Janaki Sharanagati Panchakam In Odia

॥ Sri Janaki Saranagati Panchakam Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଜାନକୀଶରଣାଗତିପଞ୍ଚକମ୍ ॥

ଓଂ କୃପାରୂପିଣିକଲ୍ୟାଣି ରାମପ୍ରିୟେ ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ।
କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣନୟନେ ଦୟାଦୃଷ୍ଟ୍ୟାଵଲୋକୟେ ॥

ଵ୍ରତଂ –
ପାପାନାଂ ଵା ଶୁଭାନାଂ ଵା ଵଧାର୍ହାର୍ଣାଂ ପ୍ଲଵଙ୍ଗମ ।
କାର୍ୟଂ କାରୁଣ୍ୟମାର୍ୟେଣ ନ କଶ୍ଚିନ୍ନାପରାଧ୍ୟତି ॥

ଅଥ ଶରଣାଗତି ପଞ୍ଚକମ୍ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜୀଵ ଶରଣ୍ୟେ ଶ୍ରୀସୀତେ ଵାତ୍ସଲ୍ୟ ସାଗରେ ।
ମାତୃମୈଥିଲି ସୌଲଭ୍ୟେ ରକ୍ଷ ମାଂ ଶରଣାଗତମ୍ ॥ ୧ ॥

କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାଵଣ୍ୟାଂ ସୌନ୍ଦର୍ୟ୍ୟୈକ ସ୍ଵରୂପତାମ୍ ।
ସର୍ଵମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟାଂ ଭୂମିଜାଂ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେ ॥ ୨ ॥

ଓଂ ଶରଣାଗତଦୀନାର୍ତ ପରିତ୍ରାଣପରାୟଣମ୍ ।
ସର୍ଵସ୍ୟାର୍ତି ହରେଣୈକ ଧୃତଵ୍ରତାଂ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେ ॥ ୩ ॥

ଓଂ ସୀତାଂ ଵିଦେହତନୟାଂ ରାମସ୍ୟ ଦୟିତାଂ ଶୁଭାମ୍ ।
ହନୁମତା ସମାଶ୍ଵସ୍ତାଂ ଭୂମିଜାଂ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେ ॥ ୪ ॥

ଓଂ ଅସ୍ମିନ୍ କଲିମଲା କୀର୍ଣେ କାଲେଘୋରଭଵାର୍ଣଵେ ।
ପ୍ରପନ୍ନାନାଂ ଗତିର୍ନାସ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମପ୍ରିୟାଂ ଵିନା ॥ ୫ ॥

॥ ଇତି ଜାନକୀଚରମଶରଣାଗତମନ୍ତ୍ରଃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Janaki Saranagati Panchakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil