Sri Gayatri Bhujanga Stotram In Kannada

॥ Sri Gayatri Bhujanga Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಉಷಃಕಾಲಗಮ್ಯಾಮುದಾತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಂ
ಅಕಾರಪ್ರವಿಷ್ಟಾಮುದಾರಾಂಗಭೂಷಾಮ್ ।
ಅಜೇಶಾದಿ ವಂದ್ಯಾಮಜಾರ್ಚಾಂಗಭಾಜಾಂ
ಅನೌಪಮ್ಯರೂಪಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಾದಿ ಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಸದಾ ಹಂಸಯಾನಾಂ ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನವಸ್ತ್ರಾಂ
ವರಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾಂ ಖಗಾಮ್ನಾಯರೂಪಾಮ್ ।
ಸ್ಫುರತ್ಸ್ವಾಧಿಕಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ಕುಂಭಂ
ದಧನಾಮಹಂ ಭಾವಯೇ ಪೂರ್ವಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಪ್ರವಾಳ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಂಗ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂತೀಂ
ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಸದ್ರತ್ನರಾಜಪ್ರಭಾತಾಮ್ ।
ವಿಶಾಲೋರು ಭಾಸಾಂ ಕುಚಾಶ್ಲೇಷಹಾರಾಂ
ಭಜೇ ಬಾಲಿಕಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ವಿನೋದಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರ ಕಾಂತಾಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಂ
ಮಹಾಚಂದ್ರಕಾಂತಾದ್ರಿ ಪೀನಸ್ತನಾಢ್ಯಾಮ್ ।
ತ್ರಿಶೂಲಾಕ್ಷ ಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ಯ ಪತ್ನೀಂ
ವೃಷಾರೂಢಪಾದಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಷಡಾಧಾರರೂಪಾಂ ಷಡಾಧಾರಗಮ್ಯಾಂ
ಷಡಧ್ವಾತಿಶುದ್ಧಾಂ ಯಜುರ್ವೇದರೂಪಾಮ್ ।
ಹಿಮಾದ್ರೇಸ್ಸುತಾಂ ಕುಂದ ದಂತಾವಭಾಸಾಂ
ಮಹೇಶಾರ್ಧದೇಹಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸುಷುಮ್ನಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಸುಧಾಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಉಕಾರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ದ್ವಿತೀಯಸ್ವರೂಪಾಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಭಾಸತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಸದಾ ಯೌವನಾಢ್ಯಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸದಾಸಾಮಗಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ
ಅಕಾರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಕರೋಲ್ಲಾಸಿಚಕ್ರಾಮ್ ।
ಗದಾಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಧ್ವನತ್ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಂ
ಖಗೇಶೋಪವಿಷ್ಟಾಂ ಭಜೇಮಾಸ್ತಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಪ್ರಗಲ್ಭಸ್ವರೂಪಾಂ ಸ್ಫುರತ್ಕಂಕಣಾಢ್ಯಾಂ
ಅಹಂ ಲಂಬಮಾನ ಸ್ತನಪ್ರಾಂತಹಾರಮ್ ।
ಮಹಾನೀಲರತ್ನ ಪ್ರಭಾಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ
ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಂ ಭಜೇ ತುರ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೮ ॥

ಸದಾತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಕಗಮ್ಯಾಂ
ಅಹಂ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೈಕ ಪಾಥೇಯರೂಪಾಮ್ ।
ಮಹಾಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೈಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಭಜೇಹಂ ಭವೋತ್ತಾರಣೀಂ ತುರ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ ॥ ೯ ॥

ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಪರಮ್ನಾಯಮೀಡೇ
ಸುಖಾಸೀನ ಸದ್ರಾಜಹಂಸಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಮ್ ।
ಸದಾ ಹೇಮಭಾಸಾಂ ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಮಧ್ಯಾಂ
ಭಜಾಮ ಸ್ತುವಾಮೋ ವದಾಮ ಸ್ಮರಾಮಃ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Sri Venkateswara Suprabhatam In Kannada

ಸದಾ ತತ್ಪದೈಸ್ತೂಯಮಾನಾಂ ಸವಿತ್ರೀಂ
ವರೇಣ್ಯಾಂ ಮಹಾಭರ್ಗರೂಪಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ ।
ಸದಾ ದೇವದೇವಾದಿ ದೇವಸ್ಯಪತ್ನೀಂ
ಅಹಂ ಧೀಮಹೀತ್ಯಾದಿ ಪಾದೈಕ ಜುಷ್ಟಾಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಅನಾಥಂ ದರಿದ್ರಂ ದುರಾಚಾರಯುಕ್ತಂ
ಶಠಂ ಸ್ಥೂಲಬುದ್ಧಿಂ ಪರಂ ಧರ್ಮಹೀನಮ್ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಂ ಜಪಧ್ಯಾನಹೀನಂ ಮಹೇಶೀಂ
ಪರಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಮೇವ ॥ ೧೨ ॥

ಇತೀದಂ ಭುಜಂಗಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತೇ ಸದಾ ಶ್ರೀ ಭವಾನೀಮ್ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಸ್ವರೂಪಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೈಕ ವಂದ್ಯಾಂ
ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಸರ್ವಪಾಪೈ ರಜಸ್ರಮ್ ॥ ೧೩ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Bhujanga Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil