Sri Lakshmi Hrudaya Stotram In Tamil

॥ Lakshmi Hrudaya Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் ॥
அஸ்ய ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ-ஹ்ருத³ய-ஸ்தோத்ர-மஹாமந்த்ரஸ்ய பா⁴ர்க³வ ருஷி꞉, அனுஷ்டுபாதி³ நானாச²ந்தா³ம்ஸி, ஆத்³யாதி³ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ தே³வதா, ஶ்ரீம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஐம் கீலகம் – ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ-ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ॥

கரன்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஐம் ஶ்ரீம் அங்கு³ஷ்டாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஐம் க்லீம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஐம் ஶ்ரீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் கனிஷ்டிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஐம் க்லீம் கரதல கரப்ருஷ்டாப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ன்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் மஹாலக்ஷ்மை ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ஸ்தி²தாயை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஐம் ஶ்ரீமத்ஸௌபா⁴க்³யஜனந்யை ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஶ்ரீம் விஜ்ஞானஸுக²தா³த்ர்யை கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஸமஸ்தஸௌபா⁴க்³யகர்த்ரே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஐம் ஸமஸ்தபூ⁴தாந்தரஸம்ஸ்தி²தாயை அஸ்த்ராய ப²ட் ।

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸ்வாஹா ।

த்⁴யானம் ॥
பீதவஸ்த்ராம் ஸுவர்ணாங்கீ³ம் பத்³மஹஸ்தாம் க³தா³ன்விதாம் ।
லக்ஷ்மீம் த்⁴யாயேத்த்வ மந்த்ரேண ஸ ப⁴வேத் ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥

மாதுலுங்க³ம் க³தா³ங்கே²டம் பாணௌ பாத்ரஞ்ச பி³ப்⁴ரதீ ।
நாக³ம் லிங்க³ம் ச யோனிஞ்ச பி³ப்⁴ரதீம் சைவ மூர்த⁴னி ॥

விஷ்ணுஸ்துதிபராம் லக்ஷ்மீம் ஸ்வர்ணவர்ணாம் ஸ்துதிப்ரியாம் ।
வரதா³(அ)ப⁴யதா³ம் தே³வீம் வந்தே³ த்வாம் கமலேக்ஷணே ॥

ஹஸ்தத்³வயேன கமலே தா⁴ரயந்தீம் ஸ்வலீலயா ॥
ஹாரனூபுரஸம்யுக்தாம் மஹாலக்ஷ்மீம் விசிந்தயேத் ॥

கௌஶேயபீதவஸனாம் அரவிந்த³னேத்ராம்
பத்³மத்³வயாப⁴யவரோத்³யதபத்³மஹஸ்தாம் ।
உத்³யச்ச²தார்கஸத்³ருஶீம் பரமாங்கஸம்ஸ்தா²ம்
த்⁴யாயேத் விதீ⁴ஶனதபாத³யுகா³ம் ஜனித்ரீம் ॥

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் லக்ஷ்மீம் கமலதா⁴ரிணீம் ஸிம்ஹவாஹினீம் ஸ்வாஹா ।

ஓம் வந்தே³ லக்ஷ்மீம் ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னதா³பா⁴ம்
தேஜோரூபாம் கனகவஸனாம் ஸர்வபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம் ।
பீ³ஜாபூரம் கனககலஶம் ஹேமபத்³மம் த³தா⁴னாம்
ஆத்³யாம் ஶக்திம் ஸகலஜனநீம் விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ஸ்தா²ம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீமத்ஸௌபா⁴க்³யஜனநீம் ஸ்தௌமி லக்ஷ்மீம் ஸனாதனீம் ।
ஸர்வகாமப²லாவாப்தி-ஸாத⁴னைகஸுகா²வஹாம் ॥ 2 ॥

ஸ்மராமி நித்யம் தே³வேஶி த்வயா ப்ரேரிதமானஸ꞉ ।
த்வதா³ஜ்ஞாம் ஶிரஸா த்⁴ருத்வா ப⁴ஜாமி பரமேஶ்வரீம் ॥ 3 ॥

ஸமஸ்தஸம்பத்ஸுக²தா³ம் மஹாஶ்ரியம்
ஸமஸ்தஸௌபா⁴க்³யகரீம் மஹாஶ்ரியம் ।
ஸமஸ்தகள்யாணகரீம் மஹாஶ்ரியம்
ப⁴ஜாம்யஹம் ஜ்ஞானகரீம் மஹாஶ்ரியம் ॥ 4 ॥

விஜ்ஞானஸம்பத்ஸுக²தா³ம் ஸனாதனீம்
விசித்ரவாக்³பூ⁴திகரீம் மனோஹராம் ।
அனந்தஸம்மோத³-ஸுக²ப்ரதா³யினீம்
நமாம்யஹம் பூ⁴திகரீம் ஹரிப்ரியாம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தபூ⁴தாந்தரஸம்ஸ்தி²தா த்வம்
ஸமஸ்தபோ⁴க்த்ரீஶ்வரி விஶ்வரூபே ।
தன்னாஸ்தி யத்த்வத்³வ்யதிரிக்தவஸ்து
த்வத்பாத³பத்³மம் ப்ரணமாம்யஹம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 6 ॥

தா³ரித்³ர்யது³꞉கௌ²க⁴தமோபஹந்த்ரி
த்வத்பாத³பத்³மம் மயி ஸன்னித⁴த்ஸ்வ ।
தீ³னார்திவிச்சே²த³னஹேதுபூ⁴தை꞉
க்ருபாகடாக்ஷைரபி⁴ஷிஞ்ச மாம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 7 ॥

அம்ப³ ப்ரஸீத³ கருணாஸுத⁴யார்த்³ரத்³ருஷ்ட்யா
மாம் த்வத்க்ருபாத்³ரவிணகே³ஹமிமம் குருஷ்வ ।
ஆலோகய ப்ரணதஹ்ருத்³க³தஶோகஹந்த்ரி
த்வத்பாத³பத்³மயுக³ளம் ப்ரணமாம்யஹம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 8 ॥

ஶாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶரணாக³தரக்ஷணாயை
காந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து கமனீயகு³ணாஶ்ரயாயை ।
க்ஷாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து து³ரிதக்ஷயகாரணாயை
தா⁴த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴னதா⁴ன்யஸம்ருத்³தி⁴தா³யை ॥ 9 ॥

ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶஶிஶேக²ரஸம்ஸ்துதாயை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரஜனீகரஸோத³ராயை ।
ப⁴க்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ப⁴வஸாக³ரதாரகாயை
மத்யை நமோ(அ)ஸ்து மது⁴ஸூத³னவல்லபா⁴யை ॥ 10 ॥

லக்ஷ்ம்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப⁴லக்ஷணலக்ஷிதாயை
ஸித்³த்⁴யை நமோ(அ)ஸ்து ஶிவஸித்³தி⁴ஸுபூஜிதாயை ।
த்⁴ருத்யை நமோ(அ)ஸ்த்வமிதது³ர்க³திப⁴ஞ்ஜனாயை
க³த்யை நமோ(அ)ஸ்து வரஸத்³க³திதா³யிகாயை ॥ 11 ॥

தே³வ்யை நமோ(அ)ஸ்து தி³வி தே³வக³ணார்சிதாயை
பூ⁴த்யை நமோ(அ)ஸ்து பு⁴வனார்திவினாஶனாயை ।
தா⁴த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴ரணீத⁴ரவல்லபா⁴யை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை ॥ 12 ॥

ஸுதீவ்ரதா³ரித்³ர்யவிது³꞉க²ஹந்த்ர்யை
நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ர்யை ।
ஶ்ரீவிஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸம்ஸ்தி²தாயை
நமோ நம꞉ ஸர்வவிபூ⁴திதா³யை ॥ 13 ॥

ஜயது ஜயது லக்ஷ்மீர்லக்ஷணாலங்க்ருதாங்கீ³
ஜயது ஜயது பத்³மா பத்³மஸத்³மாபி⁴வந்த்³யா ।
ஜயது ஜயது வித்³யா விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஸம்யக் ஸர்வஸம்பத்கரீ ஶ்ரீ꞉ ॥ 14 ॥

ஜயது ஜயது தே³வீ தே³வஸங்கா⁴பி⁴பூஜ்யா
ஜயது ஜயது ப⁴த்³ரா பா⁴ர்க³வீ பா⁴க்³யரூபா ।
ஜயது ஜயது நித்யா நிர்மலஜ்ஞானவேத்³யா
ஜயது ஜயது ஸத்யா ஸர்வபூ⁴தாந்தரஸ்தா² ॥ 15 ॥

ஜயது ஜயது ரம்யா ரத்னக³ர்பா⁴ந்தரஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஶுத்³தா⁴ ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னதா³பா⁴ ।
ஜயது ஜயது காந்தா காந்திமத்³பா⁴ஸிதாங்கீ³
ஜயது ஜயது ஶாந்தா ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸௌம்யே ॥ 16 ॥

யஸ்யா꞉ களாயா꞉ கமலோத்³ப⁴வாத்³யா
ருத்³ராஶ்ச ஶக்ரப்ரமுகா²ஶ்ச தே³வா꞉ ।
ஜீவந்தி ஸர்வே(அ)பி ஸஶக்தயஸ்தே
ப்ரபு⁴த்வமாப்தா꞉ பரமாயுஷஸ்தே ॥ 17 ॥

லிலேக² நிடிலே விதி⁴ர்மம லிபிம் விஸ்ருஜ்யாந்தரம்
த்வயா விலிகி²தவ்யமேததி³தி தத்ப²லப்ராப்தயே ।
தத³ந்தரப²லேஸ்பு²டம் கமலவாஸினி ஶ்ரீரிமாம்
ஸமர்பய ஸ்வமுத்³ரிகாம் ஸகலபா⁴க்³யஸம்ஸூசிகாம் ॥ 18 ॥

See Also  Parasurama Ashtakam 2 In Tamil – ஶ்ரீபரஶுராமாஷ்டகம் 2

களயா தே யதா² தே³வி ஜீவந்தி ஸசராசரா꞉ ।
ததா² ஸம்பத்கரே லக்ஷ்மீ ஸர்வதா³ ஸம்ப்ரஸீத³ மே ॥ 19 ॥

யதா² விஷ்ணுர்த்⁴ருவே நித்யம் ஸ்வகளாம் ஸம்ந்யவேஶயத் ।
ததை²வ ஸ்வகளாம் லக்ஷ்மி மயி ஸம்யக் ஸமர்பய ॥ 20 ॥

ஸர்வஸௌக்²யப்ரதே³ தே³வி ப⁴க்தானாமப⁴யப்ரதே³ ।
அசலாம் குரு யத்னேன களாம் மயி நிவேஶிதாம் ॥ 21 ॥

முதா³ஸ்தாம் மத்பா²லே பரமபத³லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்பு²டகலா
ஸதா³ வைகுண்ட²ஶ்ரீர்னிவஸது களா மே நயனயோ꞉ ।
வஸேத்ஸத்யே லோகே மம வசஸி லக்ஷ்மீர்வரகளா
ஶ்ரிய꞉ ஶ்வேதத்³வீபே நிவஸது களா மே(அ)ஸ்து கரயோ꞉ ॥ 22 ॥

தாவன்னித்யம் மமாங்கே³ஷு க்ஷீராப்³தௌ⁴ ஶ்ரீகளா வஸேத் ।
ஸூர்யாசந்த்³ரமஸௌ யாவத்³யாவல்லக்ஷ்மீபதி꞉ ஶ்ரியா ॥ 23 ॥

ஸர்வமங்க³ளஸம்பூர்ணா ஸர்வைஶ்வர்யஸமன்விதா ।
ஆத்³யாதி³ஶ்ரீர்மஹாலக்ஷ்மீஸ்த்வத்களா மயி திஷ்ட²து ॥ 24 ॥

அஜ்ஞானதிமிரம் ஹந்தும் ஶுத்³த⁴ஜ்ஞானப்ரகாஶிகா ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³ மே(அ)ஸ்து த்வத்களா மயி ஸம்ஸ்தி²தா ॥ 25 ॥

அலக்ஷ்மீம் ஹரது க்ஷிப்ரம் தம꞉ ஸூர்யப்ரபா⁴ யதா² ।
விதனோது மம ஶ்ரேயஸ்த்வத்களா மயி ஸம்ஸ்தி²தா ॥ 26 ॥

ஐஶ்வர்யமங்க³ளோத்பத்தி꞉ த்வத்களாயாம் நிதீ⁴யதே ।
மயி தஸ்மாத்க்ருதார்தோ²(அ)ஸ்மி பாத்ரமஸ்மி ஸ்தி²தேஸ்தவ ॥ 27 ॥

ப⁴வதா³வேஶபா⁴க்³யார்ஹோ பா⁴க்³யவானஸ்மி பா⁴ர்க³வி ।
த்வத்ப்ரஸாதா³த்பவித்ரோ(அ)ஹம் லோகமாதர்னமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 28 ॥

புனாஸி மாம் த்வத்களயைவ யஸ்மாத்
அதஸ்ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரதஸ்த்வம் ।
பரம் பத³ம் ஶ்ரீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா
மய்யச்யுதேன ப்ரவிஶா(அ)தி³லக்ஷ்மீ꞉ ॥ 29 ॥

ஶ்ரீவைகுண்ட²ஸ்தி²தே லக்ஷ்மீ꞉ ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரத꞉ ।
நாராயணேன ஸஹ மாம் க்ருபாத்³ருஷ்ட்யா(அ)வலோகய ॥ 30 ॥

ஸத்யலோகஸ்தி²தே லக்ஷ்மீஸ்த்வம் மமாக³ச்ச² ஸன்னிதி⁴ம் ।
வாஸுதே³வேன ஸஹிதா ப்ரஸீத³ வரதா³ ப⁴வ ॥ 31 ॥

ஶ்வேதத்³வீபஸ்தி²தே லக்ஷ்மீ꞉ ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸுவ்ரதே ।
விஷ்ணுனா ஸஹிதே தே³வி ஜக³ன்மாத꞉ ப்ரஸீத³ மே ॥ 32 ॥

க்ஷீராம்பு³தி⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மீ꞉ ஸமாக³ச்ச² ஸமாத⁴வே ।
த்வத்க்ருபாத்³ருஷ்டிஸுத⁴யா ஸததம் மாம் விலோகய ॥ 33 ॥

ரத்னக³ர்ப⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மீ꞉ பரிபூர்ணஹிரண்மயி ।
ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² ஸ்தி²த்வா(அ)ஶு புரதோ மம ॥ 34 ॥

ஸ்தி²ரா ப⁴வ மஹாலக்ஷ்மீர்னிஶ்சலா ப⁴வ நிர்மலே ।
ப்ரஸன்னே கமலே தே³வி ப்ரஸன்னஹ்ருத³யா ப⁴வ ॥ 35 ॥

ஶ்ரீத⁴ரே ஶ்ரீமஹாபூ⁴தே த்வத³ந்த꞉ஸ்த²ம் மஹானிதி⁴ம் ।
ஶீக்⁴ரமுத்³த்⁴ருத்ய புரத꞉ ப்ரத³ர்ஶய ஸமர்பய ॥ 36 ॥

வஸுந்த⁴ரே ஶ்ரீவஸுதே⁴ வஸுதோ³க்³த்⁴ரி க்ருபாம் மயி ।
த்வத்குக்ஷிக³தஸர்வஸ்வம் ஶீக்⁴ரம் மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய ॥ 37 ॥

விஷ்ணுப்ரியே ரத்னக³ர்பே⁴ ஸமஸ்தப²லதே³ ஶிவே ।
த்வத்³க³ர்ப⁴க³தஹேமாதீ³ன் ஸம்ப்ரத³ர்ஶய த³ர்ஶய ॥ 38 ॥

ரஸாதலக³தே லக்ஷ்மீ꞉ ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉ ।
ந ஜானே பரமம் ரூபம் மாதர்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய ॥ 39 ॥

ஆவிர்ப⁴வ மனோவேகா³த் ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉ ।
மா வத்ஸ பீ⁴ரிஹேத்யுக்த்வா காமம் கௌ³ரிவ ரக்ஷ மாம் ॥ 40 ॥

தே³வி ஶீக்⁴ரம் ஸமாக³ச்ச² த⁴ரணீக³ர்ப⁴ஸம்ஸ்தி²தே ।
மாதஸ்த்வத்³ப்⁴ருத்யப்⁴ருத்யோ(அ)ஹம் ம்ருக³யே த்வாம் குதூஹலாத் ॥ 41 ॥

உத்திஷ்ட² ஜாக்³ருஹி த்வம் மே ஸமுத்திஷ்ட² ஸுஜாக்³ருஹி ।
அக்ஷயான் ஹேமகலஶான் ஸுவர்ணேன ஸுபூரிதான் ॥ 42 ॥

நிக்ஷேபான்மே ஸமாக்ருஷ்ய ஸமுத்³த்⁴ருத்ய மமாக்³ரத꞉ ।
ஸமுன்னதானநா பூ⁴த்வா ஸமாதே⁴ஹி த⁴ராந்தராத் ॥ 43 ॥

மத்ஸன்னிதி⁴ம் ஸமாக³ச்ச² மதா³ஹிதக்ருபாரஸாத் ।
ப்ரஸீத³ ஶ்ரேயஸாம் தோ³க்³த்⁴ரி லக்ஷ்மீர்மே நயனாக்³ரத꞉ ॥ 44 ॥

அத்ரோபவிஶ லக்ஷ்மீஸ்த்வம் ஸ்தி²ரா ப⁴வ ஹிரண்மயி ।
ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ ஸம்ப்ரீத்யா ப்ரஸீத³ வரதா³ ப⁴வ ॥ 45 ॥

அனீய த்வம் ததா² தே³வி நிதீ⁴ன்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய ।
அத்³ய க்ஷணேன ஸஹஸா த³த்த்வா ஸம்ரக்ஷ மாம் ஸதா³ ॥ 46 ॥

மயி திஷ்ட² ததா² நித்யம் யதே²ந்த்³ராதி³ஷு திஷ்ட²ஸி ।
அப⁴யம் குரு மே தே³வி மஹாலக்ஷ்மீர்னமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 47 ॥

ஸமாக³ச்ச² மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னத³ப்ரபே⁴ ।
ப்ரஸீத³ புரத꞉ ஸ்தி²த்வா ப்ரணதம் மாம் விலோகய ॥ 48 ॥

லக்ஷ்மீர்பு⁴வம் க³தா பா⁴ஸி யத்ர யத்ர ஹிரண்மயி ।
தத்ர தத்ர ஸ்தி²தா த்வம் மே தவ ரூபம் ப்ரத³ர்ஶய ॥ 49 ॥

க்ரீட³ஸே ப³ஹுதா² பூ⁴மௌ பரிபூர்ணா க்ருபாமயி ।
மம மூர்த⁴னி தே ஹஸ்தமவிலம்பி³தமர்பய ॥ 50 ॥

ப²லத்³பா⁴க்³யோத³யே லக்ஷ்மீ꞉ ஸமஸ்தபுரவாஸினீ ।
ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மீ꞉ பரிபூர்ணமனோரதே² ॥ 51 ॥

See Also  Sri Mahalaxmi Ashtothara Shathanaamavali In Gujarati

அயோத்⁴யாதி³ஷு ஸர்வேஷு நக³ரேஷு ஸமாஶ்ரிதே ।
விப⁴வைர்விவிதை⁴ர்யுக்தே ஸமாக³ச்ச² ப³லான்விதே ॥ 52 ॥

ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரே ப⁴வ ஸுஸ்தி²ரா ।
கருணாரஸனிஷ்யந்த³னேத்ரத்³வயவிஶாலினி ॥ 53 ॥

ஸன்னித⁴த்ஸ்வ மஹாலக்ஷ்மீஸ்த்வத்பாணிம் மம மஸ்தகே ।
கருணாஸுத⁴யா மாம் த்வமபி⁴ஷிஞ்ச்ய ஸ்தி²ரம் குரு ॥ 54 ॥

ஸர்வராஜக்³ருஹேலக்ஷ்மீ꞉ ஸமாக³ச்ச² ப³லான்விதே ।
ஸ்தி²த்வா(அ)ஶு புரதோ மே(அ)த்³ய ப்ரஸாதே³னாப⁴யம் குரு ॥ 55 ॥

ஸாத³ரம் மஸ்தகே ஹஸ்தம் மம த்வம் க்ருபயா(அ)ர்பய ।
ஸர்வராஜக்³ருஹேலக்ஷ்மீஸ்த்வத்களா மயி திஷ்ட²து ॥ 56 ॥

ஆத்³யாதி³ ஶ்ரீர்மஹாலக்ஷ்மீர்விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ஸ்தி²தே ।
ப்ரத்யக்ஷம் குரு மே ரூபம் ரக்ஷ மாம் ஶரணாக³தம் ॥ 57 ॥

ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸுப்ரஸீத³ மஹாஶிவே ।
அசலா ப⁴வ ஸம்ப்ரீத்யா ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ மத்³க்³ருஹே ॥ 58 ॥

யாவத்திஷ்ட²ந்தி வேதா³ஶ்ச யாவத்த்வன்னாமதிஷ்ட²தி ।
யாவத்³விஷ்ணுஶ்ச யாவத்த்வம் தாவத்குரு க்ருபாம் மயி ॥ 59 ॥

சாந்த்³ரீ களா யதா² ஶுக்லே வர்த⁴தே ஸா தி³னே தி³னே ।
ததா² த³யா தே மய்யேவ வர்த⁴தாமபி⁴வர்த⁴தாம் ॥ 60 ॥

யதா² வைகுண்ட²னக³ரே யதா² வை க்ஷீரஸாக³ரே ।
ததா² மத்³ப⁴வனே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம் ஶ்ரீவிஷ்ணுனா ஸஹ ॥ 61 ॥

யோகி³னாம் ஹ்ருத³யே நித்யம் யதா² திஷ்ட²ஸி விஷ்ணுனா ।
ததா² மத்³ப⁴வனே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம் ஶ்ரீவிஷ்ணுனா ஸஹ ॥ 62 ॥

நாராயணஸ்ய ஹ்ருத³யே ப⁴வதீ யதா²ஸ்தே
நாராயணோ(அ)பி தவ ஹ்ருத்கமலே யதா²ஸ்தே ।
நாராயணஸ்த்வமபி நித்யமுபௌ⁴ ததை²வ
தௌ திஷ்ட²தாம் ஹ்ருதி³ மமாபி த³யாவதீ ஶ்ரீ꞉ ॥ 63 ॥

விஜ்ஞானவ்ருத்³தி⁴ம் ஹ்ருத³யே குரு ஶ்ரீ꞉
ஸௌபா⁴க்³யவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ।
த³யாஸுவ்ருத்³தி⁴ம் குருதாம் மயி ஶ்ரீ꞉
ஸுவர்ணவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ॥ 64 ॥

ந மாம் த்யஜேதா²꞉ ஶ்ரிதகல்பவல்லி
ஸத்³ப⁴க்திசிந்தாமணிகாமதே⁴னோ ।
விஶ்வஸ்ய மாதர்ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா
க்³ருஹே களத்ரேஷு ச புத்ரவர்கே³ ॥ 65 ॥

ஆத்³யாதி³மாயே த்வமஜாண்ட³பீ³ஜம்
த்வமேவ ஸாகாரனிராக்ருதிஸ்த்வம் ।
த்வயா த்⁴ருதாஶ்சாப்³ஜப⁴வாண்ட³ஸங்கா⁴꞉
சித்ரம் சரித்ரம் தவ தே³வி விஷ்ணோ꞉ ॥ 66 ॥

ப்³ரஹ்மருத்³ராத³யோ தே³வா வேதா³ஶ்சாபி ந ஶக்னுயு꞉ ।
மஹிமானம் தவ ஸ்தோதும் மந்தோ³(அ)ஹம் ஶக்னுயாம் கத²ம் ॥ 67 ॥

அம்ப³ த்வத்³வத்ஸவாக்யானி ஸூக்தாஸூக்தானி யானி ச ।
தானி ஸ்வீகுரு ஸர்வஜ்ஞே த³யாளுத்வேன ஸாத³ரம் ॥ 68 ॥

ப⁴வதீம் ஶரணம் க³த்வா க்ருதார்தா²꞉ ஸ்யு꞉ புராதனா꞉ ।
இதி ஸஞ்சிந்த்ய மனஸா த்வாமஹம் ஶரணம் வ்ரஜே ॥ 69 ॥

அனந்தா நித்யஸுகி²ன꞉ த்வத்³ப⁴க்தாஸ்த்வத்பராயணா꞉ ।
இதி வேத³ப்ரமாணாத்³தி⁴ தே³வி த்வாம் ஶரணம் வ்ரஜே ॥ 70 ॥

தவ ப்ரதிஜ்ஞா மத்³ப⁴க்தா ந நஶ்யந்தீத்யபி க்வசித் ।
இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஸஞ்சிந்த்ய ப்ராணான் ஸந்தா⁴ரயாம்யஹம் ॥ 71 ॥

த்வத³தீ⁴னஸ்த்வஹம் மாதஸ்த்வத்க்ருபா மயி வித்³யதே ।
யாவத்ஸம்பூர்ணகாமஸ்ஸ்யாம் தாவத்³தே³ஹி த³யானிதே⁴ ॥ 72 ॥

க்ஷணமாத்ரம் ந ஶக்னோமி ஜீவிதும் த்வத்க்ருபாம் வினா ।
ந ஜீவந்தீஹ ஜலஜா ஜலம் த்யக்த்வா ஜலக்³ரஹ꞉ ॥ 73 ॥

யதா² ஹி புத்ரவாத்ஸல்யாத் ஜனநீ ப்ரஸ்னுதஸ்தனீ ।
வத்ஸம் த்வரிதமாக³த்ய ஸம்ப்ரீணயதி வத்ஸலா ॥ 74 ॥

யதி³ ஸ்யாம் தவ புத்ரோ(அ)ஹம் மாதா த்வம் யதி³ மாமகீ ।
த³யாபயோத⁴ரஸ்தன்யஸுதா⁴பி⁴ரபி⁴ஷிஞ்ச மாம் ॥ 75 ॥

ம்ருக்³யோ ந கு³ணலேஶோ(அ)பி மயி தோ³ஷைகமந்தி³ரே ।
பாம்ஸூனாம் வ்ருஷ்டிபி³ந்தூ³னாம் தோ³ஷாணாம் ச ந மே மிதி꞉ ॥ 76 ॥

பாபினாமஹமேவாக்³ரோ த³யாளூனாம் த்வமக்³ரணீ꞉ ।
த³யனீயோ மத³ன்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே ॥ 77 ॥

விதி⁴னா(அ)ஹம் ந ஸ்ருஷ்டஶ்சேன்ன ஸ்யாத்தவ த³யாளுதா ।
ஆமயோ வா ந ஸ்ருஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருதோ²த³ய꞉ ॥ 78 ॥

க்ருபா மத³க்³ரஜா கிம் தே அஹம் கிம் வா தத³க்³ரஜ꞉ ।
விசார்ய தே³ஹி மே வித்தம் தவ தே³வி த³யானிதே⁴ ॥ 79 ॥

மாதா பிதா த்வம் கு³ரு꞉ ஸத்³க³தி꞉ ஶ்ரீ꞉
த்வமேவ ஸஞ்ஜீவனஹேதுபூ⁴தா ।
அன்யம் ந மன்யே ஜக³தே³கனாதே²
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வி ஸத்யே ॥ 80 ॥

ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா
விஶுத்³த⁴விஜ்ஞானஸுகை²கதோ³க்³த்⁴ரீ ।
அஜ்ஞானஹந்த்ரீ த்ரிகு³ணாதிரிக்தா
ப்ரஜ்ஞானநேத்ரீ ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா ॥ 81 ॥

See Also  Sri Shiva Navaratna Stava In Tamil

அஶேஷவாக்³ஜாட்³யமலாபஹந்த்ரீ
நவம் நவம் ஸ்பஷ்ட ஸுவாக்ப்ரதா³யினீ ।
மமேஹ ஜிஹ்வாக்³ரஸுரங்க³னர்தகீ
ப⁴வ ப்ரஸன்னா வத³னே ச மே ஶ்ரீ꞉ ॥ 82 ॥

ஸமஸ்தஸம்பத்ஸு விராஜமானா
ஸமஸ்ததேஜஶ்சயபா⁴ஸமானா ।
விஷ்ணுப்ரியே த்வம் ப⁴வ தீ³ப்யமானா
வாக்³தே³வதா மே நயனே ப்ரஸன்னா ॥ 83 ॥

ஸர்வப்ரத³ர்ஶே ஸகலார்த²தே³ த்வம்
ப்ரபா⁴ஸுலாவண்யத³யாப்ரதோ³க்³த்⁴ரீ ।
ஸுவர்ணதே³ த்வம் ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீ꞉
ஹிரண்மயீ மே நயனே ப்ரஸன்னா ॥ 84 ॥

ஸர்வார்த²தா³ ஸர்வஜக³த்ப்ரஸூதி꞉
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ரீ ।
ஸர்வோன்னதா த்வம் ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீ꞉
ஹிரண்மயீ மே நயனே ப்ரஸன்னா ॥ 85 ॥

ஸமஸ்தவிக்⁴னௌக⁴வினாஶகாரிணீ
ஸமஸ்தப⁴க்தோத்³த⁴ரணே விசக்ஷணா ।
அனந்தஸௌபா⁴க்³யஸுக²ப்ரதா³யினீ
ஹிரண்மயீ மே நயனே ப்ரஸன்னா ॥ 86 ॥

தே³வி ப்ரஸீத³ த³யனீயதமாய மஹ்யம்
தே³வாதி⁴னாத²ப⁴வதே³வக³ணாபி⁴வந்த்³யே ।
மாதஸ்ததை²வ ப⁴வ ஸன்னிஹிதா த்³ருஶோர்மே
பத்யா ஸமம் மம முகே² ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா ॥ 87 ॥

மா வத்ஸ பீ⁴ரப⁴யதா³னகரோ(அ)ர்பிதஸ்தே
மௌளௌ மமேதி மயி தீ³னத³யானுகம்பே ।
மாத꞉ ஸமர்பய முதா³ கருணாகடாக்ஷம்
மாங்க³ள்யபீ³ஜமிஹ ந꞉ ஸ்ருஜ ஜன்ம மாத꞉ ॥ 88 ॥

கடாக்ஷ இஹ காமது⁴க் தவ மனஸ்து சிந்தாமணி꞉
கர꞉ ஸுரதரு꞉ ஸதா³ நவனிதி⁴ஸ்த்வமேவேந்தி³ரே ।
ப⁴வேத்தவ த³யாரஸோ மம ரஸாயனம் சான்வஹம்
முக²ம் தவ கலானிதி⁴ர்விவித⁴வாஞ்சி²தார்த²ப்ரத³ம் ॥ 89 ॥

யதா² ரஸஸ்பர்ஶனதோ(அ)யஸோ(அ)பி
ஸுவர்ணதா ஸ்யாத்கமலே ததா² தே ।
கடாக்ஷஸம்ஸ்பர்ஶனதோ ஜனானாம்
அமங்க³ளானாமபி மங்க³ளத்வம் ॥ 90 ॥

தே³ஹீதி நாஸ்தீதி வச꞉ ப்ரவேஶாத்
பீ⁴தோ ரமே த்வாம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ।
அத꞉ ஸதா³ஸ்மின்னப⁴யப்ரதா³ த்வம்
ஸஹைவ பத்யா மயி ஸன்னிதே⁴ஹி ॥ 91 ॥

கல்பத்³ருமேண மணினா ஸஹிதா ஸுரம்யா
ஶ்ரீஸ்தே களா மயி ரஸேன ரஸாயனேன ।
ஆஸ்தாம் யதோ மம ச த்³ருக்ஶிரபாணிபாதௌ³
ஸ்ப்ருஷ்டா꞉ ஸுவர்ணவபுஷ꞉ ஸ்தி²ரஜங்க³மா꞉ ஸ்யு꞉ ॥ 92 ॥

ஆத்³யாதி³விஷ்ணோ꞉ ஸ்தி²ரத⁴ர்மபத்னீ
த்வமேவ பத்யா மயி ஸன்னிதே⁴ஹி ।
ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மீ꞉ த்வத³னுக்³ரஹேண
பதே³ பதே³ மே நிதி⁴த³ர்ஶனம் ஸ்யாத் ॥ 93 ॥

ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மீஹ்ருத³யம் படே²த்³ய꞉
ஸ ராஜ்யலக்ஷ்மீமசலாம் தனோதி ।
மஹாத³ரித்³ரோ(அ)பி ப⁴வேத்³த⁴னாட்⁴ய꞉
தத³ன்வயே ஶ்ரீ꞉ ஸ்தி²ரதாம் ப்ரயாதி ॥ 94 ॥

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண துஷ்டா ஸ்யாத்³விஷ்ணுவல்லபா⁴ ।
தஸ்யாபீ⁴ஷ்டம் த³த³த்யாஶு தம் பாலயதி புத்ரவத் ॥ 95 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யம் ஹ்ருத³யம் ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ।
ஜப꞉ பஞ்சஸஹஸ்ரம் து புரஶ்சரணமுச்யதே ॥ 96 ॥

த்ரிகாலமேககாலம் வா நரோ ப⁴க்திஸமன்வித꞉ ।
ய꞉ படே²த் ஶ்ருணுயாத்³வாபி ஸ யாதி பரமாம் ஶ்ரியம் ॥ 97 ॥

மஹாலக்ஷ்மீம் ஸமுத்³தி³ஶ்ய நிஶி பா⁴ர்க³வவாஸரே ।
இத³ம் ஶ்ரீஹ்ருத³யம் ஜப்த்வா பஞ்சவாரம் த⁴னீ ப⁴வேத் ॥ 98 ॥

அனேன ஹ்ருத³யேனான்னம் க³ர்பி⁴ண்யா அபி⁴மந்த்ரிதம் ।
த³தா³தி தத்குலே புத்ரோ ஜாயதே ஶ்ரீபதி꞉ ஸ்வயம் ॥ 99 ॥

நரேணவா(அ)த²வா நார்யா லக்ஷ்மீஹ்ருத³யமந்த்ரிதே ।
ஜலே பீதே ச தத்³வம்ஶே மந்த³பா⁴க்³யோ ந ஜாயதே ॥ 100 ॥

ய ஆஶ்வினேமாஸி ச ஶுக்லபக்ஷே
ரமோத்ஸவே ஸன்னிஹிதே ச ப⁴க்த்யா ।
படே²த்ததை²கோத்தரவாரவ்ருத்³த்⁴யா
லபே⁴த்ஸ ஸௌவர்ணமயீம் ஸுவ்ருஷ்டிம் ॥ 101 ॥

ய ஏகப⁴க்த்யா(அ)ன்வஹமேகவர்ஷம்
விஶுத்³த⁴தீ⁴꞉ ஸப்ததிவாரஜாபீ ।
ஸ மந்த³பா⁴க்³யோ(அ)பி ரமாகடாக்ஷாத்
ப⁴வேத்ஸஹஸ்ராக்ஷஶதாதி⁴கஶ்ரீ꞉ ॥ 102 ॥

ஶ்ரீஶாங்க்⁴ரிப⁴க்திம் ஹரிதா³ஸதா³ஸ்யம்
ப்ரஸன்னமந்த்ரார்த²த்³ருடை⁴கனிஷ்டா²ம் ।
கு³ரோ꞉ ஸ்ம்ருதிம் நிர்மலபோ³த⁴பு³த்³தி⁴ம்
ப்ரதே³ஹி மாத꞉ பரமம் பத³ம் ஶ்ரீ꞉ ॥ 103 ॥

ப்ருத்²வீபதித்வம் புருஷோத்தமத்வம்
விபூ⁴திவாஸம் விவிதா⁴ர்த²ஸித்³தி⁴ம் ।
ஸம்பூர்ணகீர்திம் ப³ஹுவர்ஷபோ⁴க³ம்
ப்ரதே³ஹி மே தே³வி புன꞉புனஸ்த்வம் ॥ 104 ॥

வாதா³ர்த²ஸித்³தி⁴ம் ப³ஹுலோகவஶ்யம்
வய꞉ஸ்தி²ரத்வம் லலனாஸு போ⁴க³ம் ।
பௌத்ராதி³லப்³தி⁴ம் ஸகலார்த²ஸித்³தி⁴ம்
ப்ரதே³ஹி மே பா⁴ர்க³வி ஜன்மஜன்மனி ॥ 105 ॥

ஸுவர்ணவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉
ஸுதா⁴ன்யவ்ருத்³தி⁴ம் குரூ மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ।
கள்யாணவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉
விபூ⁴திவ்ருத்³தி⁴ம் குரு மே க்³ருஹே ஶ்ரீ꞉ ॥ 106 ॥

த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீம் ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் கோடிபா³லார்கபா⁴ஸாம்
வித்³யுத்வர்ணாம்ப³ரவரத⁴ராம் பூ⁴ஷணாட்⁴யாம் ஸுஶோபா⁴ம் ।
பீ³ஜாபூரம் ஸரஸிஜயுக³ம் பி³ப்⁴ரதீம் ஸ்வர்ணபாத்ரம்
ப⁴ர்த்ராயுக்தாம் முஹுரப⁴யதா³ம் மஹ்யமப்யச்யுதஶ்ரீ꞉ ॥ 107 ॥

இதி ஶ்ரீஅத²ர்வணரஹஸ்யே ஶ்ரீ லக்ஷ்மீஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu