Sri Lakshmi Hrudaya Stotram In Kannada

॥ Lakshmi Hrudaya Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಹೃದಯ-ಸ್ತೋತ್ರ-ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಾರ್ಗವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪಾದಿ ನಾನಾಛಂದಾಂಸಿ, ಆದ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಐಂ ಕೀಲಕಮ್ – ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಐಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಜನನ್ಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ವಿಜ್ಞಾನಸುಖದಾತ್ರ್ಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸಮಸ್ತಸೌಭಾಗ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಐಂ ಸಮಸ್ತಭೂತಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ॥
ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಸುವರ್ಣಾಂಗೀಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಗದಾನ್ವಿತಾಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ತ್ವ ಮಂತ್ರೇಣ ಸ ಭವೇತ್ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ॥

ಮಾತುಲುಂಗಂ ಗದಾಂಖೇಟಂ ಪಾಣೌ ಪಾತ್ರಂಚ ಬಿಭ್ರತೀ ।
ನಾಗಂ ಲಿಂಗಂ ಚ ಯೋನಿಂಚ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಚೈವ ಮೂರ್ಧನಿ ॥

ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಪರಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಂ ।
ವರದಾಽಭಯದಾಂ ದೇವೀಂ ವಂದೇ ತ್ವಾಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣೇ ॥

ಹಸ್ತದ್ವಯೇನ ಕಮಲೇ ಧಾರಯಂತೀಂ ಸ್ವಲೀಲಯಾ ॥
ಹಾರನೂಪುರಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ ॥

ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಂ ಅರವಿಂದನೇತ್ರಾಮ್
ಪದ್ಮದ್ವಯಾಭಯವರೋದ್ಯತಪದ್ಮಹಸ್ತಾಮ್ ।
ಉದ್ಯಚ್ಛತಾರ್ಕಸದೃಶೀಂ ಪರಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ವಿಧೀಶನತಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿತ್ರೀಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕಮಲಧಾರಿಣೀಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀಂ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಓಂ ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಾಭಾಂ
ತೇಜೋರೂಪಾಂ ಕನಕವಸನಾಂ ಸರ್ವಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಮ್ ।
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಕನಕಕಲಶಂ ಹೇಮಪದ್ಮಂ ದಧಾನಾಮ್
ಆದ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸಕಲಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಜನನೀಂ ಸ್ತೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸನಾತನೀಮ್ ।
ಸರ್ವಕಾಮಫಲಾವಾಪ್ತಿ-ಸಾಧನೈಕಸುಖಾವಹಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸ್ಮರಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೇಶಿ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮಾನಸಃ ।
ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತ್ವಾ ಭಜಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ಸುಖದಾಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ
ಸಮಸ್ತಸೌಭಾಗ್ಯಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ ।
ಸಮಸ್ತಕಳ್ಯಾಣಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ
ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಜ್ಞಾನಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೪ ॥

ವಿಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ಸುಖದಾಂ ಸನಾತನೀಂ
ವಿಚಿತ್ರವಾಗ್ಭೂತಿಕರೀಂ ಮನೋಹರಾಮ್ ।
ಅನಂತಸಂಮೋದ-ಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಭೂತಿಕರೀಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸಮಸ್ತಭೂತಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ
ಸಮಸ್ತಭೋಕ್ತ್ರೀಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ।
ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ತ್ವದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಸ್ತು
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಃ ॥ ೬ ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖೌಘತಮೋಪಹಂತ್ರಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ।
ದೀನಾರ್ತಿವಿಚ್ಛೇದನಹೇತುಭೂತೈಃ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೈರಭಿಷಿಂಚ ಮಾಂ ಶ್ರೀಃ ॥ ೭ ॥

ಅಂಬ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಸುಧಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಮಾಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾದ್ರವಿಣಗೇಹಮಿಮಂ ಕುರುಷ್ವ ।
ಆಲೋಕಯ ಪ್ರಣತಹೃದ್ಗತಶೋಕಹಂತ್ರಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಃ ॥ ೮ ॥

ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣಾಯೈ
ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಕಮನೀಯಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ।
ಕ್ಷಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಣಾಯೈ
ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾಯೈ ॥ ೯ ॥

ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಶೇಖರಸಂಸ್ತುತಾಯೈ
ರತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ರಜನೀಕರಸೋದರಾಯೈ ।
ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಭವಸಾಗರತಾರಕಾಯೈ
ಮತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಮಧುಸೂದನವಲ್ಲಭಾಯೈ ॥ ೧೦ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶುಭಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯೈ
ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶಿವಸಿದ್ಧಿಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ।
ಧೃತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತ್ವಮಿತದುರ್ಗತಿಭಂಜನಾಯೈ
ಗತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ವರಸದ್ಗತಿದಾಯಿಕಾಯೈ ॥ ೧೧ ॥

ದೇವ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ದಿವಿ ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ
ಭೂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಭುವನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯೈ ।
ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಧರಣೀಧರವಲ್ಲಭಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮವಲ್ಲಭಾಯೈ ॥ ೧೨ ॥

ಸುತೀವ್ರದಾರಿದ್ರ್ಯವಿದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಂತ್ರ್ಯೈ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯೈ ॥ ೧೩ ॥

ಜಯತು ಜಯತು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾಲಂಕೃತಾಂಗೀ
ಜಯತು ಜಯತು ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಸದ್ಮಾಭಿವಂದ್ಯಾ ।
ಜಯತು ಜಯತು ವಿದ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಸಮ್ಯಕ್ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರೀ ಶ್ರೀಃ ॥ ೧೪ ॥

ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೀ ದೇವಸಂಘಾಭಿಪೂಜ್ಯಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಭದ್ರಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭಾಗ್ಯರೂಪಾ ।
ಜಯತು ಜಯತು ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನವೇದ್ಯಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಸ್ಥಾ ॥ ೧೫ ॥

ಜಯತು ಜಯತು ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾಂತರಸ್ಥಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಾಭಾ ।
ಜಯತು ಜಯತು ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿಮದ್ಭಾಸಿತಾಂಗೀ
ಜಯತು ಜಯತು ಶಾಂತಾ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಸೌಮ್ಯೇ ॥ ೧೬ ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಕಳಾಯಾಃ ಕಮಲೋದ್ಭವಾದ್ಯಾ
ರುದ್ರಾಶ್ಚ ಶಕ್ರಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ದೇವಾಃ ।
ಜೀವಂತಿ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸಶಕ್ತಯಸ್ತೇ
ಪ್ರಭುತ್ವಮಾಪ್ತಾಃ ಪರಮಾಯುಷಸ್ತೇ ॥ ೧೭ ॥

ಲಿಲೇಖ ನಿಟಿಲೇ ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ ವಿಸೃಜ್ಯಾಂತರಂ
ತ್ವಯಾ ವಿಲಿಖಿತವ್ಯಮೇತದಿತಿ ತತ್ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ।
ತದಂತರಫಲೇಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀರಿಮಾಂ
ಸಮರ್ಪಯ ಸ್ವಮುದ್ರಿಕಾಂ ಸಕಲಭಾಗ್ಯಸಂಸೂಚಿಕಾಮ್ ॥ ೧೮ ॥

See Also  Venkatesha Mangalashtakam In Kannada

ಕಳಯಾ ತೇ ಯಥಾ ದೇವಿ ಜೀವಂತಿ ಸಚರಾಚರಾಃ ।
ತಥಾ ಸಂಪತ್ಕರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್ವದಾ ಸಂಪ್ರಸೀದ ಮೇ ॥ ೧೯ ॥

ಯಥಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಧ್ರುವೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಕಳಾಂ ಸಂನ್ಯವೇಶಯತ್ ।
ತಥೈವ ಸ್ವಕಳಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಯಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಮರ್ಪಯ ॥ ೨೦ ॥

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದೇ ।
ಅಚಲಾಂ ಕುರು ಯತ್ನೇನ ಕಳಾಂ ಮಯಿ ನಿವೇಶಿತಾಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಮುದಾಸ್ತಾಂ ಮತ್ಫಾಲೇ ಪರಮಪದಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಫುಟಕಲಾ
ಸದಾ ವೈಕುಂಠಶ್ರೀರ್ನಿವಸತು ಕಳಾ ಮೇ ನಯನಯೋಃ ।
ವಸೇತ್ಸತ್ಯೇ ಲೋಕೇ ಮಮ ವಚಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವರಕಳಾ
ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪೇ ನಿವಸತು ಕಳಾ ಮೇಽಸ್ತು ಕರಯೋಃ ॥ ೨೨ ॥

ತಾವನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಮಾಂಗೇಷು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಶ್ರೀಕಳಾ ವಸೇತ್ ।
ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಯಾವದ್ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಃ ಶ್ರಿಯಾ ॥ ೨೩ ॥

ಸರ್ವಮಂಗಳಸಂಪೂರ್ಣಾ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಆದ್ಯಾದಿಶ್ರೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವತ್ಕಳಾ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತು ॥ ೨೪ ॥

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂ ಹನ್ತುಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾ ಮೇಽಸ್ತು ತ್ವತ್ಕಳಾ ಮಯಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ ೨೫ ॥

ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಹರತು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಮಃ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ಯಥಾ ।
ವಿತನೋತು ಮಮ ಶ್ರೇಯಸ್ತ್ವತ್ಕಳಾ ಮಯಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ ೨೬ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯಮಂಗಳೋತ್ಪತ್ತಿಃ ತ್ವತ್ಕಳಾಯಾಂ ನಿಧೀಯತೇ ।
ಮಯಿ ತಸ್ಮಾತ್ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ಪಾತ್ರಮಸ್ಮಿ ಸ್ಥಿತೇಸ್ತವ ॥ ೨೭ ॥

ಭವದಾವೇಶಭಾಗ್ಯಾರ್ಹೋ ಭಾಗ್ಯವಾನಸ್ಮಿ ಭಾರ್ಗವಿ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪವಿತ್ರೋಽಹಂ ಲೋಕಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೨೮ ॥

ಪುನಾಸಿ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಕಳಯೈವ ಯಸ್ಮಾತ್
ಅತಸ್ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರತಸ್ತ್ವಮ್ ।
ಪರಂ ಪದಂ ಶ್ರೀರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ
ಮಯ್ಯಚ್ಯುತೇನ ಪ್ರವಿಶಾಽದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ೨೯ ॥

ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರತಃ ।
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಹ ಮಾಂ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾಽವಲೋಕಯ ॥ ೩೦ ॥

ಸತ್ಯಲೋಕಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಂ ಮಮಾಗಚ್ಛ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ।
ವಾಸುದೇವೇನ ಸಹಿತಾ ಪ್ರಸೀದ ವರದಾ ಭವ ॥ ೩೧ ॥

ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಸುವ್ರತೇ ।
ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹಿತೇ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ॥ ೩೨ ॥

ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಧವೇ ।
ತ್ವತ್ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಸುಧಯಾ ಸತತಂ ಮಾಂ ವಿಲೋಕಯ ॥ ೩೩ ॥

ರತ್ನಗರ್ಭಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಹಿರಣ್ಮಯಿ ।
ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಶು ಪುರತೋ ಮಮ ॥ ೩೪ ॥

ಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಶ್ಚಲಾ ಭವ ನಿರ್ಮಲೇ ।
ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಮಲೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾ ಭವ ॥ ೩೫ ॥

ಶ್ರೀಧರೇ ಶ್ರೀಮಹಾಭೂತೇ ತ್ವದಂತಃಸ್ಥಂ ಮಹಾನಿಧಿಮ್ ।
ಶೀಘ್ರಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಪುರತಃ ಪ್ರದರ್ಶಯ ಸಮರ್ಪಯ ॥ ೩೬ ॥

ವಸುಂಧರೇ ಶ್ರೀವಸುಧೇ ವಸುದೋಗ್ಧ್ರಿ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ ।
ತ್ವತ್ಕುಕ್ಷಿಗತಸರ್ವಸ್ವಂ ಶೀಘ್ರಂ ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ ॥ ೩೭ ॥

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ರತ್ನಗರ್ಭೇ ಸಮಸ್ತಫಲದೇ ಶಿವೇ ।
ತ್ವದ್ಗರ್ಭಗತಹೇಮಾದೀನ್ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ ॥ ೩೮ ॥

ರಸಾತಲಗತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಮೇ ಪುರಃ ।
ನ ಜಾನೇ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಮಾತರ್ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ ॥ ೩೯ ॥

ಆವಿರ್ಭವ ಮನೋವೇಗಾತ್ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಮೇ ಪುರಃ ।
ಮಾ ವತ್ಸ ಭೀರಿಹೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಕಾಮಂ ಗೌರಿವ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ ೪೦ ॥

ದೇವಿ ಶೀಘ್ರಂ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಧರಣೀಗರ್ಭಸಂಸ್ಥಿತೇ ।
ಮಾತಸ್ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯೋಽಹಂ ಮೃಗಯೇ ತ್ವಾಂ ಕುತೂಹಲಾತ್ ॥ ೪೧ ॥

ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಜಾಗೃಹಿ ತ್ವಂ ಮೇ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಸುಜಾಗೃಹಿ ।
ಅಕ್ಷಯಾನ್ ಹೇಮಕಲಶಾನ್ ಸುವರ್ಣೇನ ಸುಪೂರಿತಾನ್ ॥ ೪೨ ॥

ನಿಕ್ಷೇಪಾನ್ಮೇ ಸಮಾಕೃಷ್ಯ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಮಮಾಗ್ರತಃ ।
ಸಮುನ್ನತಾನನಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಧೇಹಿ ಧರಾಂತರಾತ್ ॥ ೪೩ ॥

ಮತ್ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮದಾಹಿತಕೃಪಾರಸಾತ್ ।
ಪ್ರಸೀದ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ದೋಗ್ಧ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ನಯನಾಗ್ರತಃ ॥ ೪೪ ॥

ಅತ್ರೋಪವಿಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಂ ಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ।
ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ವರದಾ ಭವ ॥ ೪೫ ॥

ಅನೀಯ ತ್ವಂ ತಥಾ ದೇವಿ ನಿಧೀನ್ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ ।
ಅದ್ಯ ಕ್ಷಣೇನ ಸಹಸಾ ದತ್ತ್ವಾ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ಸದಾ ॥ ೪೬ ॥

ಮಯಿ ತಿಷ್ಠ ತಥಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಥೇಂದ್ರಾದಿಷು ತಿಷ್ಠಸಿ ।
ಅಭಯಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೪೭ ॥

ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಪ್ರಭೇ ।
ಪ್ರಸೀದ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರಣತಂ ಮಾಂ ವಿಲೋಕಯ ॥ ೪೮ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭುವಂ ಗತಾ ಭಾಸಿ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ।
ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ ಮೇ ತವ ರೂಪಂ ಪ್ರದರ್ಶಯ ॥ ೪೯ ॥

ಕ್ರೀಡಸೇ ಬಹುಥಾ ಭೂಮೌ ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ಕೃಪಾಮಯಿ ।
ಮಮ ಮೂರ್ಧನಿ ತೇ ಹಸ್ತಮವಿಲಂಬಿತಮರ್ಪಯ ॥ ೫೦ ॥

See Also  108 Names Of Bala 2 – Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 In Kannada

ಫಲದ್ಭಾಗ್ಯೋದಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಸ್ತಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥೇ ॥ ೫೧ ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಷು ಸರ್ವೇಷು ನಗರೇಷು ಸಮಾಶ್ರಿತೇ ।
ವಿಭವೈರ್ವಿವಿಧೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಬಲಾನ್ವಿತೇ ॥ ೫೨ ॥

ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರೇ ಭವ ಸುಸ್ಥಿರಾ ।
ಕರುಣಾರಸನಿಷ್ಯಂದನೇತ್ರದ್ವಯವಿಶಾಲಿನಿ ॥ ೫೩ ॥

ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವತ್ಪಾಣಿಂ ಮಮ ಮಸ್ತಕೇ ।
ಕರುಣಾಸುಧಯಾ ಮಾಂ ತ್ವಮಭಿಷಿಂಚ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ಕುರು ॥ ೫೪ ॥

ಸರ್ವರಾಜಗೃಹೇಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಬಲಾನ್ವಿತೇ ।
ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಶು ಪುರತೋ ಮೇಽದ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನಾಭಯಂ ಕುರು ॥ ೫೫ ॥

ಸಾದರಂ ಮಸ್ತಕೇ ಹಸ್ತಂ ಮಮ ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾಽರ್ಪಯ ।
ಸರ್ವರಾಜಗೃಹೇಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವತ್ಕಳಾ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತು ॥ ೫೬ ॥

ಆದ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಿತೇ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕುರು ಮೇ ರೂಪಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ॥ ೫೭ ॥

ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುಪ್ರಸೀದ ಮಹಾಶಿವೇ ।
ಅಚಲಾ ಭವ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಮದ್ಗೃಹೇ ॥ ೫೮ ॥

ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಾವತ್ತ್ವನ್ನಾಮತಿಷ್ಠತಿ ।
ಯಾವದ್ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಯಾವತ್ತ್ವಂ ತಾವತ್ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ ॥ ೫೯ ॥

ಚಾಂದ್ರೀ ಕಳಾ ಯಥಾ ಶುಕ್ಲೇ ವರ್ಧತೇ ಸಾ ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ತಥಾ ದಯಾ ತೇ ಮಯ್ಯೇವ ವರ್ಧತಾಮಭಿವರ್ಧತಾಮ್ ॥ ೬೦ ॥

ಯಥಾ ವೈಕುಂಠನಗರೇ ಯಥಾ ವೈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರೇ ।
ತಥಾ ಮದ್ಭವನೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹ ॥ ೬೧ ॥

ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾ ತಿಷ್ಠಸಿ ವಿಷ್ಣುನಾ ।
ತಥಾ ಮದ್ಭವನೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹ ॥ ೬೨ ॥

ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಭವತೀ ಯಥಾಸ್ತೇ
ನಾರಾಯಣೋಽಪಿ ತವ ಹೃತ್ಕಮಲೇ ಯಥಾಸ್ತೇ ।
ನಾರಾಯಣಸ್ತ್ವಮಪಿ ನಿತ್ಯಮುಭೌ ತಥೈವ
ತೌ ತಿಷ್ಠತಾಂ ಹೃದಿ ಮಮಾಪಿ ದಯಾವತೀ ಶ್ರೀಃ ॥ ೬೩ ॥

ವಿಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೀಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ।
ದಯಾಸುವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುತಾಂ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ
ಸುವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ॥ ೬೪ ॥

ನ ಮಾಂ ತ್ಯಜೇಥಾಃ ಶ್ರಿತಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ
ಸದ್ಭಕ್ತಿಚಿಂತಾಮಣಿಕಾಮಧೇನೋ ।
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ
ಗೃಹೇ ಕಳತ್ರೇಷು ಚ ಪುತ್ರವರ್ಗೇ ॥ ೬೫ ॥

ಆದ್ಯಾದಿಮಾಯೇ ತ್ವಮಜಾಂಡಬೀಜಂ
ತ್ವಮೇವ ಸಾಕಾರನಿರಾಕೃತಿಸ್ತ್ವಮ್ ।
ತ್ವಯಾ ಧೃತಾಶ್ಚಾಬ್ಜಭವಾಂಡಸಂಘಾಃ
ಚಿತ್ರಂ ಚರಿತ್ರಂ ತವ ದೇವಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ॥ ೬೬ ॥

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಯೋ ದೇವಾ ವೇದಾಶ್ಚಾಪಿ ನ ಶಕ್ನುಯುಃ ।
ಮಹಿಮಾನಂ ತವ ಸ್ತೋತುಂ ಮಂದೋಽಹಂ ಶಕ್ನುಯಾಂ ಕಥಮ್ ॥ ೬೭ ॥

ಅಂಬ ತ್ವದ್ವತ್ಸವಾಕ್ಯಾನಿ ಸೂಕ್ತಾಸೂಕ್ತಾನಿ ಯಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ಸ್ವೀಕುರು ಸರ್ವಜ್ಞೇ ದಯಾಳುತ್ವೇನ ಸಾದರಮ್ ॥ ೬೮ ॥

ಭವತೀಂ ಶರಣಂ ಗತ್ವಾ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಸ್ಯುಃ ಪುರಾತನಾಃ ।
ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಮನಸಾ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ ೬೯ ॥

ಅನಂತಾ ನಿತ್ಯಸುಖಿನಃ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವತ್ಪರಾಯಣಾಃ ।
ಇತಿ ವೇದಪ್ರಮಾಣಾದ್ಧಿ ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ॥ ೭೦ ॥

ತವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ನ ನಶ್ಯಂತೀತ್ಯಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಸಂಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೭೧ ॥

ತ್ವದಧೀನಸ್ತ್ವಹಂ ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಕೃಪಾ ಮಯಿ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಯಾವತ್ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ತಾವದ್ದೇಹಿ ದಯಾನಿಧೇ ॥ ೭೨ ॥

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಜೀವಿತುಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾಂ ವಿನಾ ।
ನ ಜೀವಂತೀಹ ಜಲಜಾ ಜಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜಲಗ್ರಹಃ ॥ ೭೩ ॥

ಯಥಾ ಹಿ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಜನನೀ ಪ್ರಸ್ನುತಸ್ತನೀ ।
ವತ್ಸಂ ತ್ವರಿತಮಾಗತ್ಯ ಸಂಪ್ರೀಣಯತಿ ವತ್ಸಲಾ ॥ ೭೪ ॥

ಯದಿ ಸ್ಯಾಂ ತವ ಪುತ್ರೋಽಹಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಯದಿ ಮಾಮಕೀ ।
ದಯಾಪಯೋಧರಸ್ತನ್ಯಸುಧಾಭಿರಭಿಷಿಂಚ ಮಾಮ್ ॥ ೭೫ ॥

ಮೃಗ್ಯೋ ನ ಗುಣಲೇಶೋಽಪಿ ಮಯಿ ದೋಷೈಕಮಂದಿರೇ ।
ಪಾಂಸೂನಾಂ ವೃಷ್ಟಿಬಿಂದೂನಾಂ ದೋಷಾಣಾಂ ಚ ನ ಮೇ ಮಿತಿಃ ॥ ೭೬ ॥

ಪಾಪಿನಾಮಹಮೇವಾಗ್ರೋ ದಯಾಳೂನಾಂ ತ್ವಮಗ್ರಣೀಃ ।
ದಯನೀಯೋ ಮದನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತವ ಕೋಽತ್ರ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ॥ ೭೭ ॥

ವಿಧಿನಾಽಹಂ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ತವ ದಯಾಳುತಾ ।
ಆಮಯೋ ವಾ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇದೌಷಧಸ್ಯ ವೃಥೋದಯಃ ॥ ೭೮ ॥

ಕೃಪಾ ಮದಗ್ರಜಾ ಕಿಂ ತೇ ಅಹಂ ಕಿಂ ವಾ ತದಗ್ರಜಃ ।
ವಿಚಾರ್ಯ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ತವ ದೇವಿ ದಯಾನಿಧೇ ॥ ೭೯ ॥

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಗುರುಃ ಸದ್ಗತಿಃ ಶ್ರೀಃ
ತ್ವಮೇವ ಸಂಜೀವನಹೇತುಭೂತಾ ।
ಅನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ಜಗದೇಕನಾಥೇ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವಿ ಸತ್ಯೇ ॥ ೮೦ ॥

ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಸುಖೈಕದೋಗ್ಧ್ರೀ ।
ಅಜ್ಞಾನಹಂತ್ರೀ ತ್ರಿಗುಣಾತಿರಿಕ್ತಾ
ಪ್ರಜ್ಞಾನನೇತ್ರೀ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ॥ ೮೧ ॥

See Also  108 Names Of Sri Lakshmi Devi In English – Sri Lakshmi Devi Namavali

ಅಶೇಷವಾಗ್ಜಾಡ್ಯಮಲಾಪಹಂತ್ರೀ
ನವಂ ನವಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುವಾಕ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಮಮೇಹ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸುರಂಗನರ್ತಕೀ
ಭವ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವದನೇ ಚ ಮೇ ಶ್ರೀಃ ॥ ೮೨ ॥

ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ಸು ವಿರಾಜಮಾನಾ
ಸಮಸ್ತತೇಜಶ್ಚಯಭಾಸಮಾನಾ ।
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ತ್ವಂ ಭವ ದೀಪ್ಯಮಾನಾ
ವಾಗ್ದೇವತಾ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ॥ ೮೩ ॥

ಸರ್ವಪ್ರದರ್ಶೇ ಸಕಲಾರ್ಥದೇ ತ್ವಂ
ಪ್ರಭಾಸುಲಾವಣ್ಯದಯಾಪ್ರದೋಗ್ಧ್ರೀ ।
ಸುವರ್ಣದೇ ತ್ವಂ ಸುಮುಖೀ ಭವ ಶ್ರೀಃ
ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ॥ ೮೪ ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾ ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರಸೂತಿಃ
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಂತ್ರೀ ।
ಸರ್ವೋನ್ನತಾ ತ್ವಂ ಸುಮುಖೀ ಭವ ಶ್ರೀಃ
ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ॥ ೮೫ ॥

ಸಮಸ್ತವಿಘ್ನೌಘವಿನಾಶಕಾರಿಣೀ
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತೋದ್ಧರಣೇ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ।
ಅನಂತಸೌಭಾಗ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀ
ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ॥ ೮೬ ॥

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ದಯನೀಯತಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ
ದೇವಾಧಿನಾಥಭವದೇವಗಣಾಭಿವಂದ್ಯೇ ।
ಮಾತಸ್ತಥೈವ ಭವ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ದೃಶೋರ್ಮೇ
ಪತ್ಯಾ ಸಮಂ ಮಮ ಮುಖೇ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ॥ ೮೭ ॥

ಮಾ ವತ್ಸ ಭೀರಭಯದಾನಕರೋಽರ್ಪಿತಸ್ತೇ
ಮೌಳೌ ಮಮೇತಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾನುಕಂಪೇ ।
ಮಾತಃ ಸಮರ್ಪಯ ಮುದಾ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಮಾಂಗಳ್ಯಬೀಜಮಿಹ ನಃ ಸೃಜ ಜನ್ಮ ಮಾತಃ ॥ ೮೮ ॥

ಕಟಾಕ್ಷ ಇಹ ಕಾಮಧುಕ್ ತವ ಮನಸ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿಃ
ಕರಃ ಸುರತರುಃ ಸದಾ ನವನಿಧಿಸ್ತ್ವಮೇವೇಂದಿರೇ ।
ಭವೇತ್ತವ ದಯಾರಸೋ ಮಮ ರಸಾಯನಂ ಚಾನ್ವಹಂ
ಮುಖಂ ತವ ಕಲಾನಿಧಿರ್ವಿವಿಧವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಮ್ ॥ ೮೯ ॥

ಯಥಾ ರಸಸ್ಪರ್ಶನತೋಽಯಸೋಽಪಿ
ಸುವರ್ಣತಾ ಸ್ಯಾತ್ಕಮಲೇ ತಥಾ ತೇ ।
ಕಟಾಕ್ಷಸಂಸ್ಪರ್ಶನತೋ ಜನಾನಾಂ
ಅಮಂಗಳಾನಾಮಪಿ ಮಂಗಳತ್ವಮ್ ॥ ೯೦ ॥

ದೇಹೀತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಚಃ ಪ್ರವೇಶಾತ್
ಭೀತೋ ರಮೇ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ।
ಅತಃ ಸದಾಸ್ಮಿನ್ನಭಯಪ್ರದಾ ತ್ವಂ
ಸಹೈವ ಪತ್ಯಾ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ ॥ ೯೧ ॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಮೇಣ ಮಣಿನಾ ಸಹಿತಾ ಸುರಮ್ಯಾ
ಶ್ರೀಸ್ತೇ ಕಳಾ ಮಯಿ ರಸೇನ ರಸಾಯನೇನ ।
ಆಸ್ತಾಂ ಯತೋ ಮಮ ಚ ದೃಕ್ಶಿರಪಾಣಿಪಾದೌ
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾಃ ಸುವರ್ಣವಪುಷಃ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮಾಃ ಸ್ಯುಃ ॥ ೯೨ ॥

ಆದ್ಯಾದಿವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಿರಧರ್ಮಪತ್ನೀ
ತ್ವಮೇವ ಪತ್ಯಾ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ ।
ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ
ಪದೇ ಪದೇ ಮೇ ನಿಧಿದರ್ಶನಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ೯೩ ॥

ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಂ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಸ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಚಲಾಂ ತನೋತಿ ।
ಮಹಾದರಿದ್ರೋಽಪಿ ಭವೇದ್ಧನಾಢ್ಯಃ
ತದನ್ವಯೇ ಶ್ರೀಃ ಸ್ಥಿರತಾಂ ಪ್ರಯಾತಿ ॥ ೯೪ ॥

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ।
ತಸ್ಯಾಭೀಷ್ಟಂ ದದತ್ಯಾಶು ತಂ ಪಾಲಯತಿ ಪುತ್ರವತ್ ॥ ೯೫ ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಜಪಃ ಪಂಚಸಹಸ್ರಂ ತು ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ ॥ ೯೬ ॥

ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ನರೋ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೯೭ ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನಿಶಿ ಭಾರ್ಗವವಾಸರೇ ।
ಇದಂ ಶ್ರೀಹೃದಯಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಂಚವಾರಂ ಧನೀ ಭವೇತ್ ॥ ೯೮ ॥

ಅನೇನ ಹೃದಯೇನಾನ್ನಂ ಗರ್ಭಿಣ್ಯಾ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತಮ್ ।
ದದಾತಿ ತತ್ಕುಲೇ ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೇ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೯೯ ॥

ನರೇಣವಾಽಥವಾ ನಾರ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಮಂತ್ರಿತೇ ।
ಜಲೇ ಪೀತೇ ಚ ತದ್ವಂಶೇ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋ ನ ಜಾಯತೇ ॥ ೧೦೦ ॥

ಯ ಆಶ್ವಿನೇಮಾಸಿ ಚ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ
ರಮೋತ್ಸವೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ಪಠೇತ್ತಥೈಕೋತ್ತರವಾರವೃದ್ಧ್ಯಾ
ಲಭೇತ್ಸ ಸೌವರ್ಣಮಯೀಂ ಸುವೃಷ್ಟಿಮ್ ॥ ೧೦೧ ॥

ಯ ಏಕಭಕ್ತ್ಯಾಽನ್ವಹಮೇಕವರ್ಷಂ
ವಿಶುದ್ಧಧೀಃ ಸಪ್ತತಿವಾರಜಾಪೀ ।
ಸ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋಽಪಿ ರಮಾಕಟಾಕ್ಷಾತ್
ಭವೇತ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಶತಾಧಿಕಶ್ರೀಃ ॥ ೧೦೨ ॥

ಶ್ರೀಶಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಂ ಹರಿದಾಸದಾಸ್ಯಂ
ಪ್ರಸನ್ನಮಂತ್ರಾರ್ಥದೃಢೈಕನಿಷ್ಠಾಮ್ ।
ಗುರೋಃ ಸ್ಮೃತಿಂ ನಿರ್ಮಲಬೋಧಬುದ್ಧಿಂ
ಪ್ರದೇಹಿ ಮಾತಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಶ್ರೀಃ ॥ ೧೦೩ ॥

ಪೃಥ್ವೀಪತಿತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವಂ
ವಿಭೂತಿವಾಸಂ ವಿವಿಧಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಮ್ ।
ಸಂಪೂರ್ಣಕೀರ್ತಿಂ ಬಹುವರ್ಷಭೋಗಂ
ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ದೇವಿ ಪುನಃಪುನಸ್ತ್ವಮ್ ॥ ೧೦೪ ॥

ವಾದಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಬಹುಲೋಕವಶ್ಯಂ
ವಯಃಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಲಲನಾಸು ಭೋಗಮ್ ।
ಪೌತ್ರಾದಿಲಬ್ಧಿಂ ಸಕಲಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ
ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ಭಾರ್ಗವಿ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ ॥ ೧೦೫ ॥

ಸುವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ
ಸುಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರೂ ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ।
ಕಳ್ಯಾಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ
ವಿಭೂತಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ ॥ ೧೦೬ ॥

ಧ್ಯಾಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಕೋಟಿಬಾಲಾರ್ಕಭಾಸಾಂ
ವಿದ್ಯುತ್ವರ್ಣಾಂಬರವರಧರಾಂ ಭೂಷಣಾಢ್ಯಾಂ ಸುಶೋಭಾಮ್ ।
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಸರಸಿಜಯುಗಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರಂ
ಭರ್ತ್ರಾಯುಕ್ತಾಂ ಮುಹುರಭಯದಾಂ ಮಹ್ಯಮಪ್ಯಚ್ಯುತಶ್ರೀಃ ॥ ೧೦೭ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಅಥರ್ವಣರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil