108 Names Of Hayagriva In English

॥ 108 Names of Hayagriva English Lyrics ॥ om haya grivaya namahmaha visnave namahkesavaya namahmadhusudanaya namahgovindaya namahpundarikaksaya namahvisnave namahvisvambharaya namahharaye namah ॥ 10 ॥ adityaya namahsarva vagisaya namahsarva dharaya namahsanatanaya namahniradharaya namahnirakaraya namahnirisaya namahnir upadravyaya namahniranjanaya namahniskalankaya namah ॥ 20 ॥ nitya trptaya namahniramayaya namahcidanandaya namahsaksine namahsaranyaya namahsarva dayakaya namahsrimate namahloka traya disaya namahsivaya namahsarasvat … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥ அத² விநியோக:³ –ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஹயக்³ரீவஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸங்கர்ஷண ருʼஷி:,அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³, ஶ்ரீஹயக்³ரீவோ தே³வதா ருʼம் பீ³ஜம்நம: ஶக்தி: வித்³யார்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥ அத² த்⁴யாநம் –வந்தே³ பூரிதசந்த்³ரமண்ட³லக³தம் ஶ்வேதாரவிந்தா³ஸநம்மந்தா³கிந்யம்ருʼதாப்³தி⁴குந்த³குமுத³க்ஷீரேந்து³ஹாஸம் ஹரிம் ।முத்³ராபுஸ்தகஶங்க²சக்ரவிலஸச்ச்²ரீமத்³பு⁴ஜாமண்டி³தம்நித்யம் நிர்மலபா⁴ரதீபரிமலம் விஶ்வேஶமஶ்வாநநம் ॥ அத² மந்த்ர: –ௐ ருʼக்³யஜு:ஸாமரூபாய வேதா³ஹரணகர்மணே ।ப்ரணவோத்³கீ³த²வசஸே மஹாஶ்வஶிரஸே நம: ॥ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாய நம: । அத² ஸ்தோத்ரம் –ஜ்ஞாநாநந்த³மயம் தே³வம் நிர்மலம் ஸ்ப²டிகாக்ருʼதிம் … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ srihayagrivastottarasatanamastotram ॥ atha viniyogah –Om asya srihayagrivastotramantrasya sankarsana rsih,anustupchandah, srihayagrivo devata rm bijamnamah saktih vidyarthe jape viniyogah ॥ atha dhyanam –vande puritacandramandalagatam svetaravindasanammandakinyamrtabdhikundakumudaksirenduhasam harim ।mudrapustakasankhacakravilasacchrimadbhujamanditamnityam nirmalabharatiparimalam visvesamasvananam ॥ atha mantrah –Om rgyajuhsamarupaya vedaharanakarmane ।pranavodgithavacase mahasvasirase namah ॥ srihayagrivaya namah । atha stotram –jnananandamayam devam nirmalam sphatikakrtim … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীহয়গ্রীবাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ॥ অথ বিনিয়োগঃ –ওঁ অস্য শ্রীহয়গ্রীবস্তোত্রমন্ত্রস্য সঙ্কর্ষণ ঋষিঃ,অনুষ্টুপ্ছন্দঃ, শ্রীহয়গ্রীবো দেবতা ঋং বীজংনমঃ শক্তিঃ বিদ্যার্থে জপে বিনিয়োগঃ ॥ অথ ধ্যানম্ –বন্দে পূরিতচন্দ্রমণ্ডলগতং শ্বেতারবিন্দাসনংমন্দাকিন্যমৃতাব্ধিকুন্দকুমুদক্ষীরেন্দুহাসং হরিম্ ।মুদ্রাপুস্তকশঙ্খচক্রবিলসচ্ছ্রীমদ্ভুজামণ্ডিতম্নিত্যং নির্মলভারতীপরিমলং বিশ্বেশমশ্বাননম্ ॥ অথ মন্ত্রঃ –ওঁ ঋগ্যজুঃসামরূপায় বেদাহরণকর্মণে ।প্রণবোদ্গীথবচসে মহাশ্বশিরসে নমঃ ॥ শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ । অথ স্তোত্রম্ –জ্ঞানানন্দময়ং দেবং নির্মলং স্ফটিকাকৃতিম্ … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീഹയഗ്രീവാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ അഥ വിനിയോഗഃ –ഓം അസ്യ ശ്രീഹയഗ്രീവസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ സങ്കര്‍ഷണ ഋഷിഃ,അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ, ശ്രീഹയഗ്രീവോ ദേവതാ ഋം ബീജംനമഃ ശക്തിഃ വിദ്യാര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ അഥ ധ്യാനം –വന്ദേ പൂരിതചന്ദ്രമണ്ഡലഗതം ശ്വേതാരവിന്ദാസനംമന്ദാകിന്യമൃതാബ്ധികുന്ദകുമുദക്ഷീരേന്ദുഹാസം ഹരിം ।മുദ്രാപുസ്തകശങ്ഖചക്രവിലസച്ഛ്രീമദ്ഭുജാമണ്ഡിതംനിത്യം നിര്‍മലഭാരതീപരിമലം വിശ്വേശമശ്വാനനം ॥ അഥ മന്ത്രഃ –ഓം ഋഗ്യജുഃസാമരൂപായ വേദാഹരണകര്‍മണേ ।പ്രണവോദ്ഗീഥവചസേ മഹാശ്വശിരസേ നമഃ ॥ ശ്രീഹയഗ്രീവായ നമഃ । അഥ സ്തോത്രം –ജ്ഞാനാനന്ദമയം ദേവം നിര്‍മലം സ്ഫടികാകൃതിം … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಅಥ ವಿನಿಯೋಗಃ –ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಂಕರ್ಷಣ ಋಷಿಃ,ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವೋ ದೇವತಾ ಋಂ ಬೀಜಂನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ –ವನ್ದೇ ಪೂರಿತಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಗತಂ ಶ್ವೇತಾರವಿನ್ದಾಸನಂಮನ್ದಾಕಿನ್ಯಮೃತಾಬ್ಧಿಕುನ್ದಕುಮುದಕ್ಷೀರೇನ್ದುಹಾಸಂ ಹರಿಮ್ ।ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕಶಂಖಚಕ್ರವಿಲಸಚ್ಛ್ರೀಮದ್ಭುಜಾಮಂಡಿತಮ್ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ಮಲಭಾರತೀಪರಿಮಲಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಶ್ವಾನನಮ್ ॥ ಅಥ ಮನ್ತ್ರಃ –ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮರೂಪಾಯ ವೇದಾಹರಣಕರ್ಮಣೇ ।ಪ್ರಣವೋದ್ಗೀಥವಚಸೇ ಮಹಾಶ್ವಶಿರಸೇ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ । ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ –ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಮ್ … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીહયગ્રીવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ અથ વિનિયોગઃ –ૐ અસ્ય શ્રીહયગ્રીવસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય સઙ્કર્ષણ ઋષિઃ,અનુષ્ટુપ્છન્દઃ, શ્રીહયગ્રીવો દેવતા ઋં બીજંનમઃ શક્તિઃ વિદ્યાર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ અથ ધ્યાનમ્ –વન્દે પૂરિતચન્દ્રમણ્ડલગતં શ્વેતારવિન્દાસનંમન્દાકિન્યમૃતાબ્ધિકુન્દકુમુદક્ષીરેન્દુહાસં હરિમ્ ।મુદ્રાપુસ્તકશઙ્ખચક્રવિલસચ્છ્રીમદ્ભુજામણ્ડિતમ્નિત્યં નિર્મલભારતીપરિમલં વિશ્વેશમશ્વાનનમ્ ॥ અથ મન્ત્રઃ –ૐ ઋગ્યજુઃસામરૂપાય વેદાહરણકર્મણે ।પ્રણવોદ્ગીથવચસે મહાશ્વશિરસે નમઃ ॥ શ્રીહયગ્રીવાય નમઃ । અથ સ્તોત્રમ્ –જ્ઞાનાનન્દમયં દેવં નિર્મલં સ્ફટિકાકૃતિમ્ … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Odia

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Odia Lyrics ॥ ॥ ଶ୍ରୀହୟଗ୍ରୀଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଅଥ ଵିନିୟୋଗଃ –ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀହୟଗ୍ରୀଵସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ସଙ୍କର୍ଷଣ ଋଷିଃ,ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ, ଶ୍ରୀହୟଗ୍ରୀଵୋ ଦେଵତା ଋଂ ବୀଜଂନମଃ ଶକ୍ତିଃ ଵିଦ୍ୟାର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥ ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ –ଵନ୍ଦେ ପୂରିତଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲଗତଂ ଶ୍ଵେତାରଵିନ୍ଦାସନଂମନ୍ଦାକିନ୍ୟମୃତାବ୍ଧିକୁନ୍ଦକୁମୁଦକ୍ଷୀରେନ୍ଦୁହାସଂ ହରିମ୍ ।ମୁଦ୍ରାପୁସ୍ତକଶଙ୍ଖଚକ୍ରଵିଲସଚ୍ଛ୍ରୀମଦ୍ଭୁଜାମଣ୍ଡିତମ୍ନିତ୍ୟଂ ନିର୍ମଲଭାରତୀପରିମଲଂ ଵିଶ୍ଵେଶମଶ୍ଵାନନମ୍ ॥ ଅଥ ମନ୍ତ୍ରଃ –ଓଂ ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମରୂପାୟ ଵେଦାହରଣକର୍ମଣେ ।ପ୍ରଣଵୋଦ୍ଗୀଥଵଚସେ ମହାଶ୍ଵଶିରସେ ନମଃ ॥ ଶ୍ରୀହୟଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ । ଅଥ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ –ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦମୟଂ ଦେଵଂ ନିର୍ମଲଂ ସ୍ଫଟିକାକୃତିମ୍ … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీహయగ్రీవాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥ అథ వినియోగః –ఓం అస్య శ్రీహయగ్రీవస్తోత్రమన్త్రస్య సఙ్కర్షణ ఋషిః,అనుష్టుప్ఛన్దః, శ్రీహయగ్రీవో దేవతా ఋం బీజంనమః శక్తిః విద్యార్థే జపే వినియోగః ॥ అథ ధ్యానమ్ –వన్దే పూరితచన్ద్రమణ్డలగతం శ్వేతారవిన్దాసనంమన్దాకిన్యమృతాబ్ధికున్దకుముదక్షీరేన్దుహాసం హరిమ్ ।ముద్రాపుస్తకశఙ్ఖచక్రవిలసచ్ఛ్రీమద్భుజామణ్డితమ్నిత్యం నిర్మలభారతీపరిమలం విశ్వేశమశ్వాననమ్ ॥ అథ మన్త్రః –ఓం ఋగ్యజుఃసామరూపాయ వేదాహరణకర్మణే ।ప్రణవోద్గీథవచసే మహాశ్వశిరసే నమః ॥ శ్రీహయగ్రీవాయ నమః । అథ స్తోత్రమ్ –జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలం స్ఫటికాకృతిమ్ … Read more

Sri Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

॥ Hayagriva Ashtottara Shatanama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीहयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ अथ विनियोगः –ॐ अस्य श्रीहयग्रीवस्तोत्रमन्त्रस्य सङ्कर्षण ऋषिः,अनुष्टुप्छन्दः, श्रीहयग्रीवो देवता ऋं बीजंनमः शक्तिः विद्यार्थे जपे विनियोगः ॥ अथ ध्यानम् –वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनंमन्दाकिन्यमृताब्धिकुन्दकुमुदक्षीरेन्दुहासं हरिम् ।मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसच्छ्रीमद्भुजामण्डितम्नित्यं निर्मलभारतीपरिमलं विश्वेशमश्वाननम् ॥ अथ मन्त्रः –ॐ ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे ।प्रणवोद्गीथवचसे महाश्वशिरसे नमः ॥ श्रीहयग्रीवाय नमः । अथ स्तोत्रम् –ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् … Read more