Sri Kirata Varahi Stotram In Telugu

॥ Sri Kirata Varahi Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్ ॥
అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య – దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా – హుం బీజం – రం శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః ।

ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం ।
క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే ॥ ౧ ॥

స్వాపహీనాం మదాలస్యామప్రమత్తామతామసీం ।
దంష్ట్రాకరాళవదనాం వికృతాస్యాం మహారవాం ॥ ౨ ॥

ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం ।
లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం ॥ ౩ ॥

జగత్త్రయం మోదయంతీమట్టహాసైర్ముహుర్ముహుః ।
ఖడ్గం చ ముసలం చైవ పాశం శోణితపాత్రకం ॥ ౪ ॥

దధతీం పంచశాఖైః స్వైః స్వర్ణాభరణభూషితాం ।
గుంజామాలాం శంఖమాలాం నానారత్నవిభూషితాం ॥ ౫ ॥

వైరిపత్నీకంఠసూత్రచ్ఛేదనక్షురరూపిణీం ।
క్రోధోద్ధతాం ప్రజాహంతృ క్షురికే వస్థితాం సదా ॥ ౬ ॥

జితరంభోరుయుగళాం రిపుసంహారతాండవీం ।
రుద్రశక్తిం పరాం వ్యక్తామీశ్వరీం పరదేవతాం ॥ ౭ ॥

విభజ్య కంఠదంష్ట్రాభ్యాం పిబంతీమసృజం రిపోః ।
గోకంఠమివ శార్దూలో గజకంఠం యథా హరిః ॥ ౮ ॥

కపోతాయాశ్చ వారాహీ పతత్యశనయా రిపౌ ।
సర్వశత్రుం చ శుష్యంతీ కంపంతీ సర్వవ్యాధయః ॥ ౯ ॥

విధివిష్ణుశివేంద్రాద్యా మృత్యుభీతిపరాయణాః ।
ఏవం జగత్త్రయక్షోభకారకక్రోధసంయుతాం ॥ ౧౦ ॥

See Also  Sri Durga Pancharatnam In Telugu

సాధకానాం పురః స్థిత్వా ప్రవదంతీం ముహుర్ముహుః ।
ప్రచరంతీం భక్షయామి తపస్సాధకతే రిపూన్ ॥ ౧౧ ॥

తేపి యానో బ్రహ్మజిహ్వా శత్రుమారణతత్పరాం ।
త్వగసృఙ్మాంసమేదోస్థిమజ్జాశుక్లాని సర్వదా ॥ ౧౨ ॥

భక్షయంతీం భక్తశత్రో రచిరాత్ప్రాణహారిణీం ।
ఏవంవిధాం మహాదేవీం యాచేహం శత్రుపీడనం ॥ ౧౩ ॥

శత్రునాశనరూపాణి కర్మాణి కురు పంచమి ।
సర్వశత్రువినాశార్థం త్వామహం శరణం గతః ॥ ౧౪ ॥

తస్మాదవశ్యం శత్రూణాం వారాహి కురు నాశనం ।
పాతుమిచ్ఛామి వారాహి దేవి త్వం రిపుకర్మతః ॥ ౧౫ ॥

మారయాశు మహాదేవీ తత్కథాం తేన కర్మణా ।
ఆపదశత్రుభూతాయా గ్రహోత్థా రాజకాశ్చ యాః ॥ ౧౬ ॥

నానావిధాశ్చ వారాహి స్తంభయాశు నిరంతరం ।
శత్రుగ్రామగృహాన్దేశాన్రాష్ట్రాన్యపి చ సర్వదా ॥ ౧౭ ॥

ఉచ్చాటయాశు వారాహి వృకవత్ప్రమథాశు తాన్ ।
అముకాముకసంజ్ఞాంశ్చ శత్రూణాం చ పరస్పరం ॥ ౧౮ ॥

విద్వేషయ మహాదేవి కుర్వంతం మే ప్రయోజనం ।
యథా నశ్యంతి రిపవస్తథా విద్వేషణం కురు ॥ ౧౯ ॥

యస్మిన్ కాలే రిపుస్తంభం భక్షణాయ సమర్పితం ।
ఇదానీమేవ వారాహి భుంక్ష్వేదం కాలమృత్యువత్ ॥ ౨౦ ॥

మాం దృష్ట్వా యే జనా నిత్యం విద్వేషంతి హసంతి చ ।
దూషయంతి చ నిందంతి వారాహ్యేతాన్ ప్రమారయ ॥ ౨౧ ॥

హంతు తే ముసలః శత్రూన్ అశనేః పతనాదివ ।
శత్రుదేహాన్ హలం తీక్ష్ణం కరోతు శకలీకృతాన్ ॥ ౨౨ ॥

See Also  Surya Gita In Telugu

హంతు గాత్రాణి శత్రూణాం దంష్ట్రా వారాహి తే శుభే ।
సింహదంష్ట్రైః పాదనఖైర్హత్వా శత్రూన్ సుదుస్సహాన్ ॥ ౨౩ ॥

పాదైర్నిపీడ్య శత్రూణాం గాత్రాణి మహిషో యథా ।
తాంస్తాడయంతీ శృంగాభ్యాం రిపుం నాశయ మేధునా ॥ ౨౪ ॥

కిముక్తైర్బహుభిర్వాక్యైరచిరాచ్ఛత్రునాశనం ।
కురు వశ్యం కురు కురు వారాహి భక్తవత్సలే ॥ ౨౫ ॥

ఏతత్కిరాతవారాహ్యం స్తోత్రమాపన్నివారణం ।
మారకం సర్వశత్రూణాం సర్వాభీష్టఫలప్రదం ॥ ౨౬ ॥

త్రిసంధ్యం పఠతే యస్తు స్తోత్రోక్త ఫలమశ్నుతే ।
ముసలేనాథ శత్రూంశ్చ మారయంతి స్మరంతి యే ॥ ౨౭ ॥

తార్క్ష్యారూఢాం సువర్ణాభాం జపేత్తేషాం న సంశయః ।
అచిరాద్దుస్తరం సాధ్యం హస్తేనాకృష్య దీయతే ॥ ౨౮ ॥

ఏవం ధ్యాయేజ్జపేద్దేవీమాకర్షణఫలం లభేత్ ।
అశ్వారూఢాం రక్తవర్ణాం రక్తవస్త్రాద్యలంకృతామ్ ॥ ౨౯ ॥

ఏవం ధ్యాయేజ్జపేద్దేవీం జనవశ్యమాప్నుయాత్ ।
దంష్ట్రాధృతభుజాం నిత్యం ప్రాణవాయుం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౩౦ ॥

దూర్వాస్యాం సంస్మరేద్దేవీం భూలాభం యాతి బుద్ధిమాన్ ।
సకలేష్టార్థదా దేవీ సాధకస్తత్ర దుర్లభః ॥ ౩౧ ॥

ఇతి శ్రీ కిరాతవారాహీ స్తోత్రమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kirata Varahi Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil