Sri Gayatri Bhujanga Stotram In English

॥ Sri Gayatri Bhujanga Stotram English Lyrics ॥

॥ śrī gayatrī bhujaṅga stōtram ॥
usaḥkalagamyamudatta svarūpaṁ
akarapravistamudaraṅgabhūsam ।
ajēśadi vandyamajarcaṅgabhajaṁ
anaupamyarūpaṁ bhajamyadi sandhyam ॥ 1 ॥

sada haṁsayanaṁ sphuradratnavastraṁ
varabhīti hastaṁ khagamnayarūpam ।
sphuratsvadhikamaksamalaṁ ca kumbhaṁ
dadhanamahaṁ bhavayē pūrvasandhyam ॥ 2 ॥

pravala prakr̥staṅga bhūsōjjvalantīṁ
kirītōllasadratnarajaprabhatam ।
viśalōru bhasaṁ kucaślēsaharaṁ
bhajē balikaṁ brahmavidyaṁ vinōdam ॥ 3 ॥

sphuraccandra kantaṁ śaraccandravaktraṁ
mahacandrakantadri pīnastanadhyam ।
triśūlaksa hastaṁ trinētrasya patnīṁ
vr̥sarūdhapadaṁ bhajē madhyasandhyam ॥ 4 ॥

sadadhararūpaṁ sadadharagamyaṁ
sadadhvatiśuddhaṁ yajurvēdarūpam ।
himadrēssutaṁ kunda dantavabhasaṁ
mahēśardhadēhaṁ bhajē madhyasandhyam ॥ 5 ॥

susumnantarasthaṁ sudhasēvyamanaṁ
ukarantarasthaṁ dvitīyasvarūpam ।
sahasrantarasthaṁ prabhasatrinētraṁ
sada yauvanadhyaṁ bhajē madhyasandhyam ॥ 6 ॥

sadasamaganaṁ priyaṁ śyamalaṅgīṁ
akarantarasthaṁ karōllasicakram ।
gadapadmahastaṁ dhvanatpañcajanyaṁ
khagēśōpavistaṁ bhajēmastasandhyam ॥ 7 ॥

pragalbhasvarūpaṁ sphuratkaṅkanadhyaṁ
ahaṁ lambamana stanaprantaharam ।
mahanīlaratna prabhakundalabhyaṁ
sphuratsmēravaktraṁ bhajē turyasandhyam ॥ 8 ॥

sadatattvamasyadi vakyaikagamyaṁ
ahaṁ mōksamargaika pathēyarūpam ।
mahasiddhavidyadharaissēvyamanaṁ
bhajēhaṁ bhavōttaranīṁ turyasandhyam ॥ 9 ॥

hr̥dambhōjamadhyē paramnayamīdē
sukhasīna sadrajahaṁsaṁ manōjñam ।
sada hēmabhasaṁ trayīvidyamadhyaṁ
bhajama stuvamō vadama smaramaḥ ॥ 10 ॥

sada tatpadaistūyamanaṁ savitrīṁ
varēnyaṁ mahabhargarūpaṁ trinētram ।
sada dēvadēvadi dēvasyapatnīṁ
ahaṁ dhīmahītyadi padaika justam ॥ 11 ॥

See Also  Sri Krishna Stotram (Narada Rachitam) In English

anathaṁ daridraṁ duracarayuktaṁ
śathaṁ sthūlabuddhiṁ paraṁ dharmahīnam ।
trisandhyaṁ japadhyanahīnaṁ mahēśīṁ
paraṁ cintayami prasīda tvamēva ॥ 12 ॥

itīdaṁ bhujaṅgaṁ pathēdyastu bhaktya
samadhaya cittē sada śrī bhavanīm ।
trisandhyasvarūpaṁ trilōkaika vandyaṁ
sa muktō bhavētsarvapapai rajasram ॥ 13 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Bhujanga Stotram in English – SanskritKannadaTeluguTamil