Janaki Sharanagati Panchakam In Kannada

॥ Sri Janaki Saranagati Panchakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶರಣಾಗತಿಪಂಚಕಮ್ ॥

ಓಂ ಕೃಪಾರೂಪಿಣಿಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಮಪ್ರಿಯೇ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನೇ ದಯಾದೃಷ್ಟ್ಯಾವಲೋಕಯೇ ॥

ವ್ರತಂ –
ಪಾಪಾನಾಂ ವಾ ಶುಭಾನಾಂ ವಾ ವಧಾರ್ಹಾರ್ಣಾಂ ಪ್ಲವಂಗಮ ।
ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ಯೇಣ ನ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ ॥

ಅಥ ಶರಣಾಗತಿ ಪಂಚಕಮ್ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜೀವ ಶರಣ್ಯೇ ಶ್ರೀಸೀತೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಗರೇ ।
ಮಾತೃಮೈಥಿಲಿ ಸೌಲಭ್ಯೇ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ॥ 1 ॥

ಕೋಟಿ ಕನ್ದರ್ಪ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಸೌನ್ದರ್ಯ್ಯೈಕ ಸ್ವರೂಪತಾಮ್ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಾಂ ಭೂಮಿಜಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಮ್ ।
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇಣೈಕ ಧೃತವ್ರತಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಸೀತಾಂ ವಿದೇಹತನಯಾಂ ರಾಮಸ್ಯ ದಯಿತಾಂ ಶುಭಾಮ್ ।
ಹನುಮತಾ ಸಮಾಶ್ವಸ್ತಾಂ ಭೂಮಿಜಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ 4 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಲಿಮಲಾ ಕೀರ್ಣೇ ಕಾಲೇಘೋರಭವಾರ್ಣವೇ ।
ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಗತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪ್ರಿಯಾಂ ವಿನಾ ॥ 5 ॥

॥ ಇತಿ ಜಾನಕೀಚರಮಶರಣಾಗತಮನ್ತ್ರಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Janaki Saranagati Panchakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Sankshepa Ramayana (Shatashloki) In Telugu