந்தி । ஸ்வராந் ஜ்ஞாத்வாதி³த்யலோகமஶ்நுதே । ஷோட³ஶபத்ரம் ப⁴வதி ஷோட³ஶகலோ வை புருஷோ வர்ணோ ஹ வை புருஷ꞉ ஸ லோகாதி⁴ஷ்டி²தோ ப⁴வத்யநுஷ்டுப்³ வை புருஷ꞉ ॥ 1 ॥

ஸ ஹோவாச ப்⁴ருகு³புத்ர ஏதமாநுஷ்டுப⁴ம் மந்த்ரராஜம் ஸாங்க³ம் ஸப்ரஸ்ருதிகம் ஸமாயம் ஸாதி⁴ஷ்டா²நம் ஸதந்த்ரம் யோ ஜாநாதி ஸ பூ⁴திமாந் ப⁴வதி ஸோ(அ)ம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி ஸோ(அ)ம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தீதி ॥ 2 ॥

இதி க³ணேஶபூர்வதாபிந்யுபநிஷத்ஸு த்ருதீயோபநிஷத் ॥ 3 ॥

இத்யாத²ர்வணீயா க³ணேஶபூர்வதாபிந்யுபநிஷத்ஸமாப்தா ॥

——

॥ அத² க³ணேஶோத்தரதாபிந்யுபநிஷத் ॥

ஓம் ॥ ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்³ரஹ்மேத³ம் ஸர்வம் । தஸ்யோபவ்யாக்²யாநம் । ஸர்வம் பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴விஷ்யதி³தி ஸர்வமோங்கார ஏவ । ஏதச்சாந்யச்ச த்ரிகாலாதீதம் தத³ப்யோங்கார ஏவ । ஸர்வம் ஹ்யேதத்³க³ணேஶோ(அ)யமாத்மா ப்³ரஹ்மேதி । ஸோ(அ)யமாத்மா சதுஷ்பாத் । ஜாக³ரிதஸ்தா²நோ ப³ஹி꞉ப்ரஜ்ஞ꞉ ஸப்தாங்க³ ஏகோநவிம்ஶதிமுக²꞉ ஸ்தூ²லபு⁴க்³வைஶ்வாநர꞉ ப்ரத²ம꞉ பாத³꞉ । ஸ்வப்நஸ்தா²நோ(அ)ந்த꞉ப்ரஜ்ஞ꞉ ஸப்தாங்க³ ஏகோநவிம்ஶதிமுக²꞉ ப்ரவிவிக்தபு⁴க் தைஜஸோ த்³விதீய꞉ பாத³꞉ । யத்ர ஸுப்தோ ந கஞ்சந காமம் காமயதே ந கஞ்சந ஸ்வப்நம் பஶ்யதி தத்ஸுஷுப்தம் । ஸுஷுப்திஸ்தா²ந ஏகீபூ⁴த꞉ ப்ரஜ்ஞாநக⁴ந ஏவாநந்த³பு⁴க் சேதோமுக²꞉ ப்ராஜ்ஞஸ்த்ருதீய꞉ பாத³꞉ । ஏஷ ஸர்வேஶ்வர ஏஷ ஸர்வஜ்ஞ ஏஷோ(அ)ந்தர்யாம்யேஷ யோநி꞉ ஸர்வஸ்ய ப்ரப⁴வாப்யயௌ ஹி பூ⁴தாநாம் । நாந்த꞉ப்ரஜ்ஞம் ந ப³ஹி꞉ப்ரஜ்ஞம் நோப⁴யத꞉ப்ரஜ்ஞம் ந ப்ரஜ்ஞம் நாப்ரஜ்ஞம் ந ப்ரஜ்ஞாநக⁴நமத்³ருஷ்ட-மவ்யவஹார்யமக்³ராஹ்யமலக்ஷண-மசிந்த்யமவ்யபதே³ஶ்ய-மைகாத்ம்யப்ரத்யயஸாரம் ப்ரபஞ்சோபஶமம் ஶிவமத்³வைதம் சதுர்த²ம் மந்யந்தே ஸ க³ணேஶ ஆத்மா விஜ்ஞேய꞉ । ஸதோ³ஜ்ஜ்வலோ வித்³யாதத்கார்யஹீந꞉ ஸ்வாத்மப³ந்த⁴ரஹித꞉ ஸர்வதோ³ஷரஹித ஆநந்த³ரூப꞉ ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²ந꞉ ஸந்மாத்ரோ நிரஸ்தாவித்³யாதமோமோஹமேவேதி ஸம்பா⁴வ்யாஹமோம் தத்ஸத்பரம் ப்³ரஹ்ம விக்⁴நராஜஶ்சிதா³த்மக꞉ ஸோ(அ)ஹமோம் தத்³விநாயகம் பரம் ஜ்யோதீ ரஸோ(அ)ஹமித்யாத்மாநமாதா³ய மநஸா ப்³ரஹ்மணைகீகுர்யாத் । விநாயகோ(அ)ஹமித்யேதத்தத்த்வத꞉ ப்ரவத³ந்தி யே । ந தே ஸம்ஸாரிணோ நூநம் ப்ரமோதோ³ வை ந ஸம்ஶய꞉ ॥ இத்யுபநிஷத் । ய ஏவம் வேத³ ஸ முக்²யோ ப⁴வதீதி யாஜ்ஞவல்க்ய இதி யாஜ்ஞவல்க்ய இதி । ஏததே³வ பரம் த்⁴யாநமேததே³வ பரம் தப꞉ । விநாயகஸ்ய யஜ்ஜ்ஞாநம் பூஜநம் ப⁴வமோசநம் ॥ அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதாநி ச । ஏகஸ்ய த்⁴யாநயோக³ஸ்ய கலாம் நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ॥

இதி க³ணேஶோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்ஸு ப்ரத²மோபநிஷத் ॥ 1 ॥

—–

ஓம் ॥ ஸ விஷ்ணு꞉ ஸ ஶிவ꞉ ஸ ப்³ரஹ்மா ஸேந்த்³ர꞉ ஸேந்து³꞉ ஸ ஸூர்ய꞉ ஸ வாயு꞉ ஸோ(அ)க்³நி꞉ ஸ ப்³ரஹ்மாயமாத்மநே ஸர்வதே³வாய ஆத்மநே பூ⁴தாய ஆத்மந இதி மந்யந்தே । ஓம் ஸோ(அ)ஹம் ஓம் ஸோ(அ)ஹம் ஓம் ஸோ(அ)ஹமிதி । ஓம் ப்³ரஹ்மந் ஓம் ப்³ரஹ்மந் ஓம் ப்³ரஹ்மந்நிதி । ஓம் ஶிவம் ஓம் ஶிவம் ஓம் ஶிவமிதி । தம் க³ணேஶம் தம் க³ணேஶமித³ம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் । ஓம் க³ணாநாம் த்வா க³ணபதி꞉ । ஸப்ரியாணாம் த்வா ப்ரியபதி꞉ । ஸநிதீ⁴நாம் த்வா நிதி⁴பதி꞉ । ஓம் தத்புருஷாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி । தந்நோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத் । ஓம் தத்³க³ணேஶ꞉ । ஓம் ஸத்³க³ணேஶ꞉ । ஓம் பரம் க³ணேஶ꞉ । ஓம் ப்³ரஹ்ம க³ணேஶ꞉ । க³ணநாகாரோ நாத³꞉ । ஏதத்ஸர்வோ நாத³꞉ । ஸர்வாகாரோ நாத³꞉ । ஏததா³காரோ நாத³꞉ । மஹாந்நாத³꞉ । ஸ க³ணேஶோ மஹாந் ப⁴வதி । ஸோ(அ)ணுர்ப⁴வதி । ஸ வந்த்³யோ ப⁴வதி । ஸ முக்²யோ ப⁴வதி । ஸ பூஜ்யோ ப⁴வதி । ரூபவாந் ப⁴வதி । அரூபவாந் பா⁴வதி । த்³வைதோ ப⁴வதி । அத்³வைதோ ப⁴வதி । ஸ்தா²வரஸ்வரூபவாந் ப⁴வதி । ஜங்க³மஸ்வரூபவாந் ப⁴வதி । ஸசேதநவிசேதநோ ப⁴வதி । ஸர்வம் ப⁴வதி । ஸ க³ணேஶோ(அ)வ்யக்தோ யோ(அ)ணுர்ய꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸ வை வேக³வத்தர꞉ । அஹ்ரஸ்வாஹ்ரஸ்வஶ்ச । அதிஹ்ரஸ்வாதிஹ்ரஸ்வாதிஹ்ரஸ்வஶ்ச । அஸ்தூ²லாஸ்தூ²லாஸ்தூ²லஶ்ச । ஓம் ந வாயுர்நாக்³நிர்நாகாஶோ நாப꞉ ப்ருதி²வீ ந ச । ந த்³ருஶ்யம் ந த்³ருஶ்யம் ந த்³ருஶ்யம் । ந ஶீதம் நோஷ்ணம் ந வர்ஷம் ச । ந பீதம் ந பீதம் ந பீதம் । ந ஶ்வேதம் ந ஶ்வேதம் ந ஶ்வேதம் । ந ரக்தம் ந ரக்தம் ந ரக்தம் । ந க்ருஷ்ணம் ந க்ருஷ்ணம் ந க்ருஷ்ணம் । ந ரூபம் ந நாம ந கு³ணம் । ந ப்ராப்யம் க³ணேஶம் மந்யந்தே । ஸ ஶுத்³த⁴꞉ ஸ ஶுத்³த⁴꞉ ஸ ஶுத்³தோ⁴ க³ணேஶ꞉ । ஸ ப்³ரஹ்ம ஸ ப்³ரஹ்ம ஸ ப்³ரஹ்ம க³ணேஶ꞉ । ஸ ஶிவ꞉ ஸ ஶிவ꞉ ஸ ஶிவோ க³ணேஶ꞉ । இந்த்³ரோ க³ணேஶோ விஷ்ணுர்க³ணேஶ꞉ ஸூர்யோ க³ணேஶ ஏதத்ஸர்வம் க³ணேஶ꞉ । ஸ நிர்கு³ண꞉ ஸ நிரஹங்கார꞉ ஸ நிர்விகல்ப꞉ ஸ நிரீஹ꞉ ஸ நிராகார ஆநந்த³ரூபஸ்தேஜோரூபமநிர்வாச்யமப்ரமேய꞉ புராதநோ க³ணேஶோ நிக³த்³யதே । ஸ ஆத்³ய꞉ ஸோ(அ)க்ஷர꞉ ஸோ(அ)நந்த꞉ ஸோ(அ)வ்யயோ மஹாந்புருஷ꞉ । தச்சு²த்³த⁴ம் தச்ச²ப³லம் தத꞉ ப்ரக்ருதிமஹத்தத்த்வாநி ஜாயந்தே । ததஶ்சாஹங்காராதி³ பஞ்சதந்மாத்ராணி ஜாயந்தே । தத꞉ ப்ருத்²வ்யப்தேஜோவாய்வாகாஶ பஞ்சமஹத்³பூ⁴தாநி ஜாயந்தே । ப்ருதி²வ்யா ஓஷத⁴ய ஓஷதீ⁴ப்⁴யோ(அ)ந்நமந்நாத்³ரேதஸ்தத꞉ புருஷஸ்தத꞉ ஸர்வம் தத꞉ ஸர்வம் தத꞉ ஸர்வம் தத꞉ ஸர்வம் ஜக³த் । ஸர்வாணி பூ⁴தாநி ஜாயந்தே । தே³வா நு ஜாயந்தே । ததஶ்ச ஜீவந்தி । தே³வா நு ஜீவந்தி । யஜ்ஞா நு ஜீவந்தி । ஸர்வம் ஜீவதி । ஸ க³ணேஶ ஆத்மா விஜ்ஞேய꞉ । இத்யுபநிஷத் । ய ஏவம் வேத³ ஸ முக்²யோ ப⁴வதீதி யாஜ்ஞவல்க்ய இதி யாஜ்ஞவல்க்ய இதி ॥

See Also  Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) In Kannada

இதி க³ணேஶோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்ஸு த்³விதீயோபநிஷத் ॥ 2 ॥

—–

ஓம் ॥ க³ணேஶோ வை ப்³ரஹ்ம தத்³வித்³யாத் । யதி³த³ம் கிஞ்ச ஸர்வம் பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ஜாயமாநம் ச தத்ஸர்வமித்யாசக்ஷதே । அஸ்மாந்நாத꞉ பரம் கிஞ்சித் । யோ வை வேத³ ஸ வேத³ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மைவோபாப்நோதி । தத்ஸர்வமித்யாசக்ஷதே । ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³க³ணாநாமீஶபூ⁴தமித்யாஹ தத்³க³ணேஶ இதி । தத்பரமித்யாஹ யமேதே நாப்நுவந்தி ப்ருதி²வீ ஸுவர்சா யுவதி꞉ ஸஜோஷா꞉ । யத்³வை வாங் நாக்ராமதி மநஸா ஸஹ நாக்³நிர்ந ப்ருத்²வீ ந தேஜோ ந வாயுர்ந வ்யோம ந ஜலமித்யாஹ । நேந்த்³ரியம் ந ஶரீரம் ந நாம ந ரூபம் । ந ஶுக்லம் ந ரக்தம் ந பீதம் ந க்ருஷ்ணமிதி । ந ஜாக்³ரந்ந ஸ்வப்நோ ந ஸுஷுப்திர்ந வை துரீயா । தச்சு²த்³த⁴மப்ராப்யமப்ராப்யம் ச । அஜ்ஞேயம் சாஜ்ஞேயம் ச । விகல்பாஸஹிஷ்ணு தத்ஸஶக்திகம் க³ஜவக்த்ரம் க³ஜாகாரம் ஜக³தே³வாவருந்தே⁴ । தி³வமநந்தஶீர்ஷைர்தி³ஶமநந்தகரைர்வ்யோமாநந்த-ஜட²ரைர்மஹீமநந்தபாதை³꞉ ஸ்வதேஜஸா பா³ஹ்யாந்தரீயாந்வ்யாப்ய திஷ்ட²தீத்யாஹ । தத்³வை பரம் ப்³ரஹ்ம க³ணேஶ இத்யாத்மாநம் மந்யந்தே । தத்³வை ஸர்வத꞉ பஶ்யதி ஸ்ம ந கிஞ்சித்³த³த³ர்ஶ । ததோ வை ஸோ(அ)ஹமபூ⁴த் । நைகாகிதா யுக்தேதி கு³ணாந்நிர்மமே । நாமே ரஜ꞉ ஸ வை ப்³ரஹ்மா । முகா²த்ஸத்த்வம் ஸ வை விஷ்ணு꞉ । நயநாத்தம꞉ ஸ வை ஹர꞉ । ப்³ரஹ்மாணமுபதி³ஶதி ஸ்ம ப்³ரஹ்மந் குரு ஸ்ருஷ்டிம் । ப்³ரஹ்மோவாச நாஹம் வேத்³மி । க³ணேஶ உவாச மத்³தே³ஹே ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்க³தம் விளோகய ததா²விதா⁴மேவ குரு ஸ்ருஷ்டிம் । அத² ப்³ரஹ்மா ஜந்மத்³வாரேண ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்க³தம் விளோகயதி ஸ்ம । ஸமுத்³ராந் ஸரித꞉ பர்வதாந் வநாநி மஹீம் தி³வம் பாதாலம் ச நராந் பஶூந்ம்ருகா³ந்நாகா³ந் ஹயாந் கோ³வ்ரஜாந் ஸூர்யாசந்த்³ரமஸோ நக்ஷத்ராண்யக்³நீந் வாயூந்தி³ஶஸ்ததோ வை ஸ்ருஷ்டிமசீகரத் । ததஶ்சாத்மாநமிதி மந்யதே ஸ்ம । ந வை மத்த꞉ பரம் கிஞ்சித³ஹமேவ ஸர்வஸ்யேஶ இதி யாவத்³வத³தி தாவத்க்ரூரா அஜாயேரந் । மஹத்³தே³ஹா ஜிஹ்வயா பு⁴வம் லிஹாநா த³ம்ஷ்ட்ராவ்யாப்தாகாஶா மஹச்ச²ப்³தா³ ப்³ரஹ்மாணம் ஹந்துமுத்³யுக்தா꞉ । தாந்த்³ருஷ்ட்வாபி³ப்⁴யத்தத்ஸம்ஸ்மார । ததஶ்சாக்³ரே கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶமாநந்த³ரூபம் க³ஜவக்த்ரம் விளோகயதி ஸ்ம । துஷ்டாவாத² க³ணேஶ்வரம் । த்வம் நிர்மாதா க்ஷ்மாப்⁴ருதாம் ஸரிதாம் ஸாக³ராணாம் ஸ்தா²வராணாம் ஜங்க³மாநாம் ச । த்வத்த꞉ பரதரம் கிஞ்சிந்நைவாஸ்தி ஜக³த꞉ ப்ரபோ⁴ । கர்தா ஸர்வஸ்ய விஶ்வஸ்ய பாதஸம்ஹாரகாரக꞉ ।
ப⁴வாநித³ம் ஜக³த்ஸர்வம் வ்யாப்யைவ பரிதிஷ்ட²தி ॥ இதி ஸ்துத்வா ப்³ரஹ்மாணம் தது³வாச ப்³ரஹ்மம்ஸ்தபஸ்வ தபஸ்வேத்யுக்த்வா(அ)ந்தர்ஹிதே தஸ்மிந் ப்³ரஹ்மா தபஶ்சசார । கியத்ஸ்வதீதேஷ்வநேஹ꞉ஸு தபஸி ஸ்தி²தே ப்³ரஹ்மணி புரோ பூ⁴த்வோவாச । ப்ரஸந்நோ(அ)ஹம் ப்ரஸந்நோ(அ)ஹம் வராந் வரய । ஶ்ருத்வைவம் வசோந்மீல்ய நயநே யாவத்புர꞉ பஶ்யதி தாவத்³க³ணேஶம் த³த³ர்ஶ । ஸ்தௌதி ஸ்ம । த்வம் ப்³ரஹ்மா த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ஹரஸ்த்வம் ப்ரஜாபதிஸ்த்வமிந்த்³ரஸ்த்வம் ஸூர்யஸ்த்வம் ஸோமஸ்த்வம் க³ணேஶ꞉ । த்வயா வ்யாப்தம் சராசரம் த்வத்³ருதே ந ஹி கிஞ்சந । ததஶ்ச க³ணேஶ உவாச । த்வம் சாஹம் ச ந வை பி⁴ந்நௌ குரு ஸ்ருஷ்டிம் ப்ரஜாபதே । ஶக்திம் க்³ருஹாண மத்³த³த்தாம் ஜக³த்ஸர்ஜநகர்மணி ॥ ததோ வை க்³ருஹீதாயாம் ஶஸ்த்வா ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்ருஷ்டிரஜாயத । ப்³ராஹ்மணோ வை முகா²ஜ்ஜஜ்ஞே பா³ஹ்வோ꞉ க்ஷத்ரமூர்வோர்வைஶ்ய꞉ பத்³ப்⁴யாம் ஶூத்³ரஶ்சக்ஷுஷோ வை ஸூர்யோ மநஶ்சந்த்³ரமா அக்³நிர்வை முகா²த்ப்ராணாத்³வாயுர்நாபே⁴ர்வ்யோம ஶீர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ பத்³ப்⁴யாம் பூ⁴மிர்தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ராத் । ததா² லோகாநகல்பயந்நிதி । ததோ வை ஸத்த்வமுவாச த்வம் வை விஷ்ணு꞉ பாஹி பாஹி ஜக³த்ஸர்வம் । விஷ்ணுருவாச ந மே ஶக்தி꞉ । ஸோவாச க்³ருஹாணேமாம் வித்³யாம் । ததோ வை ஸத்த்வம் தாமாதா³ய ஜக³த்பாதி ஸ்ம । ஹரமுவாச குரு ஹர ஸம்ஹாரம் । ஜக³த்³த⁴ரணாத்³த⁴ரோ ப⁴வ । ஹரஶ்சாத்மாநமித்யவைதி ஸ்ம ந வை மத்பரம் கிஞ்சித்³விஶ்வஸ்யாதி³ரஹம் ஹர இதி க³ர்வம் த³தௌ⁴ யாவத்தாவத்³வ்யாப்தம் வ்யோம க³ஜவக்த்ரைர்மஹச்ச²ப்³தை³ர்ஹரம் ஹர்துமுத்³யுக்தை꞉ । ஹரோ வை விளோக்ய ருத³தி ஸ்ம । ரோத³நாத்³ருத்³ரஸம்ஜ்ஞ꞉ । ததஸ்தம் புருஷம் ஸ்ம்ருத்வா துஷ்டாவ த்வம் ப்³ரஹ்மா த்வம் கர்தா த்வம் ப்ரதா⁴நம் த்வம் லோகாந் ஸ்ருஜஸி ரக்ஷஸி ஹரஸி ।
விஶ்வாதா⁴ரஸ்த்வமநாதா⁴ரோ(அ)நாதே⁴யோ(அ)நிர்தே³ஶ்யோ(அ)ப்ரதர்க்யோ வ்யாப்யேத³ம் ஸர்வம் திஷ்ட²ஸீதி ஸ்தவநாத்³விநாயகம் த³த³ர்ஶ । ததஶ்ச தம் நநாம । க³ணேஶ உவாச குரு ஹர ஹரணம் । தத்³வை ஸம்ஹர்தா(அ)பூ⁴த்³ருத்³ர꞉ । ய ஏவம் வேத³ ஸ க³ணேஶோ ப⁴வதி । இத்யுபநிஷத் ॥

இதி க³ணேஶோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்ஸு த்ருதீயோபநிஷத் ॥ 3 ॥

—–

ஓம் ॥ க³ணேஶோ வை ஸத³ஜாயத தத்³வை பரம் ப்³ரஹ்ம । தத்³விதா³ப்நோதி பரம் । ததே³ஷாப்⁴யுக்தா யத³நாதி³பூ⁴தம் யத³நந்தரூபம் யத்³விஜ்ஞாநரூபம் யத்³தே³வா꞉ ஸர்வே ப்³ரஹ்ம ஜ்யேஷ்ட²முபாஸதே ந வை கார்யம் கரணம் ந தத்ஸமஶ்சாதி⁴கஶ்ச த்³ருஶ்ய꞉ । ஸூர்யோ(அ)ஸ்மாத்³பீ⁴த உதே³தி । வாதோ(அ)ஸ்மாத்³பீ⁴த꞉ பவதே । அக்³நிர்வை பீ⁴தஸ்திஷ்ட²தி । தச்சித்ஸ்வரூபம் நிர்விகாரமத்³வைதம் ச । தந்மாயாஶப³லமஜநீத்யாஹ । அநேந யதா² தமஸ்ததஶ்சோமிதி த்⁴வநிரபூ⁴த் । ஸ வை க³ஜாகார꞉ । அநிர்வசநீயா ஸைவ மாயா ஜக³த்³பீ³ஜமித்யாஹ । ஸைவ ப்ரக்ருதிரிதி க³ணேஶ இதி ப்ரதா⁴நமிதி ச மாயாஶப³லமிதி ச । ஏதஸ்மாத்³வை மஹத்தத்த்வமஜாயத । தத꞉ கராக்³ரேணாஹங்காரம் ஸ்ருஷ்டவாந் । ஸ வை த்ரிவித⁴꞉ ஸாத்த்விகோ ராஜஸஸ்தாமஸஶ்சேதி । ஸாத்த்விகீ ஜ்ஞாநஶக்தி꞉ । ராஜஸீ க்ரியாஶக்தி꞉ । தாமஸீ த்³ரவ்யஶக்தி꞉ । தாமஸ்யா꞉ பஞ்சதந்மாத்ரா அஜாயந்த பஞ்சபூ⁴தாந்யஜாயந்த । ராஜஸ்யா꞉ பஞ்ச ஜ்ஞாநேந்த்³ரியாணி பஞ்ச கர்மேந்த்³ரியாணி பஞ்ச வாயவஶ்சாஜாயந்த । ஸாத்த்விக்யா தி³ஶோ வாயு꞉ ஸூர்யோ வருணோ(அ)ஶ்விநாவிதி ஜ்ஞாநேந்த்³ரியதே³வதா அக்³நிரிந்த்³ரோ விஷ்ணு꞉ ப்ரஜாபதிர்மித்ர இதி கர்மேந்த்³ரியதே³வதா꞉ । இத³மாதி³புருஷரூபம் । பரமாத்மந꞉ ஸூக்ஷ்மஶரீரமித³மேவோச்யதே । அத² த்³விதீயம் । பஞ்சதந்மாத்ரா꞉ பஞ்சஸூக்ஷ்மபூ⁴தாந்யுபாதா³ய பஞ்சீகரணே க்ருதே பஞ்சமஹாபூ⁴தாந்யஜாயந்த ।
அவஶிஷ்டாநாம் பஞ்சபஞ்சாஶாநாம் கல்பாரம்ப⁴ஸமயே பூ⁴தவிபா⁴கே³ சைதந்யப்ரவேஶாத³ஹமித்யபி⁴மாந꞉ । தஸ்மாதா³தி³க³ணேஶோ ப⁴வாநுச்யதே । ததோ வை பூ⁴தேப்⁴யஶ்சதுர்த³ஶ லோகா அஜாயேரந் । தத³ந்தர்க³தஜீவராஶய꞉ ஸ்தூ²லஶரீரை꞉ ஸஹ விராடி³த்யுச்யதே । இதி த்³விதீயம் । ராஜஸோ ப்³ரஹ்மா ஸாத்த்விகோ விஷ்ணுஸ்தாமஸோ வை ஹர꞉ । த்ரயம் மிலித்வா பரஸ்பரமுவாச அஹமேவ ஸர்வஸ்யேஶ இதி । ததோ வை பரஸ்பரமஸஹமாநாஶ்சோர்த்⁴வம் ஜக்³மு꞉ । தத்ர ந கிஞ்சித்³த³த்³ருஶு꞉ । ததஶ்சாத⁴꞉ப்ரதே³ஶே த³ஶதி³க்ஷு ப்⁴ரமந்தோ ந கிஞ்சித்பஶ்யந்தி ஸ்ம । ததோ வை த்⁴யாநஸ்தி²தா அபூ⁴வந் । ததஶ்ச ஹ்ருத்³தே³ஶே மஹாந்தம் புருஷம் க³ஜவக்த்ரமஸம்க்²யஶீர்ஷமஸம்க்²யபாத³மநந்தகரம் தேஜஸா வ்யாப்தாகி²லலோகம் ப்³ரஹ்மமூர்தா⁴நம் தி³க்ஶ்ரவணம் ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ண்ட³ம் சித்³வ்யோமதாலுகம் ஸத்யஜநநம் ச ஜக³து³த்பத்த்யபாயோந்மேஷநிமேஷம் ஸோமார்காக்³நிநேத்ரம் பர்வதேஶரத³ம் புண்யாபுண்யோஷ்ட²ம் க்³ரஹோடு³த³ஶநம் பா⁴ரதீஜிஹ்வம் ஶக்ரக்⁴ராணம் குலகோ³த்ராம்ஸம் ஸோமேந கண்ட²ம் ஹரஶிரோருஹம் ஸரிந்நத³பு⁴ஜமுரகா³ங்கு³ளிகம்ருக்ஷநக²ம் ஶ்ரீஹ்ருத்காமாகாஶநாபி⁴கம் ஸாக³ரோத³ரம் மஹீகடிதே³ஶம் ஸ்ருஷ்டிலிங்க³கம் பர்வதேஶோரும் த³ஸ்ரஜாநுகம் ஜட²ராந்த꞉ஸ்தி²தயக்ஷக³ந்த⁴ர்வரக்ஷ꞉கிந்நரமாநுஷம் பாதாலஜம்க⁴கம் முநிசரணம் காலாங்கு³ஷ்ட²கம் தாரகாஜாலலாங்கு³ளம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ்துவந்தி ஸ்ம । யதோ வா இமாநி பூ⁴தாநி ஜாயந்தே யதோ(அ)க்³நி꞉ ப்ருதி²வ்யப்தேஜோ வாயுர்யத்கராக்³ராத்³ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா அஜாயந்த யதோ வை ஸமுத்³ரா꞉ ஸரித꞉ பர்வதாஶ்ச யதோ வை சராசரமிதி ஸ்தவநாத்ப்ரஸந்நோ பூ⁴த்வோவாசா(அ)ஹம் ஸர்வஸ்யேஶோ மத்த꞉ ஸர்வாணி பூ⁴தாநி மத்த꞉ ஸர்வம் சராசரம் ப⁴வந்தோ வை ந மத்³பி⁴ந்நா கு³ணா மே வை ந ஸம்ஶய꞉ । கு³ணேஶம் மாம் ஹ்ருதி³ ஸஞ்சிந்த்ய ராஜஸ த்வம் ஜக³த்குரு ஸாத்த்விக த்வம் பாலய தாமஸ த்வம் ஹரேத்யுக்த்வாந்தர்ஹித꞉ । ஸ வை க³ணேஶ꞉ । ஸர்வாத்மா விஜ்ஞேய꞉ ஸர்வதே³வாத்மா வை ஸ ஏக꞉ । ய ஏவம் வேத³ ஸ க³ணேஶோ ப⁴வதி । இத்யுபநிஷத் ।

See Also  Sri Ganesha Bhujangam In Telugu

இதி க³ணேஶோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்ஸு சதுர்தோ²பநிஷத் ॥ 4 ॥

—–

ஓம் ॥ தே³வா ஹ வை ருத்³ரமப்³ருவந் கத²மேதஸ்யோபாஸநம் । ஸ ஹோவாச ருத்³ரோ க³ணகோ நிச்ருத்³கா³யத்ரீ ஶ்ரீக³ணபதேரேநம் மந்த்ரராஜமந்யோந்யாபா⁴வாத்ப்ரணவஸ்வரூபஸ்யாஸ்ய பரமாத்மநோ(அ)ங்கா³நி ஜாநீதே ஸ ஜாநாதி ஸோ(அ)ம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி । யோ(அ)தீ⁴தே ஸ ஸர்வம் தரதி । ய ஏநம் மந்த்ரராஜம் க³ணபதே꞉ ஸர்வத³ம் நித்யம் ஜபதி ஸோ(அ)க்³நிம் ஸ்தம்ப⁴யதி ஸ உத³கம் ஸ்தம்ப⁴யதி ஸ வாயும் ஸ்தம்ப⁴யதி ஸ ஸூர்யம் ஸ்தம்ப⁴யதி ஸ ஸர்வாந்தே³வாந் ஸ்தம்ப⁴யதி ஸ விஷம் ஸ்தம்ப⁴யதி ஸ ஸர்வோபத்³ரவாந் ஸ்தம்ப⁴யதி । இத்யுபநிஷத் । ய ஏநம் மந்த்ரராஜம் நித்யமதீ⁴தே ஸ விக்⁴நாநாகர்ஷயதி தே³வாந்யக்ஷாந் ரோகா³ந் க்³ரஹாந்மநுஷ்யாந் ஸர்வாநாகர்ஷயதி । ஸ பூ⁴ர்லோகம் ஜயதி ஸ பு⁴வர்லோகம் ஜயதி ஸ ஸ்வர்லோகம் ஸ மஹர்லோகம் ஸ ஜநோலோகம் ஸ தபோலோகம் ஸ ஸத்யலோகம் ஸ ஸப்தலோகம் ஸ ஸர்வலோகம் ஜயதி । ஸோ(அ)க்³நிஷ்டோமேந யஜதே ஸோ(அ)த்யக்³நிஷ்டோமேந ஸ உக்த்²யேந ஸ ஷோட³ஶீயேந ஸ வாஜபேயேந ஸோ(அ)திராத்ரேண ஸோ(அ)ப்தோர்யாமேண ஸ ஸர்வை꞉ க்ரதுபி⁴ர்யஜதே । ய ஏநம் மந்த்ரராஜம் வைக்⁴நராஜம் நித்யமதீ⁴தே ஸ ருசோ(அ)தீ⁴தே ஸ யஜூம்ஷ்யதீ⁴தே ஸ ஸாமாந்யதீ⁴தே ஸோ(அ)த²ர்வணமதீ⁴தே ஸோ(அ)ங்கி³ரஸமதீ⁴தே ஸ ஶாகா² அதீ⁴தே ஸ புராணாந்யதீ⁴தே ஸ கல்பாநதீ⁴தே ஸ கா³தா² அதீ⁴தே ஸ நாராஶம்ஸீரதீ⁴தே ஸ ப்ரணவமதீ⁴தே । ய ஏநம் மந்த்ரராஜம் கா³ணேஶம் வேத³ ஸ ஸர்வம் வேத³ ஸ ஸர்வம் வேத³ । ஸ வேத³ஸம꞉ ஸ முநிஸம꞉ ஸ நாக³ஸம꞉ ஸ ஸூர்யஸம꞉ ஸோ(அ)க்³நிஸம இதி । உபநீதைகாதி⁴கஶதம் க்³ருஹஸ்தை²காதி⁴கஶதம் வாநப்ரஸ்த²காதி⁴கஶதம் ருத்³ரஜாபகஸமம் । யதீநாமேகாதி⁴கஶதமத²ர்வஶிர꞉ஶிகா²த்⁴யாபகஸமம் ।
ருத்³ரஜாபகைகாதி⁴கஶதமத²ர்வஶிர꞉ஶிகா²த்⁴யாபகைகாதி⁴கஶதம் கா³ணேஶதாபநீயோபநிஷத³த்⁴யாபகஸமம் । மந்த்ரராஜஜாபகஸ்ய யத்ர ரவிஸோமௌ ந தபதோ யத்ர வாயுர்நக்ஷத்ராணி ந வாதி பா⁴ந்தி யத்ராக்³நிர்ம்ருத்யுர்ந த³ஹதி ப்ரவிஶதி யத்ர மோஹோ ந து³꞉க²ம் ஸதா³நந்த³ம் பராநந்த³ம் ஸமம் ஶாஶ்வதம் ஸதா³ஶிவம் பரம் ப்³ரஹ்மாதி³வந்தி³தம் யோகி³த்⁴யேயம் பரமம் பத³ம் சிந்மாத்ரம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதிமேகாக்ஷரமேவம் பரமாத்மாநம் பா³ஹ்யாந்தே லப்³தா⁴ம்ஶம் ஹ்ருதி³ ஸமாவேஶ்ய கிஞ்சிஜ்ஜப்த்வா ததோ ந ஜபோ ந மாலா நாஸநம் ந த்⁴யாநாவாஹநாதி³ । ஸ்வயமவதீர்ணோ ஹ்யயமாத்மா ப்³ரஹ்ம ஸோ(அ)ஹமாத்மா சதுஷ்பாத் । ப³ஹி꞉ப்ரஜ்ஞ꞉ ப்ரவிவிக்தபு⁴க் தைஜஸ꞉ । யத்ர ஸுப்தோ ந கஞ்சந காமம் காமயதே ந கஞ்சந ஸ்வப்நம் பஶ்யதி தத்ஸுஷுப்தம் । தத்ரைகீபூ⁴த꞉ ப்ரஜ்ஞாநக⁴ந ஏவாநந்த³பு⁴க் சேதோமுக²꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ । ஏஷ ஸர்வேஶ்வர꞉ ஸர்வாந்தர்யாமீ ஏஷ யோநி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் । ந ப³ஹி꞉ப்ரஜ்ஞம் நாந்த꞉ப்ரஜ்ஞம் நோப⁴யத꞉ப்ரஜ்ஞம் ந ப்ரஜ்ஞாநக⁴நமவ்யபதே³ஶ்யமவ்யவஹார்யமக்³ராஹ்யமலக்ஷணமசிந்த்யமைகாத்ம்யப்ரத்யயஸாரம் ப்ரபஞ்சோபஶமம் ஶிவமத்³வைதமேவம் சதுஷ்பாத³ம் த்⁴யாயந் ஸ ஏவாத்மா ப⁴வதி । ஸ ஆத்மா விஜ்ஞேய꞉ ஸதோ³ஜ்ஜ்வலோ(அ)வித்³யாதத்கார்யஹீந꞉ ஸ்வாத்மப³ந்த⁴ரஹிதோ த்³வைதரஹிதோ நிரஸ்தாவித்³யாதமோமோஹாஹங்காரப்ரதா⁴நமஹமேவ ஸர்வமிதி ஸம்பா⁴வ்ய விக்⁴நராஜப்³ரஹ்மண்யம்ருதே தேஜோமயே பரம்ஜ்யோதிர்மயே ஸதா³நந்த³மயே ஸ்வப்ரகாஶே ஸதோ³தி³தே நித்யே ஶுத்³தே⁴ முக்தே ஜ்ஞேஶ்வரே பரே ப்³ரஹ்மணி ரமதே ரமதே ரமதே ரமதே । ய ஏவம் க³ணேஶதாபநீயோபநிஷத³ம் வேத³ ஸ ஸம்ஸாரம் தரதி கோ⁴ரம் தரதி து³꞉க²ம் தரதி விக்⁴நாம்ஸ்தரதி மஹோபஸர்க³ம் தரதி । ஆநந்தோ³ ப⁴வதி ஸ நித்யோ ப⁴வதி ஸ ஶுத்³தோ⁴ ப⁴வதி ஸ முக்தோ ப⁴வதி ஸ ஸ்வப்ரகாஶோ ப⁴வதி ஸ ஈஶ்வரோ ப⁴வதி ஸ முக்²யோ ப⁴வதி ஸ வைஶ்வாநரோ ப⁴வதி ஸ தைஜஸோ ப⁴வதி ஸ ப்ராஜ்ஞோ ப⁴வதி ஸ ஸாக்ஷீ ப⁴வதி ஸ ஏவ ப⁴வதி ஸ ஸர்வோ ப⁴வதி ஸ ஸர்வோ ப⁴வதீதி । இத்யுபநிஷத் । ஓம் ஸ ஹ நாவவது ॥

இதி க³ணேஶோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்ஸு பஞ்சமோபநிஷத் ॥ 5 ॥

—–

ஓம் ॥ அதோ²வாச ப⁴க³வதீ கௌ³ரீ ஹ வை ருத்³ரமேதஸ்ய மந்த்ரராஜஸ்யாநுஷ்டா²நவிதி⁴ம் மே ப்³ரூஹீதி । ஸ ஹோவாச ருத்³ரோ விதி⁴ம் லப்³தா⁴ம்ஶம் கு³ருதே³வதயோராளப்⁴ய மநஸா புஷ்பம் நிவேத்³யோபக்ரம்ய பூ⁴தோத்ஸாரணமாஸநப³ந்தா⁴த்³யாத்மரக்ஷாஸுநியமபூ⁴தஶுத்³தி⁴-ப்ராணஸ்தா²பநப்ரணவாவர்தந-மாத்ருபூஜநாந்தர்மாத்ருகாந்தர்யாகா³தி³ ஸம்பாத்³யாத்ர கேசந ஸமந்த்ரம் மூலவைதி³ககல்பைருபக்ரமம் க்³ரஹணஸமர்பணநிவேத³நாநி பா³ஹ்யே(அ)ந்யதே²தி மஹார்க்⁴யம் ஶங்க²ம் த்ரிபாத்³யோர்க³ந்தா⁴தி³நா பூஜிதயோ꞉ ஸ்தா²ப்ய பாத்ராஸாத³நம் த³க்ஷிணோபக்ரமேண பாத்³யார்க்⁴யாசமநமது⁴பர்க-புநராசமநநிவேத³நபாத்ராணி ஸம்ஸ்தா²ஸு யதோ²பதி³ஷ்டம் சதுர்த்²யோ꞉ பர்வணி ஸம்ஸ்தா²ஸு யதா²விதி⁴ ஸ்தா²ப்ய நிவேத³நே ப்ரக்ஷாலநமேவ ததோ(அ)ர்வாக் பஞ்சாம்ருதபாத்ராணி ரிக்தம் ச மூலேநாலப்⁴ய நிவேதி³ந்யார்க்⁴யோத³கேநாத்மாநம் பாத்ராணி ஸம்பா⁴ரம் ச ப்ரோக்ஷ்ய பாத்ராதிரிக்தாநி மஹார்க்⁴யோத³கேந ஸர்வநிவேத³நம் கரஶுத்³தி⁴ம் மூலாஸுநியமம் யதோ²க்தர்ஷிச்ச²ந்தோ³தை³வதம் ஸ்ம்ருத்வா விநியோக³ஶ்ச நித்யே பூஜாங்கோ³ ஜபோ ஜபாங்கா³ பூஜா ஜப இத்யங்கு³ஷ்ட²வ்யாபகஸ்வாந்தாஷ்டாங்க³த³ண்டி³முண்டி³ந்யாஸாதி³ க்ருத்வா முக²மவேக்ஷ்யாத்மாநம் தே³வரூபிணம் ஸம்பா⁴வ்ய மூர்த்⁴நி புஷ்பம் த³த்த்வா பீட²ம் ஸம்பூஜ்யாஸநம் த³த்த்வா ருஷ்யாதி³ க்ருத்வா த்⁴யாத்வா ஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜே யோகி³நோ(அ)த்ர ஜபந்தி । ஸ்வாந்தாம்போ⁴ஜாத்³தே³வமாவாஹ்ய முத்³ராம் த³ர்ஶயித்வா தே³வஸ்ய ஸகலீகரணாங்கு³ஷ்ட²ஹ்ருத³யார்பிந்யா ஸ்வாந்தே முத்³ராம் நிவேத்³ய பாத்ராணி ச மூலேந த³த்த்வா ரிக்தே பஞ்சாம்ருதம் ஸம்யோஜ்ய தேந பஞ்சவாரம் ஸக்ருத்³வா(அ)பி⁴ஷிச்ய நித்யேந ஸம்தர்ப்ய கல்பஸ்தவநாதி³புருஷஸூக்த-ருத்³ராத்⁴யாயகோ⁴ஷஶாந்த்யாதி³நா மூலேந சாபி⁴ஷிச்ய ஸர்வபூஜாம் நிவேத்³ய தீ³பம் த்ரிர்ப்⁴ராம்ய ஸவ்யேநாப்லாவ்ய மஹாநைவேத்³யபீடா²வரணாந்யுபஸம்ஹ்ருத்ய த³ர்ஶயேத் । தாம்பூ³லாந்தே கிஞ்சிந்மூலமாவர்த்ய புநர்தூ⁴பாதி³த்ரயப⁴க்ஷ்யாதி³ நிவேத்³ய முத்³ரா꞉ ஸர்வோபசாரஸ்ய த³ர்ஶயித்வா நிவேத³நமித³மாஸநம் நம꞉ பாத்³யே ஏஷோ(அ)ர்க்⁴ய꞉ ஸ்வாஹேதி த³க்ஷிணகரே(அ)ர்க்⁴யே இத³ம் ஸ்வதே⁴தி புரஸ்த்ரிகே முகே² நம இதி ஸ்நாநேஷ்வேஷ க³ந்தோ⁴ நமோ(அ)க்ஷதேஷு ஓம் புஷ்பாணி நம꞉ புஷ்பேஷ்வேஷ தூ⁴போ தீ³போ நமோ தூ⁴பதீ³பயோ꞉ ஸமர்பயாமீதி நைவேத்³யப²லதாம்பூ³லேஷு நிவேத³யாமி நமோ ஹிரண்யே ஏஷ புஷ்பாஞ்ஜலிர்நம இதி மாலாயாமிதி பரமம் ரஹஸ்யமப்ரகாஶ்யம் பீ³ஜம் ய ஏவம் வேத³ ஸ ஸர்வம் வேத³ ஸ ஸர்வம் வேத³ । வர்ணார்த²ம் லப்³தா⁴ம்ஶேந மந்த்ரார்தே²ந ச பீடா²வரணதே³வதாவதா⁴நேந வா ஜபதி ஸ ஜபதி । முக்²யம் லப்³தா⁴ம்ஶமாஸநம் ம்ருது³ளம் பு⁴க்தரிக்தவாஸ꞉கௌஸும்ப⁴மாஞ்ஜிஷ்ட²-ரக்தகம்ப³லசித்ரம்ருக³வ்யாக்⁴ராஜிநம் வா யதோ²க்தமுக்தாந்யதரை-ராஸநாந்தரயோஜநாஸ்ப²டிககமல-ப⁴த்³ராக்ஷமணிமுக்தாப்ரவாளருத்³ராக்ஷ-
குஶக்³ரந்தி²ஷு வா ஜபதி ஸ ஜபதி । குஶமயீ நித்யாக்ஷாலநம் சந்த³நாலேபோ தூ⁴பேநாபி⁴மந்த்ர்ய ப்ருத²க³பி⁴மந்த்ரணம் ஸத்³யோஜாதை꞉ பஞ்சபி⁴꞉ ப்ராணஸ்தா²பநஜீவநதர்பணகு³ப்தாநி ச ஸ்வமூலே கு³ஹ்யம் வாமேந ஸ்ப்ருஶேந்ந த³ர்ஶயேத் । ஏவம் ஶ்ராவணே பவித்ரேண மதௌ⁴ த³மநேந ஜபமாலயா மஹாநவம்யாம் தாபஸ்யாம் சதுர்த்²யாம் திலலட்³டு³கை꞉ ஸப்தம்யாம் ஶீதளசந்த³நேந ஶிவராத்ர்யாம் பி³ல்வத³ளமாலயா(அ)ந்யஸ்மிந்பர்வணி மஹத்யார்சயந்தி தே(அ)ர்சயந்தி । மோத³கப்ருது²கலாஜஸக்துரம்பா⁴ப²லேக்ஷுநாரீகேலாபூபாநந்யாநி ச யதோ²பதி³ஷ்டமாஹுதிபி⁴ர்ஜுஹோதி । ஜபஶ்ச ப்ராக்ப்ரவணே ஹோமோ(அ)ந்யதோ²பாஸ்ய꞉ । ஏவம் ய꞉ கரோதி ஸோ(அ)ம்ருதத்வம் விந்த³தி ஸ ப்ரதிஷ்டா²ம் ப்ராப்நோதி முக்திம் விந்த³தி பு⁴க்திம் பு⁴நக்தி வாசம் வத³தி யஶோ லப⁴தே । இத³ம் ரஹஸ்யம் யோ ஜாநாதி ஸ ஜாநாதி யோ(அ)தீ⁴தே ஸோ(அ)தீ⁴தே ஸ ஆநந்தோ³ ப⁴வதி ஸ நித்யோ ப⁴வதி ஸ விஶுத்³தோ⁴ ப⁴வதி ஸ முக்தோ ப⁴வதி ஸ ப்ரகாஶோ ப⁴வதி ஸ த³யாவாந்ப⁴வதி ஜ்ஞாநவாந்ப⁴வத்யாநந்த³வாந்ப⁴வதி விஜ்ஞாநவாந்ப⁴வதி விஜ்ஞாநாநந்தோ³ ப⁴வதி ஸோ(அ)ம்ருதத்வம் ப⁴வத்யம்ருதத்வம் ப⁴வதீதி । ஓம் ஸஹ நாவவத்விதி ஶாந்தி꞉ ॥

இதி க³ணேஶோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்ஸு ஷஷ்டோ²பநிஷத் ॥ 6 ॥

இத்யாத²ர்வணீயா க³ணேஶதாபிந்யுபநிஷத்ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Upanisat » Sri Ganesha Tapini Upanishad in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu