Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ தி³வ்ய ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீலக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ தே³வதா க்ஷ்ரௌம் இதி பீ³ஜம் ஶ்ரீம் இதி ஶக்தி꞉ நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴யேதி கீலகம் மந்த்ரராஜ ஶ்ரீலக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ ப்ரீத்யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ।

த்⁴யானம் ।
ஸத்யஜ்ஞானஸுக²ஸ்வரூபமமலம் க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யஸ்தி²தம்
யோகா³ரூட⁴மதிப்ரஸன்னவத³னம் பூ⁴ஷாஸஹஸ்ரோஜ்ஜ்வலம் ।
த்ர்யக்ஷம் சக்ரபினாகஸாப⁴யகரான்பி³ப்⁴ராணமர்கச்ச²விம்
ச²த்ரீபூ⁴தப²ணீந்த்³ரமிந்து³த⁴வளம் லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

லக்ஷ்மீ சாருகுசத்³வந்த்³வகுங்குமாங்கிதவக்ஷஸே ।
நமோ ந்ருஸிம்ஹனாதா²ய ஸர்வமங்க³ளமூர்தயே ॥ 2 ॥

உபாஸ்மஹே ந்ருஸிம்ஹாக்²யம் ப்³ரஹ்ம வேதா³ந்தகோ³சரம் ।
பூ⁴யோல்லாஸிதஸம்ஸாரச்சே²த³ஹேதும் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 3 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ஓம் நமோ நாரஸிம்ஹாய வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ராய வஜ்ரிணே ।
வஜ்ரதே³ஹாய வஜ்ராய நமோ வஜ்ரனகா²ய ச ॥ 1 ॥

வாஸுதே³வாய வந்த்³யாய வரதா³ய வராத்மனே ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய வராய வரரூபிணே ॥ 2 ॥

வரேண்யாய வரிஷ்டா²ய ஶ்ரீவராய நமோ நம꞉ ।
ப்ரஹ்லாத³வரதா³யைவ ப்ரத்யக்ஷவரதா³ய ச ॥ 3 ॥

பராத்பராய பாராய பவித்ராய பினாகினே ।
பாவனாய ப்ரஸன்னாய பாஶினே பாபஹாரிணே ॥ 4 ॥

புருஷ்டுதாய புண்யாய புருஹூதாய தே நம꞉ ।
தத்பூருஷாய தத்²யாய புராணபுருஷாய ச ॥ 5 ॥

புரோத⁴ஸே பூர்வஜாய புஷ்கராக்ஷாய தே நம꞉ ।
புஷ்பஹாஸாய ஹாஸாய மஹாஹாஸாய ஶார்ங்கி³ணே ॥ 6 ॥

ஸிம்ஹராஜாய ஸிம்ஹாய ஜக³த்³வந்த்³யாய தே நம꞉ ।
அட்டஹாஸாய ரோஷாய ஜ்வாலாஹாஸாய தே நம꞉ ॥ 7 ॥

பூ⁴தாவாஸாய வாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய க²ட்³கி³னே ।
க²ட்³க³ஜிஹ்வாய ஸிம்ஹாய க²ட்³க³வாஸாய தே நம꞉ ॥ 8 ॥

நமோ மூலாதி⁴வாஸாய த⁴ர்மவாஸாய த⁴ர்மிணே ।
த⁴னஞ்ஜயாய த⁴ன்யாய நமோ ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ச ॥ 9 ॥

ஶுப⁴ஞ்ஜயாய ஸூத்ராய நம꞉ ஶத்ருஞ்ஜயாய ச ।
நிரஞ்ஜனாய நீராய நிர்கு³ணாய கு³ணாத்மனே ॥ 10 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நிர்வாணப்ரதா³ய நிபி³டா³ய ச ।
நிராலம்பா³ய நீலாய நிஷ்களாய களாத்மனே ॥ 11 ॥

நிமேஷாய நிப³ந்தா⁴ய நிமேஷக³மனாய ச – [** நிப³த்³தா⁴ய **]
நிர்த்³வந்த்³வாய நிராஶாய நிஶ்சயாய நிஜாய ச ॥ 12 ॥

நிர்மலாய நிதா³னாய நிர்மோஹாய நிராக்ருதே ।
நமோ நித்யாய ஸத்யாய ஸத்கர்மனிரதாய ச ॥ 13 ॥

ஸத்யத்⁴வஜாய முஞ்ஜாய முஞ்ஜகேஶாய கேஶினே ।
ஹரிகேஶாய கேஶாய கு³டா³கேஶாய வை நம꞉ ॥ 14 ॥

ஸுகேஶாயோர்த்⁴வகேஶாய கேஶிஸம்ஹாரகாய ச ।
ஜலேஶாய ஸ்த²லேஶாய பத்³மேஶாயோக்³ரரூபிணே ॥ 15 ॥

புஷ்பேஶாய குலேஶாய கேஶவாய நமோ நம꞉ ।
ஸூக்திகர்ணாய ஸூக்தாய ரக்தஜிஹ்வாய ராகி³ணே ॥ 16 ॥

தீ³ப்தரூபாய தீ³ப்தாய ப்ரதீ³ப்தாய ப்ரலோபி⁴னே ।
ப்ரஸன்னாய ப்ரபோ³தா⁴ய ப்ரப⁴வே விப⁴வே நம꞉ ॥ 17 ॥

ப்ரப⁴ஞ்ஜனாய பாந்தா²ய ப்ரமாயப்ரதிமாய ச ।
ப்ரகாஶாய ப்ரதாபாய ப்ரஜ்வலாயோஜ்ஜ்வலாய ச ॥ 18 ॥

ஜ்வாலாமாலாஸ்வரூபாய ஜ்வாலஜிஹ்வாய ஜ்வாலினே ।
மஹாஜ்வாலாய காலாய காலமூர்தித⁴ராய ச ॥ 19 ॥

காலாந்தகாய கல்பாய கலனாய கலாய ச ।
காலசக்ராய சக்ராய ஷட்சக்ராய ச சக்ரிணே ॥ 20 ॥

அக்ரூராய க்ருதாந்தாய விக்ரமாய க்ரமாய ச ।
க்ருத்தினே க்ருத்திவாஸாய க்ருதக்⁴னாய க்ருதாத்மனே ॥ 21 ॥

ஸங்க்ரமாய ச க்ருத்³தா⁴ய க்ராந்தலோகத்ரயாய ச ।
அரூபாய ஸரூபாய ஹரயே பரமாத்மனே ॥ 22 ॥

அஜயாயாதி³தே³வாய ஹ்யக்ஷயாய க்ஷயாய ச ।
அகோ⁴ராய ஸுகோ⁴ராய கோ⁴ரகோ⁴ரதராய ச ॥ 23 ॥

நமோ(அ)ஸ்து கோ⁴ரவீர்யாய லஸத்³கோ⁴ராய தே நம꞉ ।
கோ⁴ராத்⁴யக்ஷாய த³க்ஷாய த³க்ஷிணார்ஹாய ஶம்ப⁴வே ॥ 24 ॥

அமோகா⁴ய கு³ணௌகா⁴ய ஹ்யனகா⁴யாக⁴ஹாரிணே ।
மேக⁴னாதா³ய நாதா³ய துப்⁴யம் மேகா⁴த்மனே நம꞉ ॥ 25 ॥ [** நாதா²ய **]

மேக⁴வாஹனரூபாய மேக⁴ஶ்யாமாய மாலினே ।
வ்யாலயஜ்ஞோபவீதாய வ்யாக்⁴ரதே³ஹாய தே நம꞉ ॥ 26 ॥

வ்யாக்⁴ரபாதா³ய தே வ்யாக்⁴ரகர்மணே வ்யாபகாய ச ।
விகடாஸ்யாய வீர்யாய விஷ்டரஶ்ரவஸே நம꞉ ॥ 27 ॥

விகீர்ணனக²த³ம்ஷ்ட்ராய நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ய ச ।
விஶ்வக்ஸேனாய ஸேனாய விஹ்வலாய ப³லாய ச ॥ 28 ॥

விரூபாக்ஷாய வீராய விஶேஷாக்ஷாய ஸாக்ஷிணே ।
வீதஶோகாய வித்தாய விஸ்தீர்ணவத³னாய ச ॥ 29 ॥

விதா⁴னாய விதே⁴யாய விஜயாய ஜயாய ச ।
விபு³தா⁴ய விபா⁴வாய நமோ விஶ்வம்ப⁴ராய ச ॥ 30 ॥

வீதராகா³ய விப்ராய விடங்கனயனாய ச ।
விபுலாய வினீதாய விஶ்வயோனே நமோ நம꞉ ॥ 31 ॥

விட³ம்ப³னாய வித்தாய விஶ்ருதாய வியோனயே ।
விஹ்வலாய விவாதா³ய நமோ வ்யாஹ்ருதயே நம꞉ ॥ 32 ॥

விராஸாய விகல்பாய மஹாகல்பாய தே நம꞉ ।
ப³ஹுகல்பாய கல்பாய கல்பாதீதாய ஶில்பினே ॥ 33 ॥

கல்பனாய ஸ்வரூபாய ப²ணிதல்பாய வை நம꞉ ।
தடித்ப்ரபா⁴ய தார்க்ஷ்யாய தருணாய தரஸ்வினே ॥ 34 ॥

ரஸனாயாந்தரிக்ஷாய தாபத்ரயஹராய ச ।
தாரகாய தமோக்⁴னாய தத்த்வாய ச தபஸ்வினே ॥ 35 ॥

தக்ஷகாய தனுத்ராய தடிதே தரலாய ச ।
ஶதரூபாய ஶாந்தாய ஶததா⁴ராய தே நம꞉ ॥ 36 ॥

ஶதபத்ராய தார்க்ஷ்யாய ஸ்தி²தயே ஶாந்தமூர்தயே ।
ஶதக்ரதுஸ்வரூபாய ஶாஶ்வதாய ஶதாத்மனே ॥ 37 ॥

நம꞉ ஸஹஸ்ரஶிரஸே ஸஹஸ்ரவத³னாய ச ।
ஸஹஸ்ராக்ஷாய தே³வாய தி³ஶஶ்ரோத்ராய தே நம꞉ ॥ 38 ॥

நம꞉ ஸஹஸ்ரஜிஹ்வாய மஹாஜிஹ்வாய தே நம꞉ ।
ஸஹஸ்ரனாமதே⁴யாய ஸஹஸ்ரஜட²ராய ச ॥ 39 ॥

ஸஹஸ்ரபா³ஹவே துப்⁴யம் ஸஹஸ்ரசரணாய ச ।
ஸஹஸ்ரார்கப்ரகாஶாய ஸஹஸ்ராயுத⁴தா⁴ரிணே ॥ 40 ॥

நம꞉ ஸ்தூ²லாய ஸூக்ஷ்மாய ஸுஸூக்ஷ்மாய நமோ நம꞉ ।
ஸுக்ஷீணாய ஸுபி⁴க்ஷாய ஸூராத்⁴யக்ஷாய ஶௌரிணே ॥ 41 ॥

த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய த⁴ர்மாய லோகாத்⁴யக்ஷாய வை நம꞉ ।
ப்ரஜாத்⁴யக்ஷாய ஶிக்ஷாய விபக்ஷக்ஷயமூர்தயே ॥ 42 ॥

காலாத்⁴யக்ஷாய தீக்ஷ்ணாய மூலாத்⁴யக்ஷாய தே நம꞉ ।
அதோ⁴க்ஷஜாய மித்ராய ஸுமித்ரவருணாய ச ॥ 43 ॥

ஶத்ருக்⁴னாய ஹ்யவிக்⁴னாய விக்⁴னகோடிஹராய ச ।
ரக்ஷோக்⁴னாய மது⁴க்⁴னாய பூ⁴தக்⁴னாய நமோ நம꞉ ॥ 44 ॥

பூ⁴தபாலாய பூ⁴தாய பூ⁴தாவாஸாய பூ⁴தினே ।
பூ⁴தபே⁴தாலகா⁴தாய பூ⁴தாதி⁴பதயே நம꞉ ॥ 45 ॥

பூ⁴தக்³ரஹவினாஶாய பூ⁴தஸம்யமினே நம꞉ ।
மஹாபூ⁴தாய ப்⁴ருக³வே ஸர்வபூ⁴தாத்மனே நம꞉ ॥ 46 ॥

ஸர்வாரிஷ்டவினாஶாய ஸர்வஸம்பத்கராய ச ।
ஸர்வாதா⁴ராய ஸர்வாய ஸர்வார்திஹரயே நம꞉ ॥ 47 ॥

ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶாந்தாய ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினே ।
ஸர்வஜ்ஞாயாப்யனந்தாய ஸர்வஶக்தித⁴ராய ச ॥ 48 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³த்ரே ச ஸர்வகார்யவிதா⁴யினே ।
ஸர்வஜ்வரவினாஶாய ஸர்வரோகா³பஹாரிணே ॥ 49 ॥

ஸர்வாபி⁴சாரஹந்த்ரே ச ஸர்வோத்பாதவிகா⁴தினே ।
பிங்கா³க்ஷாயைகஶ்ருங்கா³ய த்³விஶ்ருங்கா³ய மரீசயே ॥ 50 ॥

ப³ஹுஶ்ருங்கா³ய ஶ்ருங்கா³ய மஹாஶ்ருங்கா³ய தே நம꞉ ।
மாங்க³ல்யாய மனோஜ்ஞாய மந்தவ்யாய மஹாத்மனே ॥ 51 ॥

மஹாதே³வாய தே³வாய மாதுலுங்க³த⁴ராய ச ।
மஹாமாயாப்ரஸூதாய மாயினே ஜலஶாயினே ॥ 52 ॥

See Also  Narayanaguru’S Vasudeva Ashtakam In Tamil

மஹோத³ராய மந்தா³ய மத³னாய மதா³ய ச ।
மது⁴கைடப⁴ஹந்த்ரே ச மாத⁴வாய முராரயே ॥ 53 ॥

மஹாவீர்யாய தை⁴ர்யாய சித்ரவீர்யாய தே நம꞉ ।
சித்ரகர்மாய சித்ராய நமஸ்தே சித்ரபா⁴னவே ॥ 54 ॥

மாயாதீதாய மாயாய மஹாவீராய தே நம꞉ ।
மஹாதேஜாய பீ³ஜாய தேஜோதா⁴ம்னே ச பீ³ஜினே ॥ 55 ॥

தேஜோமய ந்ருஸிம்ஹாய தேஜஸாம்நித⁴யே நம꞉ ।
மஹாத³ம்ஷ்ட்ராய த³ம்ஷ்ட்ராய நம꞉ புஷ்டிகராய ச ॥ 56 ॥

ஶிபிவிஷ்டாய புஷ்டாய துஷ்டயே பரமேஷ்டி²னே ।
விஶிஷ்டாய ச ஶிஷ்டாய க³ரிஷ்டா²யேஷ்டதா³யினே ॥ 57 ॥

நமோ ஜ்யேஷ்டா²ய ஶ்ரேஷ்டா²ய துஷ்டாயாமிததேஜஸே ।
அஷ்டாங்க³ன்யஸ்தரூபாய ஸர்வது³ஷ்டாந்தகாய ச ॥ 58 ॥

வைகுண்டா²ய விகுண்டா²ய கேஶிகண்டா²ய கண்டி²னே ।
கண்டீ²ரவாய லுண்டா²ய நிஶ்ஶடா²ய ஹடா²ய ச ॥ 59 ॥

ஸத்த்வோத்³ரிக்தாய க்ருஷ்ணாய ரஜோத்³ரிக்தாய வேத⁴ஸே ।
தமோத்³ரிக்தாய ருத்³ராய ருக்³யஜுஸ்ஸாமமூர்தயே ॥ 60 ॥

ருதுத்⁴வஜாய காலாய மந்த்ரராஜாய மந்த்ரிணே – [** ராஜாய **]
த்ரினேத்ராய த்ரிவர்கா³ய த்ரிதா⁴ம்னே ச த்ரிஶூலினே ॥ 61 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞானரூபாய த்ரிதே³ஹாய த்ரிதா⁴த்மனே ।
நமஸ்த்ரிமூர்திவந்த்³யாய த்ரிதத்த்வஜ்ஞானினே நம꞉ ॥ 62 ॥

அக்ஷோப்⁴யாயானிருத்³தா⁴ய ஹ்யப்ரமேயாய பா⁴னவே ।
அம்ருதாய ஹ்யனந்தாய ஹ்யமிதாயாமராய ச ॥ 63 ॥

அபம்ருத்யுவினாஶாய ஹ்யபஸ்மாரவிகா⁴தினே ।
அன்னதா³யான்னரூபாய ஹ்யன்னாயான்னபு⁴ஜே நம꞉ ॥ 64 ॥

ஆத்³யாய நிரவத்³யாய வேத்³யாயாத்³பு⁴தகர்மணே ।
ஸத்³யோஜாதாய ஸந்த்⁴யாய வைத்³யுதாய நமோ நம꞉ ॥ 65 ॥

வித்³யாதீதாய ஶுத்³தா⁴ய ராக³தீதாய ராகி³ணே ।
யோகீ³ஶ்வராய யோகா³ய கோ³ஹிதாய க³வாம்பதே ॥ 66 ॥

க³ந்த⁴ர்வாய க³பீ⁴ராய க³ர்ஜிதாயோர்ஜிதாய ச ।
பர்ஜன்யாய ப்ரவ்ருத்³தா⁴ய ப்ரதா⁴னபுருஷாய ச ॥ 67 ॥

பத்³மாபா⁴ய ஸுனாபா⁴ய பத்³மனாபா⁴ய பா⁴ஸினே ।
பத்³மனேத்ராய பத்³மாய பத்³மாயா꞉ பதயே நம꞉ ॥ 68 ॥

பத்³மோத³ராய பூதாய பத்³மகல்போத்³ப⁴வாய ச ।
நமோ ஹ்ருத்பத்³மவாஸாய பூ⁴பத்³மோத்³த⁴ரணாய ச ॥ 69 ॥

ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ப்³ரஹ்மரூபத⁴ராய ச ।
ப்³ரஹ்மணே ப்³ரஹ்மரூபாய ப்³ரஹ்மனேத்ரே நமோ நம꞉ ॥ 70 ॥

ப்³ரஹ்மாத³யே ப்³ராஹ்மணாய ப்³ரஹ்மப்³ரஹ்மாத்மனே நம꞉ ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யாய தே³வாய ப்³ரஹ்மண்யாய த்ரிவேதி³னே ॥ 71 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மனே நம꞉ ।
நமஸ்தே ப்³ரஹ்மஶிரஸே ததா³(அ)ஶ்வஶிரஸே நம꞉ ॥ 72 ॥

அத²ர்வஶிரஸே நித்யமஶனிப்ரமிதாய ச ।
நமஸ்தே தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ராய லோலாய லலிதாய ச ॥ 73 ॥

லாவண்யாய லவித்ராய நமஸ்தே பா⁴ஸகாய ச – [** லாவகாய **]
லக்ஷணஜ்ஞாய லக்ஷாய லக்ஷணாய நமோ நம꞉ ॥ 74 ॥

ரஸத்³வீபாய தீ³ப்தாய விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே ।
வ்ருஷ்ணிமூலாய க்ருஷ்ணாய ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே நம꞉ ॥ 75 ॥ [** த்³ருஷ்ணிமூலாய **]

பஶ்யாமி த்வாம் மஹாஸிம்ஹம் ஹாரிணம் வனமாலினம் ।
கிரீடினம் குண்ட³லினம் ஸர்வக³ம் ஸர்வதோமுக²ம் ॥ 76 ॥

ஸர்வத꞉ பாணிபாதோ³ரும் ஸர்வதோ(அ)க்ஷி ஶிரோமுக²ம் ।
ஸர்வேஶ்வரம் ஸதா³துஷ்டம் ஸத்த்வஸ்த²ம் ஸமரப்ரியம் ॥ 77 ॥

ப³ஹுயோஜனவிஸ்தீர்ணம் ப³ஹுயோஜனமாயதம் ।
ப³ஹுயோஜனஹஸ்தாங்க்⁴ரிம் ப³ஹுயோஜனநாஸிகம் ॥ 78 ॥

மஹாரூபம் மஹாவக்த்ரம் மஹாத³ம்ஷ்ட்ரம் மஹாபு⁴ஜம் ।
மஹானாத³ம் மஹாரௌத்³ரம் மஹாகாயம் மஹாப³லம் ॥ 79 ॥

ஆனாபே⁴ர்ப்³ரஹ்மணோரூபாமாக³லாத்³வைஷ்ணவம் வபு꞉ ।
ஆஶீர்ஷாத்³ருத்³ரமீஶானம் தத³க்³ரே ஸர்வத꞉ ஶிவம் ॥ 80 ॥

நமோ(அ)ஸ்து நாராயண நாரஸிம்ஹ
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண வீரஸிம்ஹ ।
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண க்ரூரஸிம்ஹ
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண தி³வ்யஸிம்ஹ ॥ 81 ॥

நமோ(அ)ஸ்து நாராயண வ்யாக்⁴ரஸிம்ஹ
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண புச்ச²ஸிம்ஹ ।
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண பூர்ணஸிம்ஹ
நமோ(அ)ஸ்து நாராயண ரௌத்³ரஸிம்ஹ ॥ 82 ॥

நமோ நமோ பீ⁴ஷணப⁴த்³ரஸிம்ஹ
நமோ நமோ விஜ்ஜ்வலனேத்ரஸிம்ஹ ।
நமோ நமோ ப்³ரும்ஹிதபூ⁴தஸிம்ஹ
நமோ நமோ நிர்மலசித்தஸிம்ஹ ॥ 83 ॥

நமோ நமோ நிர்ஜிதகாலஸிம்ஹ
நமோ நம꞉ கல்பிதகல்பஸிம்ஹ ।
நமோ நம꞉ காமத³காமஸிம்ஹ
நமோ நமஸ்தே பு⁴வனைகஸிம்ஹ ॥ 84 ॥

ப⁴விஷ்ணுஸ்த்வம் ஸஹிஷ்ணுஸ்த்வம் ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்விஷ்ணுரேவ ச ।
ப்ருத்²வீத்வமந்தரிக்ஷஸ்த்வம் பர்வதாரண்யமேவ ச ॥ 85 ॥

கலாகாஷ்டா²தி³லிப்திஸ்த்வம் முஹூர்தப்ரஹராதி³கம் ।
அஹோராத்ரம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ச பக்ஷமாஸஸ்துவத்ஸரம் ॥ 86 ॥

யுகா³தி³ர்யுக³பே⁴த³ஸ்த்வம் ஸம்யோகோ³ யுக³ஸந்த⁴ய꞉ ।
நித்யம் நைமித்திகம் காம்யம் மஹாப்ரலயமேவ ச ॥ 87 ॥

கரணம் காரணம் கர்தா ப⁴ர்தா ஹர்தா ஹரிஸ்ஸ்வராட் ।
ஸத்கர்தா ஸத்க்ருதிர்கோ³ப்தா ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 88 ॥

ப்ராணஸ்த்வம் ப்ராணினாம்ப்ரத்யகா³த்ம த்வம் ஸர்வதே³ஹினாம் ।
ஸுஜ்யோதிஸ்த்வம் பரஞ்ஜ்யோதிராத்மஜ்யோதி꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 89 ॥

ஜ்யோதிர்லோகஸ்வரூபஸ்த்வம் ஜ்யோதிர்ஜ்ஞோ ஜ்யோதிஷாம்பதி꞉ ।
ஸ்வாஹாகார꞉ ஸ்வதா⁴காரோ வஷட்கார꞉ க்ருபாகர꞉ ॥ 90 ॥

ஹந்தாகாரோ நிராகாரோ வேதா³காரஶ்ச ஶங்கர꞉ ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்த꞉ ஓங்காரோ லோககாரக꞉ ॥ 91 ॥

ஏகாத்மா த்வமனேகாத்மா சதுராத்மா சதுர்பு⁴ஜ꞉ ।
சதுர்மூர்திஶ்சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரஶ்சதுர்வேத³மயோத்தம꞉ ॥ 92 ॥

லோகப்ரியோ லோககு³ருர்லோகேஶோ லோகனாயக꞉ ।
லோகஸாக்ஷீ லோகபதி꞉ லோகாத்மா லோகலோசன꞉ ॥ 93 ॥

லோகாதா⁴ரோ ப்³ருஹல்லோகோ லோகாலோகமயோ விபு⁴꞉ ।
லோககர்தா மஹாகர்தா க்ருதாகர்தா க்ருதாக³ம꞉ ॥ 94 ॥

அனாதி³ஸ்த்வமனந்தஸ்த்வமபூ⁴தோபூ⁴தவிக்³ரஹ꞉ ।
ஸ்துதி꞉ ஸ்துத்ய꞉ ஸ்தவப்ரீத꞉ ஸ்தோதா நேதா நியாமக꞉ ॥ 95 ॥

த்வம் க³திஸ்த்வம் மதிர்மஹ்யம் பிதா மாதா கு³ருஸ்ஸகா² ।
ஸுஹ்ருத³ஶ்சாத்தரூபஸ்த்வம் த்வாம் வினா நாத்ர மே க³தி꞉ ॥ 96 ॥

நமஸ்தே மந்த்ரரூபாய ஹ்யஸ்த்ரரூபாய தே நம꞉ ।
ப³ஹுரூபாய ரூபாய பஞ்சரூபத⁴ராய ச ॥ 97 ॥

ப⁴த்³ரரூபாய ரூடா⁴ய யோக³ரூபாய யோகி³னே ।
ஸமரூபாய யோகா³ய யோக³பீட²ஸ்தி²தாய ச ॥ 98 ॥

யோக³க³ம்யாய ஸௌம்யாய த்⁴யானக³ம்யாய த்⁴யாயினே ।
த்⁴யேயக³ம்யாய தா⁴ம்னே ச தா⁴மாதி⁴பதயே நம꞉ ॥ 99 ॥

த⁴ராத⁴ராய த⁴ர்மாய தா⁴ரணாபி⁴ரதாய ச ।
நமோ தா⁴த்ரே விதா⁴த்ரே ச ஸந்தா⁴த்ரே ச த⁴ராய ச ॥ 100 ॥

தா³மோத³ராய தா³ந்தாய தா³னவாந்தகராய ச ।
நம꞉ ஸம்ஸாரவைத்³யாய பே⁴ஷஜாய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 101 ॥

ஸீரத்⁴வஜாய ஸீராய வாதாயாப்ரமிதாய ச ।
ஸாரஸ்வதாய ஸம்ஸாரனாஶனாயாக்ஷ மாலினே ॥ 102 ॥

அஸிசர்மத⁴ராயைவ ஷட்கர்மனிரதாய ச ।
விகர்மாய ஸுகர்மாய பரகர்மவிகா⁴தினே ॥ 103 ॥

ஸுகர்மணே மன்மதா²ய நமோ மர்மாய மர்மிணே ।
கரிசர்மவஸானாய கராளவத³னாய ச ॥ 104 ॥

கவயே பத்³மக³ர்பா⁴ய பூ⁴க³ர்பா⁴ய க்ருபானிதே⁴ ।
ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய க³ர்பா⁴ய ப்³ருஹத்³க³ர்பா⁴ய தூ⁴ர்ஜடே ॥ 105 ॥

நமஸ்தே விஶ்வக³ர்பா⁴ய ஶ்ரீக³ர்பா⁴ய ஜிதாரயே ।
நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ஹிரண்யகவசாய ச ॥ 106 ॥

ஹிரண்யவர்ணதே³ஹாய ஹிரண்யாக்ஷவினாஶினே ।
ஹிரண்யகனிஹந்த்ரே ச ஹிரண்யனயனாய ச ॥ 107 ॥

ஹிரண்யரேதஸே துப்⁴யம் ஹிரண்யவத³னாய ச ।
நமோ ஹிரண்யஶ்ருங்கா³ய நி꞉ஶ்ருங்கா³ய ச ஶ்ருங்கி³ணே ॥ 108 ॥

பை⁴ரவாய ஸுகேஶாய பீ⁴ஷணாயாந்த்ரமாலினே ।
சண்டா³ய துண்ட³மாலாய நமோ த³ண்ட³த⁴ராய ச ॥ 109 ॥

அக²ண்ட³தத்த்வரூபாய கமண்ட³லுத⁴ராய ச – [** ஶ்ரீக²ண்ட³ **]
நமஸ்தே த³ண்ட³ஸிம்ஹாய ஸத்யஸிம்ஹாய தே நம꞉ ॥ 110 ॥

See Also  Sri Mattapalli Nrisimha Mangalashtakam In Gujarati

நமஸ்தே ஶ்வேதஸிம்ஹாய பீதஸிம்ஹாய தே நம꞉ ।
நீலஸிம்ஹாய நீலாய ரக்தஸிம்ஹாய தே நம꞉ ॥ 111 ॥

நமோ ஹரித்³ரஸிம்ஹாய தூ⁴ம்ரஸிம்ஹாய தே நம꞉ ।
மூலஸிம்ஹாய மூலாய ப்³ருஹத்ஸிம்ஹாய தே நம꞉ ॥ 112 ॥

பாதாலஸ்தி²தஸிம்ஹாய நம꞉ பர்வதவாஸினே ।
நமோ ஜலஸ்த²ஸிம்ஹாய ஹ்யந்தரிக்ஷஸ்தி²தாய ச ॥ 113 ॥

காலாக்³னிருத்³ரஸிம்ஹாய சண்ட³ஸிம்ஹாய தே நம꞉ ।
அனந்தஜிஹ்வஸிம்ஹாய அனந்தக³தயே நம꞉ ॥ 114 ॥

நமோ(அ)ஸ்து வீரஸிம்ஹாய ப³ஹுஸிம்ஹஸ்வரூபிணே ।
நமோ விசித்ரஸிம்ஹாய நாரஸிம்ஹாய தே நம꞉ ॥ 115 ॥

அப⁴யங்கரஸிம்ஹாய நரஸிம்ஹாய தே நம꞉ ।
ஸப்தாப்³தி⁴மேக²லாயைவ ஸப்தஸாமஸ்வரூபிணே ॥ 116 ॥

ஸப்ததா⁴துஸ்வரூபாய ஸப்தச்ச²ந்தோ³மயாய ச ।
ஸப்தலோகாந்தரஸ்தா²ய ஸப்தஸ்வரமயாய ச ॥ 117 ॥

ஸப்தார்சீரூபத³ம்ஷ்ட்ராய ஸப்தாஶ்வரத²ரூபிணே ।
ஸ்வச்சா²ய ஸ்வச்ச²ரூபாய ஸ்வச்ச²ந்தா³ய நமோ நம꞉ ॥ 118 ॥

ஶ்ரீவத்ஸாய ஸுவேஷாய ஶ்ருதயே ஶ்ருதமூர்தயே ।
ஶுசிஶ்ரவாய ஶூராய ஸுபோ⁴கா³ய ஸுத⁴ன்வினே ॥ 119 ॥

ஶுப்⁴ராய ஸுரனாதா²ய ஸுலபா⁴ய ஶுபா⁴ய ச ।
ஸுத³ர்ஶனாய ஸூக்தாய நிருக்தாய நமோ நம꞉ ॥ 120 ॥

ஸுப்ரபா⁴வஸ்வபா⁴வாய ப⁴வாய விப⁴வாய ச ।
ஸுஶாகா²ய விஶாகா²ய ஸுமுகா²ய ஸுகா²ய ச ॥ 121 ॥

ஸுனகா²ய ஸுத³ம்ஷ்ட்ராய ஸுரதா²ய ஸுதா⁴ய ச ।
நம꞉ க²ட்வாங்க³ஹஸ்தாய கே²டமுத்³க³ரபாணயே ॥ 122 ॥

ஸாங்க்²யாய ஸுரமுக்²யாய ப்ரக்²யாதப்ரப⁴வாய ச ।
க²கே³ந்த்³ராய ம்ருகே³ந்த்³ராய நகே³ந்த்³ராய த்⁴ருவாய ச ॥ 123 ॥

நாக³கேயூரஹாராய நாகே³ந்த்³ராயாக⁴மர்தி³னே ।
நதீ³வாஸாய நாகா³ய நானாரூபத⁴ராய ச ॥ 124 ॥

நாகே³ஶ்வராய நக்³னாய நமிதாயாமிதாய ச ।
நாகா³ந்தகரதா²யைவ நரனாராயணாய ச ॥ 125 ॥

நமோ மத்ஸ்யஸ்வரூபாய கச்ச²பாய நமோ நம꞉ ।
நமோ யஜ்ஞவராஹாய ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாய தே நம꞉ ॥ 126 ॥

விக்ரமாக்ராந்தலோகாய வாமனாய மஹௌஜஸே ।
நமோ பா⁴ர்க³வராமாய ராவணாந்தகராய ச ॥ 127 ॥

நமஸ்தே ப³லராமாய கம்ஸப்ரத்⁴வம்ஸகாரிணே ।
பு³த்³தா⁴ய பு³த்³த⁴ரூபாய தீக்ஷ்ணரூபாய கல்கினே ॥ 128 ॥

ஆத்ரேயாயாக்³னினேத்ராய கபிலாய த்³விஜாய ச ।
க்ஷேத்ராய பஶுபாலாய பஶுவக்த்ராய தே நம꞉ ॥ 129 ॥

க்³ருஹஸ்தா²ய வனஸ்தா²ய யதயே ப்³ரஹ்மசாரிணே ।
ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³த்ரே ச தத்³போ⁴க்த்ரே ச முமுக்ஷவே ॥ 130 ॥

ஸாலக்³ராமனிவாஸாய க்ஷீராப்³தி⁴னிலயாய ச ।
ஶ்ரீஶைலாத்³ரினிவாஸாய ஶைலவாஸாய தே நம꞉ ॥ 131 ॥

யோகி³ஹ்ருத்பத்³மவாஸாய மஹாஹம்ஸாய தே நம꞉ ।
கு³ஹாவாஸாய கு³ஹ்யாய கு³ப்தாய கு³ரவே நம꞉ ॥ 132 ॥

நமோ மூலாதி⁴வாஸாய நீலவஸ்த்ரத⁴ராய ச ।
பீதவஸ்த்ரத⁴ராயைவ ரக்தவஸ்த்ரத⁴ராய ச ॥ 133 ॥

ரக்தமாலாவிபூ⁴ஷாய ரக்தக³ந்தா⁴னுலேபினே ।
து⁴ரந்த⁴ராய தூ⁴ர்தாய து³ர்க³மாய து⁴ராய ச ॥ 134 ॥

து³ர்மதா³ய து³ரந்தாய து³ர்த⁴ராய நமோ நம꞉ ।
து³ர்னிரீக்ஷ்யாய தீ³ப்தாய து³ர்த³ர்ஶாய த்³ருமாய ச ॥ 135 ॥

து³ர்பே⁴தா³ய து³ராஶாய து³ர்லபா⁴ய நமோ நம꞉ ।
த்³ருப்தாய தீ³ப்தவக்த்ராய உத்⁴ருர்தாய நமோ நம꞉ ॥ 136 ॥

உன்மத்தாய ப்ரமத்தாய நமோ தை³த்யாரயே நம꞉ ।
ரஸஜ்ஞாய ரஸேஶாய ஹ்யாகர்ணனயனாய ச ॥ 137 ॥

வந்த்³யாய பரிவேஷாய ரத்²யாய ரஸிகாய ச ।
ஊர்த்⁴வாஸ்யாயோர்த்⁴வதே³ஹாய நமஸ்தே சோர்த்⁴வரேதஸே ॥ 138 ॥

பத்³மப்ரத்⁴வம்ஸிகாந்தாய ஶங்க²சக்ரத⁴ராய ச ।
க³தா³பத்³மத⁴ராயைவ பஞ்சபா³ணத⁴ராய ச ॥ 139 ॥

காமேஶ்வராய காமாய காமரூபாய காமினே ।
நம꞉ காமவிஹாராய காமரூபத⁴ராய ச ॥ 140 ॥

ஸோமஸூர்யாக்³னினேத்ராய ஸோமபாய நமோ நம꞉ ।
நம꞉ ஸோமாய வாமாய வாமதே³வாய தே நம꞉ ॥ 141 ॥

ஸாமஸ்வராய ஸௌம்யாய ப⁴க்திக³ம்யாய தே நம꞉ ।
கூஷ்மாண்ட³க³ணனாதா²ய ஸர்வஶ்ரேயஸ்கராய ச ॥ 142 ॥

பீ⁴ஷ்மாய பீ⁴கராயைவ பீ⁴ம விக்ரமணாய ச ।
ம்ருக³க்³ரீவாய ஜீவாய ஜிதாய ஜிதகாஶினே ॥ 143 ॥

ஜடினே ஜாமத³க்³ன்யாய நமஸ்தே ஜாதவேத³ஸே ।
ஜபாகுஸுமவர்ணாய ஜப்யாய ஜபிதாய ச ॥ 144 ॥

ஜராயுஜாயாண்ட³ஜாய ஸ்வேத³ஜாயோத்³பி⁴தா³ய ச ।
ஜனார்த³னாய ராமாய ஜாஹ்னவீஜனகாய ச ॥ 145 ॥

ஜராஜன்மவிதூ³ராய ப்ரத்³யும்னாய ப்ரபோ³தி⁴னே ।
ரௌத்³ரஜிஹ்வாய ருத்³ராய வீரப⁴த்³ராய தே நம꞉ ॥ 146 ॥

சித்³ரூபாய ஸமுத்³ராய கத்³ருத்³ராய ப்ரசேதஸே ।
இந்த்³ரியாயேந்த்³ரியஜ்ஞாய நம இந்த்³ரானுஜாய ச ॥ 147 ॥

அதீந்த்³ரியாய ஸாந்த்³ராய இந்தி³ராபதயே நம꞉ ।
ஈஶானாய ச ஹீட்³யாய ஹீப்ஸிதாய த்வினாய ச ॥ 148 ॥

வ்யோமாத்மனே ச வ்யோம்னே ச நமஸ்தே வ்யோமகேஶினே ।
வ்யோமோத்³த⁴ராய ச வ்யோமவக்த்ராயாஸுரகா⁴தினே ॥ 149 ॥

நமஸ்தே வ்யோமத³ம்ஷ்ட்ராய வ்யோமவாஸாய தே நம꞉ ।
ஸுகுமாராய மாராய ஶிம்ஶுமாராய தே நம꞉ ॥ 150 ॥

விஶ்வாய விஶ்வரூபாய நமோ விஶ்வாத்மகாய ச ।
ஜ்ஞானாத்மகாய ஜ்ஞானாய விஶ்வேஶாய பராத்மனே ॥ 151 ॥

ஏகாத்மனே நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்தே த்³வாத³ஶாத்மனே ।
சதுர்விம்ஶதிரூபாய பஞ்சவிம்ஶதிமூர்தயே ॥ 152 ॥

ஷட்³விம்ஶகாத்மனே நித்யம் ஸப்தவிம்ஶதிகாத்மனே ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாய விமுக்தாய நமோ நம꞉ ॥ 153 ॥

பா⁴வஶுத்³தா⁴ய ஸாத்⁴யாய ஸித்³தா⁴ய ஶரபா⁴ய ச ।
ப்ரபோ³தா⁴ய ஸுபோ³தா⁴ய நமோ பு³த்³தி⁴ப்ரதா³ய ச ॥ 154 ॥

ஸ்னிக்³தா⁴ய ச வித³க்³தா⁴ய முக்³தா⁴ய முனயே நம꞉ ।
ப்ரியஶ்ரவாய ஶ்ராவ்யாய ஸுஶ்ரவாய ஶ்ரவாய ச ॥ 155 ॥

க்³ரஹேஶாய மஹேஶாய ப்³ரஹ்மேஶாய நமோ நம꞉ ।
ஶ்ரீத⁴ராய ஸுதீர்தா²ய ஹயக்³ரீவாய தே நம꞉ ॥ 156 ॥

உக்³ராய சோக்³ரவேகா³ய உக்³ரகர்மரதாய ச ।
உக்³ரனேத்ராய வ்யக்³ராய ஸமக்³ரகு³ணஶாலினே ॥ 157 ॥

பா³லக்³ரஹவினாஶாய பிஶாசக்³ரஹகா⁴தினே ।
து³ஷ்டக்³ரஹனிஹந்த்ரே ச நிக்³ரஹானுக்³ரஹாய ச ॥ 158 ॥

வ்ருஷத்⁴வஜாய வ்ருஷ்ண்யாய வ்ருஷபா⁴ய வ்ருஷாய ச ।
உக்³ரஶ்ரவாய ஶாந்தாய நம꞉ ஶ்ருதித⁴ராய ச ॥ 159 ॥

நமஸ்தே தே³வதே³வேஶ நமஸ்தே மது⁴ஸூத³ன ।
நமஸ்தே புண்ட³ரீகாக்ஷ நமஸ்தே து³ரிதக்ஷய ॥ 160 ॥

நமஸ்தே கருணாஸிந்தோ⁴ நமஸ்தே ஸமிதிஞ்ஜய ।
நமஸ்தே நாரஸிம்ஹாய நமஸ்தே க³ருட³த்⁴வஜ ॥ 161 ॥

யஜ்ஞத்⁴வஜ நமஸ்தே(அ)ஸ்து காலத்⁴வஜ ஜயத்⁴வஜ ।
அக்³னினேத்ர நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே ஹ்யமரப்ரிய ॥ 162 ॥

ஸிம்ஹனேத்ர நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸல ।
த⁴ர்மனேத்ர நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே கருணாகர ॥ 163 ॥

புண்யனேத்ர நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே(அ)பீ⁴ஷ்டதா³யக ।
நமோ நமஸ்தே ஜயஸிம்ஹரூப நமோ நமஸ்தே நரஸிம்ஹரூப ॥ 164 ॥

நமோ நமஸ்தே கு³ருஸிம்ஹரூப நமோ நமஸ்தே ரணஸிம்ஹரூப ।
நமோ நமஸ்தே கு³ருஸிம்ஹரூப நமோ நமஸ்தே லகு⁴ஸிம்ஹரூப ॥ 165 ॥

ப்³ரஹ்ம உவாச –
உத்³வ்ருத்தம் க³ர்விதம் தை³த்யம் நிஹத்யாஜௌ ஸுரத்³விஷம் ।
தே³வகார்யம் மஹத்க்ருத்வா க³ர்ஜஸே ஸ்வாத்மதேஜஸா ॥ 166 ॥

அதிரௌத்³ரமித³ம் ரூபம் து³ஸ்ஸஹம் து³ரதிக்ரமம் ।
த்³ருஷ்ட்வைதா தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ஶங்கிதாஸ்த்வாமுபாக³தா꞉ ॥ 167 ॥

See Also  Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

ஏதான்பஶ்ய மஹேஶானம் ப்³ரஹ்மாணம் மாம் ஶசீபதிம் ।
தி³க்பாலான் த்³வாத³ஶாதி³த்யான் ருத்³ரானுரக³ராக்ஷஸான் ॥ 168 ॥

ஸர்வான் ருஷிக³ணான்ஸப்தமாத்ருர்கௌ³ரீம் ஸரஸ்வதீம் ।
லக்ஷ்மீம் நதீ³ஶ்ச தீர்தா²னி ரதிம் பூ⁴தகா³ணனபி ॥ 169 ॥

ப்ரஸீத³ த்வம் மஹாஸிம்ஹ ஹ்யுக்³ரபா⁴வமிமம் த்யஜ ।
ப்ரக்ருதிஸ்தோ² ப⁴வ த்வம் ஹி ஶாந்தபா⁴வம் ச தா⁴ரய ॥ 170 ॥

இத்யுக்த்வா த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ பபாத ஸ பிதாமஹ꞉ ।
ப்ரஸீத³ த்வம் ப்ரஸீத³ த்வம் ப்ரஸீதே³தி புன꞉ புன꞉ ॥ 171 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச-
த்³ருஷ்ட்வா து தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ஶ்ருத்வா தாம் ப்³ரஹ்மணோ கி³ரம் ।
ஸ்தோத்ரேணானேன ஸந்துஷ்ட꞉ ஸௌம்யபா⁴வமதா⁴ரயத் ॥ 172 ॥

அப்³ரவீன்னாரஸிம்ஹஸ்தான் வீக்ஷ்ய ஸர்வான்ஸுரோத்தமான் ।
ஸந்த்ரஸ்தான் ப⁴யஸம்விக்³னான் ஶரணம் ஸமுபாக³தான் ॥ 173 ॥

ஶ்ரீன்ருஸிம்ஹ உவாச-
போ⁴ போ⁴ தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே பிதாமஹபுரோக³மா꞉ ।
ஶ்ருணுத்⁴வம் மம வாக்யம் ச ப⁴வந்து விக³தஜ்வரா꞉ ॥ 174 ॥

யத்³தி⁴தம் ப⁴வதாம் மானம் தத்கரிஷ்யாமி ஸாம்ப்ரதம் ।
ஸுரா நாமஸஹஸ்ரம் மே த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²த் ஶுசி꞉ ॥ 175 ॥

ஶ்ருணோதி ஶ்ராவயதி வா பூஜாம் தே ப⁴க்திஸம்யுத꞉ ।
ஸர்வான்காமானவாப்னோதி ஜீவேச்ச ஶரதா³ம் ஶதம் ॥ 176 ॥

யோ நாமபி⁴ர்ன்ருஸிம்ஹாத்³யைரர்சயேத்க்ரமஶோ மம ।
ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்புண்யம் ஸர்வயஜ்ஞேஷு யத்ப²லம் ॥ 177 ॥

ஸர்வபூஜாஸு யத்ப்ரோக்தம் தத்ஸர்வம் லப⁴தே நர꞉ ।
ஜாதிஸ்மரத்வம் லப⁴தே ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம் ஸனாதனம் ॥ 178 ॥

ஸர்வபாபவினிர்முக்த꞉ தத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம் பத³ம் ।
யோ நாமகவசம் ப³த்⁴வா விசரேத்³விக³தஜ்வர꞉ ॥ 179 ॥

பூ⁴தபே⁴தாலகூஷ்மாண்ட³ பிஶாசப்³ரஹ்மராக்ஷஸா꞉ ।
ஶாகினீடா³கினீஜ்யேஷ்டா² ஸினீ பா³லக்³ரஹாத³ய꞉ ॥ 180 ॥

து³ஷ்டக்³ரஹாஶ்ச நஶ்யந்தி யக்ஷராக்ஷஸபன்னகா³꞉ ।
யே ச ஸந்த்⁴யாக்³ரஹா꞉ ஸர்வே சண்டா³லக்³ரஹஸஞ்ஜ்ஞிகா꞉ ॥ 181 ॥

நிஶாசரக்³ரஹா꞉ ஸர்வே ப்ரணஶ்யந்தி ச தூ³ரத꞉ ।
குக்ஷிரோக³ஶ்ச ஹ்ருத்³ரோக³꞉ ஶூராபஸ்மார ஏவ ச ॥ 182 ॥

ஏகாஹிகம் த்³வ்யாஹிகம் ச சாதுர்தி⁴கமஹாஜ்வரம் ।
அத² யோ வ்யாத⁴யஶ்சைவ ரோகா³ ரோகா³தி⁴தே³வதா꞉ ॥ 183 ॥

ஶீக்⁴ரம் நஶ்யந்தி தே ஸர்வே ந்ருஸிம்ஹஸ்மரணாகுலா꞉ ।
ராஜானோ தா³ஸதாம் யாந்தி ஶத்ரவோ யாந்தி மித்ரதாம் ॥ 184 ॥

ஜலானி ஸ்த²லதாம் யாந்தி வஹ்னயோ யாந்தி ஶீததாம் ।
விஷான்யம்ருததாம் யாந்தி ந்ருஸிம்ஹஸ்மரணாத்ஸுரா꞉ ॥ 185 ॥

ராஜ்யகாமோ லபே⁴த்³ராஜ்யம் த⁴னகாமோ லபே⁴த்³த⁴னம் ।
வித்³யாகாமோ லபே⁴த்³வித்³யாம் ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ॥ 186 ॥

வ்யாலவ்யாக்⁴ரப⁴யம் நாஸ்தி சோரஸர்பாதி³கம் ததா² ।
அனுகூலா ப⁴வேத்³பா⁴ர்யா லோகைஶ்ச ப்ரதிபூஜ்யதே ॥ 187 ॥

ஸுபுத்ராம் த⁴னதா⁴ன்யம் ச பஶூம்ஶ்ச விவிதா⁴னபி ।
ஏதத்ஸர்வமவாப்னோதி ந்ருஸிம்ஹஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 188 ॥

ஜலஸந்தரணே சைவ பர்வதாரோஹணே ததா² ।
வனே(அ)பி விசிரன்மர்த்யோ வ்யாக்⁴ராதி³ விஷமே பதி² ॥ 189 ॥

பி³லப்ரவேஶே பாதாலே நாரஸிம்ஹமனுஸ்மரேத் ।
ப்³ரஹ்மக்⁴னஶ்ச பஶுக்⁴னஶ்ச ப்⁴ரூணஹா கு³ருதல்பக꞉ ॥ 190 ॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ க்ருதக்⁴ன ஸ்த்ரீவிகா⁴தக꞉ ।
வேதா³னாம் தூ³ஷகஶ்சாபி மாதாபித்ரு வினிந்த³க꞉ ॥ 191 ॥

அஸத்யஸ்து ஸதா³ யஜ்ஞனிந்த³கோ லோகனிந்த³க꞉ ।
ஸ்ம்ருத்வா ஸக்ருன்ன்ருஸிம்ஹம் து முச்யதே ஸர்வகில்ப³ஷை꞉ ॥ 192 ॥

ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன ஸ்ம்ருத்வா தம் ஶுத்³த⁴மானஸ꞉ ।
யத்ர யத்ர சரேன்மர்த்ய꞉ ந்ருஸிம்ஹஸ்தத்ர க³ச்ச²தி ॥ 193 ॥

க³ச்ச²ன் திஷ்ட²ன் ஶ்வபன்மர்த்ய꞉ ஜாக்³ரச்சா²பி ப்ரஸன்னபி ।
ந்ருஸிம்ஹேதி ந்ருஸிம்ஹேதி ந்ருஸிம்ஹேதி ஸதா³ ஸ்மரன் ॥ 194 ॥

புமான்னலிப்யதே பாபைர்பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி ।
நாரீ ஸுப⁴க³தாவேதி ஸௌபா⁴க்³யம் ச ஸுரூபதாம் ॥ 195 ॥

ப⁴ர்து꞉ ப்ரியத்வம் லப⁴தே ந வைத⁴வ்யம் ச விந்த³தி ।
ந ஸபத்னீம் ச ஜன்மாந்தே ஸம்யக் ஜ்ஞானீ த்³விஜோ ப⁴வேத் ॥ 196 ॥

பூ⁴மிப்ரத³க்ஷிணான்மர்த்யோ யத்ப²லம் லப⁴தே சிராத் ।
தத்ப²லம் லப⁴தே நாரஸிம்ஹமூர்திப்ரத³க்ஷிணாத் ॥ 197 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச –
இத்யுக்த்வா தே³வதே³வேஶோ லக்ஷ்மீமாலிங்க்³ய லீலயா ।
ப்ரஹ்லாத³ஸ்யாபி⁴ஷேகஸ்து ப்³ரஹ்மணே சோபதி³ஷ்டவான் ॥ 198 ॥

ஶ்ரீஶைலஸ்ய ப்ரதே³ஶே து லோகானாம் ஹிதகாம்யயா ।
ஸ்வரூபம் ஸ்தா²பயாமாஸ ப்ரக்ருதிஸ்தோ²(அ)ப⁴வத்ததா³ ॥ 199 ॥

ப்³ரஹ்மாபி தை³த்யராஜானம் ப்ரஹ்லாத³மபி⁴ஷிச்ய ச ।
தை³வதை꞉ ஸஹ ஸுப்ரீதோ ஹ்யாத்மலோகம் யயௌ ஸ்வயம் ॥ 200 ॥

ஹிரண்யகஶிபோர்பீ⁴த்யா ப்ரபலாய ஶசீபதி꞉ ।
ஸ்வர்க³ராஜ்யபரிப்⁴ரஷ்டோ யுகா³னாமேகஸப்ததி꞉ ॥ 201 ॥

ந்ருஸிம்ஹேன ஹதே தை³த்யே ததா² ஸ்வர்க³மவாப ஸ꞉ ।
தி³க்பாலகாஶ்ச ஸம்ப்ராப்தஸ்த்வம் ஸ்வஸ்தா²னமனுத்தமம் ॥ 202 ॥

த⁴ர்மே மதி꞉ ஸமஸ்தானாம் ஜனானாமப⁴வத்ததா³ ।
ஏதன்னாமஸஹஸ்ரஸ்து ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதம் புரா ॥ 203 ॥

புத்ரானத்⁴யாபயாமாஸ ஸனகாதீ³ன்மஹாமுனீன் ।
ஊசுஸ்தே தத்³க³த꞉ ஸர்வே லோகானாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 204 ॥

தே³வதா ருஷய꞉ ஸித்³தா⁴ யக்ஷவித்³யாத⁴ரோரகா³꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வாஶ்ச மனுஷ்யாஶ்ச இஹாமுத்ரப²லைஷிண꞉ ॥ 205 ॥

அஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய பாட²னாத்விஶுத்³த⁴ மனஸோப⁴வன் ।
ஸனத்குமாராத்ஸம்ப்ராப்தௌ ப⁴ரத்³வாஜோ முனிஸ்ததா³ ॥ 206 ॥

தஸ்மாதா³ங்கீ³ரஸ꞉ ப்ராப்தஸ்தஸ்மாத்ப்ராப்தோ மஹாமதி꞉ ।
ஜக்³ராஹ பா⁴ர்க³வஸ்தஸ்மாத³க்³னிமித்ராய ஸோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 207 ॥

ஜைகீ³ஷவ்யாய ஸப்ராஹ ருதுகர்ணாய ஸம்யமீ ।
விஷ்ணுமித்ராய ஸப்ராஹ ஸோ(அ)ப்³ரவீச்ச்²யவனாய ச ॥ 208 ॥

தஸ்மாத³வாப ஶாண்டி³ல்யோ க³ர்கா³ய ப்ராஹ வை முனி꞉ ।
க்ருதுஞ்ஜயாய ஸ ப்ராஹ ஸோ(அ)பி போ³தா⁴யனாய ச ॥ 209 ॥

க்ரமாத்ஸ விஷ்ணவே ப்ராஹ ஸ ப்ராஹோத்³தா⁴மகுக்ஷயே ।
ஸிம்ஹ தேஜாஸ்து தஸ்மாச்ச ஶிவப்ரியாயனை த³தௌ³ ॥ 212 ॥

உபதி³ஷ்டோஸ்ம்யஹம் தஸ்மாதி³த³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
தத்ப்ரஸாதா³த³ம்ருத்யுர்மே யஸ்மாத்கஸ்மாத்³ப⁴யம் ந ச ॥ 213 ॥

மயா ச கதி²தம் நாரஸிம்ஹஸ்தோத்ரமித³ம் தவ ।
த்வம் ஹி நித்யம் ஶுசிர்பூ⁴த்வா தமாராத⁴ய ஶாஶ்வதம் ॥ 214 ॥

ஸர்வபூ⁴தாஶ்ரயம் தே³வம் ந்ருஸிம்ஹம் ப⁴க்தவத்ஸலம் ।
பூஜயித்வா ஸ்தவம் ஜப்த்வா ஹுத்வா நிஶ்சலமானஸ꞉ ॥ 215 ॥

ப்ராப்யஸே மஹதீம் ஸித்³தி⁴ம் ஸர்வாங்காமான்னரோத்தம ।
அயமேவ பரோத⁴ர்மஸ்த்வித³மேவ பரம் தப꞉ ॥ 216 ॥

இத³மேவ பரம் ஜ்ஞானமித³மேவ மஹத்³வ்ரதம் ।
அயமேவ ஸதா³சாரோ ஹ்யயமேவ மஹாமக²꞉ ॥ 217 ॥

இத³மேவ த்ரயோ வேதா³꞉ ஶாஸ்த்ராண்யாக³மானி ச ।
ந்ருஸிம்ஹமந்த்ராத³ன்யத்ர வைதி³கஸ்து ந வித்³யதே ॥ 218 ॥

யதி³ஹாஸ்தி தத³ன்யத்ர யன்னேஹாஸ்தி ந தத்க்வசித் ।
கதி²தம் நாரஸிம்ஹஸ்ய சரிதம் பாபனாஶனம் ॥ 219 ॥

ஸர்வமந்த்ரமயம் தாபத்ரயோபஶமனம் பரம் ।
ஸர்வார்த²ஸாத⁴னம் தி³வ்யம் கிம் பூ⁴ய꞉ ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 220 ॥

ஓம் நம இதி ஶ்ரீன்ருஸிம்ஹபுராணே ஸ்தோத்ரரத்னாகரே ஶ்ரீனரஸிம்ஹப்ராது³ர்பா⁴வே ஆபது³த்³தா⁴ர கோ⁴ர வீர லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ தி³வ்ய ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமந்த்ரராஜ꞉ ஸர்வார்த²ஸாத⁴னம் நாம த்³விஶததமோத்⁴யாய꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil