Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram In Kannada

॥ Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ
ಯೋಗಾರೂಢಮತಿಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೂಷಾಸಹಸ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಚಕ್ರಪಿನಾಕಸಾಭಯಕರಾನ್ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಛವಿಂ
ಛತ್ರೀಭೂತಫಣೀಂದ್ರಮಿಂದುಧವಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇ ॥ ೧ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಾರುಕುಚದ್ವನ್ದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸೇ ।
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹನಾಥಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳಮೂರ್ತಯೇ ॥ ೨ ॥

ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನೃಸಿಂಹಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಂತಗೋಚರಮ್ ।
ಭೂಯೋಲ್ಲಾಸಿತಸಂಸಾರಚ್ಛೇದಹೇತುಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ ೩ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ವಜ್ರಿಣೇ ।
ವಜ್ರದೇಹಾಯ ವಜ್ರಾಯ ನಮೋ ವಜ್ರನಖಾಯ ಚ ॥ ೧ ॥

ವಾಸುದೇವಾಯ ವನ್ದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ವರಾತ್ಮನೇ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ವರಾಯ ವರರೂಪಿಣೇ ॥ ೨ ॥

ವರೇಣ್ಯಾಯ ವರಿಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಾಯೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವರದಾಯ ಚ ॥ ೩ ॥

ಪರಾತ್ಪರಾಯ ಪಾರಾಯ ಪವಿತ್ರಾಯ ಪಿನಾಕಿನೇ ।
ಪಾವನಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಪಾಶಿನೇ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ॥ ೪ ॥

ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುರುಹೂತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ತತ್ಪೂರುಷಾಯ ತಥ್ಯಾಯ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ಚ ॥ ೫ ॥

ಪುರೋಧಸೇ ಪೂರ್ವಜಾಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯ ಹಾಸಾಯ ಮಹಾಹಾಸಾಯ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ॥ ೬ ॥

ಸಿಂಹರಾಜಾಯ ಸಿಂಹಾಯ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯ ರೋಷಾಯ ಜ್ವಾಲಾಹಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೭ ॥

ಭೂತಾವಾಸಾಯ ವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ।
ಖಡ್ಗಜಿಹ್ವಾಯ ಸಿಂಹಾಯ ಖಡ್ಗವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೮ ॥

ನಮೋ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾಯ ಧರ್ಮವಾಸಾಯ ಧರ್ಮಿಣೇ ।
ಧನಂಜಯಾಯ ಧನ್ಯಾಯ ನಮೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಚ ॥ ೯ ॥

ಶುಭಂಜಯಾಯ ಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ ಶತ್ರುಂಜಯಾಯ ಚ ।
ನಿರಂಜನಾಯ ನೀರಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ॥ ೧೦ ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಿರ್ವಾಣಪ್ರದಾಯ ನಿಬಿಡಾಯ ಚ ।
ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನೀಲಾಯ ನಿಷ್ಕಳಾಯ ಕಳಾತ್ಮನೇ ॥ ೧೧ ॥

ನಿಮೇಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ನಿಮೇಷಗಮನಾಯ ಚ – [** ನಿಬದ್ಧಾಯ **]
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಿರಾಶಾಯ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಿಜಾಯ ಚ ॥ ೧೨ ॥

ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿದಾನಾಯ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಿರಾಕೃತೇ ।
ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಸತ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ಚ ॥ ೧೩ ॥

ಸತ್ಯಧ್ವಜಾಯ ಮುಂಜಾಯ ಮುಂಜಕೇಶಾಯ ಕೇಶಿನೇ ।
ಹರಿಕೇಶಾಯ ಕೇಶಾಯ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ವೈ ನಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ಸುಕೇಶಾಯೋರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ಕೇಶಿಸಂಹಾರಕಾಯ ಚ ।
ಜಲೇಶಾಯ ಸ್ಥಲೇಶಾಯ ಪದ್ಮೇಶಾಯೋಗ್ರರೂಪಿಣೇ ॥ ೧೫ ॥

ಪುಷ್ಪೇಶಾಯ ಕುಲೇಶಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸೂಕ್ತಿಕರ್ಣಾಯ ಸೂಕ್ತಾಯ ರಕ್ತಜಿಹ್ವಾಯ ರಾಗಿಣೇ ॥ ೧೬ ॥

ದೀಪ್ತರೂಪಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯ ಪ್ರಲೋಭಿನೇ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಪ್ರಭವೇ ವಿಭವೇ ನಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ಪಾಂಥಾಯ ಪ್ರಮಾಯಪ್ರತಿಮಾಯ ಚ ।
ಪ್ರಕಾಶಾಯ ಪ್ರತಾಪಾಯ ಪ್ರಜ್ವಲಾಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ಚ ॥ ೧೮ ॥

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸ್ವರೂಪಾಯ ಜ್ವಾಲಜಿಹ್ವಾಯ ಜ್ವಾಲಿನೇ ।
ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೯ ॥

ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕಲ್ಪಾಯ ಕಲನಾಯ ಕಲಾಯ ಚ ।
ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ ಚಕ್ರಾಯ ಷಟ್ಚಕ್ರಾಯ ಚ ಚಕ್ರಿಣೇ ॥ ೨೦ ॥

ಅಕ್ರೂರಾಯ ಕೃತಾಂತಾಯ ವಿಕ್ರಮಾಯ ಕ್ರಮಾಯ ಚ ।
ಕೃತ್ತಿನೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಯ ಕೃತಘ್ನಾಯ ಕೃತಾತ್ಮನೇ ॥ ೨೧ ॥

ಸಂಕ್ರಮಾಯ ಚ ಕ್ರುದ್ಧಾಯ ಕ್ರಾಂತಲೋಕತ್ರಯಾಯ ಚ ।
ಅರೂಪಾಯ ಸರೂಪಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ ೨೨ ॥

ಅಜಯಾಯಾದಿದೇವಾಯ ಹ್ಯಕ್ಷಯಾಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಚ ।
ಅಘೋರಾಯ ಸುಘೋರಾಯ ಘೋರಘೋರತರಾಯ ಚ ॥ ೨೩ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ಘೋರವೀರ್ಯಾಯ ಲಸದ್ಘೋರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಘೋರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ದಕ್ಷಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಹಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ ೨೪ ॥

ಅಮೋಘಾಯ ಗುಣೌಘಾಯ ಹ್ಯನಘಾಯಾಘಹಾರಿಣೇ ।
ಮೇಘನಾದಾಯ ನಾದಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಮೇಘಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ ೨೫ ॥ [** ನಾಥಾಯ **]

ಮೇಘವಾಹನರೂಪಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ ಮಾಲಿನೇ ।
ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರದೇಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೨೬ ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಾಯ ತೇ ವ್ಯಾಘ್ರಕರ್ಮಣೇ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ಚ ।
ವಿಕಟಾಸ್ಯಾಯ ವೀರ್ಯಾಯ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ವಿಕೀರ್ಣನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ಚ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ಸೇನಾಯ ವಿಹ್ವಲಾಯ ಬಲಾಯ ಚ ॥ ೨೮ ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ವೀರಾಯ ವಿಶೇಷಾಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ವೀತಶೋಕಾಯ ವಿತ್ತಾಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವದನಾಯ ಚ ॥ ೨೯ ॥

ವಿಧಾನಾಯ ವಿಧೇಯಾಯ ವಿಜಯಾಯ ಜಯಾಯ ಚ ।
ವಿಬುಧಾಯ ವಿಭಾವಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ಚ ॥ ೩೦ ॥

ವೀತರಾಗಾಯ ವಿಪ್ರಾಯ ವಿಟಂಕನಯನಾಯ ಚ ।
ವಿಪುಲಾಯ ವಿನೀತಾಯ ವಿಶ್ವಯೋನೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೩೧ ॥

ವಿಡಂಬನಾಯ ವಿತ್ತಾಯ ವಿಶ್ರುತಾಯ ವಿಯೋನಯೇ ।
ವಿಹ್ವಲಾಯ ವಿವಾದಾಯ ನಮೋ ವ್ಯಾಹೃತಯೇ ನಮಃ ॥ ೩೨ ॥

ವಿರಾಸಾಯ ವಿಕಲ್ಪಾಯ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಬಹುಕಲ್ಪಾಯ ಕಲ್ಪಾಯ ಕಲ್ಪಾತೀತಾಯ ಶಿಲ್ಪಿನೇ ॥ ೩೩ ॥

ಕಲ್ಪನಾಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಫಣಿತಲ್ಪಾಯ ವೈ ನಮಃ ।
ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಯ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ತರುಣಾಯ ತರಸ್ವಿನೇ ॥ ೩೪ ॥

ರಸನಾಯಾನ್ತರಿಕ್ಷಾಯ ತಾಪತ್ರಯಹರಾಯ ಚ ।
ತಾರಕಾಯ ತಮೋಘ್ನಾಯ ತತ್ತ್ವಾಯ ಚ ತಪಸ್ವಿನೇ ॥ ೩೫ ॥

ತಕ್ಷಕಾಯ ತನುತ್ರಾಯ ತಟಿತೇ ತರಲಾಯ ಚ ।
ಶತರೂಪಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಶತಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಶತಪತ್ರಾಯ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ಸ್ಥಿತಯೇ ಶಾಂತಮೂರ್ತಯೇ ।
ಶತಕ್ರತುಸ್ವರೂಪಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಶತಾತ್ಮನೇ ॥ ೩೭ ॥

ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ಸಹಸ್ರವದನಾಯ ಚ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಶಶ್ರೋತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೩೮ ॥

ನಮಃ ಸಹಸ್ರಜಿಹ್ವಾಯ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಧೇಯಾಯ ಸಹಸ್ರಜಠರಾಯ ಚ ॥ ೩೯ ॥

ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ಚ ।
ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶಾಯ ಸಹಸ್ರಾಯುಧಧಾರಿಣೇ ॥ ೪೦ ॥

ನಮಃ ಸ್ಥೂಲಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸುಕ್ಷೀಣಾಯ ಸುಭಿಕ್ಷಾಯ ಸೂರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಶೌರಿಣೇ ॥ ೪೧ ॥

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧರ್ಮಾಯ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ವೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಶಿಕ್ಷಾಯ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯಮೂರ್ತಯೇ ॥ ೪೨ ॥

ಕಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ಮೂಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ಮಿತ್ರಾಯ ಸುಮಿತ್ರವರುಣಾಯ ಚ ॥ ೪೩ ॥

ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ಹ್ಯವಿಘ್ನಾಯ ವಿಘ್ನಕೋಟಿಹರಾಯ ಚ ।
ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ಮಧುಘ್ನಾಯ ಭೂತಘ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೪೪ ॥

ಭೂತಪಾಲಾಯ ಭೂತಾಯ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ಭೂತಿನೇ ।
ಭೂತಭೇತಾಲಘಾತಾಯ ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಭೂತಗ್ರಹವಿನಾಶಾಯ ಭೂತಸಂಯಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭೂತಾಯ ಭೃಗವೇ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ ೪೬ ॥

ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಚ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸರ್ವಾರ್ತಿಹರಯೇ ನಮಃ ॥ ೪೭ ॥

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೇ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯಾಪ್ಯನಂತಾಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಚ ॥ ೪೮ ॥

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿಧಾಯಿನೇ ।
ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಿಣೇ ॥ ೪೯ ॥

ಸರ್ವಾಭಿಚಾರಹಂತ್ರೇ ಚ ಸರ್ವೋತ್ಪಾತವಿಘಾತಿನೇ ।
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಾಯೈಕಶೃಂಗಾಯ ದ್ವಿಶೃಂಗಾಯ ಮರೀಚಯೇ ॥ ೫೦ ॥

ಬಹುಶೃಂಗಾಯ ಶೃಂಗಾಯ ಮಹಾಶೃಂಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ ಮನೋಜ್ಞಾಯ ಮಂತವ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥ ೫೧ ॥

ಮಹಾದೇವಾಯ ದೇವಾಯ ಮಾತುಲುಂಗಧರಾಯ ಚ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸೂತಾಯ ಮಾಯಿನೇ ಜಲಶಾಯಿನೇ ॥ ೫೨ ॥

See Also  Sri Rama Gita In Kannada

ಮಹೋದರಾಯ ಮಂದಾಯ ಮದನಾಯ ಮದಾಯ ಚ ।
ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರೇ ಚ ಮಾಧವಾಯ ಮುರಾರಯೇ ॥ ೫೩ ॥

ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ಧೈರ್ಯಾಯ ಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ರಕರ್ಮಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಿತ್ರಭಾನವೇ ॥ ೫೪ ॥

ಮಾಯಾತೀತಾಯ ಮಾಯಾಯ ಮಹಾವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾತೇಜಾಯ ಬೀಜಾಯ ತೇಜೋಧಾಮ್ನೇ ಚ ಬೀಜಿನೇ ॥ ೫೫ ॥

ತೇಜೋಮಯ ನೃಸಿಂಹಾಯ ತೇಜಸಾಂನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ಚ ॥ ೫೬ ॥

ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ಪುಷ್ಟಾಯ ತುಷ್ಟಯೇ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಚ ಶಿಷ್ಟಾಯ ಗರಿಷ್ಠಾಯೇಷ್ಟದಾಯಿನೇ ॥ ೫೭ ॥

ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ತುಷ್ಟಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗನ್ಯಸ್ತರೂಪಾಯ ಸರ್ವದುಷ್ಟಾಂತಕಾಯ ಚ ॥ ೫೮ ॥

ವೈಕುಂಠಾಯ ವಿಕುಂಠಾಯ ಕೇಶಿಕಂಠಾಯ ಕಂಠಿನೇ ।
ಕಂಠೀರವಾಯ ಲುಂಠಾಯ ನಿಶ್ಶಠಾಯ ಹಠಾಯ ಚ ॥ ೫೯ ॥

ಸತ್ತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ರಜೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ವೇಧಸೇ ।
ತಮೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಮೂರ್ತಯೇ ॥ ೬೦ ॥

ಋತುಧ್ವಜಾಯ ಕಾಲಾಯ ಮಂತ್ರರಾಜಾಯ ಮಂತ್ರಿಣೇ – [** ರಾಜಾಯ **]
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ತ್ರಿವರ್ಗಾಯ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ಚ ತ್ರಿಶೂಲಿನೇ ॥ ೬೧ ॥

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತ್ರಿದೇಹಾಯ ತ್ರಿಧಾತ್ಮನೇ ।
ನಮಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿವನ್ದ್ಯಾಯ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ॥ ೬೨ ॥

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯಾನಿರುದ್ಧಾಯ ಹ್ಯಪ್ರಮೇಯಾಯ ಭಾನವೇ ।
ಅಮೃತಾಯ ಹ್ಯನಂತಾಯ ಹ್ಯಮಿತಾಯಾಮರಾಯ ಚ ॥ ೬೩ ॥

ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಾಯ ಹ್ಯಪಸ್ಮಾರವಿಘಾತಿನೇ ।
ಅನ್ನದಾಯಾನ್ನರೂಪಾಯ ಹ್ಯನ್ನಾಯಾನ್ನಭುಜೇ ನಮಃ ॥ ೬೪ ॥

ಆದ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ವೇದ್ಯಾಯಾದ್ಭುತಕರ್ಮಣೇ ।
ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ಸನ್ಧ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೬೫ ॥

ವಿದ್ಯಾತೀತಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ರಾಗತೀತಾಯ ರಾಗಿಣೇ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ಯೋಗಾಯ ಗೋಹಿತಾಯ ಗವಾಮ್ಪತೇ ॥ ೬೬ ॥

ಗಂಧರ್ವಾಯ ಗಭೀರಾಯ ಗರ್ಜಿತಾಯೋರ್ಜಿತಾಯ ಚ ।
ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ಪ್ರವೃದ್ಧಾಯ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಯ ಚ ॥ ೬೭ ॥

ಪದ್ಮಾಭಾಯ ಸುನಾಭಾಯ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಭಾಸಿನೇ ।
ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ಪದ್ಮಾಯ ಪದ್ಮಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೬೮ ॥

ಪದ್ಮೋದರಾಯ ಪೂತಾಯ ಪದ್ಮಕಲ್ಪೋದ್ಭವಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಾಯ ಭೂಪದ್ಮೋದ್ಧರಣಾಯ ಚ ॥ ೬೯ ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧರಾಯ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೭೦ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ತ್ರಿವೇದಿನೇ ॥ ೭೧ ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಸೇ ತದಾಽಶ್ವಶಿರಸೇ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

ಅಥರ್ವಶಿರಸೇ ನಿತ್ಯಮಶನಿಪ್ರಮಿತಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತೇ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಲೋಲಾಯ ಲಲಿತಾಯ ಚ ॥ ೭೩ ॥

ಲಾವಣ್ಯಾಯ ಲವಿತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಭಾಸಕಾಯ ಚ – [** ಲಾವಕಾಯ **]
ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾಯ ಲಕ್ಷಾಯ ಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೭೪ ॥

ರಸದ್ವೀಪಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ।
ವೃಷ್ಣಿಮೂಲಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ॥ ೭೫ ॥ [** ದೃಷ್ಣಿಮೂಲಾಯ **]

ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ಹಾರಿಣಂ ವನಮಾಲಿನಮ್ ।
ಕಿರೀಟಿನಂ ಕುಂಡಲಿನಂ ಸರ್ವಗಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ ॥ ೭೬ ॥

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದೋರುಂ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿ ಶಿರೋಮುಖಮ್ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸದಾತುಷ್ಟಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಮ್ ॥ ೭೭ ॥

ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಬಹುಯೋಜನಮಾಯತಮ್ ।
ಬಹುಯೋಜನಹಸ್ತಾಂಘ್ರಿಂ ಬಹುಯೋಜನನಾಸಿಕಮ್ ॥ ೭೮ ॥

ಮಹಾರೂಪಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ಮಹಾಭುಜಮ್ ।
ಮಹಾನಾದಂ ಮಹಾರೌದ್ರಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್ ॥ ೭೯ ॥

ಆನಾಭೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋರೂಪಾಮಾಗಲಾದ್ವೈಷ್ಣವಂ ವಪುಃ ।
ಆಶೀರ್ಷಾದ್ರುದ್ರಮೀಶಾನಂ ತದಗ್ರೇ ಸರ್ವತಃ ಶಿವಮ್ ॥ ೮೦ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ನಾರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ವೀರಸಿಂಹ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕ್ರೂರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ದಿವ್ಯಸಿಂಹ ॥ ೮೧ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಘ್ರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪುಚ್ಛಸಿಂಹ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂರ್ಣಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ರೌದ್ರಸಿಂಹ ॥ ೮೨ ॥

ನಮೋ ನಮೋ ಭೀಷಣಭದ್ರಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಸಿಂಹ ।
ನಮೋ ನಮೋ ಬೃಂಹಿತಭೂತಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಸಿಂಹ ॥ ೮೩ ॥

ನಮೋ ನಮೋ ನಿರ್ಜಿತಕಾಲಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮಃ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪಸಿಂಹ ।
ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಮದಕಾಮಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಭುವನೈಕಸಿಂಹ ॥ ೮೪ ॥

ಭವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಸಹಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರೇವ ಚ ।
ಪೃಥ್ವೀತ್ವಮಂತರಿಕ್ಷಸ್ತ್ವಂ ಪರ್ವತಾರಣ್ಯಮೇವ ಚ ॥ ೮೫ ॥

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿಲಿಪ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಮುಹೂರ್ತಪ್ರಹರಾದಿಕಮ್ ।
ಅಹೋರಾತ್ರಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಚ ಪಕ್ಷಮಾಸಸ್ತುವತ್ಸರಂ ॥ ೮೬ ॥

ಯುಗಾದಿರ್ಯುಗಭೇದಸ್ತ್ವಂ ಸಂಯೋಗೋ ಯುಗಸಂಧಯಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಕಾಮ್ಯಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಮೇವ ಚ ॥ ೮೭ ॥

ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಹರಿಸ್ಸ್ವರಾಟ್ ।
ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸತ್ಕೃತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ ೮೮ ॥

ಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ತ್ವಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ।
ಸುಜ್ಯೋತಿಸ್ತ್ವಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ ಸನಾತನಃ ॥ ೮೯ ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕಸ್ವರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಪತಿಃ ।
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಃ ಸ್ವಧಾಕಾರೋ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ ೯೦ ॥

ಹಂತಾಕಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ವೇದಾಕಾರಶ್ಚ ಶಂಕರಃ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಃ ಓಂಕಾರೋ ಲೋಕಕಾರಕಃ ॥ ೯೧ ॥

ಏಕಾತ್ಮಾ ತ್ವಮನೇಕಾತ್ಮಾ ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚತುರ್ವೇದಮಯೋತ್ತಮಃ ॥ ೯೨ ॥

ಲೋಕಪ್ರಿಯೋ ಲೋಕಗುರುರ್ಲೋಕೇಶೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ ।
ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಪತಿಃ ಲೋಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಲೋಚನಃ ॥ ೯೩ ॥

ಲೋಕಾಧಾರೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕೋ ಲೋಕಾಲೋಕಮಯೋ ವಿಭುಃ ।
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಮಹಾಕರ್ತಾ ಕೃತಾಕರ್ತಾ ಕೃತಾಗಮಃ ॥ ೯೪ ॥

ಅನಾದಿಸ್ತ್ವಮನಂತಸ್ತ್ವಮಭೂತೋಭೂತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರೀತಃ ಸ್ತೋತಾ ನೇತಾ ನಿಯಾಮಕಃ ॥ ೯೫ ॥

ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಮತಿರ್ಮಹ್ಯಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಗುರುಸ್ಸಖಾ ।
ಸುಹೃದಶ್ಚಾತ್ತರೂಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ನಾತ್ರ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ ೯೬ ॥

ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ಹ್ಯಸ್ತ್ರರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಬಹುರೂಪಾಯ ರೂಪಾಯ ಪಂಚರೂಪಧರಾಯ ಚ ॥ ೯೭ ॥

ಭದ್ರರೂಪಾಯ ರೂಢಾಯ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಯೋಗಿನೇ ।
ಸಮರೂಪಾಯ ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಪೀಠಸ್ಥಿತಾಯ ಚ ॥ ೯೮ ॥

ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾಯಿನೇ ।
ಧ್ಯೇಯಗಮ್ಯಾಯ ಧಾಮ್ನೇ ಚ ಧಾಮಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಧರಾಧರಾಯ ಧರ್ಮಾಯ ಧಾರಣಾಭಿರತಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ಧಾತ್ರೇ ವಿಧಾತ್ರೇ ಚ ಸಂಧಾತ್ರೇ ಚ ಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೦೦ ॥

ದಾಮೋದರಾಯ ದಾಂತಾಯ ದಾನವಾಂತಕರಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ಭೇಷಜಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೧೦೧ ॥

ಸೀರಧ್ವಜಾಯ ಸೀರಾಯ ವಾತಾಯಾಪ್ರಮಿತಾಯ ಚ ।
ಸಾರಸ್ವತಾಯ ಸಂಸಾರನಾಶನಾಯಾಕ್ಷ ಮಾಲಿನೇ ॥ ೧೦೨ ॥

ಅಸಿಚರ್ಮಧರಾಯೈವ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ಚ ।
ವಿಕರ್ಮಾಯ ಸುಕರ್ಮಾಯ ಪರಕರ್ಮವಿಘಾತಿನೇ ॥ ೧೦೩ ॥

ಸುಕರ್ಮಣೇ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮೋ ಮರ್ಮಾಯ ಮರ್ಮಿಣೇ ।
ಕರಿಚರ್ಮವಸಾನಾಯ ಕರಾಳವದನಾಯ ಚ ॥ ೧೦೪ ॥

ಕವಯೇ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಭೂಗರ್ಭಾಯ ಕೃಪಾನಿಧೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಗರ್ಭಾಯ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ ಧೂರ್ಜಟೇ ॥ ೧೦೫ ॥

ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯ ಜಿತಾರಯೇ ।
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯ ಚ ॥ ೧೦೬ ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣದೇಹಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿನಾಶಿನೇ ।
ಹಿರಣ್ಯಕನಿಹಂತ್ರೇ ಚ ಹಿರಣ್ಯನಯನಾಯ ಚ ॥ ೧೦೭ ॥

ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ತುಭ್ಯಂ ಹಿರಣ್ಯವದನಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಾಯ ನಿಃಶೃಂಗಾಯ ಚ ಶೃಂಗಿಣೇ ॥ ೧೦೮ ॥

ಭೈರವಾಯ ಸುಕೇಶಾಯ ಭೀಷಣಾಯಾಂತ್ರಮಾಲಿನೇ ।
ಚಂಡಾಯ ತುಂಡಮಾಲಾಯ ನಮೋ ದಂಡಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೦೯ ॥

See Also  Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram In Kannada

ಅಖಂಡತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ಚ – [** ಶ್ರೀಖಂಡ **]
ನಮಸ್ತೇ ದಂಡಸಿಂಹಾಯ ಸತ್ಯಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೧೦ ॥

ನಮಸ್ತೇ ಶ್ವೇತಸಿಂಹಾಯ ಪೀತಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನೀಲಸಿಂಹಾಯ ನೀಲಾಯ ರಕ್ತಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೧೧ ॥

ನಮೋ ಹರಿದ್ರಸಿಂಹಾಯ ಧೂಮ್ರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಮೂಲಸಿಂಹಾಯ ಮೂಲಾಯ ಬೃಹತ್ಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೧೨ ॥

ಪಾತಾಲಸ್ಥಿತಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಪರ್ವತವಾಸಿನೇ ।
ನಮೋ ಜಲಸ್ಥಸಿಂಹಾಯ ಹ್ಯಂತರಿಕ್ಷಸ್ಥಿತಾಯ ಚ ॥ ೧೧೩ ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಸಿಂಹಾಯ ಚಂಡಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅನಂತಜಿಹ್ವಸಿಂಹಾಯ ಅನಂತಗತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೧೪ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ವೀರಸಿಂಹಾಯ ಬಹುಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋ ವಿಚಿತ್ರಸಿಂಹಾಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೧೫ ॥

ಅಭಯಂಕರಸಿಂಹಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಮೇಖಲಾಯೈವ ಸಪ್ತಸಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ॥ ೧೧೬ ॥

ಸಪ್ತಧಾತುಸ್ವರೂಪಾಯ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮಯಾಯ ಚ ।
ಸಪ್ತಲೋಕಾಂತರಸ್ಥಾಯ ಸಪ್ತಸ್ವರಮಯಾಯ ಚ ॥ ೧೧೭ ॥

ಸಪ್ತಾರ್ಚೀರೂಪದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥರೂಪಿಣೇ ।
ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ಸ್ವಚ್ಛರೂಪಾಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೧೮ ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಯ ಸುವೇಷಾಯ ಶ್ರುತಯೇ ಶ್ರುತಮೂರ್ತಯೇ ।
ಶುಚಿಶ್ರವಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಭೋಗಾಯ ಸುಧನ್ವಿನೇ ॥ ೧೧೯ ॥

ಶುಭ್ರಾಯ ಸುರನಾಥಾಯ ಸುಲಭಾಯ ಶುಭಾಯ ಚ ।
ಸುದರ್ಶನಾಯ ಸೂಕ್ತಾಯ ನಿರುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೨೦ ॥

ಸುಪ್ರಭಾವಸ್ವಭಾವಾಯ ಭವಾಯ ವಿಭವಾಯ ಚ ।
ಸುಶಾಖಾಯ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ಸುಖಾಯ ಚ ॥ ೧೨೧ ॥

ಸುನಖಾಯ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಸುರಥಾಯ ಸುಧಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಖಟ್ವಾಂಗಹಸ್ತಾಯ ಖೇಟಮುದ್ಗರಪಾಣಯೇ ॥ ೧೨೨ ॥

ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ಸುರಮುಖ್ಯಾಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಪ್ರಭವಾಯ ಚ ।
ಖಗೇಂದ್ರಾಯ ಮೃಗೇಂದ್ರಾಯ ನಗೇಂದ್ರಾಯ ಧೃವಾಯ ಚ ॥ ೧೨೩ ॥

ನಾಗಕೇಯೂರಹಾರಾಯ ನಾಗೇಂದ್ರಾಯಾಘಮರ್ದಿನೇ ।
ನದೀವಾಸಾಯ ನಾಗಾಯ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೨೪ ॥

ನಾಗೇಶ್ವರಾಯ ನಗ್ನಾಯ ನಮಿತಾಯಾಮಿತಾಯ ಚ ।
ನಾಗಾಂತಕರಥಾಯೈವ ನರನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ॥ ೧೨೫ ॥

ನಮೋ ಮತ್ಸ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಕಚ್ಛಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಯಜ್ಞವರಾಹಾಯ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೨೬ ॥

ವಿಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತಲೋಕಾಯ ವಾಮನಾಯ ಮಹೌಜಸೇ ।
ನಮೋ ಭಾರ್ಗವರಾಮಾಯ ರಾವಣಾಂತಕರಾಯ ಚ ॥ ೧೨೭ ॥

ನಮಸ್ತೇ ಬಲರಾಮಾಯ ಕಂಸಪ್ರಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೇ ।
ಬುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧರೂಪಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಪಾಯ ಕಲ್ಕಿನೇ ॥ ೧೨೮ ॥

ಆತ್ರೇಯಾಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಕಪಿಲಾಯ ದ್ವಿಜಾಯ ಚ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ಪಶುಪಾಲಾಯ ಪಶುವಕ್ತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೨೯ ॥

ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ವನಸ್ಥಾಯ ಯತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ಭೋಕ್ತ್ರೇ ಚ ಮುಮುಕ್ಷವೇ ॥ ೧೩೦ ॥

ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಾಯ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಿಲಯಾಯ ಚ ।
ಶ್ರೀಶೈಲಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಶೈಲವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೩೧ ॥

ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಾಯ ಮಹಾಹಂಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಗುಹಾವಾಸಾಯ ಗುಹ್ಯಾಯ ಗುಪ್ತಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ ೧೩೨ ॥

ನಮೋ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾಯ ನೀಲವಸ್ತ್ರಧರಾಯ ಚ ।
ಪೀತವಸ್ತ್ರಧರಾಯೈವ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೩೩ ॥

ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಾಯ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪಿನೇ ।
ಧುರಂಧರಾಯ ಧೂರ್ತಾಯ ದುರ್ಗಮಾಯ ಧುರಾಯ ಚ ॥ ೧೩೪ ॥

ದುರ್ಮದಾಯ ದುರಂತಾಯ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ದುರ್ದರ್ಶಾಯ ದ್ರುಮಾಯ ಚ ॥ ೧೩೫ ॥

ದುರ್ಭೇದಾಯ ದುರಾಶಾಯ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೃಪ್ತಾಯ ದೀಪ್ತವಕ್ತ್ರಾಯ ಉಧೃರ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೩೬ ॥

ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮೋ ದೈತ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ ।
ರಸಜ್ಞಾಯ ರಸೇಶಾಯ ಹ್ಯಾಕರ್ಣನಯನಾಯ ಚ ॥ ೧೩೭ ॥

ವಂದ್ಯಾಯ ಪರಿವೇಷಾಯ ರಥ್ಯಾಯ ರಸಿಕಾಯ ಚ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಸ್ಯಾಯೋರ್ಧ್ವದೇಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚೋರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ॥ ೧೩೮ ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಧ್ವಂಸಿಕಾಂತಾಯ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಾಯ ಚ ।
ಗದಾಪದ್ಮಧರಾಯೈವ ಪಂಚಬಾಣಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೩೯ ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮರೂಪಾಯ ಕಾಮಿನೇ ।
ನಮಃ ಕಾಮವಿಹಾರಾಯ ಕಾಮರೂಪಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೪೦ ॥

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಸೋಮಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ವಾಮಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೪೧ ॥

ಸಾಮಸ್ವರಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಥಾಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ॥ ೧೪೨ ॥

ಭೀಷ್ಮಾಯ ಭೀಕರಾಯೈವ ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮಣಾಯ ಚ ।
ಮೃಗಗ್ರೀವಾಯ ಜೀವಾಯ ಜಿತಾಯ ಜಿತಕಾಶಿನೇ ॥ ೧೪೩ ॥

ಜಟಿನೇ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಜಾತವೇದಸೇ ।
ಜಪಾಕುಸುಮವರ್ಣಾಯ ಜಪ್ಯಾಯ ಜಪಿತಾಯ ಚ ॥ ೧೪೪ ॥

ಜರಾಯುಜಾಯಾಂಡಜಾಯ ಸ್ವೇದಜಾಯೋದ್ಭಿದಾಯ ಚ ।
ಜನಾರ್ದನಾಯ ರಾಮಾಯ ಜಾಹ್ನವೀಜನಕಾಯ ಚ ॥ ೧೪೫ ॥

ಜರಾಜನ್ಮವಿದೂರಾಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ಪ್ರಬೋಧಿನೇ ।
ರೌದ್ರಜಿಹ್ವಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವೀರಭದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೪೬ ॥

ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ಸಮುದ್ರಾಯ ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೇ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಯೇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾಯ ನಮ ಇಂದ್ರಾನುಜಾಯ ಚ ॥ ೧೪೭ ॥

ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ಸಾಂದ್ರಾಯ ಇಂದಿರಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಈಶಾನಾಯ ಚ ಹೀಡ್ಯಾಯ ಹೀಪ್ಸಿತಾಯ ತ್ವಿನಾಯ ಚ ॥ ೧೪೮ ॥

ವ್ಯೋಮಾತ್ಮನೇ ಚ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ಚ ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶಿನೇ ।
ವ್ಯೋಮೋದ್ಧರಾಯ ಚ ವ್ಯೋಮವಕ್ತ್ರಾಯಾಸುರಘಾತಿನೇ ॥ ೧೪೯ ॥

ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯೋಮದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ವ್ಯೋಮವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸುಕುಮಾರಾಯ ಮಾರಾಯ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೫೦ ॥

ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಚ ।
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಾಯ ಜ್ಞಾನಾಯ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ ॥ ೧೫೧ ॥

ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ ।
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿರೂಪಾಯ ಪಂಚವಿಂಶತಿಮೂರ್ತಯೇ ॥ ೧೫೨ ॥

ಷಡ್ವಿಂಶಕಾತ್ಮನೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಕಾತ್ಮನೇ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಯ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೫೩ ॥

ಭಾವಶುದ್ಧಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ಶರಭಾಯ ಚ ।
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಸುಬೋಧಾಯ ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ ॥ ೧೫೪ ॥

ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯ ಚ ವಿದಗ್ಧಾಯ ಮುಗ್ಧಾಯ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಪ್ರಿಯಶ್ರವಾಯ ಶ್ರಾವ್ಯಾಯ ಸುಶ್ರವಾಯ ಶ್ರವಾಯ ಚ ॥ ೧೫೫ ॥

ಗ್ರಹೇಶಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧರಾಯ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೧೫೬ ॥

ಉಗ್ರಾಯ ಚೋಗ್ರವೇಗಾಯ ಉಗ್ರಕರ್ಮರತಾಯ ಚ ।
ಉಗ್ರನೇತ್ರಾಯ ವ್ಯಗ್ರಾಯ ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲಿನೇ ॥ ೧೫೭ ॥

ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶಾಯ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಘಾತಿನೇ ।
ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಹಂತ್ರೇ ಚ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಯ ಚ ॥ ೧೫೮ ॥

ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ವೃಷ್ಣ್ಯಾಯ ವೃಷಭಾಯ ವೃಷಾಯ ಚ ।
ಉಗ್ರಶ್ರವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ಶ್ರುತಿಧರಾಯ ಚ ॥ ೧೫೯ ॥

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ ।
ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ದುರಿತಕ್ಷಯ ॥ ೧೬೦ ॥

ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಮಿತಿಂಜಯ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಧ್ವಜ ॥ ೧೬೧ ॥

ಯಜ್ಞಧ್ವಜ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಕಾಲಧ್ವಜ ಜಯಧ್ವಜ ।
ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಹ್ಯಮರಪ್ರಿಯ ॥ ೧೬೨ ॥

ಸಿಂಹನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।
ಧರ್ಮನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಕರ ॥ ೧೬೩ ॥

ಪುಣ್ಯನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಜಯಸಿಂಹರೂಪ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ನರಸಿಂಹರೂಪ ॥ ೧೬೪ ॥

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗುರುಸಿಂಹರೂಪ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ರಣಸಿಂಹರೂಪ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗುರುಸಿಂಹರೂಪ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಲಘುಸಿಂಹರೂಪ ॥ ೧೬೫ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ –
ಉದ್ವೃತ್ತಂ ಗರ್ವಿತಂ ದೈತ್ಯಂ ನಿಹತ್ಯಾಜೌ ಸುರದ್ವಿಷಮ್ ।
ದೇವಕಾರ್ಯಂ ಮಹತ್ಕೃತ್ವಾ ಗರ್ಜಸೇ ಸ್ವಾತ್ಮತೇಜಸಾ ॥ ೧೬೬ ॥

See Also  Mayuresha Stotram In Kannada

ಅತಿರೌದ್ರಮಿದಂ ರೂಪಂ ದುಸ್ಸಹಂ ದುರತಿಕ್ರಮಮ್ ।
ದೃಷ್ಟ್ವೈತಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶಂಕಿತಾಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಗತಾಃ ॥ ೧೬೭ ॥

ಏತಾನ್ಪಶ್ಯ ಮಹೇಶಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಮಾಂ ಶಚೀಪತಿಮ್ ।
ದಿಕ್ಪಾಲಾನ್ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾನ್ ರುದ್ರಾನುರಗರಾಕ್ಷಸಾನ್ ॥ ೧೬೮ ॥

ಸರ್ವಾನ್ ಋಷಿಗಣಾನ್ಸಪ್ತಮಾತೃರ್ಗೌರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನದೀಶ್ಚ ತೀರ್ಥಾನಿ ರತಿಂ ಭೂತಗಾಣನಪಿ ॥ ೧೬೯ ॥

ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಮಹಾಸಿಂಹ ಹ್ಯುಗ್ರಭಾವಮಿಮಂ ತ್ಯಜ ।
ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಭವ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಾಂತಭಾವಂ ಚ ಧಾರಯ ॥ ೧೭೦ ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ಪಪಾತ ಸ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದೇತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ ೧೭೧ ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ-
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಗಿರಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸೌಮ್ಯಭಾವಮಧಾರಯತ್ ॥ ೧೭೨ ॥

ಅಬ್ರವೀನ್ನಾರಸಿಂಹಸ್ತಾನ್ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ಸುರೋತ್ತಮಾನ್ ।
ಸಂತ್ರಸ್ತಾನ್ ಭಯಸಂವಿಗ್ನಾನ್ ಶರಣಂ ಸಮುಪಾಗತಾನ್ ॥ ೧೭೩ ॥

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ-
ಭೋ ಭೋ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಪಿತಾಮಹಪುರೋಗಮಾಃ ।
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮಮ ವಾಕ್ಯಂ ಚ ಭವಂತು ವಿಗತಜ್ವರಾಃ ॥ ೧೭೪ ॥

ಯದ್ಧಿತಂ ಭವತಾಂ ಮಾನಂ ತತ್ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ ।
ಸುರಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶುಚಿಃ ॥ ೧೭೫ ॥

ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯತಿ ವಾ ಪೂಜಾಂ ತೇ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದಾಂ ಶತಮ್ ॥ ೧೭೬ ॥

ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ನೃಸಿಂಹಾದ್ಯೈರರ್ಚಯೇತ್ಕ್ರಮಶೋ ಮಮ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ ॥ ೧೭೭ ॥

ಸರ್ವಪೂಜಾಸು ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ನರಃ ।
ಜಾತಿಸ್ಮರತ್ವಂ ಲಭತೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ ೧೭೮ ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ।
ಯೋ ನಾಮಕವಚಂ ಬಧ್ವಾ ವಿಚರೇದ್ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ ೧೭೯ ॥

ಭೂತಭೇತಾಲಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ ।
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸಿನೀ ಬಾಲಗ್ರಹಾದಯಃ ॥ ೧೮೦ ॥

ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾಶ್ಚ ನಶ್ಯಂತಿ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಪನ್ನಗಾಃ ।
ಯೇ ಚ ಸಂಧ್ಯಾಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇ ಚಂಡಾಲಗ್ರಹಸಂಜ್ಞಿಕಾಃ ॥ ೧೮೧ ॥

ನಿಶಾಚರಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಚ ದೂರತಃ ।
ಕುಕ್ಷಿರೋಗಶ್ಚ ಹೃದ್ರೋಗಃ ಶೂರಾಪಸ್ಮಾರ ಏವ ಚ ॥ ೧೮೨ ॥

ಏಕಾಹಿಕಂ ದ್ವ್ಯಾಹಿಕಂ ಚ ಚಾತುರ್ಧಿಕಮಹಾಜ್ವರಮ್ ।
ಅಥ ಯೋ ವ್ಯಾಧಯಶ್ಚೈವ ರೋಗಾ ರೋಗಾಧಿದೇವತಾಃ ॥ ೧೮೩ ॥

ಶೀಘ್ರಂ ನಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಸರ್ವೇ ನೃಸಿಂಹಸ್ಮರಣಾಕುಲಾಃ ।
ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ಶತ್ರವೋ ಯಾಂತಿ ಮಿತ್ರತಾಮ್ ॥ ೧೮೪ ॥

ಜಲಾನಿ ಸ್ಥಲತಾಂ ಯಾಂತಿ ವಹ್ನಯೋ ಯಾಂತಿ ಶೀತತಾಮ್ ।
ವಿಷಾನ್ಯಮೃತತಾಂ ಯಾಂತಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಮರಣಾತ್ಸುರಾಃ ॥ ೧೮೫ ॥

ರಾಜ್ಯಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಧನಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ಧನಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ॥ ೧೮೬ ॥

ವ್ಯಾಲವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೋರಸರ್ಪಾದಿಕಂ ತಥಾ ।
ಅನುಕೂಲಾ ಭವೇದ್ಭಾರ್ಯಾ ಲೋಕೈಶ್ಚ ಪ್ರತಿಪೂಜ್ಯತೇ ॥ ೧೮೭ ॥

ಸುಪುತ್ರಾಂ ಧನಧಾನ್ಯಂ ಚ ಪಶೂಂಶ್ಚ ವಿವಿಧಾನಪಿ ।
ಏತತ್ಸರ್ವಮವಾಪ್ನೋತಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೧೮೮ ॥

ಜಲಸಂತರಣೇ ಚೈವ ಪರ್ವತಾರೋಹಣೇ ತಥಾ ।
ವನೇಽಪಿ ವಿಚಿರನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿ ವಿಷಮೇ ಪಥಿ ॥ ೧೮೯ ॥

ಬಿಲಪ್ರವೇಶೇ ಪಾತಾಲೇ ನಾರಸಿಂಹಮನುಸ್ಮರೇತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಶ್ಚ ಪಶುಘ್ನಶ್ಚ ಭ್ರೂಣಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಕಃ ॥ ೧೯೦ ॥

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಕೃತಘ್ನ ಸ್ತ್ರೀವಿಘಾತಕಃ ।
ವೇದಾನಾಂ ದೂಷಕಶ್ಚಾಪಿ ಮಾತಾಪಿತೃ ವಿನಿಂದಕಃ ॥ ೧೯೧ ॥

ಅಸತ್ಯಸ್ತು ಸದಾ ಯಜ್ಞನಿಂದಕೋ ಲೋಕನಿಂದಕಃ ।
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸಕೃನ್ನೃಸಿಂಹಂ ತು ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಷೈಃ ॥ ೧೯೨ ॥

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ ।
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚರೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ನೃಸಿಂಹಸ್ತತ್ರ ಗಚ್ಛತಿ ॥ ೧೯೩ ॥

ಗಚ್ಛನ್ ತಿಷ್ಠನ್ ಶ್ವಪನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಜಾಗ್ರಚ್ಛಾಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಪಿ ।
ನೃಸಿಂಹೇತಿ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ಸದಾ ಸ್ಮರನ್ ॥ ೧೯೪ ॥

ಪುಮಾನ್ನಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ ।
ನಾರೀ ಸುಭಗತಾವೇತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಚ ಸುರೂಪತಾಮ್ ॥ ೧೯೫ ॥

ಭರ್ತುಃ ಪ್ರಿಯತ್ವಂ ಲಭತೇ ನ ವೈಧವ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ ।
ನ ಸಪತ್ನೀಂ ಚ ಜನ್ಮಾಂತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನೀ ದ್ವಿಜೋ ಭವೇತ್ ॥ ೧೯೬ ॥

ಭೂಮಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಚಿರಾತ್ ।
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನಾರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾತ್ ॥ ೧೯೭ ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇವದೇವೇಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಲೀಲಯಾ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯಾಭಿಷೇಕಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಚೋಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ॥ ೧೯೮ ॥

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶೇ ತು ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ।
ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಽಭವತ್ತದಾ ॥ ೧೯೯ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ದೈತ್ಯರಾಜಾನಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮಭಿಷಿಚ್ಯ ಚ ।
ದೈವತೈಃ ಸಹ ಸುಪ್ರೀತೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಲೋಕಂ ಯಯೌ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೨೦೦ ॥

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ಭೀತ್ಯಾ ಪ್ರಪಲಾಯ ಶಚೀಪತಿಃ ।
ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಪರಿಭ್ರಷ್ಟೋ ಯುಗಾನಾಮೇಕಸಪ್ತತಿಃ ॥ ೨೦೧ ॥

ನೃಸಿಂಹೇನ ಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ತಥಾ ಸ್ವರ್ಗಮವಾಪ ಸಃ ।
ದಿಕ್ಪಾಲಕಾಶ್ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ ೨೦೨ ॥

ಧರ್ಮೇ ಮತಿಃ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಜನಾನಾಮಭವತ್ತದಾ ।
ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ ॥ ೨೦೩ ॥

ಪುತ್ರಾನಧ್ಯಾಪಯಾಮಾಸ ಸನಕಾದೀನ್ಮಹಾಮುನೀನ್ ।
ಊಚುಸ್ತೇ ತದ್ಗತಃ ಸರ್ವೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ॥ ೨೦೪ ॥

ದೇವತಾ ಋಷಯಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯಕ್ಷವಿದ್ಯಾಧರೋರಗಾಃ ।
ಗಂಧರ್ವಾಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚ ಇಹಾಮುತ್ರಫಲೈಷಿಣಃ ॥ ೨೦೫ ॥

ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಾಠನಾತ್ವಿಶುದ್ಧ ಮನಸೋಭವನ್ ।
ಸನತ್ಕುಮಾರಾತ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ಭರದ್ವಾಜೋ ಮುನಿಸ್ತದಾ ॥ ೨೦೬ ॥

ತಸ್ಮಾದಾಂಗೀರಸಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಜಗ್ರಾಹ ಭಾರ್ಗವಸ್ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಮಿತ್ರಾಯ ಸೋಽಬ್ರವೀತ್ ॥ ೨೦೭ ॥

ಜೈಗೀಷವ್ಯಾಯ ಸಪ್ರಾಹ ಋತುಕರ್ಣಾಯ ಸಂಯಮೀ ।
ವಿಷ್ಣುಮಿತ್ರಾಯ ಸಪ್ರಾಹ ಸೋಽಬ್ರವೀಚ್ಛ್ಯವನಾಯ ಚ ॥ ೨೦೮ ॥

ತಸ್ಮಾದವಾಪ ಶಾಂಡಿಲ್ಯೋ ಗರ್ಗಾಯ ಪ್ರಾಹ ವೈ ಮುನಿಃ ।
ಕೃತುಂಜಯಾಯ ಸ ಪ್ರಾಹ ಸೋಽಪಿ ಬೋಧಾಯನಾಯ ಚ ॥ ೨೦೯ ॥

ಕ್ರಮಾತ್ಸ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಾಹ ಸ ಪ್ರಾಹೋದ್ಧಾಮಕುಕ್ಷಯೇ ।
ಸಿಂಹ ತೇಜಾಸ್ತು ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯನೈ ದದೌ ॥ ೨೧೨ ॥

ಉಪದಿಷ್ಟೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ತಸ್ಮಾದಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಯಸ್ಮಾತ್ಕಸ್ಮಾದ್ಭಯಂ ನ ಚ ॥ ೨೧೩ ॥

ಮಯಾ ಚ ಕಥಿತಂ ನಾರಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ತವ ।
ತ್ವಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ತಮಾರಾಧಯ ಶಾಶ್ವತಮ್ ॥ ೨೧೪ ॥

ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಂ ದೇವಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ ।
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸ್ತವಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಹುತ್ವಾ ನಿಶ್ಚಲಮಾನಸಃ ॥ ೨೧೫ ॥

ಪ್ರಾಪ್ಯಸೇ ಮಹತೀಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸರ್ವಾಂಕಾಮಾನ್ನರೋತ್ತಮ ।
ಅಯಮೇವ ಪರೋಧರ್ಮಸ್ತ್ವಿದಮೇವ ಪರಂ ತಪಃ ॥ ೨೧೬ ॥

ಇದಮೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಮಿದಮೇವ ಮಹದ್ವ್ರತಮ್ ।
ಅಯಮೇವ ಸದಾಚಾರೋ ಹ್ಯಯಮೇವ ಮಹಾಮಖಃ ॥ ೨೧೭ ॥

ಇದಮೇವ ತ್ರಯೋ ವೇದಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾಗಮಾನಿ ಚ ।
ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಾದನ್ಯತ್ರ ವೈದಿಕಸ್ತು ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ ೨೧೮ ॥

ಯದಿಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಯನ್ನೇಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಕಥಿತಂ ನಾರಸಿಂಹಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ॥ ೨೧೯ ॥

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನಂ ಪರಮ್ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ ೨೨೦ ॥

ಓಂ ನಮ ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಾಕರೇ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ ಆಪದುದ್ಧಾರ ಘೋರ ವೀರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರರಾಜಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಂ ನಾಮ ದ್ವಿಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil