Sri Gayatri Kavacham In Kannada

॥ Sri Gayatri Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಕವಚಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ, ಭೂಃ ಬೀಜಮ್, ಭುವಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಃ ಕೀಲಕಂ, ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಂ –
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಂ ದಶಭುಜಾಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಮ್ ।
ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮವರದಾಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಸಿತವಕ್ತ್ರಾಂ ಚ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಾಮ್ ।
ವರಾಭಯಾಂಕುಶಕಶಾಹೇಮಪಾತ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಯುಗಳಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧತೀಂ ವರಾಮ್ ।
ಸಿತಪಂಕಜಸಂಸ್ಥಾಂ ಚ ಹಂಸಾರೂಢಾಂ ಸುಖಸ್ಮಿತಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಧ್ಯಾತ್ವೈವಂ ಮಾನಸಾಂಭೋಜೇ ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ ಜಪೇತ್ ॥ ೪ ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ ಶೃಣು ।
ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವಶಯೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ ೫ ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಶಿಖಾಯಾಂ ಅಮೃತೇಶ್ವರೀ ।
ಲಲಾಟಂ ಬ್ರಹ್ಮದೈವತ್ಯಾ ಭ್ರುವೌ ಮೇ ಪಾತು ವೈಷ್ಣವೀ ॥ ೬ ॥

ಕರ್ಣೌ ಮೇ ಪಾತು ರುದ್ರಾಣೀ ಸೂರ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರಿಕಾಽಂಬಿಕಾ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ವದನಂ ಪಾತು ಶಾರದಾ ದಶನಚ್ಛದೌ ॥ ೭ ॥

ದ್ವಿಜಾನ್ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಪಾತು ರಸನಾಯಾಂ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಸಾಂಖ್ಯಾಯನೀ ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಕಪೋಲೌ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ ॥ ೮ ॥

ಚಿಬುಕಂ ವೇದಗರ್ಭಾ ಚ ಕಂಠಂ ಪಾತ್ವಘನಾಶಿನೀ ।
ಸ್ತನೌ ಮೇ ಪಾತು ಇಂದ್ರಾಣೀ ಹೃದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ॥ ೯ ॥

ಉದರಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೀ ಚ ನಾಭೌ ಪಾತು ಸುರಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಘನಂ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಪೃಷ್ಠಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Sri Kirata Varahi Stotram In Kannada

ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಮೇ ಪಾತು ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಗುಹ್ಯಂ ಗೋಗೋಪ್ತ್ರಿಕಾಽವತು ।
ಊರ್ವೋರೋಂಕಾರರೂಪಾ ಚ ಜಾನ್ವೋಃ ಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಽವತು ॥ ೧೧ ॥

ಜಂಘಯೋಃ ಪಾತು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ಗುಲ್ಫಯೋರ್ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಕಾ ।
ಸೂರ್ಯಾ ಪದದ್ವಯಂ ಪಾತು ಚಂದ್ರಾ ಪಾದಾಂಗುಳೀಷು ಚ ॥ ೧೨ ॥

ಸರ್ವಾಂಗಂ ವೇದಜನನೀ ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವದಾಽನಘಾ ।
ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸರ್ವಪಾವನಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪಘ್ನಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೪ ॥

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸ ಭವೇದ್ವೇದವಿತ್ತಮಃ ।
ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತೇ ಸಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಂಶ್ಚತುರ್ವಿಧಾನ್ ॥ ೧೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸಂಹಿತೋಕ್ತಂ ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Kavacham in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil