Sri Hayagriva Sahasranama Stotram In Tamil | 1000 Names

॥ Hayagriva Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஹயக்³ரீவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
॥ ஶ்ரீ: ॥

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம்
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத்ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ।
யஸ்ய த்³விரத³வக்ராத்³யா: பாரிஷத்³யா: பரஶ்ஶதம்
விக்⁴நம் நிக்⁴நந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஶ்ரயே ॥

ஶ்ரீகாஶ்யப: –
தாத மே ஶ்ரீஹயக்³ரீவநாம்நாம் ஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
அத்⁴யேதும் ஜாயதே காங்க்ஷா தத்ப்ரஸீத³ மயி ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

இதிப்ருʼஷ்டஸ்ததோவாச ப்³ரஹ்மா லோக பிதாமஹ: ।
ஶ்ரேயஸாமபி ச ஶ்ரேய: காஶ்யபேஹ விஶாம்பதே ॥ 2 ॥

அமத்யா விஹிதம் பாபம் மூலதோ ஹி விநஶ்யதி ।
ரஹஸ்யாநாம் ரஹஸ்யம் ச பாவநாநாம் ச பாவநம் ॥ 3 ॥

ப்ராயஶ்சித்தே க்ருʼதே தஸ்ய கர்தாந நிரயீ ப⁴வேத் ।
காமதஸ்து க்ருʼதே பாபே ப்ராயஶ்சித்தஶதேந ச ॥ 4 ॥

தந்ந நஶ்யதி தத்கர்தா வ்யவஹார்யஸ்து ஜாயதே ।
ஏவம் து³ரபநோதா³நாம் பு³த்³தி⁴பூர்வமஹாம்ஹஸாம் ॥ 5 ॥

ஆவர்ஜநகராணாமப்யந்தே நிஷ்க்ருʼதிரீரிதா ।
ப்ரணம்ய மாநவதயா மந்த்ரரத்நாநுகீர்தநம் ॥ 6 ॥

ஹம்ஸநாமஸஹஸ்ரஸ்யபட²நம் ஶிரஸாந்வஹம் ।
ப்ரணம்ய ப⁴க³வத்³ப⁴க்தபாதோ³த³க நிஷேவணம் ॥ 7 ॥

ததே³தத்த்த்ரிதயம் ஸர்வபாபஸங்கா⁴தநாஶநம் ।
இதீத³ம் பரமம் கு³ஹ்யம் ஹம்ஸோ ஹயஶிராஹரி: ॥ 8 ॥

வேதோ³பதே³ஶஸமயே மாம் நிபோ³த்⁴யோபதி³ஷ்டவாந ।
அநேந மந்த்ரரத்நேந மஹாஶ்வஶிரஸோ ஹரே: ॥ 9 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபி⁴ஸ்துல்யா நிஷ்க்ருʼதிர்நேதராம்ஹஸாம் ।
அநந்யப⁴க³வத்³ப⁴க்தபாதோ³த³கநிஷேவணம் ॥ 10 ॥

ஏதத்³த்³வயோபதே³ஶாங்க³மாதௌ³ ஸ்வீகார்யமிஷ்யதே ।
இத்யுக்த்வாঽநந்தக³ருட³விஷ்வக்ஸேநபதோ³த³கம் ॥ 11 ॥

ஆதௌ³ மாம் ப்ராஶயந்நந்தே பரிஶோஷ்யேக்ருʼதாம்ஹஸி ।
ஆத்மநோ நாமஸாஹஸ்ரம் ஸர்ஷிச்ச²ந்தோ³ঽதி⁴தை³வதம் ॥ 12 ॥

ஸந்யாஸமுத்³ரிகாபே⁴த³ம் மஹ்யம் ஸாங்க³முபாதி³ஶத் ।
யதா²வத்ததி³த³ம் வத்ஸ த³த்³யாம் தே ஶ்ருʼணு தத்த்வத: ॥ 13 ॥

யத்ப்ராப்யாத்யந்திகீ வ்ருʼத்த்யா நிவ்ருʼத்த்யா மோக்ஷமேஷ்யதி ।
ஹயாஸ்யநாமஸாஹஸ்ரஸ்தோத்ரராஜஸ்ய வைப⁴வம் ॥ 14 ॥

ருʼஷிஶ்ஶ்ரீமாந் ஹயக்³ரீவோ வித்³யாமூர்திஸ்ஸ்வயம் ஹரி: ।
தே³வதா ச ஸ ஏவாஸ்ய ச²ந்தோ³நுஷ்டுபி³தி ஶ்ருதம் ॥ 15 ॥

ஹம்ஸோ ஹம்ஸோঽஹமித்யேதே பீ³ஜம் ஶக்திஸ்துகீலகம் ।
ஹம்ஸீம் ஹம்ஸோঽஹமித்யேதே ப்ராக்³ஜப்யா மநவஸ்த்ரய: ॥ 16 ॥

ஏகைகஸ்ய த³ஶாவ்ருʼத்திரிதிஸங்க்²யாவிதீ⁴யதே ।
ப்ரணவத்ரயமந்த்ரம் ஸ்யாத்கவசம் ஶ்ரீஶ்ஶ்ரியோ ப⁴வேத் ॥ 17 ॥

ஶ்ரீவிபூ⁴ஷண இத்யேதத்³த்⁴ருʼத³யம் பரிகீர்திதம் ।
பரோரஜா: பரம் ப்³ரஹ்மேத்யபி யோநிருதா³ஹ்ருʼதா ॥ 18 ॥

வித்³யாமூர்திரிதி த்⁴யாநம் விஶ்வாத்மேதி ச க³த்³யதே ।
விஶ்வமங்க³ளநாம்நோঽஸ்ய விநியோகோ³ யதா²ருசி ॥ 19 ॥

ப்⁴ரூநேத்ராஶ்ரோத்ரநாஸாஹந்வோஷ்ட²தாலூரதே³ க்ரமாத் ।
ஷோட³ஶஸ்வரவிந்யாஸோ த³க்ஷிணாரம்ப⁴மிஷ்யதே ॥ 20 ॥

ஜிஹ்வாதலேঽபி தந்மூலே ஸ்வராவந்த்யௌ ச விந்யஸேத் ।
ததா³ தாலுத்³வயந்யாஸஸகா²யோஸ்து பரித்யஜேத் ॥ 21 ॥

அயம் ஹி வித்³யாகாமாநாமாத்³யஸ்த்வந்ய ப²லைஷிணாம் ।
தோ:³பத்ஸக்த்²யங்கு³லீஶீர்ஷே வர்கா³ந்கசடதாந்ந்யஸேத் ॥ 22 ॥

பார்ஶ்வயோஸ்து வபௌ² ப்ருʼஷ்டோத³ரயோஸ்து ப³பௌ⁴ ந்யஸேத் ।
மகாரம் ஹ்ருʼத³யே ந்யஸ்ய ஜீவே வா பஞ்சவிம்ஶகே ॥ 23 ॥

நாபி⁴பாயூத³ரே கு³ஹ்யே யரலவாந்விநிக்ஷிபேத் ।
ஶஷௌ குண்ட³லயோஶ்ஶீர்ஷம் ஹாரே ச கடிஸூத்ரகே ॥ 24 ॥

ஸஹௌ ஹ்ருʼத³ப்³ஜே ஹர்தே³ ச லமாபாத³ஶிகே² ந்யஸேத் ।
க்ஷஞ்ச ஶீர்ஷாதி³ பாதா³ந்தம் மாத்ருʼகாந்யாஸ ஏஷ து ॥ 25 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஹயக்³ரீவஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீஹயக்³ரீவ ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீஹயக்³ரீவ பரமாத்மா தே³வதா । ஹம்ஸ இதி பீ³ஜம் ।
ஹம்ஸோஹமிதி ஶக்தி: । ஹம்ஸாம் ஹம்ஸீமிதி கீலகம் । ௐ ௐ ஓமித்யஸ்த்ரம் ।
ஶ்ரீ: ஶ்ரிய: இதி கவசம் । ஶ்ரீவிபூ⁴ஷண இதி ஹ்ருʼத³யம் ।
பரோரஜா: பரம் ப்³ரஹ்மேதி யோநி: । வித்³யாமூர்திர்விஶ்வாத்மா இதி த்⁴யாநம் ।

ஹம்ஸாமங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । ஹம்ஸீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ஹம்ஸூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: । ஹம்ஸோம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ஹம்ஸௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: । ஹம்ஸ: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: ॥

ஹம்ஸாம் ஜ்ஞாநாய ஹ்ருʼத³யாய நம: । ஹம்ஸீம் ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஹம்ஸூம் ஶக்தயை ஶிகா²யை வஷட் । ஹம்ஸோம் ப³லாய கவசாய ஹும் ।
ஹம்ஸௌம் தேஜஸே நேத்ராப்⁴யாம் வௌஷட் ।
ஹம்ஸ: வீர்யாயாஸ்த்ராய ப²ட் ஓமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

அத² மாத்ருʼகாந்யாஸ: –
ௐ அம் ஆம் ப்⁴ருவோ: । இம் ஈம் நேத்ரயோ: । உம் ஊம் ஶ்ரோத்ரயோ: । ருʼம் ரூʼம் நாஸிகயோ: ।
ல்ருʼம் ல்ரூʼம் கபோலயோ: । ஏம் ஐம் ஓஷ்ட²யோ: । ௐ ஔம் த³ந்தபங்க்த்யோ: ।
அம் ஜிஹ்வாதலே । அ: ஜிஹ்வாமூலே ।
கவர்க³ம் த³க்ஷிணே பா³ஹூமூலே கூர்பரே மணிப³ந்தே⁴ கரதலே ஹஸ்தாக்³ரே ।
சவர்க³ம் வாமே பா³ஹூமூலே கூர்பரே மணிப³ந்தே⁴ கரதலே ஹஸ்தாக்³ரே ।
டவர்க³ம் த³க்ஷிணே பாத³மூலே ஜாநுநி பாத³பார்ஷ்ணௌ பாத³தலே பாதா³க்³ரே ।
தவர்க³ம் வாமே பாத³மூலே ஜாநுநி பாத³பார்ஷ்ணௌ பாத³தலே பாதா³க்³ரே ।
பபௌ² பார்ஶ்வயோ: । ப³பௌ⁴ ப்ருʼஷ்டோ²த³ரயோ: । மம் ஹ்ருʼதி³ ।
யம் ரம் லம் வம் நாபௌ⁴ பாயௌ உத³ரே கு³ஹ்யே । ஶஷௌ ஹஸ்தயோ: ।
ஸஹௌ ஶீர்ஷே கட்யாம் । லக்ஷௌ ஹ்ருʼத³ப்³ஜே ஹார்தே³ உதி மாத்ருʼகாந்யாஸ: ॥

அத² த்⁴யாநம் ॥

வித்³யாமூர்திமக²ண்ட³சந்த்³ரவலயஶ்வேதாரவிந்த³ஸ்தி²தம்
ஹ்ருʼத்³யாப⁴ம் ஸ்ப²டிகாத்³ரிநிர்மலதநும் வித்³யோதமாநம்ஶ்ரியா ।
வாமாங்கஸ்தி²தவல்லபா⁴ம் ப்ரதி ஸதா³வ்யாக்²யாந்தமாம்நாயவா-
க³ர்தா²நாதி³மபூருஷம் ஹயமுக²ம் த்⁴யாயாமி ஹம்ஸாத்மகம் ॥ 1 ॥

விஶ்வாத்மா விஶத³ப்ரபா⁴ப்ரதிலஸத்³வாக்³தே³வதாமண்ட³லோ
தே³வோ த³க்ஷிணபாணியுக்³மவிலஸத்³போ³தா⁴ங்கசக்ராயுத:⁴ ।
வாமோத³க்³ரகரே த³ரம் ததி³தரேணாஶ்லிஷ்ய தோ³ஷ்ணா ரமாம்
ஹஸ்தாக்³ரே த்⁴ருʼதபுஸ்தகஸ்ஸ த³யதாம் ஹம்ஸோ ஹிரண்யச்ச²த:³ ॥ 2 ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரப்ராரம்ப:⁴ ।
ௐ – ஶ்ரீம் ஹம்ஸோ ஹமை மோம் க்லீம் ஶ்ரீஶ்ஶ்ரியஶ்ஶ்ரீவிபூ⁴ஷண: ।
பரோரஜா: பரம் ப்³ரஹ்ம பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவராதி³ம: ॥ 1 ॥

பா⁴ஸ்வாந்ப⁴க³ஶ்ச ப⁴க³வாந்ஸ்வஸ்திஸ்வாஹா நமஸ்ஸ்வதா⁴ ।
ஶ்ரௌஷட்³வௌஷட⁴லம் ஹும் ப²ட் ஹும் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹ்லௌம் யதா² ததா² ॥ 2 ॥

கர்கக்³ரீவ: கலாநாத:² காமத:³ கருணாகர: ।
கமலாத்⁴யுஷிதோத்ஸங்க:³ க்ஷயே காலீவஶாநுக:³ ॥ 3 ॥

நிஷச்சோ²பநிஷச்சாத² நீசைருச்சைஸ்ஸமம் ஸஹ ।
ஶஶ்வத்³யுக³பத³ஹ்வாய ஶநைரேகோ ப³ஹுத்⁴ருவ: ॥ 4 ॥

பூ⁴தப்⁴ருʼத்³பூ⁴ரித³ஸ்ஸாக்ஷீ பூ⁴தாதி:³ புண்யகீர்தந: ।
பூ⁴மா பூ⁴மிரதோ⁴ந்நத்³த:⁴ புருஹூத: புருஷ்டுத: ॥ 5 ॥

ப்ரபு²ல்லபுண்ட³ரீகாக்ஷ: பரமேஷ்டீ² ப்ரபா⁴வந: ।
ப்ரபு⁴ர்ப⁴க:³ஸதாம் ப³ந்து⁴ர்ப⁴யத்⁴வம்ஸீ ப⁴வாபந: ॥ 6 ॥

உத்³யந்நுருஶயாஹும் க்ருʼது³ருகா³ய உருக்ரம: ।
உதா³ரஸ்த்ரியுக³ஸ்த்ர்யாத்மா நிதா³நம் நலயோ ஹரி: ॥ 7 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஹேமாங்கோ³ ஹிரண்யஶ்மஶ்ருரீஶிதா ।
ஹிரண்யகேஶோ ஹிமஹா ஹேமவாஸா ஹிதைஷண: ॥ 8 ॥

ஆதி³த்யமண்ட³லாந்தஸ்தோ² மோத³மாநஸ்ஸமூஹந: ।
ஸர்வாத்மா ஜக³தா³தா⁴ரஸ்ஸந்நிதி⁴ஸ்ஸாரவாந்ஸ்வபூ:⁴ ॥ 9 ॥

கோ³பதிர்கோ³ஹிதோ கோ³மீ கேஶவ: கிந்நரேஶ்வர: ।
மாயீ மாயாவிக்ருʼதிக்ருʼந்மஹேஶாநோ மஹாமஹா: ॥ 10 ॥

மமா மிமீ முமூ ம்ருʼம்ரூʼம் ம்லும்லூம் மேமைம் ததை²வ ச ।
மோமௌம் பி³ந்து³ர்விஸர்க³ஶ்ச ஹ்ரஸ்வோதீ³ர்க:⁴ ப்லுதஸ்ஸ்வர: ॥ 11 ॥

உதா³த்தஶ்சாநுதா³த்தஶ்ச ஸ்வரித: ப்ரசயஸ்ததா² ।
கம் க²ம் க³ம் க⁴ம் ஙம் ச சம் ச²ம் ஜம் ஜ²ம் ஞம் டம் ட²மேவ ச ॥ 12 ॥

ட³ம் ட⁴ம் ணம் தம் த²ம் ச த³ம் ச த⁴ம் நம் பம் ப²ம் ப³மேவ ச
ப⁴ம் மம் யம் ரம் லம் ச வம் ச ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ளமேவ ச ॥ 13 ॥

க்ஷம் யமோம் வ்யஞ்ஜநோ ஜிஹ்வாமூலீயோঽர்த⁴விஸர்க³வாந் ।
உபத்⁴மாநீய இதி ச ஸம்யுக்தாக்ஷர ஏவ ச ॥ 14 ॥

பத³ம் க்ரியா காரகஶ்ச நிபாதோ க³திரவ்யய: ।
ஸந்நிதி⁴ர்யோக்³யதாঽঽகாங்க்ஷா பரஸ்பரஸமந்வய: ॥ 15 ॥

வாக்யம் பத்³யம் ஸம்ப்ரதா³யோ பா⁴வஶ்ஶப்³தா³ர்த²லாலித: ।
வ்யஞ்ஜநா லக்ஷணா ஶக்தி: பாகோ ரீதிரலங்க்ருʼதி: ॥ 16 ॥

ஶய்யா ப்²ரௌட⁴த்⁴வநிஸ்தத்³வத்காவ்யம் ஸர்க:³ க்ரியா ருசி: ।
நாநாரூபப்ரப³ந்த⁴ஶ்ச யஶ: புண்யம் மஹத்³த⁴நம் ॥ 17 ॥

வ்யவஹாரபரிஜ்ஞாநம் ஶிவேதரபரிக்ஷய: ।
ஸத:³ பரமநிர்வாணம் ப்ரியபத்²யோபதே³ஶக: ॥ 18 ॥

ஸம்ஸ்கார: ப்ரதிபா⁴ ஶிக்ஷா க்³ரஹணம் தா⁴ரணம் ஶ்ரம: ।
ஆஸுதாஸ்வாதி³மா சித்ரம் விஸ்தாரஶ்சித்ரஸம்விதி:⁴ ॥ 19 ॥

புராணமிதிஹாஸஶ்ச ஸ்ம்ருʼதிஸூத்ரம் ச ஸம்ஹிதா ।
ஆசார ஆத்மநா துஷ்டிராசார்யாஜ்ஞாநதிக்ரம: ॥ 20 ॥

ஶ்ரீமாந்ஶ்ரீகீ:³ஶ்ரிய: காந்தஶ்ஶ்ரீநிதி⁴ஶ்ஶ்ரீநிகேதந: ।
ஶ்ரேயாந்ஹயாநநஶ்ரீத³ஶ்ஶ்ரீமயஶ்ஶ்ரிதவத்ஸல: ॥ 21 ॥

ஹம்ஸஶ்ஶுசிஷதா³தி³த்யோ வஸுஶ்சந்த்³ரோঽந்தரிக்ஷஸத் ।
ஹோதா ச வேதி³ஷத்³யோநிரதிதி²ர்த்³ரோணஸத்³த⁴வி: ॥ 22 ॥

ந்ருʼஷந்ம்ருʼத்யுஶ்ச வரஸத³ம்ருʼதம் சர்தஸத்³வ்ருʼஷ: ।
வ்யோமஸத்³விவித⁴ஸ்கோடஶப்³தா³ர்த²வ்யங்க்³யவைப⁴வ: ॥ 23 ॥

அப்³ஜா ரஸஸ்வாது³தமோ கோ³ஜா கே³யோ மநோஹர: ।
ருʼதஜாஸ்ஸகலம் ப⁴த்³ரமத்³ரிஜாஸ்தை²ர்யமுத்தமம் ॥ 24 ॥

ருʼதம் ஸமஜ்ஞாத்வந்ருʼதம் ப்³ருʼஹத்ஸூக்ஷ்மவஶாநுக:³ ।
ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் யத்தத்ஸத்³ப்³ரஹ்மமயோঽச்யுத: ॥ 25 ॥

அக்³ரேப⁴வந்நகோ³ நித்ய: பரம: புருஷோத்தம: ।
யோக³நித்³ராபரஸ்ஸ்வாமீ நித்⁴யாநவரநிர்வ்ருʼந: ॥ 26 ॥

ரஸோ ரஸ்யோ ரஸயிதா ரஸவாந் ரஸிகப்ரிய: ।
ஆநந்தோ³ நந்த³யந்ஸர்வாநாநந்தீ³ ஹயகந்த⁴ர: ॥ 27 ॥

கால: கால்யஶ்ச காலாத்மா காலாப்⁴யுத்தி²தஜாக³ர: ।
கலாஸாசிவ்யக்ருʼத்காந்தாகதி²தவ்யாதி⁴கார்யக: ॥ 28 ॥

த்³ருʼங்ந்யஞ்சநோத³ஞ்சநோத்³யல்லயஸர்கோ³ லகு⁴க்ரிய: ।
வித்³யாஸஹாயோ வாகீ³ஶோ மாத்ருʼகாமண்ட³லீகுத: ॥ 29 ॥

ஹிரண்யம் ஹம்ஸமிது²நமீஶாநஶ்ஶக்திமாந் ஜயீ ।
க்³ரஹமேதீ² கு³ணீ ஶ்ரீபூ⁴நீலாலீலைகலாலஸ ॥ 30 ॥

அங்கேநோதூ³ஹ்ய வாக்³தே³வீமாசார்யகமுபாஶ்ரய: ।
வேத³வேதா³ந்தஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வவ்யாக்²யாநதத்பர: ॥ 31 ॥

ல்ஹௌம் ஹ்லம் ஹம் ஹம் ஹயோ ஹம் ஸூம் ஹம்ஸாம் ஹம்ஸீம் ஹஸூம் ஹஸௌம் ।
ஹஸூம் ஹம் ஹரிணோ ஹாரீ ஹரிகேஶோ ஹரேடி³த: ॥ 32 ॥

ஸநாதநோ நிர்பீ³ஜஸ்ஸந்நவ்யக்தோ ஹ்ருʼத³யேஶய: ।
அக்ஷர: க்ஷரஜீவேஶ: க்ஷமீ க்ஷயகரோঽச்யுத: ॥ 33 ॥

கர்தாகாரயிதாঽகார்யம் காரணம் ப்ரக்ருʼதி: க்ருʼதி: ।
க்ஷயக்ஷயமநாமார்தோ² விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்ஜக³ந்மய: ॥ 34 ॥

ஸங்குசந்விகசந்ஸ்தா²ணுநிர்விகாரோ நிராமய: ।
ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³த:⁴ ப்ரபு³த்³த⁴ஶ்ச ஸ்நிக்³தோ⁴ முக்³த⁴ஸ்ஸமுத்³த⁴த: ॥ 35 ॥

ஸங்கல்பதோ³ ப³ஹுப⁴வத்ஸர்வாத்மா ஸர்வநாமப்⁴ருʼத் ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷஸ்ஸர்வஜ்ஞஸ்ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 36 ॥

வ்யக்தோவிராட்ஸ்வராட்ஸம்ராட்³விஷ்வக்³ரூபவபுர்விது:⁴ ।
மாயாவீ பரமாநந்தோ³ மாந்யோ மாயாதிகோ³ மஹாந் ॥ 37 ॥

வடபத்ரஶயோ பா³லோ லலந்நாம்நாயஸூசக: ।
முக²ந்யஸ்தகரக்³ரஸ்தபாதா³க்³ரபடல: ப்ரபு:⁴ ॥ 38 ॥

நைத்³ரீஹாஸாஶ்வஸம்பூ⁴தஜ்ஞாஜ்ஞஸாத்விகதாமஸ: ।
மஹார்ணவாம்பு³பர்யங்க: பத்³மநாப:⁴ பராத்பர: ॥ 39 ॥

ப்³ரஹ்மபூ⁴ர்ப்³ரஹ்மப⁴யஹ்ருʼத்³த⁴ரிரோமுபதே³ஶக்ருʼத் ।
மது⁴கைடப⁴நிர்மாதா மத்தப்³ரஹ்மமதா³பஹ: ॥ 40 ॥

வேதோ⁴விலாஸவாகா³நிர்த³யாஸாரோ ம்ருʼஷார்த²த:³ ।
நாராயணாஸ்த்ரநிர்மாதாமது⁴கைடப⁴மர்த³ந: ॥ 41 ॥

வேத³கர்தா வேத³ப⁴ர்தா வேத³ஹர்தா விதா³ம்வர: ।
புங்கா²நுபுங்க²ஹேஷாட்⁴ய: பூர்ணஷாட்³கு³ண்யவிக்³ரஹ: ॥ 42 ॥

லாலாம்ருʼதகணவ்யாஜவாந்தநிர்தோ³ஷவர்ணக: ।
உல்லோலஸ்வாநதீ⁴ரோத்³யது³ச்சைர்ஹலஹலத்⁴வநி: ॥ 43 ॥

கர்ணாதா³ரப்⁴ய கல்க்யாத்மா கவி: க்ஷீரார்ணவோபம: ।
ஶங்க² சக்ரக³தீ³ க²ட்³கீ³ ஶார்ங்கீ³ நிர்ப⁴யமுத்³ரக: ॥ 44 ॥

சிந்முத்³ராசிஹ்நிதோ ஹஸ்ததலவிந்யஸ்தபுஸ்தக: ।
வித்³யாநாம்நீம் ஶ்ரியம் ஶிஷ்யாம் வேத³யந்நிஜவைப⁴வம் ॥ 45 ॥

அஷ்டார்ண்யம்யோঽஷ்டபு⁴ஜோவ்யஷ்டிஸ்ருʼஷ்டிகர: பிதா ।
அஷ்டைஶ்வர்யப்ரதோ³ஹ்ருʼஷ்யத³ஷ்டமூர்திபித்ருʼஸ்துத: ॥ 46 ॥

அநீதவேத³புருஷோ விதி⁴வேதோ³பதே³ஶக்ருʼத் ।
வேத³வேதா³ங்க³வேதா³ந்தபுராணஸ்ம்ருʼதிமூர்திமாந் ॥ 47 ॥

ஸர்வகர்மஸமாராத்⁴யஸ்ஸர்வவேத³மயோ விபு:⁴ ।
ஸர்வார்த²தத்த்வவ்யாக்²யாதா சதுஷ்ஷஷ்டிகலாதி⁴ப: ॥ 48 ॥

ஶுப⁴யுக்ஸுமுக²ஶ்ஶுத்³த⁴ஸ்ஸுரூபஸ்ஸுக³தஸ்ஸுதீ:⁴ ।
ஸுவ்ரதிஸ்ஸம்ஹ்ருʼதிஶ்ஶூரஸ்ஸுதபா: ஸுஷ்டுதிஸ்ஸுஹ்ருʼத் ॥ 49 ॥

ஸுந்த³ரஸ்ஸுப⁴க³ஸ்ஸௌம்யஸ்ஸுக²த³ஸ்ஸுஹ்ருʼதா³ம் ப்ரிய: ।
ஸுசரித்ரஸ்ஸுக²தரஶ்ஶுத்³த⁴ஸத்வப்ரதா³யக: ॥ 50 ॥

ரஜஸ்தமோஹரோ வீரோவிஶ்வரக்ஷாது⁴ரந்த⁴ர: ।
நரநாராயணாக்ருʼத்யா கு³ருஶிஷ்யத்வமாஸ்தி²த: ॥ 51 ॥

பராவராத்மா ப்ரப³ல: பாவந: பாபநாஶந: ।
த³யாக⁴ந: க்ஷமாஸாரோ வாத்ஸல்யைகவிபூ⁴ஷண: ॥ 52 ॥

ஆதி³கூர்மோ ஜக³த்³ப⁴ர்தா மஹாபோத்ரீ மஹீத⁴ர: ।
ஸ்தத்³பி⁴த்ஸ்வாமீ ஹரிர்யக்ஷோ ஹிரண்யரிபுரைச்சி²க: ॥ 53 ॥

ப்ரஹ்லாத³பாலகஸ்ஸர்வப⁴யஹர்தா ப்ரியம்வத:³ ।
ஶ்ரீமுகா²லோகநஸ்ரம்ஸத்க்ரௌஞ்சக: குஹகாஞ்சந: ॥ 54 ॥

ச²த்ரீ கமண்ட³லுத⁴ரோ வாமநோ வத³தாம் வர: ।
பிஶுநாத்மா ஶநோத்³ருʼஷ்டிலோபநோ ப³லிமர்த³ந: ॥ 55 ॥

உருக்தமோ ப³லிஶிரோந்யஸ்தாங்க்⁴ரிர்ப³லிமர்த³ந: ।
ஜாமத³க்³ந்ய: பரஶுப்⁴ருʼத்க்ருʼத்தக்ஷத்த்ரகுலோத்தம: ॥ 56 ॥

ராமோঽபி⁴ராமஶ்ஶாந்தாத்மா ஹரகோத³ண்ட³க²ண்ட³ந: ।
ஶரணாக³தஸந்த்ராதா ஸர்வாயோத்⁴யகமுக்தித:³ ॥ 57 ॥

ஸங்கர்ஷணோமதோ³த³க்³ரோ ப³லவாந்முஸலாயுத:⁴ ।
க்ருʼஷ்ணாக்லேஶஹர: க்ருʼஷ்ணோ மஹாவ்யஸநஶாந்தித:³ ॥ 58 ॥

அங்கா³ரிதோத்தராக³ர்ப⁴ப்ராணத:³ பார்த²ஸாரதி:² ।
கீ³தாசார்யோ த⁴ராபா⁴ரஹாரீ ஷட்புரமர்த³ந: ॥ 59 ॥

கல்கீ விஷ்ணுயஶஸ்ஸூநு: கலிகாலுஷ்யநாஶந: ।
ஸாது⁴து³ஷ்க்ருʼத்பரித்ராணவிநாஶவிஹிதோத³ய: ॥ 60 ॥

வைகுண்டே² பரமே திஷ்ட²ந் ஸுகுமாரயுவாக்ருʼதி: ।
விஶ்வோத³யஸ்தி²தித்⁴வம்ஸஸங்கல்பேந ஸ்வயம் ப்ரபு:⁴ ॥ 61 ॥

மத³நாநாம் ச மத³நோ மணிகோடீரமாநித: ।
மந்தா³ரமாலிகாபீடோ³ மணிகுண்ட³லமண்டி³த: ॥ 62 ॥

ஸுஸ்நிக்³த⁴நீலகுடிலகுந்தல: கோமலாக்ருʼதி: ।
ஸுலலாடஸ்ஸ்துதிலகஸ்ஸுப்⁴ரூகஸ்ஸுகபோலக: ॥ 63 ॥

ஸித்³தா⁴ஸத³ஸதா³லோகஸுதா⁴ஸ்யந்தீ³ரத³ச்ச²த:³ ।
தாரகாகோரகாகாரவிநிர்மிதரத³ச்ச²த:³ ॥ 64 ॥

ஸுதா⁴வர்திபரிஸ்பூ²ர்திஶோப⁴மாநரத³ச்ச²த:³ ।
விஷ்டப்³தோ⁴விபுலக்³ரீவோநிப்⁴ருʼதோச்சைஶ்ஶ்ரவஸ்தி²தி: ॥ 65 ॥

ஸமாவ்ருʼத்தாவதா³தோருமுக்தாப்ராலம்ப³பூ⁴ஷண: ।
ரத்நாங்க³தீ³ வஜ்ரநிஷ்கீ நீலரத்நாங்ககங்கண: ॥ 66 ॥

ஹரிந்மணிக³ணாப³த்³த⁴ஶ்ருʼங்க²லாகங்கணோர்மிக: ।
ஸிதோபவீதஸம்ஶ்லிஷ்யத்பத்³மாக்ஷமணிமாலிக: ॥ 67 ॥

ஶ்ரீசூர்ணவத்³த்³வாத³ஶோர்த்⁴வபுண்ட்³ரரேகா²பரிஷ்க்ருʼத: ।
பட்டதந்துக்³ரத²நவத்பவித்ரநரஶோபி⁴த: ॥ 68 ॥

பீநவக்ஷாமஹாஸ்கந்தோ⁴ விபுலோருகடீதட: ।
கௌஸ்துபீ⁴ வநமாலீ ச காந்த்யாசந்த்³ராயுதோபம: ॥ 69 ॥

மந்தா³ரமாலிகாமோதீ³ மஞ்ஜுவாக³மலச்ச²வி: ।
தி³வ்யக³ந்தோ⁴ தி³வ்யரஸோ தி³வ்யதேஜா தி³வஸ்பதி: ॥ 70 ॥

வாசாலோ வாக்பதிர்வக்தா வ்யாக்²யாதா வாதி³நாம் ப்ரிய: ।
ப⁴க்தஹ்ருʼந்மது⁴ரோ வாதி³ஜிஹ்வாப⁴த்³ராநநஸ்தி²தி: ॥ 71 ॥

ஸ்ம்ருʼதிஸந்நிஹிதஸ்ஸ்நிக்³த⁴ஸ்ஸித்³தி⁴த³ஸித்³தி⁴ஸந்நுத: ।
மூலகந்தோ³முகுந்தோ³க்³லௌஸ்ஸ்வயம்பூ⁴ஶம்பு⁴ரைந்த³வ: ॥ 72 ॥

இஷ்டோ மநுர்யம: காலகால்ய: கம்பு³கலாநிதி:⁴ ।
கல்ய: காமயிதா பீ⁴ம: காதர்யஹரண: க்ருʼதி: ॥ 73 ॥

ஸம்ப்ரிய: பக்கணஸ்தர்கசர்சாநிர்தா⁴ரணாத³ய: ।
வ்யதிரேகோ விவேகஶ்ச ப்ரவேக: ப்ரக்ரம: க்ரம: ॥ 74 ॥

ப்ரமாண ப்ரதிபூ:⁴ ப்ராஜ்ஞ: ப்ரஜ்ஞாபத்த்²யாசதா⁴ரண: ।
விதி⁴ர்விதா⁴தா வ்யவதி⁴ருத்³ப⁴வ: ப்ரப⁴வஸ்தி²தி: ॥ 75 ॥

விஷயஸ்ஸம்ஶய: பூர்வ: பக்ஷ: கக்ஷ்யோபபாத³க: ।
ராத்³தா⁴ந்தோ விஹிதோ ந்யாயப²லநிஷ்பத்திருத்³ப⁴வ: ॥ 76 ॥

நாநாரூபாணி தந்த்ராணி வ்யவஹார்யோ வ்யவஸ்தி²தி: ।
ஸர்வஸாதா⁴ரணோ தே³வஸ்ஸாத்⁴வஸாது⁴ஹிதே ரத: ॥ 77 ॥

ஸந்தா⁴ ஸநாதநோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மைரர்ச்யா மஹாத்மபி:⁴ ।
ச²ந்தோ³மயஸ்த்ரிதா⁴மாத்மா ஸ்வச்ச²ந்த³ஶ்சா²ந்த³ஸேடி³த: ॥ 78 ॥

யஜ்ஞோ யஜ்ஞாத்மகோ யஷ்டா யஜ்ஞாங்கோ³ঽபக⁴நோஹவி: ।
ஸமிதா³ஜ்யம் புரோடா³ஶஶ்ஶாலா ஸ்தா²லீ ஸ்ருவஸ்ஸ்ருசா ॥ 79 ॥

ப்ராக்³வம்ஶோ தே³வயஜந: பரிதி⁴ஶ்ச பரிஸ்தர: ।
வேதி³ர்விஹரணம் த்ரேதா பஶு: பாஶஶ்ச ஸம்ஸ்க்ருʼதி: ॥ 80 ॥

விதி⁴ர்மந்த்ரோঽர்த²வாத³ஶ்ச த்³ரவ்யமங்க³ம் ச தை³வதம் ।
ஸ்தோத்ரம் ஶஸ்த்ரம் ஸாம கீ³திருத்³கீ³த²ஸ்ஸர்வஸாத⁴நம் ॥ 81 ॥

யாஜ்யா புரோநுகாவ்யா ச ஸாமிதே⁴நீ ஸமூஹநம் ।
ப்ரயோக்தார: ப்ரயோக³ஶ்ச ப்ரபஞ்ச: ப்ராஶுபா⁴ ஶ்ரம: ॥ 82 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴ ப்ரத்⁴வம்ஸநா துஷ்டி: புஷ்டி: புண்யம் ப்ரதிர்ப⁴வ: ।
ஸத³ஸ்ஸத³ஸ்யஸம்பாத: ப்ரஶ்ந: ப்ரதிவசஸ்தி²தி: ॥ 83 ॥

ப்ராயஶ்சித்தம் பரிஷ்காரோ த்⁴ருʼதிர்நிர்வஹணம் ப²லம் ।
நியோகோ³ பா⁴வநா பா⁴வ்யம் ஹிரண்யம் த³க்ஷிணா நுதி: ॥ 84 ॥

ஆஶீரப்⁴யுபபத்திஶ்ச த்ருʼப்திஸ்ஸ்வம் ஶர்ம கேவலம ।
புண்யக்ஷய: புந: பாதப⁴யம் ஶிக்ஷாஶுக³ர்த³ந: ॥ 85 ॥

கார்பண்யம் யாதநாம் சிந்தா நிர்வேத³ஶ்ச விஹஸ்ததா ।
தே³ஹப்⁴ருʼத்கர்மஸம்பாத: கிஞ்சித்கர்மாநுகூலக: ॥ 86 ॥

அஹேதுகதயா ப்ரேம ஸாம்முக்²யம் சாப்யநுக்³ரஹ: ।
ஶுசிஶ்ஶ்ரீமத்குலஜநோ நேதா ஸத்த்வாபி⁴மாநவாந் ॥ 87 ॥

அந்தராயஹர: பித்ரோரது³ஷ்டாஹாரதா³யக: ।
ஶுத்³தா⁴ஹாராநுரூபாங்க³பரிணாமவிதா⁴யக: ॥ 88 ॥

ஸ்ராவபாதாதி³விபதா³ம் பரிஹர்தா பராயண: ।
ஶிர:பாண்யாதி³ஸந்தா⁴தா க்ஷேமக்ருʼத்ப்ராணத:³ ப்ரபு⁴ ॥ 89 ॥

அநிர்க்⁴ருʼணஶ்சாவிஷமஶ்ஶக்தித்ரிதயதா³யக: ।
ஸ்வேச்சா²ப்ரஸங்க³ஸம்பத்திவ்யாஜஹர்ஷவிஶேஷவாந் ॥ 90 ॥

ஸம்வித்ஸந்தா⁴யகஸ்ஸர்வஜந்மக்லேஶஸ்ம்ருʼதிப்ரத:³ ।
விவகேஶோகவைராக்³யப⁴வபீ⁴திவிதா⁴யக: ॥ 91 ॥

க³ர்ப⁴ஸ்யாப்யநுகூலாதி³நாஸாந்தாத்⁴யவஸாயத:³ ।
ஶுப⁴வைஜநநோபேதஸத³நேஹோஜநிப்ரத:³ ॥ 92 ॥

உத்தமாயு:ப்ரதோ³ ப்³ரஹ்மநிஷ்டா²நுக்³ரஹகாரக: ।
ஸ்வதா³ஸஜநநிஸ்தீர்ணதத்³வம்ஶஜபரம்பர: ॥ 93 ॥

ஶ்ரீவைஷ்ணவோத்பாத³க்ருʼதஸ்வஸ்திகாவநிமண்ட³ல: ।
அத⁴ர்வணோக்தைகஶதம்ருʼத்யுதூ³ரக்ரியாபர: ॥ 94 ॥

த³யாத்³யஷ்டகு³ணாதா⁴தா தத்தத்ஸம்ஸ்க்ருʼதிஸாத⁴க: ।
மேதா⁴விதா⁴தா ஶ்ரத்³தா⁴க்ருʼத் ஸௌஸ்த்²யதோ³ ஜாமிதாஹர: ॥ 95 ॥

விக்⁴நநுத்³விஜயீ தா⁴தா தே³ஶகாலாநுகூல்யக்ருʼத் ।
விநேதா ஸத்பதா²நேதா தோ³ஷஹ்ருʼச்சு²ப⁴த³ஸ்ஸகா² ॥ 96 ॥

ஹ்ரீதோ³ பீ⁴தோ³ ருசிகரோ விஶ்வோ விஶ்வஹிதே ரத: ।
ப்ரமாத³ஹ்ருʼத்ப்ராப்தகாரீ ப்ரத்³யும்நோ ப³லவத்தர: ॥ 97 ॥

ஸாங்க³வேத³ஸமாயோக்தா ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²வித்தித:³ ।
ப்³ரஹ்மசர்யாந்தராயக்⁴ந: ப்ரியக்ருʼத்³தி⁴தக்ருʼத்பர: ॥ 98 ॥

சித்தஶுத்³தி⁴ப்ரத³ஶ்சி²ந்நாக்ஷசாபல்ய: க்ஷமாவஹ: ।
இந்த்³ரியார்தா²ரதிச்சே²த்தா வித்³யைகவ்யஸநாவஹ: ॥ 99 ॥

ஆத்மாநுகூல்யருசிக்ருʼத³கி²லார்திவிநாஶக: ।
திதீர்ஷுஹ்ருʼத்த்வராவேதீ³ கு³ருஸத்³ப⁴க்திதேஜஸ: ॥ 100 ॥

கு³ருஸம்ப³ந்த⁴க⁴டகோ கு³ருவிஶ்வாஸவர்த⁴ந: ।
கு³ரூபாஸநஸந்தா⁴தா கு³ருப்ரேமப்ரவர்த⁴ந: ॥ 101 ॥

ஆசார்யாபி⁴மதைர்யோக்தா பஞ்சஸம்ஸ்க்ருʼதிபா⁴வந: ।
கு³ரூக்தவ்ருʼத்திநைஶ்சல்யஸந்தா⁴தாঽவஹிதஸ்தி²தி: ॥ 102 ॥

ஆபந்நாகி²லரக்ஷார்த²மாசார்யகமுபாஶ்ரித: ।
ஶாஸ்த்ரபாணிப்ரதா³நேந ப⁴வமக்³நாந்ஸமுத்³த⁴ரந் ॥ 103 ॥

பாஞ்சகாலிகத⁴ர்மேஷு நைஶ்சல்யம் ப்ரதிபாத³யந் ।
ஸ்வதா³ஸாராத⁴நாத்³யர்த²ஶுத்³த⁴த்³ரவ்யப்ரதா³யக: ॥ 104 ॥

ந்யாஸவித்³யாவிநிர்வோடா⁴ ந்யஸ்தாத்மப⁴ரரக்ஷக: ।
ஸ்வகைங்கர்யைகருசித³ஸ்ஸ்வதா³ஸ்யப்ரேமவர்த⁴ந: ॥ 105 ॥

ஆசார்யார்தா²கி²லத்³ரவ்யஸம்ப்⁴ருʼத்யர்பணரோசக: ।
ஆசார்யஸ்ய ஸ்வஸச்சி²ஷ்யோஜ்ஜீவநைகருசிப்ரத:³ ॥ 106 ॥

ஆக³த்யயோஜயநாஸஹிதைகக்ருʼதிஜாக³ர: ।
ப்³ரஹ்மவித்³யாஸமாஸ்வாத³ஸுஹித: க்ருʼதிஸம்ஸ்க்ருʼதி: ॥ 107 ॥

ஸத்காரே விஷதீ⁴தா³தா தருண்யாம் ஶவபு³த்³தி⁴த:³ ।
ஸபா⁴ம்ப்ரத்யாயயந்வ்யாலீம் ஸர்வத்ர ஸமபு³த்³தி⁴த:³ ॥ 108 ॥

ஸம்பா⁴விதாஶேஷதோ³ஷஹ்ருʼத்புநர்ந்யாஸரோசக: ।
மஹாவிஶ்வாஸஸந்தா⁴தா ஸ்தை²ர்யதா³தா மதா³பஹ: ॥ 109 ॥

நாத³வ்யாக்²யாஸ்வஸித்³தா⁴ந்தரக்ஷாஹேதுஸ்வமந்த்ரத:³ ।
ஸ்வமந்த்ரஜபஸம்ஸித்³தி⁴ஜங்கா⁴லகவிதோத³ய: ॥ 110 ॥

அது³ஷ்டகு³ணவத்காவ்யப³ந்த⁴வ்யாமுக்³த⁴சேதந: ।
வ்யங்க்³யப்ரதா⁴நரஸவத்³க³த்³யபத்³யாதி³நிர்மிதி: ॥ 111 ॥

ஸ்வப⁴க்தஸ்துதிஸந்துஷ்டோ பூ⁴யோப⁴க்திப்ரதா³யக: ।
ஸாத்விகத்யாக³ஸம்பந்நஸத்கர்மக்ருʼத³திப்ரிய: ॥ 112 ॥

நிரந்தராநுஸ்மரணநிஜதா³ஸைவாதா³ஸ்யக்ருʼத் ।
நிஷ்காமவத்ஸலோ நைச்யபா⁴வநேஷு விநிர்விஶந் ॥ 113 ॥

ஸர்வபூ⁴தப⁴வத்³பா⁴வம் ஸம்பஶ்யத்ஸுஸதா³ஸ்தி²த: ।
கரணத்ரயஸாரூப்யகல்யாணபதிஸாத³ர: ॥ 114 ॥

கதா³ கதே³தி கைங்கர்யகாமிநாம் ஶேஷிதாம்ப⁴ஜந ।
பரவ்யூஹாதி³நிர்தோ³ஷஶுபா⁴ஶ்ரயபரிக்³ரஹ: ॥ 115 ॥

சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்ய ஶ்வேதாம்போ⁴ருஹவிஷ்டர: ।
ஜ்யோத்ஸ்நாயமாநாங்க³ருசிநிர்தூ⁴தாந்தர்ப³ஹிஸ்தமா: ॥ 116 ॥

பா⁴வ்யோ பா⁴வயிதா ப⁴த்³ரம் பாரிஜாதவநாலய: ।
க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யமத்³வீபபாலக: ப்ரபிதாமஹ: ॥ 117 ॥

நிரந்தரநமோவாகஶுத்³த⁴யாஜிஹதா³ஶ்ரய: ।
முக்தித³ஶ்வேதம்ருʼத்³ரூபஶ்வேதத்³வீபவிபா⁴வந: ॥ 118 ॥

க³ருடா³ஹாரிதஶ்வேதம்ருʼத்பூதயது³பூ⁴த⁴ர: ।
ப⁴த்³ராஶ்வவர்ஷநிலயோ ப⁴யஹாரீ ஶுபா⁴ஶ்ரய: ॥ 119 ॥

ப⁴த்³ரஶ்ரீவத்ஸஹாராட்⁴ய: பஞ்சராத்ரப்ரவர்தக: ।
ப⁴க்தாத்மபா⁴வப⁴வநோ ஹார்தோ³ঽங்கு³ஷ்ட²ப்ரமாணவாந் ॥ 120 ॥

ஸ்வதா³ஸஸத்க்ருʼதாக்ருʼத்யே தந்மித்ராரிஷு யோஜயந் ।
ப்ராணாநுத்க்ராமயந்நூரீக்ருʼதப்ராரப்³த⁴லோபந: ॥ 121 ॥

லத்⁴வ்யைவ ஶிக்ஷயாபாபமஶேஷமபி நிர்ணுத³ந் ।
த்ரிஸ்தூ²ணக்ஷோப⁴தோ பூ⁴தஸூக்ஷ்ம்யைஸ்ஸூக்ஷ்மவபுஸ்ஸ்ருʼஜந் ॥ 122 ॥

நிரங்குஶக்ருʼபாபூரோ நித்யகல்யாணகாரக: ।
மூர்த⁴ந்யநாட்³யா ஸ்வாந்தா³ஸாந்ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ராது³த³ஞ்சயந் ॥ 123 ॥

உபாஸநபராந்ஸர்வாந் ப்ராரப்³த⁴மநுபா⁴வயந் ।
ஸர்வப்ராரப்³த⁴தே³ஹாந்தேঽப்யந்திமஸ்மரணம் தி³ஶந் ॥ 124 ॥

ப்ரபேயுஷாம் பே⁴ஜுஷாம் ச யமத்³ருʼஷ்டிமபா⁴வயந் ।
தி³வ்யதே³ஹப்ரத³ஸ்ஸூர்யம் த்³வாரயந்மோக்ஷமேயுஷாம் ॥ 125 ॥

ஆதிவாஹிகஸத்காராநத்⁴வந்யாபாத்³ய மாநயந் ।
ஸார்வாந்க்ரதுபு⁴ஜஶ்ஶஶ்வத்ப்ராப்⁴ருʼதாநி ப்ரதா³பயந் ॥ 126 ॥

து³ரந்தமாயாகாந்தாரம் த்³ருதம் யோகே³ந் லங்க⁴யந் ।
ஸ்பா²யத்ஸுத³ர்ஶவிவித⁴வீத்²யந்தேநாத்⁴வநா நயந் ॥ 127 ॥

ஸீமாந்தஸிந்து⁴விரஜாம் யோகே³நோத்தாரயந்வஶீ ।
அமாநவஸ்ய தே³வஸ்ய கரம் ஶிரஸி தா⁴ரயந் ॥ 128 ॥

அநாதி³வாஸநாம் தூ⁴ந்வந் வைகுண்டா²ப்த்யா ஸலோகயந் ।
அஹேயமங்க³ளோதா³ரதநுதா³நாத்ஸரூபயந ॥ 129 ॥

ஸூரிஜுஷ்டம் ஸுகை²காந்தம் பரமம் பத³மாபயந் ।
அராரண்யாம்ருʼதாம்போ⁴தீ⁴ த³ர்ஶயந் ஶ்ரமநாஶந: ॥ 130 ॥

தி³வ்யோத்³யாநஸரோவாபீஸரிந்மணிநகா³ந்நயந ।
ஐரம்மதா³ம்ருʼதஸரோக³மயந்ஸூபப்³ருʼம்ஹண: ॥ 131 ॥

அஶ்வத்த²ம் ஸோமஸவநம் ப்ராபயந்விஷ்டரஶ்ரவா: ।
தி³வ்யாப்ஸரஸ்ஸமாநீதப்³ரஹ்மாலங்காரதா³யக: ॥ 132 ॥

தி³வ்யவாஸோঽஞ்ஜநக்ஷௌமமால்யைஸ்ஸ்வாந்ப³ஹுமாநயந் ।
ஸ்வீயாமயோத்⁴யாம் நக³ரீம் ஸாத³ரம் ஸம்ப்ரவேஶயந் ॥ 133 ॥

தா³ஸாந்தி³வ்யரஸாலோகக³ந்தா⁴ம்ஸலஶரீரயந் ।
ஸ்வதா³ஸாந்ஸூரிவர்கே³ண ஸஸ்நேஹம் ப³ஹுமாநயந் ॥ 134 ॥

ஸூரிஸேவோதி³தாநந்த³நைச்யாந்ஸ்வாநதிஶாயயந் ।
வாசயந்ஸ்வாம் நமோவீப்ஸாம் குர்வந்ப்ரஹ்வாந்க்ருʼதாஞ்ஜலீந் ॥ 135 ॥

ப்ராகாரகோ³புராராமப்ராஸாதே³ப்⁴ய: ப்ரணாமயந் ।
இந்த்³ரப்ரஜாபதித்³வாரபாலஸம்மாநமாபயந் ॥ 136 ॥

மாலிகாஞ்சந்மஹாராஜவீதீ²மத்⁴யம் நிவாஸயந் ।
ஶ்ரீவைகுண்ட²புரந்த்⁴ரீபி⁴ர்நாநாஸத்காரகாரக: ॥ 137 ॥

தி³வ்யம் விமாநம் க³மயந் ப்³ரஹ்மகாந்த்யாபி⁴பூரயந் ।
மஹாநந்தா³த்மகஶ்ரீமந்மணிமண்ட³பமாபயந் ॥ 138 ॥

ஹ்ருʼஷ்யத்குமுத³சண்டா³த்³யைர்விஷ்வக்ஸேநாந்திகம் நயந் ।
ஸேநேஶசோதி³தாஸ்தா²நநாயகோ ஹேதிநாயக: ॥ 139 ॥

ப்ராபயந்தி³வ்யமாஸ்தா²நம் வைநதேயம் ப்ரணாமயந் ।
ஶ்ரீமத்ஸுந்த³ரஸூரீந்த்³ரதி³வ்யபங்க்திம் ப்ரணாமயந் ॥ 140 ॥

பா⁴ஸ்வராஸநபர்யங்கப்ராபணேந க்ருʼதார்த²யந் ।
பர்யங்கவித்³யாஸம்ஸித்³த⁴ஸர்வவைப⁴வஸங்க³த: ॥ 141 ॥

ஸ்வாத்மாநமேவ ஶ்ரீகாந்தம் ஸாத³ரம் பூ⁴ரி த³ர்ஶயந் ।
ஶேஷதைகரதிம் ஶேஷம் ஶய்யாத்மாநம் ப்ரணாமயந் ॥ 142 ॥

அநந்தாக்ஷித்³விஸாஹஸ்ரஸாத³ராலோகபாத்ரயந் ।
அகுமாரயுவாகாரம் ஶ்ரீகாந்தம் ஸம்ப்ரணாமயந் ॥ 143 ॥

அதடாநந்த³தோ ஹேதோ ரஞ்சயந்கிலிகிஞ்சிதம் ।
தா³ஸாநத்யுத்தி²தமுஹு:க்ருʼதிஸ்ருʼஷ்டிப்ரஸந்நஹ்ருʼத் ॥ 144 ॥

ஶ்ரீயாம் ப்ராபஸ்வயம் தாதம் ஜீவம் புத்ரம் ப்ரஹர்ஷயந் ।
மஜ்ஜயந் ஸ்வமுகா²ம்போ⁴தௌ⁴ ஸ்வகாம் கீர்திருசிம் தி³ஶந் ॥ 145 ॥

த³யார்த்³ரக³ங்கா³வலநாக்ருʼதஹ்லாதை:³ க்ருʼதார்த²யந் ।
பர்யங்காரோஹணப்ரஹ்வம் ஸமம் லக்ஷ்ம்யோபபாத³யந் ॥ 146 ॥

கஸ்த்வமித்யநுயுஞ்ஜாநோ தா³ஸோঽஸ்மீத்யுக்திவிஸ்மித: ।
அப்ருʼத²க்த்வப்ரகாரோঽஸ்மி வாசாஸ்வாஶ்ரிதவத்³ப⁴வந் ॥ 147 ॥

விது³ஷாம் தத்க்ரதுநயாத்³த⁴யாஸ்யவபுஷாப⁴வந் ।
வாஸுதே³வாத்மநா பூ⁴யோ ப⁴வந்வைகுண்ட²நாயக: ॥ 148 ॥

யதா² ததை²வ ஸ்வம் ரூபம் ஜக³ந்மோஹநமூர்திமாந் ।
த்³விமூர்தீ ப³ஹுமூர்தீஶ்ச ஆத்மநஶ்ச ப்ரகாஶயந் ॥ 149 ॥

யுக³பத்ஸகலம் ஸாக்ஷாத்ஸ்வத: கர்தும் ஸமர்த²யந் ।
கவீநாமாதி³ஶந்நித்யம் முக்தாநாமாதி³ம: கவி: ॥ 150 ॥

ஷட³ர்ணமநுநிஷ்டா²நாம் ஶ்வேதத்³வீபஸ்தி²திம் தி³ஶந் ।
த்³வாத³ஶாக்ஷரநிஷ்டா²நாம் லோகம் ஸாந்தாநிகம் தி³ஶந் ॥ 151 ॥

அஷ்டாக்ஷரைகநிஷ்டா²நாம் கார்யம் வைகுண்ட²மர்பயந் ।
ஶரணாக³திநிஷ்டா²நாம் ஸாக்ஷாத்³வைகுண்ட²மர்பயந் ॥ 152 ॥

ஸ்வமந்த்ரராஜநிஷ்டா²நாம் ஸ்வஸ்மார்தா³தேஶயம் தி³ஶந் ।
ஶ்ரியா கா³டோ⁴பகூ³டா⁴த்மா பூ⁴ததா⁴த்ரீருசிம் தி³ஶந் ॥ 153 ॥

நீலாவிபூ⁴திவ்யாமுக்³தோ⁴ மஹாஶ்வேதாஶ்வமஸ்தக: ।
த்ர்யக்ஷஸ்த்ரிபுரஸம்ஹாரீ ருத்³ரஸ்ஸ்கந்தோ³ விநாயக: ॥ 154 ॥

அஜோ விரிஞ்சோ த்³ருஹிணோ வ்யாப்தமூர்திரமூர்திக: ।
அஸங்கோ³ঽநந்யதீ⁴ஸங்க³விஹங்கோ³வைரிப⁴ங்க³த:³ ॥ 155 ॥

ஸ்வாமீ ஸ்வம் ஸ்வேந ஸந்துப்யந் ஶக்ரஸ்ஸர்வாதி⁴கஸ்யத:³ ।
ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஸ்ஸ்வயம்வைத்³யஶ்ஶூரஶ்ஶூரகுலோத்³ப⁴வ: ॥ 156 ॥

வாஸவோ வஸுரண்யோக்³நிர்வாஸுதே³வஸ்ஸுஹ்ருʼத்³வஸு: ।
பூ⁴தோ பா⁴வீ ப⁴வந்ப⁴வ்யோ விஷ்ணுஸ்தா²நஸ்ஸநாதந: ॥ 157 ॥

நித்யாநுபா⁴வோ நேதீ³யாந்த³வீயாந்து³ர்விபா⁴வந: ।
ஸநத்குமாரஸ்ஸந்தா⁴தா ஸுக³ந்தி⁴ஸ்ஸுக²த³ர்ஶந: ॥ 158 ॥

தீர்த²ம் திதிக்ஷுஸ்தீர்தா²ங்க்⁴ரிஸ்தீர்த²ஸ்வாது³ஶுப⁴ஶ்ஶுசி: ।
தீர்த²வத்³தீ³தி⁴திஸ்திக்³மதேஜாஸ்தீவ்ரமநாமய: ॥ 159 ॥

ஈஶாத்³யுபநிஷத்³வேத்³ய: பஞ்சோபநிஷதா³த்மக: ।
ஈட³ந்த:ஸ்தோ²ঽபி தூ³ரஸ்த:² கல்யாணதமரூபவாந் ॥ 160 ॥

ப்ராணாநாம் ப்ராணந: பூர்ணஜ்ஞாநைரபி ஸுது³ர்க்³ரஹ: ।
நாசிகேதோபாஸநார்ச்யஸ்த்ரிமாத்ரப்ரணவோதி³த: ॥ 161 ॥

பூ⁴தயோநிஶ்ச ஸர்வஜ்ஞோঽக்ஷரோঽக்ஷரபராத்பர: ।
அகாராதி³பத³ஜ்ஞேயவ்யூஹதாரார்த²பூருஷ: ॥ 162 ॥

மநோமயாம்ருʼதோ நந்த³மயோ த³ஹரரூபத்³ருʼத் ।
ந்யாஸவித்³யாவேத்³யரூப: ஆதி³த்யாந்தர்ஹிரண்மய: ॥ 163 ॥

இத³ந்த்³ர ஆத்மோத்³கீ³தா²தி³ ப்ரதீகோ பாஸநாந்வயீ ।
மது⁴வித்³யோபாஸநீயோ கா³யத்ரீத்⁴யாநகோ³சர: ॥ 164 ॥

தி³வ்யகௌக்ஷேயஸஜ்ஜ்யோதி: ஶாண்டி³ல்யோபாஸ்திவீக்ஷித: ।
ஸம்வர்க³வித்³யாவேத்³யாத்மா தத் ஷோட³ஶகலம் பரம் ॥ 165 ॥

உபகோஸலவித்³யேக்ஷ்ய: பஞ்சாக்³ந்யாத்மஶரீரக: ।
வைஶ்வாநர: ஸத³கே²பூ⁴மா ச ஜக³த்கர்மாঽঽதி³பூருஷ: ॥ 166 ॥

மூர்தாமூர்தப்³ரஹ்ம ஸர்வப்ரேஷ்டோ²ঽந்யப்ரியதாகர: ।
ஸர்வாந்தரஶ்சாபரோக்ஷஶ்சாந்தர்யாம்யம்ருʼதோঽநக:⁴ ॥ 167 ॥

அஹர்நாமாதி³த்யரூபஶ்சாஹந்நாமாக்ஷிஸம்ஶ்ரித: ।
ஸதுர்யகா³யத்ர்யர்த²ஶ்ச யதோ²பாஸ்த்யாப்யஸத்³வபு: ॥ 168 ॥

சந்த்³ராதி³ஸாயுஜ்யபூர்வமோக்ஷத³ந்யாஸகோ³சர: ।
ந்யாஸநாஶ்யாநப்⁴யுபேதப்ராரப்³தா⁴ம்ஶோ மஹாத³ய: ॥ 169 ॥

அவதாரரஹஸ்யாதி³ஜ்ஞாநிப்ராரப்³த⁴நாஶந: ।
ஸ்வேந ஸ்வார்த²ம் பரேணாபி க்ருʼதே ந்யாஸே ப²லப்ரத:³ ॥ 170 ॥

அஸாஹஸோঽநபாயஶ்ரீஸ்ஸஹாயஸ்ஸ ஶ்ரியை வஸந் ।
ஶ்ரீமாந்நாராயணோ வாஸுதே³வோঽவ்யாத்³விஷ்ணுருத்தம: ॥ 171 ॥

॥ ௐ ॥

இதீத³ம் பரமம் கு³ஹ்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ।
வாகீ³ஶநாமஸாஹஸ்ரம் வத்ஸ தேঽபி⁴ஹிதம் மயா ॥ 1 ॥

ய இத³ம் ஶ்ருʼணுயாத்³ப⁴க்த்யா ஶ்ராவயேத்³வா ஸ்வயம் பட²த் ।
நாஸௌ ப்ராப்நோதி து³ரிதமிஹாமுத்ர ச கிஞ்சந ॥ 2 ॥

ததி³த³ம் ப்ரஜபந் ஸ்வாமீ வித்³யாதீ⁴ஶோ ஹயாநந: ।
க்ஷத்ரியஶ்சேந்மஹாருத்³ரோ விக்ரமாக்ராந்தஸர்வபூ:⁴ ॥ 3 ॥

மஹோதா³ரோ மஹாகீர்திர்மஹிதோ விஜயீ ப⁴வேத் ।
ஊருஜஶ்சேது³ருயஶோத⁴நதா⁴ந்யஸம்ருʼத்³தி⁴மாந் ॥ 4 ॥

அஶேஷபோ⁴க³ஸம்பூ⁴தோ த⁴நாதி⁴பஸமோ ப⁴வேத் ।
ஶ்ருʼணுயாதே³வ வ்ருʼஷலஸ்ஸ்வயம் விப்ராத்ஸுபூஜிதாத் ॥ 5 ॥

மஹிமாநமவாப்நோதி மஹிதைஶ்வர்யபா⁴ஜநம் ।
ஶ்ரீமதோ ஹயஶீர்ஷஸ்ய நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ॥ 6 ॥

ஶ்ருʼண்வந்பட²ந்நபி நரஸ்ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
த⁴ர்மார்த²காமஸந்தாநபா⁴க்³யாரோக்³யோத்தமாயுஷாம் ॥ 7 ॥

ப்ராபணே பரமோ ஹேது: ஸ்தவராஜோঽயமத்³பு⁴த: ।
ஹயக்³ரீவே பரா ப⁴க்திமுத்³வஹந் ய இமம் படே²த் ॥ 8 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யம் நியதஶ்ஶுத்³த⁴ஸ்ஸோঽபவர்கா³ய கல்பதே ।
த்ரி: பட²ந்நாமஸாஹஸ்ரம் ப்ரத்யஹம் வாக³தீ⁴ஶிது: ॥ 9 ॥

மஹதீம் கீர்திமாப்நோதி நிஸ்ஸீமாம் ப்ரேயஸீம் ப்ரியாம் ।
வீர்யம் ப³லம் பதித்வம் ச மேதா⁴ஶ்ரத்³தா⁴வலோந்நதீ: ॥ 10 ॥

ஸாரஸ்வதஸம்ருʼத்³தி⁴ம் ச ப⁴வ்யாந்போ⁴க்³யாந்நதாந்ஸுதாந் ।
அபி⁴ரூபாம் வதூ⁴ம் ஸாத்⁴வீம் ஸுஹ்ருʼத³ஶ்ச ஹிதைஷிண: ॥ 11 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரவசநை: காலக்ஷேபம் ச ஸந்ததம் ।
ஹயக்³ரீவபதா³ம்போ⁴ஜ ஸலிலஸ்யாநுகூலத: ॥ 12 ॥

லபே⁴த நிர்மலம் ஶாந்தோ ஹம்ஸோபாஸநதத்பர: ।
ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸஸ்ய சித்தோல்லாஸநஸத்³விதௌ⁴ ॥ 13 ॥

இத³ம் து நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரமிஷ்டஸாத⁴நமுத்தமம் ।
பாபீ பாபாத்³விமுக்தஸ்ஸ்யாத்³ரோகீ³ ரோகா³த்³விமுச்யதே ॥ 14 ॥

ப³த்³தோ⁴ ப³ந்தா⁴த்³விமுச்யேத பீ⁴தே பீ⁴திர்விமுச்யதே ।
முக்தோ த³ரித்³ரோ தா³ரித்³ர்யாத்³ப⁴வேத்பூர்ணமநோரத:² ॥ 15 ॥

ஆபந்ந ஆபதா³ முக்தோ ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ।
ஹம்ஸார்சநபரோ நித்யம் ஹம்ஸார்சநபராயண: ॥ 16 ॥

நிர்தூ⁴தகல்மஷோ நித்யம் ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ।
யே ப⁴க்த்யா பரமே ஹம்ஸே ஶ்ரியா மிது²நிதாங்கி³தே ॥ 17 ॥

ஜந்மவ்யாதி⁴ஜராநாஶப⁴யபா⁴ஜோ ந தே ஜநா: ।
ஆசார்யாத்ததி³த³ம் ஸ்தோத்ரமதி⁴க³த்ய படே²ந்நர: ॥ 18 ॥

தஸ்யேத³ம் கல்பதே ஸித்³த்⁴யை நாந்யதா² வத்ஸ காஶ்யப ।
ஆசார்யம் லக்ஷணைர்யுக்தமந்யம் வாঽঽத்மவிது³த்தமம் ॥ 19 ॥

வ்ருʼத்வாசார்யம் ஸதா³ ப⁴க்த்யா ஸித்³த்⁴யை ததி³த³மஶ்நுயாத் ।
ஸ யாதி பரமாம் வித்³யாம் ஶகுநிப்³ரஹ்மஹர்ஷணீம் ॥ 20 ॥

ஹயாஸ்யநாமஸாஹஸ்ரஸ்துதிரம்ஹோவிநாஶிநீ ।
பரமோ ஹம்ஸ ஏவாதௌ³ ப்ரணவம் ப்³ரஹ்மணே தி³ஶத் ॥ 21 ॥

உபாதி³ஶத்ததோ வேதா³ந் ஶ்ரீமாந ஹயஶிரோ ஹரி: ।
தேநாஸௌ ஸ்தவராஜோ ஹி ஹம்ஸாக்²யஹயகோ³சர: ॥ 22 ॥

வித்³யாஸாம்ராஜ்யஸம்பத்திமோக்ஷைகப²லஸாத⁴நம் ।
ஸர்வவித்ஸ்வாத்மபா⁴வேந பரமம் பத³மாப்நுயாத் ॥ 23 ॥

ந தத்ர ஸம்ஶய: கஶ்சிந்நிபுணம் பரிபஶ்யதி ।
ததா²பி ஸ்வாத்மநி ப்ரேமஸிந்து⁴ஸந்து⁴க்ஷணக்ஷம:। ॥ 24 ॥

இதீத³ம் நாமஸாஹஸ்ரம் ஸங்க்³ருʼஹீதம் ததோ²த்தரம் ।
ஏவம் ஸங்க்³ருʼஹ்ய தே³வேந ஹயக்³ரீவேண பாலநம் ॥ 25 ॥

ஸ்தோத்ரரத்நமித³ம் த³த்தம் மஹ்யம் தத் கதி²தம் தவ ।
ஹம்ஸநாமஸஹஸ்ரஸ்ய வைப⁴வம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 26 ॥

வக்தும் யதா²வத்கஶ்ஶக்தோ வர்ஷகோடிஶதைரபி ।
ஹயாஸ்ய: பரமோ ஹம்ஸோ ஹரிர்நாராயணோঽவ்யய: ॥ 27 ॥

காரணம் ஶரணம் ம்ருʼத்யுரம்ருʼதம் சாகி²லாத்மநாம் ।
ஸத்யம் ஸத்யம் புநஸ்ஸத்யம் த்⁴யேயோ நாராயணோ ஹரி: ॥ 28 ॥

ஸமாநமதி⁴கம் வேதா³ந்ந தை³வம் கேஶவாத்பரம் ।
தத்த்வம் விஜ்ஞாதுகாமாநாம் ப்ரமாணைஸ்ஸர்வதோமுகை:² ॥ 29 ॥

தத்த்வம் ஸ பரமோ ஹம்ஸ ஏக ஏவ ஜநார்த³ந: ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் மஹாபாதகநாஶநம் ॥ 30 ॥

ந சாஶுஶ்ரூஷவே வாச்யம் நாப⁴க்தாய கதா³சந ।
நாப்யந்யதே³வதாயாபி ந வாச்யம் நாஸ்திகாய ச ॥ 31 ॥

அதீ⁴த்யைதத்³கு³ருமுகா²த³ந்வஹம் ய: படே²ந்நர: ।
தத்³வம்ஶ்யா அபி ஸர்வே ஸ்யுஸ்ஸம்பத்ஸாரஸ்வதோந்நதா: ॥ 32 ॥

இதி ஹயவத³நாநநாரவிந்தா³ந்மது⁴லஹரீவ நிரர்க³லா க³லந்தீ ।
ஜக³தி த³ஶஶதீததீ³யநாம்நாம் ஜயதி ஜடா³நபி கீ³ர்ஷு யோஜயந்தீ ॥ 33 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஹயக்³ரீவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vishnu Stotram » 1000 Names of Hayagreeva » Hayagriva Sahasranama Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu