Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) In Kannada

॥ Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥
ಅಥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಅಥ ಕಾಮ್ಯಜಪಸ್ಥಾನಂ ಕಥಯಾಮಿ ವರಾನನೇ ।
ಸಾಗರಾನ್ತೇ ಸರಿತ್ತೀರೇ ತೀರ್ಥೇ ಹರಿಹರಾಲಯೇ ॥ ೨೩೬ ॥

ಶಕ್ತಿದೇವಾಲಯೇ ಗೋಷ್ಠೇ ಸರ್ವದೇವಾಲಯೇ ಶುಭೇ ।
ವಟಸ್ಯ ಧಾತ್ರ್ಯಾ ಮೂಲೇ ವಾ ಮಠೇ ಬೃಂದಾವನೇ ತಥಾ ॥ ೨೩೭ ॥

ಪವಿತ್ರೇ ನಿರ್ಮಲೇ ದೇಶೇ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನತೋಽಪಿ ವಾ ।
ನಿರ್ವೇದನೇನ ಮೌನೇನ ಜಪಮೇತತ್ ಸಮಾರಭೇತ್ ॥ ೨೩೮ ॥

ಜಾಪ್ಯೇನ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಜಪಸಿದ್ಧಿಂ ಫಲಂ ತಥಾ ।
ಹೀನಂ ಕರ್ಮ ತ್ಯಜೇತ್ಸರ್ವಂ ಗರ್ಹಿತಸ್ಥಾನಮೇವ ಚ ॥ ೨೩೯ ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಬಿಲ್ವಮೂಲೇ ವಾ ವಟಮೂಲಾಂತಿಕೇ ತಥಾ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾನಕೇ ಮೂಲೇ ಚೂತವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ॥ ೨೪೦ ॥

ಪೀತಾಸನಂ ಮೋಹನೇ ತು ಹ್ಯಸಿತಂ ಚಾಭಿಚಾರಿಕೇ ।
ಜ್ಞೇಯಂ ಶುಕ್ಲಂ ಚ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ವಶ್ಯೇ ರಕ್ತಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ ೨೪೧ ॥

ಜಪಂ ಹೀನಾಸನಂ ಕುರ್ವನ್ ಹೀನಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಗುರುಗೀತಾಂ ಪ್ರಯಾಣೇ ವಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಿಪುಸಂಕಟೇ ॥ ೨೪೨ ॥

ಜಪನ್ ಜಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಮರಣೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿಕಾ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಗುರುಪುತ್ರೇ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೪೩ ॥

ಗುರುಮಂತ್ರೋ ಮುಖೇ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ನಾಽನ್ಯಥಾ ।
ದೀಕ್ಷಯಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಗುರುಪುತ್ರಕೇ ॥ ೨೪೪ ॥

ಭವಮೂಲವಿನಾಶಾಯ ಚಾಷ್ಟಪಾಶನಿವೃತ್ತಯೇ ।
ಗುರುಗೀತಾಂಭಸಿ ಸ್ನಾನಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಕುರುತೇ ಸದಾ ॥ ೨೪೫ ॥

ಸ ಏವಂ ಸದ್ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸದಸದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ ।
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೪೬ ॥

ಸರ್ವಶುದ್ಧಃ ಪವಿತ್ರೋಽಸೌ ಸ್ವಭಾವಾದ್ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ತತ್ರ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪೀಠೇ ಚರಂತಿ ಚ ॥ ೨೪೭ ॥

ಆಸನಸ್ಥಾಃ ಶಯಾನಾ ವಾ ಗಚ್ಛಂತಸ್ತಿಷ್ಠತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಗಜಾರೂಢಾಃ ಸುಷುಪ್ತಾ ಜಾಗ್ರತೋಽಪಿ ವಾ ॥ ೨೪೮ ॥

ಶುಚಿರ್ಭೂತಾ ಜ್ಞಾನವಂತೋ ಗುರುಗೀತಾಂ ಜಪಂತಿ ಯೇ ।
ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಸಂಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ ೨೪೯ ॥

ಸಮುದ್ರೇ ವೈ ಯಥಾ ತೋಯಂ ಕ್ಷೀರೇ ಕ್ಷೀರಂ ಜಲೇ ಜಲಮ್ ।
ಭಿನ್ನೇ ಕುಂಭೇ ಯಥಾಽಽಕಾಶಂ ತಥಾಽಽತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ॥ ೨೫೦ ॥

ತಥೈವ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಜೀವಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಐಕ್ಯೇನ ರಮತೇ ಜ್ಞಾನೀ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ದಿವಾನಿಶಮ್ ॥ ೨೫೧ ॥

ಏವಂವಿಧೋ ಮಹಾಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ಸದಾ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೇಣ ಗುರುಭಕ್ತಿಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ ೨೫೨ ॥

ಗುರುಸಂತೋಷಣಾದೇವ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಅಣಿಮಾದಿಷು ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ಜಾಯತೇ ॥ ೨೫೩ ॥

ಸಾಮ್ಯೇನ ರಮತೇ ಜ್ಞಾನೀ ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ನಿಶಿ ।
ಏವಂವಿಧೋ ಮಹಾಮೌನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ ೨೫೪ ॥

ಅಥ ಸಂಸಾರಿಣಃ ಸರ್ವೇ ಗುರುಗೀತಾ ಜಪೇನ ತು ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾಂಸ್ತು ಭುಂಜಂತಿ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮಮ ಭಾಷಿತಮ್ ॥ ೨೫೫ ॥

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಸಾರಂ ಮಯೋದಿತಂ ।
ಗುರುಗೀತಾಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಮ್ ॥ ೨೫೬ ॥

ಗುರುರ್ದೇವೋ ಗುರುರ್ಧರ್ಮೋ ಗುರೌ ನಿಷ್ಠಾ ಪರಂ ತಪಃ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ರಿವಾರಂ ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ॥ ೨೫೭ ॥

ಧನ್ಯಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಧನ್ಯೋ ಗೋತ್ರಂ ಧನ್ಯಂ ಕುಲೋದ್ಭವಃ ।
ಧನ್ಯಾ ಚ ವಸುಧಾ ದೇವಿ ಯತ್ರ ಸ್ಯಾದ್ಗುರುಭಕ್ತತಾ ॥ ೨೫೮ ॥

ಆಕಲ್ಪಜನ್ಮ ಕೋಟೀನಾಂ ಯಜ್ಞವ್ರತತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ।
ತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಸಫಲಾ ದೇವಿ ಗುರೂಸಂತೋಷಮಾತ್ರತಃ ॥ ೨೫೯ ॥

ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಮರ್ಥಂ ಸ್ವಜನಬಂಧುತಾ ।
ಮಾತೃಕುಲಂ ಪಿತೃಕುಲಂ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೬೦ ॥

ಮಂದಭಾಗ್ಯಾ ಹ್ಯಶಕ್ತಾಶ್ಚ ಯೇ ಜನಾ ನಾನುಮನ್ವತೇ ।
ಗುರುಸೇವಾಸು ವಿಮುಖಾಃ ಪಚ್ಯಂತೇ ನರಕೇಽಶುಚೌ ॥ ೨೬೧ ॥

ವಿದ್ಯಾ ಧನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ತೇಷಾಂ ಭಾಗ್ಯಂ ನಿರರ್ಥಕಮ್ ।
ಯೇಷಾಂ ಗುರೂಕೃಪಾ ನಾಸ್ತಿ ಅಧೋ ಗಚ್ಛಂತಿ ಪಾರ್ವತಿ ॥ ೨೬೨ ॥

See Also  Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Malayalam

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ದೇವಾಶ್ಚ ಪಿತೃಕಿನ್ನರಾಃ ।
ಸಿದ್ಧಚಾರಣಯಕ್ಷಾಶ್ಚ ಅನ್ಯೇ ಚ ಮುನಯೋ ಜನಾಃ ॥ ೨೬೩ ॥

ಗುರುಭಾವಃ ಪರಂ ತೀರ್ಥಮನ್ಯತೀರ್ಥಂ ನಿರರ್ಥಕಮ್ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಂ ದೇವಿ ಶ್ರೀಗುರೋಶ್ಚರಣಾಂಬುಜಮ್ ॥ ೨೬೪ ॥

ಕನ್ಯಾಭೋಗರತಾ ಮಂದಾಃ ಸ್ವಕಾಂತಾಯಾಃ ಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ ।
ಅತಃ ಪರಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಕಥಿತಂ ನ ಮಮ ಪ್ರಿಯೇ ॥ ೨೬೫ ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮಸ್ಪಷ್ಟಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಚ ವರಾನನೇ ।
ಸುಗೋಪ್ಯಂ ಚ ತವಾಗ್ರೇ ತು ಮಮಾತ್ಮಪ್ರೀತಯೇ ಸತಿ ॥ ೨೬೬ ॥

ಸ್ವಾಮಿಮುಖ್ಯಗಣೇಶಾದ್ಯಾನ್ ವೈಷ್ಣವಾದೀಂಶ್ಚ ಪಾರ್ವತಿ ।
ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯೇ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ॥ ೨೬೭ ॥

ಅಭಕ್ತೇ ವಂಚಕೇ ಧೂರ್ತೇ ಪಾಷಂಡೇ ನಾಸ್ತಿಕಾದಿಷು ।
ಮನಸಾಽಪಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ಕದಾಚನ ॥ ೨೬೮ ॥

ಗುರವೋ ಬಹವಃ ಸಂತಿ ಶಿಷ್ಯವಿತ್ತಾಪಹಾರಕಾಃ ।
ತಮೇಕಂ ದುರ್ಲಭಂ ಮನ್ಯೇ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಮ್ ॥ ೨೬೯ ॥

ಚಾತುರ್ಯವಾನ್ ವಿವೇಕೀ ಚ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನವಾನ್ ಶುಚಿಃ ।
ಮಾನಸಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಯಸ್ಯ ಗುರುತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಶೋಭತೇ ॥ ೨೭೦ ॥

ಗುರವೋ ನಿರ್ಮಲಾಃ ಶಾಂತಾಃ ಸಾಧವೋ ಮಿತಭಾಷಿಣಃ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಸದಾಚಾರಾಃ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ ॥ ೨೭೧ ॥

ಸೂಚಕಾದಿಪ್ರಭೇದೇನ ಗುರವೋ ಬಹುಧಾ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ಸ್ವಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪರೀಕ್ಷ್ಯಾಥ ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಠಂ ಭಜೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ ೨೭೨ ॥

ವರ್ಣಜಾಲಮಿದಂ ತದ್ವದ್ಬಾಹ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ತು ಲೌಕಿಕಮ್ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಿ ಸಮಭ್ಯಸ್ತಂ ಸ ಗುರುಃ ಸುಚಕಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೨೭೩ ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಧಾಯಿನೀಂ ।
ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಗುರುಂ ವಿದ್ಧಿ ವಾಚಕಂ ತ್ವಿತಿ ಪಾರ್ವತಿ ॥ ೨೭೪ ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರ್ಯಾದಿಮಂತ್ರಾಣಾಮುಪದೇಷ್ಟಾ ತು ಪಾರ್ವತಿ ।
ಸ ಗುರುರ್ಬೋಧಕೋ ಭೂಯಾದುಭಯೋರಯಮುತ್ತಮಃ ॥ ೨೭೫ ॥

ಮೋಹಮಾರಣವಶ್ಯಾದಿತುಚ್ಛಮಂತ್ರೋಪದೇಶಿನಮ್ ।
ನಿಷಿದ್ಧಗುರುರಿತ್ಯಾಹುಃ ಪಂಡಿತಾಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನಃ ॥ ೨೭೬ ॥

ಅನಿತ್ಯಮಿತಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಯ ಸಂಸಾರಂ ಸಂಕಟಾಲಯಮ್ ।
ವೈರಾಗ್ಯಪಥದರ್ಶೀ ಯಃ ಸ ಗುರುರ್ವಿಹಿತಃ ಪ್ರಿಯೇ ॥ ೨೭೭ ॥

ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾನಾಮುಪದೇಷ್ಟಾ ತು ಪಾರ್ವತಿ ।
ಕಾರಣಾಖ್ಯೋ ಗುರುಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಭವರೋಗನಿವಾರಕಃ ॥ ೨೭೮ ॥

ಸರ್ವಸಂದೇಹಸಂದೋಹನಿರ್ಮೂಲನವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಭಯಘ್ನೋ ಯಃ ಸ ಗುರುಃ ಪರಮೋ ಮತಃ ॥ ೨೭೯ ॥

ಬಹುಜನ್ಮಕೃತಾತ್ ಪುಣ್ಯಾಲ್ಲಭ್ಯತೇಽಸೌ ಮಹಾಗುರುಃ ।
ಲಬ್ಧ್ವಾಽಮುಂ ನ ಪುನರ್ಯಾತಿ ಶಿಷ್ಯಃ ಸಂಸಾರಬಂಧನಮ್ ॥ ೨೮೦ ॥

ಏವಂ ಬಹುವಿಧಾ ಲೋಕೇ ಗುರವಃ ಸಂತಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ತೇಷು ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸೇವ್ಯೋ ಹಿ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೮೧ ॥

ನಿಷಿದ್ಧಗುರುಶಿಷ್ಯಸ್ತು ದುಷ್ಟಸಂಕಲ್ಪದೂಷಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಳಯಪರ್ಯಂತಂ ನ ಪುನರ್ಯಾತಿ ಮರ್ತ್ಯತಾಮ್ ॥ ೨೮೨ ॥

ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾದೇವವಚಸ್ತಥಾ ।
ಅತ್ಯಂತವಿಹ್ವಲಮನಾಃ ಶಂಕರಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ ॥ ೨೮೩ ॥

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವಾತ್ರ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಮೇ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಮಧುನಾ ಭೃಶಂ ಸ್ಯಾದ್ವಿಹ್ವಲಂ ಮನಃ ॥ ೨೮೪ ॥

ಸ್ವಯಂ ಮೂಢಾ ಮೃತ್ಯುಭೀತಾಃ ಸುಕೃತಾದ್ವಿರತಿಂ ಗತಾಃ ।
ದೈವಾನ್ನಿಷಿದ್ಧಗುರುಗಾ ಯದಿ ತೇಷಾಂ ತು ಕಾ ಗತಿಃ ॥ ೨೮೫ ॥

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ತತ್ತ್ವಮಿದಂ ದೇವಿ ಯದಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿರತೋ ನರಃ ।
ತದಾಽಸಾವಧಿಕಾರೀತಿ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಶ್ರುತಿಮಸ್ತಕೈಃ ॥ ೨೮೬ ॥

ಅಖಂಡೈಕರಸಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ನಿರಾಮಯಮ್ ।
ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ಸ ಭವೇದಸ್ಯಂ ದೇಶಿಕಃ ॥ ೨೮೭ ॥

ಜಲಾನಾಂ ಸಾಗರೋ ರಾಜಾ ಯಥಾ ಭವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಗುರೂಣಾಂ ತತ್ರ ಸರ್ವೇಷಾಂ ರಾಜಾಽಯಂ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೮೮ ॥

ಮೋಹಾದಿರಹಿತಃ ಶಾಂತೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ತೃಣೀಕೃತಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುವೈಭವಃ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೮೯ ॥

ಸರ್ವಕಾಲವಿದೇಶೇಷು ಸ್ವತಂತ್ರೋ ನಿಶ್ಚಲಸ್ಸುಖೀ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಾಸ್ವಾದತೃಪ್ತೋ ಹಿ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೯೦ ॥

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ್ವಾನುಭೂತಿಪ್ರಕಾಶವಾನ್ ।
ಅಜ್ಞಾನಾಂಧತಮಶ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೯೧ ॥

ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ।
ಸ್ವಯಂ ಭೂಯಾತ್ ಧೃತಿಶ್ಶಾಂತಿಃ ಸ ಭವೇತ್ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೯೨ ॥

ಸಿದ್ಧಿಜಾಲಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಮಂತ್ರವಾದಿನಾಮ್ ।
ತುಚ್ಛಾಕಾರಮನೋವೃತ್ತಿಃ ಯಸ್ಯಾಸೌ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೯೩ ॥

See Also  Sri Subrahmanya Sahasranamavali From Siddha Nagarjuna Tantra In Kannada

ಸ್ವಶರೀರಂ ಶವಂ ಪಶ್ಯನ್ ತಥಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮದ್ವಯಮ್ ।
ಯಃ ಸ್ತ್ರೀಕನಕಮೋಹಘ್ನಃ ಸ ಭವೇತ್ ಪರಮೋ ಗುರುಃ ॥ ೨೯೪ ॥

ಮೌನೀ ವಾಗ್ಮೀತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದ್ವಿಧಾಽಭೂಚ್ಛೃಣು ಪಾರ್ವತಿ ।
ನ ಕಶ್ಚಿನ್ಮೌನಿನಾಂ ಲೋಭೋ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ಭವತಿ ಪ್ರಿಯೇ ॥ ೨೯೫ ॥

ವಾಗ್ಮೀ ತೂತ್ಕಟಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಣಕ್ಷಮಃ ।
ಯತೋಽಸೌ ಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಯುಕ್ತ್ಯನುಭೂತಿಭಿಃ ॥ ೨೯೬ ॥

ಗುರುನಾಮಜಪಾದ್ದೇವಿ ಬಹುಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾನ್ಯಪಿ ।
ಪಾಪಾನಿ ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ನಾಸ್ತಿ ಸಂದೇಹಮಣ್ವಪಿ ॥ ೨೯೭ ॥

ಶ್ರೀಗುರೋಸ್ಸದೃಶಂ ದೈವಂ ಶ್ರೀಗುರೋಸದೃಶಃ ಪಿತಾ ।
ಗುರುಧ್ಯಾನಸಮಂ ಕರ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ ॥ ೨೯೮ ॥

ಕುಲಂ ಧನಂ ಬಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಾಂಧವಾಸ್ಸೋದರಾ ಇಮೇ ।
ಮರಣೇ ನೋಪಯುಜ್ಯಂತೇ ಗುರುರೇಕೋ ಹಿ ತಾರಕಃ ॥ ೨೯೯ ॥

ಕುಲಮೇವ ಪವಿತ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಸೇವಯಾ ।
ತೃಪ್ತಾಃ ಸ್ಯುಸ್ಸಕಲಾ ದೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಗುರುತರ್ಪಣಾತ್ ॥ ೩೦೦ ॥

ಗುರುರೇಕೋ ಹಿ ಜಾನಾತಿ ಸ್ವರೂಪಂ ದೇವಮವ್ಯಯಮ್ ।
ತದ್‍ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕೋಟಿಭಿಃ ॥ ೩೦೧ ॥

ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯೇನ ಕೃತಮಪ್ಯಕೃತಂ ಭವೇತ್ ।
ತಪೋಜಪಾದಿಕಂ ದೇವಿ ಸಕಲಂ ಬಾಲಜಲ್ಪವತ್ ॥ ೩೦೨ ॥

ಶಿವಂ ಕೇಚಿದ್ಧರಿಂ ಕೇಚಿದ್ವಿಧಿಂ ಕೇಚಿತ್ತು ಕೇಚನ ।
ಶಕ್ತಿಂ ದೈವಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿವದಂತಿ ವೃಥಾ ನರಾಃ ॥ ೩೦೩ ॥

ನ ಜಾನಂತಿ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ ।
ಭ್ರಾಂತಾಃ ಪಶುಸಮಾ ಹ್ಯೇತೇ ಸ್ವಪರಿಜ್ಞಾನವರ್ಜಿತಾಃ ॥ ೩೦೪ ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಕೈವಲ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗುರುಮೇವ ಭಜೇತ್ಪ್ರಿಯೇ ।
ಗುರುಂ ವಿನಾ ನ ಜಾನಂತಿ ಮೂಢಾಸ್ತತ್ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ ೩೦೫ ॥

ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಶ್ಛಿದ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ ।
ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಗುರೋಃ ಕರುಣಯಾ ಶಿವೇ ॥ ೩೦೬ ॥

ಕೃತಾಯಾ ಗುರುಭಕ್ತೇಸ್ತು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರತಃ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾತಕಾದ್ಘೋರಾತ್ ಗುರುಭಕ್ತೋ ವಿಶೇಷತಃ ॥ ೩೦೭ ॥

ದುಸ್ಸಂಗಂ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ।
ಚಿತ್ತಚಿಹ್ನಮಿದಂ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧೀಯತೇ ॥ ೩೦೮ ॥

ಚಿತ್ತತ್ಯಾಗನಿಯುಕ್ತಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಗರ್ವವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ದ್ವೈತಭಾವಪರಿತ್ಯಾಗೀ ತಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧೀಯತೇ ॥ ೩೦೯ ॥

ಏತಲ್ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತತ್ವಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಮ್ ।
ನಿರ್ಮಲಂ ಜೀವಿತಂ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧೀಯತೇ ॥ ೩೧೦ ॥

ಕ್ರಿಯಯಾ ಚಾನ್ವಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ದೀಕ್ಷಾಜಾಲಂ ನಿರೂಪಿತಮ್ ।
ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷಾಭಿಧಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಂ ಸರ್ವಂ ಶಿವೋದಿತಮ್ ॥ ೩೧೧ ॥

ಕ್ರಿಯಯಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿರಹಿತಾಂ ಗುರುಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ ।
ಗುರುದೀಕ್ಷಾಂ ವಿನಾ ಕೋ ವಾ ಗುರುತ್ವಾಚಾರಪಾಲಕಃ ॥ ೩೧೨ ॥

ಶಕ್ತೋ ನ ಚಾಪಿ ಶಕ್ತೋ ವಾ ದೈಶಿಕಾಂಘ್ರಿ ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ಜನ್ಮಾಸ್ತಿ ಸಫಲಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ ೩೧೩ ॥

ಅತ್ಯಂತಚಿತ್ತಪಕ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತಸ್ಯ ಚ ।
ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ಮಮಾತ್ಮಪ್ರೀತಯೇ ಸದಾ ॥ ೩೧೪ ॥

ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಶಿವೇ ।
ಸಮ್ಯಕ್ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಸಾಧಕಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ ೩೧೫ ॥

ಸತ್ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕಾಚ್ಚ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಶ್ಚ ಧೀಮತಃ ।
ಸಾಧಕಸ್ಯೈವ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ ೩೧೬ ॥

ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ಕೃತಘ್ನಾಯ ದಾಂಭಿಕಾಯ ಶಠಾಯ ಚ ।
ಅಭಕ್ತಾಯ ವಿಭಕ್ತಾಯ ನ ವಾಚ್ಯೇಯಂ ಕದಾಚನ ॥ ೩೧೭ ॥

ಸ್ತ್ರೀಲೋಲುಪಾಯ ಮೂರ್ಖಾಯ ಕಾಮೋಪಹತಚೇತಸೇ ।
ನಿಂದಕಾಯ ನ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ಸ್ವಭಾವತಃ ॥ ೩೧೮ ॥

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವಾರಕಮ್ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಹರಂ ದೇವಿ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಶಿವೇ ॥ ೩೧೯ ॥

ಶ್ರುತಿಸಾರಮಿದಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ।
ನಾನ್ಯಥಾ ಸದ್ಗತಿಃ ಪುಂಸಾಂ ವಿನಾ ಗುರುಪದಂ ಶಿವೇ ॥ ೩೨೦ ॥

ಬಹುಜನ್ಮಕೃತಾತ್ಪಾಪಾದಯಮರ್ಥೋ ನ ರೋಚತೇ ।
ಜನ್ಮಬಂಧನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಗುರುಮೇವ ಭಜೇತ್ಸದಾ ॥ ೩೨೧ ॥

ಅಹಮೇವ ಜಗತ್ಸರ್ವಮಹಮೇವ ಪರಂ ಪದಮ್ ।
ಏತದ್‍ಜ್ಞಾನಂ ಯತೋ ಭೂಯಾತ್ತಂ ಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೩೨೨ ॥

ಅಲಂ ವಿಕಲ್ಪೈರಹಮೇವ ಕೇವಲಂ
ಮಯಿ ಸ್ಥಿತಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಚರಾಚರಮ್ ।
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಮಮ ಯೇನ ದರ್ಶಿತಂ
ಸ ವಂದನೀಯೋ ಗುರುರೇವ ಕೇವಲಮ್ ॥ ೩೨೩ ॥

ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನಾದಿಮಧ್ಯಂ ನ ಹಿ ಕರಚರಣಂ ನಾಮಗೋತ್ರಂ ನ ಸೂತ್ರಂ ।
ನೋ ಜಾತಿರ್ನೈವ ವರ್ಣೋ ನ ಭವತಿ ಪುರುಷೋ ನೋ ನಪುಂಸೋ ನ ಚ ಸ್ತ್ರೀ ॥ ೩೨೪ ॥

See Also  Nimushamedategaka In Kannada

ನಾಕಾರಂ ನೋ ವಿಕಾರಂ ನ ಹಿ ಜನಿಮರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ।
ನೋಽತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಮೇಕಂ ಸಹಜಸಮರಸಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೩೨೫ ॥

ನಿತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಚಿದಾತ್ಮಕಾಯ
ನವ್ಯಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಶೇಖರಾಯ ॥ ೩೨೬ ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಪಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುನಾಥಾಯ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ ॥ ೩೨೭ ॥

ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯ ಬೋಧೈಕಸುಖಕಾರಿಣೇ ।
ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಗುರವೇ ಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿಣೇ ॥ ೩೨೮ ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಾಥ ಭಗವನ್ ಶಿವಾಯ ಗುರುರೂಪಿಣೇ ।
ವಿದ್ಯಾವತಾರಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಸ್ವೀಕೃತಾನೇಕವಿಗ್ರಹ ॥ ೩೨೯ ॥

ನವಾಯ ನವರೂಪಾಯ ಪರಮಾರ್ಥೈಕರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವಾಜ್ಞಾನತಮೋಭೇದಭಾನವೇ ಚಿದ್ಘನಾಯ ತೇ ॥ ೩೩೦ ॥

ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ದಯಾಕ್ಲುಪ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ಶಿವಾತ್ಮನೇ ।
ಪರತಂತ್ರಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭವ್ಯಾನಾಂ ಭವ್ಯರೂಪಿಣೇ ॥ ೩೩೧ ॥

ವಿವೇಕಿನಾಂ ವಿವೇಕಾಯ ವಿಮರ್ಶಾಯ ವಿಮರ್ಶಿನಾಮ್ ।
ಪ್ರಕಾಶಿನಾಂ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ॥ ೩೩೨ ॥

ಪುರಸ್ತಾತ್ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಪೃಷ್ಠೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾದುಪರ್ಯಧಃ ।
ಸದಾ ಮಚ್ಚಿತ್ತರೂಪೇಣ ವಿಧೇಹಿ ಭವದಾಸನಮ್ ॥ ೩೩೩ ॥

ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪರಮಾನಂದಂ ವಂದೇ ಹ್ಯಾನಂದವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಮಾತ್ರೇಣ ಚಿದಾನಂದಾಯ ತೇ ಮನಃ ॥ ೩೩೪ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ಗುರವೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಹಜಾನಂದರೂಪಿಣೇ ।
ಯಸ್ಯ ವಾಗಮೃತಂ ಹಂತಿ ವಿಷಂ ಸಂಸಾರಸಂಜ್ಞಕಮ್ ॥ ೩೩೫ ॥

ನಾನಾಯುಕ್ತೋಪದೇಶೇನ ತಾರಿತಾ ಶಿಷ್ಯಸಂತತಿಃ ।
ತತ್ಕೃಪಾಸಾರವೇದೇನ ಗುರುಚಿತ್ಪದಮಚ್ಯುತಮ್ ॥ ೩೩೬ ॥

[**ಪಾಠಭೇದಃ
ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗುರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಸ್ವಾರಾಮೋಕ್ತಪದೇಚ್ಛೂನಾಂ ದತ್ತಂ ಯೇನಾಚ್ಯುತಂ ಪದಮ್ ॥
**]

ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗುರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ಚಿದ್ಘನಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ ॥ ೩೩೭ ॥

ನಮೋಽಚ್ಯುತಾಯ ಗುರವೇಽಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತೈಕಭಾನವೇ ।
ಶಿಷ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಪಟವೇ ಕೃಪಾಪೀಯೂಷಸಿಂಧವೇ ॥ ೩೩೮ ॥

ಓಮಚ್ಯುತಾಯ ಗುರವೇ ಶಿಷ್ಯಸಂಸಾರಸೇತವೇ ।
ಭಕ್ತಕಾರ್ಯೈಕಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮನೇ ॥ ೩೩೯ ॥

ಗುರುನಾಮಸಮಂ ದೈವಂ ನ ಪಿತಾ ನ ಚ ಬಾಂಧವಾಃ ।
ಗುರುನಾಮಸಮಃ ಸ್ವಾಮೀ ನೇದೃಶಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ॥ ೩೪೦ ॥

ಏಕಾಕ್ಷರಪ್ರದಾತಾರಂ ಯೋ ಗುರುಂ ನೈವ ಮನ್ಯತೇ ।
ಶ್ವಾನಯೋನಿಶತಂ ಗತ್ವಾ ಚಾಂಡಾಲೇಷ್ವಪಿ ಜಾಯತೇ ॥ ೩೪೧ ॥

ಗುರುತ್ಯಾಗಾದ್ಭವೇನ್ಮೃತ್ಯುಃ ಮಂತ್ರತ್ಯಾಗಾದ್ದರಿದ್ರತಾ ।
ಗುರುಮಂತ್ರಪರಿತ್ಯಾಗೀ ರೌರವಂ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ ೩೪೨ ॥

ಶಿವಕ್ರೋಧಾದ್ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರುಕ್ರೋಧಾಚ್ಛಿವೋ ನ ಹಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನ ಲಂಘಯೇತ್ ॥ ೩೪೩ ॥

ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುದ್ಧರಣೈಕಮಂತ್ರಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಮುನಿಪೂಜಿತಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಮ್ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭವರೋಗವಿನಾಶಮಂತ್ರಂ
ವಂದೇ ಮಹಾಭಯಹರಂ ಗುರುರಾಜಮಂತ್ರಮ್ ॥ ೩೪೪ ॥

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತವಿಭ್ರಮಕಾರಕಾಃ ।
ಏಕ ಏವ ಮಹಾಮಂತ್ರೋ ಗುರುರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಮ್ ॥ ೩೪೫ ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಃ ಪಾರ್ವತೀಂ ಪುನರಬ್ರವೀತ್ ।
ಇದಮೇವ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಶೃಣು ದೇವಿ ಸುಖಾವಹಮ್ ॥ ೩೪೬ ॥

ಗುರುತತ್ತ್ವಮಿದಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಮುಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ।
ರಹಸ್ಯಮಿದಮವ್ಯಕ್ತಂ ನ ವದೇದ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ ೩೪೭ ॥

ನ ಮೃಷಾ ಸ್ಯಾದಿಯಂ ದೇವಿ ಮದುಕ್ತಿಃ ಸತ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ಗುರುಗೀತಾಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೀತಲೇ ॥ ೩೪೮ ॥

ಗುರುಗೀತಾಮಿಮಾಂ ದೇವಿ ಭವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀಮ್ ।
ಗುರುದೀಕ್ಷಾವಿಹೀನಸ್ಯ ಪುರತೋ ನ ಪಠೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ ೩೪೯ ॥

ರಹಸ್ಯಮತ್ಯಂತರಹಸ್ಯಮೇತನ್ನ ಪಾಪಿನಾ ಲಭ್ಯಮಿದಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಅನೇಕಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಪುಣ್ಯಪಾಕಾದ್ಗುರೋಸ್ತು ತತ್ತ್ವಂ ಲಭತೇ ಮನುಷ್ಯಃ ॥ ೩೫೦ ॥

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದಹಮೇವ ಸರ್ವಂ
ಮಯ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ ಚ ।
ಇತ್ಥಂ ವಿಜಾನಾಮಿ ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ
ತಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೩೫೧ ॥

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ವಿಷಯಾಕ್ರಾಂತಚೇತಸಃ ।
ಜ್ಞಾನಪ್ರಭಾಪ್ರದಾನೇನ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ ೩೫೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತ ॥

ಮಂಗಳಂ –
ಮಂಗಳಂ ಗುರುದೇವಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ ಸಾಧುರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil