Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram In Kannada

॥ Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
(ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ ಚ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸಹಿತಂ)

ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ –
ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ ।
ಕಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸ್ವಂ ಗಣೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ।
ಶಿವಾಯೈ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ ॥ ೧ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ದೇವ ಏವಂ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ ।
ಅನರ್ಚನಾದ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಜಾತೋ ವಿಘ್ನಾಕುಲಃ ಕಿಲ ॥ ೨ ॥

ಮನಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಧಾಯ ತತಸ್ತದ್ವಿಘ್ನಕಾರಣಮ್ ।
ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ ॥ ೩ ॥

ವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋಪಾಯಮಪೃಚ್ಛದಪರಾಜಿತಃ ।
ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಕಹರಣಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ತತಸ್ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ॥ ೫ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ – ಮಹಾಗಣಪತಿ ಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ – ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ – ಗಂ ಬೀಜಂ – ಹುಂ ಶಕ್ತಿಃ – ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ – ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ (ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ) ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ – ಗಾಂಗೀಂ ಇತಿ ಷಟ್ದೀರ್ಘೈಃ ಷಡಂಗಾನಿ ನ್ಯಸೇತ್ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಗಜವದನಮಚಿಂತ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಬೃಹದುದರಮಶೇಷಂ ಭೂತಿರಾಜಂ ಪುರಾಣಮ್ ।
ಅಮರವರಸುಪೂಜ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಸುರೇಶಂ
ಪಶುಪತಿಸುತಮೀಶಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ ॥

***
ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಏಕದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರೋ ಮಹೋದರಃ ॥ ೧ ॥

ಲಂಬೋದರೋ ಧೂಮ್ರವರ್ಣೋ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಯಕಃ ।
ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖೋ ಬುದ್ಧೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ ॥ ೨ ॥

ಭೀಮಃ ಪ್ರಮೋದ ಆಮೋದಃ ಸುರಾನಂದೋ ಮದೋತ್ಕಟಃ ।
ಹೇರಂಬಃ ಶಂಬರಃ ಶಂಭುರ್ಲಂಬಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ ೩ ॥

ನಂದನೋಽಲಂಪಟೋಽಭೀರುರ್ಮೇಘನಾದೋ ಗಣಂಜಯಃ ।
ವಿನಾಯಕೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ಧೀರಃ ಶೂರೋ ವರಪ್ರದಃ ॥ ೪ ॥

ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ ।
ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಪುತ್ರೋಽಘನಾಶನಃ ॥ ೫ ॥

ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನಪುತ್ರೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಸಿದ್ಧಿಪತಿಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಃ ॥ ೬ ॥

ಅವಿಘ್ನಸ್ತುಂಬುರುಃ ಸಿಂಹವಾಹನೋ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಟಂಕಟೋ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶಾಲಕಃ ಸಂಮಿತೋಽಮಿತಃ ॥ ೭ ॥

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಸಾಮಸಂಭೂತಃ ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ ।
ಭೂಪತಿರ್ಭುವನೇಶಾನೋ ಭೂತಾನಾಂಪತಿರವ್ಯಯಃ ॥ ೮ ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿಧಿರ್ಘೃಣಿಃ ।
ಕವಿಃ ಕವೀನಾಮೃಷಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಃ ॥ ೯ ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ನಿಧಿಪ್ರಿಯಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಂತಃಸ್ಥಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ ೧೦ ॥

ಕರಾಹತಿಧ್ವಸ್ತಸಿಂಧುಸಲಿಲಃ ಪೂಷದಂತಭಿತ್ ।
ಉಮಾಂಕಕೇಲಿಕುತುಕೀ ಮುಕ್ತಿದಃ ಕುಲಪಾಲನಃ ॥ ೧೧ ॥

ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಮನೋಮಯಃ ।
ವೈಮುಖ್ಯಹತದೈತ್ಯಶ್ರೀಃ ಪಾದಾಹತಿಜಿತಕ್ಷಿತಿಃ ॥ ೧೨ ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ವರ್ಣಮುಂಜಮೇಖಲೀ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಹೃತ್ ।
ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನಹೃತ್ ಪ್ರಸಹನೋ ಗುಣೀ ನಾದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ ೧೩ ॥

ಸುರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ಪೀತಾಂಬರಃ ಖಂಡರದಃ ಖಂಡೇಂದುಕೃತಶೇಖರಃ ॥ ೧೪ ॥

ಚಿತ್ರಾಂಕಶ್ಯಾಮದಶನಃ ಫಾಲಚಂದ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥ ೧೫ ॥

ಗಣಾಧಿರಾಜೋ ವಿಜಯಸ್ಥಿರೋ ಗಜಪತಿಧ್ವಜೀ ।
ದೇವದೇವಃ ಸ್ಮರಪ್ರಾಣದೀಪಕೋ ವಾಯುಕೀಲಕಃ ॥ ೧೬ ॥

ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವರದೋ ನಾದೋನ್ನಾದಭಿನ್ನಬಲಾಹಕಃ ।
ವರಾಹರದನೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಃ ॥ ೧೭ ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಧರೋ ದೇವತ್ರಾತಾ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದನಃ ।
ಶಂಭುವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಃ ಶಂಭುಕೋಪಹಾ ಶಂಭುಹಾಸ್ಯಭೂಃ ॥ ೧೮ ॥

ಶಂಭುತೇಜಾಃ ಶಿವಾಶೋಕಹಾರೀ ಗೌರೀಸುಖಾವಹಃ ।
ಉಮಾಂಗಮಲಜೋ ಗೌರೀತೇಜೋಭೂಃ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಃ ॥ ೧೯ ॥

ಯಜ್ಞಕಾಯೋ ಮಹಾನಾದೋ ಗಿರಿವರ್ಷ್ಮಾ ಶುಭಾನನಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧಾ ಕಕುಪ್ಶ್ರುತಿಃ ॥ ೨೦ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮಫಾಲಃ ಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಃ ।
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಲಯೋನ್ಮೇಷನಿಮೇಷೋಽಗ್ನ್ಯರ್ಕಸೋಮದೃಕ್ ॥ ೨೧ ॥

ಗಿರೀಂದ್ರೈಕರದೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋಷ್ಠಃ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ ।
ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷದಶನೋ ವಾಣೀಜಿಹ್ವೋ ವಾಸವನಾಸಿಕಃ ॥ ೨೨ ॥

ಕುಲಾಚಲಾಂಸಃ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟೋ ರುದ್ರಶಿರೋಧರಃ ।
ನದೀನದಭುಜಃ ಸರ್ಪಾಂಗುಳೀಕಸ್ತಾರಕಾನಖಃ ॥ ೨೩ ॥

ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮದೋತ್ಕಟಃ ।
ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಶ್ರೀಹೃದಯೋ ಮೇರುಪೃಷ್ಠೋಽರ್ಣವೋದರಃ ॥ ೨೪ ॥

ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಕ್ಷಃಕಿನ್ನರಮಾನುಷಃ ।
ಪೃಥ್ವೀಕಟಿಃ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಃ ಶೈಲೋರುರ್ದಸ್ರಜಾನುಕಃ ॥ ೨೫ ॥

ಪಾತಾಳಜಂಘೋ ಮುನಿಪಾತ್ ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಠಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಾಂಗೂಲೋ ಹೃದಯಾಲಾನನಿಶ್ಚಲಃ ॥ ೨೬ ॥

ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಲಿವಿಯತ್ಕೇಲಿಸರೋವರಃ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಃ ಪೂಜಾವಾರೀನಿವಾರಿತಃ ॥ ೨೭ ॥

ಪ್ರತಾಪೀ ಕಶ್ಯಪಸುತೋ ಗಣಪೋ ವಿಷ್ಟಪೀ ಬಲೀ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಧಾರ್ಮಿಕಃ ಸ್ವೋಜಾಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರಃ ॥ ೨೮ ॥

ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ ।
ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಃ ॥ ೨೯ ॥

ತೀವ್ರಾಶಿರೋಧೃತಪದೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಮೌಲಿಲಾಲಿತಃ ।
ನಂದಾನಂದಿತಪೀಠಶ್ರೀರ್ಭೋಗದಾಭೂಷಿತಾಸನಃ ॥ ೩೦ ॥

ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಃ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ತೇಜೋವತೀಶಿರೋರತ್ನಸ್ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಃ ॥ ೩೧ ॥

ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಃ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಂಬುಜಾಶ್ರಯಃ ।
ಲಿಪಿಪದ್ಮಾಸನಾಧಾರೋ ವಹ್ನಿಧಾಮತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ ॥ ೩೨ ॥

ಉನ್ನತಪ್ರಪದೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫಃ ಸಂವೃತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಃ ।
ಪೀನಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಸ್ಥೂಲೋರುಃ ಪ್ರೋನ್ನಮತ್ಕಟಿಃ ॥ ೩೩ ॥

ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ ।
ಪೀನಸ್ಕಂಧಃ ಕಂಬುಕಂಠೋ ಲಂಬೋಷ್ಠೋ ಲಂಬನಾಸಿಕಃ ॥ ೩೪ ॥

ಭಗ್ನವಾಮರದಸ್ತುಂಗಃ ಸವ್ಯದಂತೋ ಮಹಾಹನುಃ ।
ಹ್ರಸ್ವನೇತ್ರತ್ರಯಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ನಿಬಿಡಮಸ್ತಕಃ ॥ ೩೫ ॥

ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಂಭಾಗ್ರೋ ರತ್ನಮೌಳಿರ್ನಿರಂಕುಶಃ ।
ಸರ್ಪಹಾರಕಟೀಸೂತ್ರಃ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ॥ ೩೬ ॥

ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಃ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಃ ।
ಸರ್ಪಕಕ್ಷ್ಯೋದರಾಬಂಧಃ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಃ ॥ ೩೭ ॥

ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಃ ।
ರಕ್ತೇಕ್ಷಣೋ ರಕ್ತಕರೋ ರಕ್ತತಾಲ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಃ ॥ ೩೮ ॥

ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಃ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಃ ।
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಃ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಃ ॥ ೩೯ ॥

ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ ೪೦ ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಃ ।
ಸರ್ವದೈಕಕರಃ ಶಾರ‍್ಙ್ಗೀ ಬೀಜಾಪೂರೀ ಗದಾಧರಃ ॥ ೪೧ ॥

ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಸರೋಜಭೃತ್ ।
ಪಾಶೀ ಧೃತೋತ್ಪಲಃ ಶಾಲೀಮಂಜರೀಭೃತ್ ಸ್ವದಂತಭೃತ್ ॥ ೪೨ ॥

ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಧರೋ ವಿಶ್ವಾಽಭಯದೈಕಕರೋ ವಶೀ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಃ ॥ ೪೩ ॥

ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರೀ ಕಂಬುಧರೋ ವಿಧೃತಾಲಿಸಮುದ್ಗಕಃ ।
ಮಾತುಲಿಂಗಧರಶ್ಚೂತಕಲಿಕಾಭೃತ್ ಕುಠಾರವಾನ್ ॥ ೪೪ ॥

ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಘಟೀಪೂರ್ಣರತ್ನಾಭಿವರ್ಷಕಃ ।
ಭಾರತೀಸುಂದರೀನಾಥೋ ವಿನಾಯಕರತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ ೪೫ ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯತಮಃ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋರಮಃ ।
ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗೋ ದಕ್ಷಿಣೋಮಾಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ ೪೬ ॥

See Also  Janaki Sharanagati Panchakam In Kannada

ಮಹೀವರಾಹವಾಮಾಂಗೋ ರತಿಕಂದರ್ಪಪಶ್ಚಿಮಃ ।
ಆಮೋದಮೋದಜನನಃ ಸಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಃ ॥ ೪೭ ॥

ಸಮೇಧಿತಸಮೃದ್ಧಶ್ರೀಃ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ದತ್ತಸೌಮುಖ್ಯಸುಮುಖಃ ಕಾಂತಿಕಂದಳಿತಾಶ್ರಯಃ ॥ ೪೮ ॥

ಮದನಾವತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರಿಃ ಕೃತ್ತದೌರ್ಮುಖ್ಯದುರ್ಮುಖಃ ।
ವಿಘ್ನಸಂಪಲ್ಲವೋಪಘ್ನಃ ಸೇವೋನ್ನಿದ್ರಮದದ್ರವಃ ॥ ೪೯ ॥

ವಿಘ್ನಕೃನ್ನಿಘ್ನಚರಣೋ ದ್ರಾವಿಣೀಶಕ್ತಿಸತ್ಕೃತಃ ।
ತೀವ್ರಾಪ್ರಸನ್ನನಯನೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಪಾಲಿತೈಕದೃಕ್ ॥ ೫೦ ॥

ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಭೋಗದಾಯಿನೀಕಾಂತಿಮಂಡಿತಃ ।
ಕಾಮಿನೀಕಾಂತವಕ್ತ್ರಶ್ರೀರಧಿಷ್ಠಿತವಸುಂಧರಃ ॥ ೫೧ ॥

ವಸುಧಾರಾಮದೋನ್ನದ್ಧಮಹಾಶಂಖನಿಧಿಪ್ರಭುಃ ।
ನಮದ್ವಸುಮತೀಮೌಳಿಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿಪ್ರಭುಃ ॥ ೫೨ ॥

ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಃ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶಹೃದಾಶ್ರಯಃ ।
ಈಶಾನಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಃ ಪವನನಂದನಃ ॥ ೫೩ ॥

ಅಗ್ರಪ್ರತ್ಯಗ್ರನಯನೋ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂಪ್ರಯೋಗವಿತ್ ।
ಐರಾವತಾದಿಸರ್ವಾಶಾವಾರಣಾ ವರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ ೫೪ ॥

ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರೀವಾರೋ ಗಣಚಂಡಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಜಯಾಜಯಪರೀವಾರೋ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಃ ॥ ೫೫ ॥

ಅಜಿತಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಃ ।
ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಃ ಶೌಂಡೀಸೌಂದರ್ಯಮಂಡಿತಃ ॥ ೫೬ ॥

ಅನಂತಾನಂತಸುಖದಃ ಸುಮಂಗಲಸುಮಂಗಲಃ ।
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ ೫೭ ॥

ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದೋ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಃ ।
ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಃ ಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಳಿಲಾಲಿತಃ ॥ ೫೮ ॥

ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯೋ ಗೌರೀನಂದನಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ।
ಗುರುಗುಪ್ತಪದೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಿಃ ॥ ೫೯ ॥

ನಳಿನೀಕಾಮುಕೋ ವಾಮಾರಾಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನೋರಮಃ ।
ರೌದ್ರೀಮುದ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಹುಂಬೀಜಸ್ತುಂಗಶಕ್ತಿಕಃ ॥ ೬೦ ॥

ವಿಶ್ವಾದಿಜನನತ್ರಾಣಃ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿಃ ಸಕೀಲಕಃ ।
ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸೋ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಃ ॥ ೬೧ ॥

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ ।
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ನಿತ್ಯಶೈವೋ ದಿಗಂಬರಃ ॥ ೬೨ ॥

ಅನಪಾಯೋಽನಂತದೃಷ್ಟಿರಪ್ರಮೇಯೋಽಜರಾಮರಃ ।
ಅನಾವಿಲೋಽಪ್ರತಿರಥೋ ಹ್ಯಚ್ಯುತೋಽಮೃತಮಕ್ಷರಃ ॥ ೬೩ ॥

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋಽಕ್ಷಯೋಽಜಯ್ಯೋಽನಾಧಾರೋಽನಾಮಯೋಽಮಲಃ ।
ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರದ್ವೈತಮಘೋರೋಽಪ್ರಮಿತಾನನಃ ॥ ೬೪ ॥

ಅನಾಕಾರೋಽಬ್ಧಿಭೂಮ್ಯಗ್ನಿಬಲಘ್ನೋಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ ।
ಆಧಾರಪೀಠ ಆಧಾರಃ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ ॥ ೬೫ ॥

ಆಖುಕೇತನ ಆಶಾಪೂರಕಃ ಆಖುಮಹಾರಥಃ ।
ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ ॥ ೬೬ ॥

ಇಕ್ಷುಚಾಪಾತಿರೇಕಶ್ರೀಃ ಇಕ್ಷುಚಾಪನಿಷೇವಿತಃ ।
ಇಂದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರೀಃ ಇಂದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಿಃ ॥ ೬೭ ॥

ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮಃ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಃ ।
ಇಧ್ಮಪ್ರಿಯ ಇಡಾಭಾಗಃ ಇರಾಧಾಮ್ನೇಂದಿರಾಪ್ರಿಯಃ ॥ ೬೮ ॥

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸೀ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೇಪ್ಸಿತಃ ।
ಈಶಾನಮೌಲಿರೀಶಾನಃ ಈಶಾನಸುತ ಈತಿಹಾ ॥ ೬೯ ॥

ಈಷಣಾತ್ರಯಕಲ್ಪಾಂತಃ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಉಪೇಂದ್ರ ಉಡುಭೃನ್ಮೌಳಿರುಂಡೇರಕಬಲಿಪ್ರಿಯಃ ॥ ೭೦ ॥

ಉನ್ನತಾನನ ಉತ್ತುಂಗಃ ಉದಾರಸ್ತ್ರಿದಶಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಊರ್ಜಸ್ವಾನೂಷ್ಮಲಮದಃ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಃ ॥ ೭೧ ॥

ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಸಂಭೂತಿಃ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭಃ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಕಃ ॥ ೭೨ ॥

ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಃ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ ।
ಲುಪ್ತಶ್ರೀರ್ವಿಮುಖಾರ್ಚಾನಾಂ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶನಃ ॥ ೭೩ ॥

ಏಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನಃ ।
ಏಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಶ್ರೀರೇಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಃ ॥ ೭೪ ॥

ಐಶ್ವರ್ಯನಿಧಿರೈಶ್ವರ್ಯಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಃ ।
ಐರಂಮದಸಮೋನ್ಮೇಷಃ ಐರಾವತನಿಭಾನನಃ ॥ ೭೫ ॥

ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರಃ ಓಜಸ್ವಾನೋಷಧೀಪತಿಃ ।
ಔದಾರ್ಯನಿಧಿರೌದ್ಧತ್ಯಧುರ್ಯಃ ಔನ್ನತ್ಯನಿಸ್ವನಃ ॥ ೭೬ ॥

ಅಂಕುಶಸ್ಸುರನಾಗಾನಾಮಂಕುಶಸ್ಸುರವಿದ್ವಿಷಾಮ್ ।
ಅಸ್ಸಮಸ್ತವಿಸರ್ಗಾಂತಪದೇಷುಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ॥ ೭೭ ॥

ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಲಭಾನನಃ ।
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥ ೭೮ ॥

ಕದಂಬಗೋಲಕಾಕಾರಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲಃ ಕಥಕಃ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ ॥ ೭೯ ॥

ಖರ್ವಃ ಖಡ್ಗಪ್ರಿಯಃ ಖಡ್ಗಃ ಖಾಂತಾಂತಸ್ಥಃ ಖನಿರ್ಮಲಃ ।
ಖಲ್ವಾಟಶೃಂಗನಿಲಯಃ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖದುರಾಸದಃ ॥ ೮೦ ॥

ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಗಹನೋ ಗಸ್ಥೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸುಧಾರ್ಣವಃ ।
ಗದ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಜೋ ಗೀತಗೀರ್ವಾಣಪೂರ್ವಜಃ ॥ ೮೧ ॥

ಗುಹ್ಯಾಚಾರರತೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ ।
ಗುಹಾಶಯೋ ಗುಡಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಗುರುಗಮ್ಯೋ ಗುರುರ್ಗುರುಃ ॥ ೮೨ ॥

ಘಂಟಾಘರ್ಘರಿಕಾಮಾಲೀ ಘಟಕುಂಭೋ ಘಟೋದರಃ ।
ಚಂಡಶ್ಚಂಡೇಶ್ವರಸುಹೃತ್ ಚಂಡೀಶಶ್ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ ॥ ೮೩ ॥

ಚರಾಚರಪತಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಚರ್ವಣಲಾಲಸಃ ।
ಛಂದಶ್ಛಂದೋವಪುಶ್ಛಂದೋ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಶ್ಛಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ ೮೪ ॥

ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗದೀಶೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ।
ಜಪೋ ಜಪಪರೋ ಜಪ್ಯೋ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭುಃ ॥ ೮೫ ॥

ಝಲಜ್ಝಲ್ಲೋಲ್ಲಸದ್ದಾನಝಂಕಾರಿಭ್ರಮರಾಕುಲಃ ।
ಟಂಕಾರಸ್ಫಾರಸಂರಾವಷ್ಟಂಕಾರಿಮಣಿನೂಪುರಃ ॥ ೮೬ ॥

ಠದ್ವಯೀಪಲ್ಲವಾಂತಸ್ಥಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಡಿಂಡಿಮುಂಡೋ ಡಾಕಿನೀಶೋ ಡಾಮರೋ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಃ ॥ ೮೭ ॥

ಢಕ್ಕಾನಿನಾದಮುದಿತೋ ಢೌಕೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಃ ।
ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪರಮಂತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂಪದನಿರೂಪಿತಃ ॥ ೮೮ ॥

ತಾರಕಾಂತರಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾಂತಕಃ ।
ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಃ ಸ್ಥಾತಾ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ ॥ ೮೯ ॥

ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನೋ ದಾತಾ ದಾನವಮೋಹನಃ ।
ದಯಾವಾನ್ ದಿವ್ಯವಿಭವೋ ದಂಡಭೃದ್ದಂಡನಾಯಕಃ ॥ ೯೦ ॥

ದಂತಪ್ರಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಾಲೋ ದೈತ್ಯವಾರಣದಾರಣಃ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಗ್ನದ್ವಿಪಘಟೋ ದೇವಾರ್ಥನೃಗಜಾಕೃತಿಃ ॥ ೯೧ ॥

ಧನಧಾನ್ಯಪತಿರ್ಧನ್ಯೋ ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ ॥ ೯೨ ॥

ನಂದ್ಯೋ ನಂದಿಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ನಿಷ್ಕಳೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ ೯೩ ॥

ಪರಂವ್ಯೋಮ ಪರಂಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಪದಮ್ ।
ಪರಾತ್ಪರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ॥ ೯೪ ॥

ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಪದ್ಮಪ್ರಸನ್ನನಯನಃ ಪ್ರಣತಾಽಜ್ಞಾನಮೋಚನಃ ॥ ೯೫ ॥

ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಯಾತೀತಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ ।
ಫಲಹಸ್ತಃ ಫಣಿಪತಿಃ ಫೇತ್ಕಾರಃ ಫಾಣಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ ೯೬ ॥

ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳೋ ಬಾಲಕೇಳಿಕುತೂಹಲೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ ೯೭ ॥

ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಬೃಹನ್ನಾದಾಗ್ರ್ಯಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ ॥ ೯೮ ॥

ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋ(ಕೋ) ಭರ್ಗೋ ಭದ್ರೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ॥ ೯೯ ॥

ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಗೋಚರಃ ।
ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಪತಿರ್ಮಂತ್ರೀ ಮದಮತ್ತಮನೋರಮಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ಮೇಖಲಾವಾನ್ ಮಂದಗತಿಃ ಮತಿಮತ್ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ ೧೦೧ ॥

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತಾ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ।
ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ ॥ ೧೦೨ ॥

ರಸೋ ರಸಪ್ರಿಯೋ ರಸ್ಯೋ ರಂಜಕೋ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಃ ।
ರಕ್ಷೋ ರಕ್ಷಾಕರೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ ॥ ೧೦೩ ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರದೋ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಲಾಸ್ಯಪರೋ ಲಾಭಕೃಲ್ಲೋಕವಿಶ್ರುತಃ ॥ ೧೦೪ ॥

ವರೇಣ್ಯೋ ವಹ್ನಿವದನೋ ವಂದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಗೋಚರಃ ।
ವಿಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ॥ ೧೦೫ ॥

ವಾಮದೇವೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಣಃ ।
ವಿಶ್ವಬಂಧನವಿಷ್ಕಂಭಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಭುಃ ॥ ೧೦೬ ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಃ ಶಂಭುಶಕ್ತಿಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಶಾಸ್ತಾ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಿಖರೀಶ್ವರಃ ॥ ೧೦೭ ॥

ಷಡೃತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವೀ ಷಡಾಧಾರಃ ಷಡಕ್ಷರಃ ।
ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಮ್ ॥ ೧೦೮ ॥

See Also  Sri Dattatreya Vajra Kavacham In Kannada

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಃ ಸುರಕುಂಜರಭೇದನಃ ।
ಸಿಂದೂರಿತಮಹಾಕುಂಭಃ ಸದಸದ್ಭಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ ೧೦೯ ॥ [*ವ್ಯಕ್ತಿದಾಯಕಃ*]

ಸಾಕ್ಷೀ ಸಮುದ್ರಮಥನಃ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಃ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸುಖೀ ॥ ೧೧೦ ॥

ಹಂಸೋ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶೋ ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ ।
ಹವ್ಯೋ ಹುತಪ್ರಿಯೋ ಹರ್ಷೋ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಃ ॥ ೧೧೧ ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಪರಪರಾಯಣಃ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಕರಃ ಕ್ಷೇಮಾನಂದಃ ಕ್ಷೋಣೀಸುರದ್ರುಮಃ ॥ ೧೧೨ ॥

ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ ಕಾಮದಾತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವಿಭವದೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ ॥ ೧೧೩ ॥

ಆಭಿರೂಪ್ಯಕರೋ ವೀರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಗರ್ಭದೋಷಹಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ ॥ ೧೧೪ ॥

ಮೇಧಾದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ ।
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ ॥ ೧೧೫ ॥

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಭಂಜನಕಾರಾಕಃ ।
ಲವಸ್ತ್ರುಟಿಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಸ್ತತ್ಪರಃ ಕ್ಷಣಃ ॥ ೧೧೬ ॥

ಘಟೀ ಮುಹೂರ್ತಃ ಪ್ರಹರೋ ದಿವಾ ನಕ್ತಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಪಕ್ಷೋ ಮಾಸೋಽಯನೋ ವರ್ಷಾಃ ಯುಗಃ ಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಲಯಃ ॥ ೧೧೭ ॥

ರಾಶಿಸ್ತಾರಾ ತಿಥಿರ್ಯೋಗೋ ವಾರಃ ಕರಣಮಂಶಕಮ್ ।
ಲಗ್ನಂ ಹೋರಾ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಮೇರುಃ ಸಪ್ತರ್ಷಯೋ ಧ್ರುವಃ ॥ ೧೧೮ ॥

ರಾಹುರ್ಮಂದಃ ಕವಿರ್ಜೀವೋ ಬುಧೋ ಭೌಮಃ ಶಶೀ ರವಿಃ ।
ಕಾಲಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ವಿಶ್ವಃ ಸ್ಥಾವರೋ ಜಂಗಮೋ ಜಗತ್ ॥ ೧೧೯ ॥

ಭೂರಾಪೋಽಗ್ನಿರ್ಮರುದ್ವ್ಯೋಮಾಽಹಂಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವೋ ರುದ್ರಃ ಈಶಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ ೧೨೦ ॥

ತ್ರಿದಶಾಃ ಪಿತರಃ ಸಿದ್ಧಾಃ ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಕಿನ್ನರಾಃ ।
ಸಾಧ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಭೂತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಃ ಖಗಾಃ ॥ ೧೨೧ ॥

ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಃ ಶೈಲಾಃ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪಾತಂಜಲಂ ಯೋಗಃ ಪುರಾಣಾನಿ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ॥ ೧೨೨ ॥

ವೇದಾಂಗಾನಿ ಸದಾಚಾರೋ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯವಿಸ್ತರಃ ।
ಆಯುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗಾಂಧರ್ವಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಮ್ ॥ ೧೨೩ ॥

ವೈಖಾನಸಂ ಭಾಗವತಂ ಸಾತ್ವತಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಕಮ್ ।
ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಂ ಕಾಲಾಮುಖಂ ಭೈರವಶಾಸನಮ್ ॥ ೧೨೪ ॥

ಶಾಕ್ತಂ ವೈನಾಯಕಂ ಸೌರಂ ಜೈನಮಾರ್ಹತಸಂಹಿತಾ ।
ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸಚೇತನಮಚೇತನಮ್ ॥ ೧೨೫ ॥

ಬಂಧೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸುಖಂ ಭೋಗೋ ಯೋಗಃ ಸತ್ಯಮಣುರ್ಮಹಾನ್ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೌಷಡ್ವೌಷಡ್ವಷಣ್ಣಮಃ ॥ ೧೨೬ ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದೋ ಬೋಧಃ ಸಂವಿತ್ ಶಮೋ ಯಮಃ ।
ಏಕ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರಃ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ॥ ೧೨೭ ॥

ಏಕಾಗ್ರಧೀರೇಕವೀರಃ ಏಕಾಽನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ದ್ವಿರೂಪೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ದ್ವ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ ॥ ೧೨೮ ॥

ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವಿವದನೋ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ದ್ವಯಾತಿಗಃ ।
ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಕರಸ್ತ್ರೇತಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ ॥ ೧೨೯ ॥

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಾದಿಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತೀಶಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ದಂತಶ್ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಮುಖಃ ॥ ೧೩೦ ॥

ಚತುರ್ವಿಧೋಪಾಯಮಯಶ್ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಚತುರ್ವಿಧವಚೋವೃತ್ತಿಪರಿವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ ೧೩೧ ॥

ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪಂಚಕೃತ್ಯಕೃತ್ ॥ ೧೩೨ ॥

ಪಂಚಾಧಾರಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ।
ಪಂಚತಾಲಃ ಪಂಚಕರಃ ಪಂಚಪ್ರಣವಭಾವಿಕಃ ॥ ೧೩೩ ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಪಂಚಾವರಣವಾರಿತಃ ।
ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪಂಚಬಾಣಃ ಪಂಚಶಿವಾತ್ಮಕಃ ॥ ೧೩೪ ॥

ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಃ ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಃ ।
ಷಡಧ್ವಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಃ ॥ ೧೩೫ ॥

ಷಣ್ಮುಖಃ ಷಣ್ಮುಖಭ್ರಾತಾ ಷಟ್ಛಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಃ ।
ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಃ ॥ ೧೩೬ ॥

ಷಟ್ತರ್ಕದೂರಷ್ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಃ ಷಡ್ರಸಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ ॥ ೧೩೭ ॥

ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವರಪ್ರದಃ ।
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಃ ॥ ೧೩೮ ॥

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಹೋತಾ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ ॥ ೧೩೯ ॥

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮೋದಮದಃ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮಖಪ್ರಭುಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿರಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಮ್ ॥ ೧೪೦ ॥

ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೂರಷ್ಟಪತ್ರಾಂಬುಜಾಸನಃ ।
ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಮೃದ್ಧಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ ೧೪೧ ॥

ಅಷ್ಟಪೀಠೋಪಪೀಠಶ್ರೀರಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಃ ।
ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವ್ಯೋಽಷ್ಟವಸುವಂದ್ಯೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃತ್ ॥ ೧೪೨ ॥

ಅಷ್ಟಚಕ್ರಸ್ಫುರನ್ಮೂರ್ತಿರಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃಪ್ರಿಯಃ ।
ನವನಾಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸೀ ನವನಿಧ್ಯನುಶಾಸಿತಾ ॥ ೧೪೩ ॥

ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರೋ ನವಾಧಾರನಿಕೇತನಃ ।
ನವನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯೋ ನವದುರ್ಗಾನಿಷೇವಿತಃ ॥ ೧೪೪ ॥

ನವನಾಥಮಹಾನಾಥೋ ನವನಾಗವಿಭೂಷಣಃ ।
ನವರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ನವಶಕ್ತಿಶಿರೋಧೃತಃ ॥ ೧೪೫ ॥

ದಶಾತ್ಮಕೋ ದಶಭುಜೋ ದಶದಿಕ್ಪತಿವಂದಿತಃ ।
ದಶಾಧ್ಯಾಯೋ ದಶಪ್ರಾಣೋ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಃ ॥ ೧೪೬ ॥

ದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರೋ ದಶಾಶಾವ್ಯಾಪಿವಿಗ್ರಹಃ ।
ಏಕಾದಶಾದಿಭೀರುದ್ರೈಃಸ್ತುತ ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರಃ ॥ ೧೪೭ ॥

ದ್ವಾದಶೋದ್ದಂಡದೋರ್ದಂಡೋ ದ್ವಾದಶಾಂತನಿಕೇತನಃ ।
ತ್ರಯೋದಶಭಿದಾಭಿನ್ನವಿಶ್ವೇದೇವಾಧಿದೈವತಮ್ ॥ ೧೪೮ ॥

ಚತುರ್ದಶೇಂದ್ರವರದಶ್ಚತುರ್ದಶಮನುಪ್ರಭುಃ ।
ಚತುರ್ದಶಾದಿವಿದ್ಯಾಢ್ಯಶ್ಚತುರ್ದಶಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ ೧೪೯ ॥

ಸಾಮಪಂಚದಶಃ ಪಂಚದಶೀಶೀತಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ ।
ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಃ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಃ ॥ ೧೫೦ ॥

ಷೋಡಶಾಂತಪದಾವಾಸಃ ಷೋಡಶೇಂದುಕಳಾತ್ಮಕಃ ।
ಕಳಾಸಪ್ತದಶೀ ಸಪ್ತದಶಸ್ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಃ ॥ ೧೫೧ ॥

ಅಷ್ಟಾದಶದ್ವೀಪಪತಿರಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಕೃತ್ ।
ಅಷ್ಟಾದಶೌಷಧೀಸೃಷ್ಟಿರಷ್ಟಾದಶವಿಧಿಸ್ಮೃತಃ ॥ ೧೫೨ ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾನಕೋವಿದಃ ।
ಏಕವಿಂಶಃಪುಮಾನ್ ಏಕವಿಂಶತ್ಯಂಗುಳಿಪಲ್ಲವಃ ॥ ೧೫೩ ॥

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಪಂಚವಿಂಶಾಖ್ಯಪೂರುಷಃ ।
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿತಾರೇಶಃ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಯೋಗಕೃತ್ ॥ ೧೫೪ ॥

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವಾಧೀಶಶ್ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ಮಹಾಹ್ರದಃ ।
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಭೂತಿರಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾತನುಃ ॥ ೧೫೫ ॥

ನಮದೇಕೋನಪಂಚಾಶನ್ಮರುದ್ವರ್ಗನಿರರ್ಗಳಃ ।
ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಶ್ರೇಣೀ ಪಂಚಾಶದ್ರುದ್ರವಿಗ್ರಹಃ ॥ ೧೫೬ ॥

ಪಂಚಾಶದ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತೀಶಃ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಲಯಃ ।
ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಶ್ಶ್ರೇಣಿಃ ತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಃ ॥ ೧೫೭ ॥

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟ್ಯರ್ಣನಿರ್ಣೇತಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀಬೃಂದವಂದಿತಃ ॥ ೧೫೮ ॥

ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವಭಾವನಃ ।
ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಾತ್ಮಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಪ್ರಭುಃ ॥ ೧೫೯ ॥

ಶತಾನಂದಃ ಶತಧೃತಿಃ ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಃ ।
ಶತಾನೀಕಃ ಶತಮಖಃ ಶತಧಾರಾವರಾಯುಧಃ ॥ ೧೬೦ ॥

ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಃ ಸಹಸ್ರಫಣಿಭೂಷಣಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ ೧೬೧ ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಃ ।
ದಶಸಾಹಸ್ರಫಣಭೃತ್ಫಣಿರಾಜಕೃತಾಸನಃ ॥ ೧೬೨ ॥

ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾದ್ಯಮಹರ್ಷಿಸ್ತೋತ್ರಯಂತ್ರಿತಃ ।
ಲಕ್ಷಾಧೀಶಪ್ರಿಯಾಧಾರೋ ಲಕ್ಷಾಧಾರಮನೋಮಯಃ ॥ ೧೬೩ ॥

ಚತುರ್ಲಕ್ಷಜಪಪ್ರೀತಃ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಪ್ರಕಾಶಿತಃ ।
ಚತುರಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೧೬೪ ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ ।
ಶಿವಾಭವಾದ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿವಿನಾಯಕಧುರಂಧರಃ ॥ ೧೬೫ ॥

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಿಃ ।
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಸುರಶ್ರೇಣೀಪ್ರಣತಪಾದುಕಃ ॥ ೧೬೬ ॥

[** ಅನಂತದೇವತಾಸೇವ್ಯಃ ಅನಂತಶುಭದಾಯಕಃ – **]

ಅನಂತನಾಮಾಽನಂತಶ್ರೀರನಂತಾಽನಂತಸೌಖ್ಯದಃ ।
ಇತಿ ವೈನಾಯಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮೀರಿತಮ್ ॥ ೧೬೭ ॥

***
ಫಲಶ್ರುತಿ –
ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಯಃ ಪಠತಿ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ ।
ಕರಸ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸಕಲಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಸುಖಮ್ ॥ ೧೬೮ ॥

See Also  Sri Chandrashekhara Bharati Ashtakam In Kannada

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ಬಲಂ ಯಶಃ ।
ಮೇಧಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧೃತಿಃ ಕಾಂತಿಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಭಿರೂಪತಾ ॥ ೧೬೯ ॥

ಸತ್ಯಂ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಶೀಲತಾ ।
ಜಗತ್ಸಂಯಮನಂ ವಿಶ್ವಸಂವಾದೋ ವೇದಪಾಟವಮ್ ॥ ೧೭೦ ॥

ಸಭಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮೌದಾರ್ಯಂ ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಮ್ ।
ಔನ್ನತ್ಯಂ ಚ ಕುಲಂ ಶೀಲಂ ಪ್ರತಾಪೋ ವೀರ್ಯಮಾರ್ಯತಾ ॥ ೧೭೧ ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ವಿಶ್ವಾತಿಶಾಯಿತಾ ।
ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಕೃದಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ ॥ ೧೭೨ ॥

ವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ನೃಣಾಂ ಜಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ರಾಜ್ಞೋ ರಾಜಕಲತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿಣಃ ॥ ೧೭೩ ॥

ಜಪ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ವಶ್ಯಾರ್ಥಂ ಸ ದಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮನಾಯಾಸೇನ ಸಾಧನಮ್ ॥ ೧೭೪ ॥

ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀರಕ್ಷೋಯಕ್ಷೋರಗಭಯಾಪಹಮ್ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಂ ಚೈವ ಸಮಸ್ತರಿಪುಮರ್ದನಮ್ ॥ ೧೭೫ ॥

ಸಮಸ್ತಕಲಹಧ್ವಂಸಿ ದಗ್ಧಬೀಜಪ್ರರೋಹಣಮ್ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನಶಮನಂ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಮ್ ॥ ೧೭೬ ॥

ಷಟ್ಕರ್ಮಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಾಧನಮ್ ।
ಪರಕೃತ್ಯಪ್ರಶಮನಂ ಪರಚಕ್ರಪ್ರಮರ್ದನಮ್ ॥ ೧೭೭ ॥

ಸಂಗ್ರಾಮರಂಗೇ ಸರ್ವೇಷಾಮಿದಮೇಕಂ ಜಯಾವಹಮ್ ।
ಸರ್ವವಂಧ್ಯಾತ್ವದೋಷಘ್ನಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷೈಕಕಾರಣಮ್ ॥ ೧೭೮ ॥

ಪಠ್ಯತೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣಪತೇರಿದಮ್ ।
ದೇಶೇ ತತ್ರ ನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಮೀತಯೋ ದುರಿತಾನಿ ಚ ॥ ೧೭೯ ॥

ನ ತದ್ಗೃಹಂ ಜಹಾತಿ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ರಾಯಂ ಪಠ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ ।
ಕ್ಷಯಕುಷ್ಠಪ್ರಮೇಹಾರ್ಶೋಭಗಂದರವಿಷೂಚಿಕಾಃ ॥ ೧೮೦ ॥

ಗುಲ್ಮಂ ಪ್ಲೀಹಾನಮಶ್ಮಾನಮತಿಸಾರಂ ಮಹೋದರಮ್ ।
ಕಾಸಂ ಶ್ವಾಸಮುದಾವರ್ತಂ ಶೂಲಶೋಫಾದಿಸಂಭವಮ್ ॥ ೧೮೧ ॥

ಶಿರೋರೋಗಂ ವಮಿಂ ಹಿಕ್ಕಾಂ ಗಂಡಮಾಲಾಮರೋಚಕಮ್ ।
ವಾತಪಿತ್ತಕಫದ್ವಂದ್ವತ್ರಿದೋಷಜನಿತಜ್ವರಮ್ ॥ ೧೮೨ ॥

ಆಗಂತುಂ ವಿಷಮಂ ಶೀತಮುಷ್ಣಂ ಚೈಕಾಹಿಕಾದಿಕಮ್ ।
ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಮನುಕ್ತಂ ವಾ ರೋಗಂ ದೋಷಾದಿಸಂಭವಮ್ ॥ ೧೮೩ ॥

ಸರ್ವಂ ಪ್ರಶಮಯತ್ಯಾಶು ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಕೃಜ್ಜಪಃ ।
ಸಕೃತ್ಪಾಠೇನ ಸಂಸಿದ್ಧಃ ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಪತಿತೈರಪಿ ॥ ೧೮೪ ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಮಂತ್ರೋಽಯಂ ಜಪಿತವ್ಯಃ ಶುಭಾಪ್ತಯೇ ।
ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಕಾಮಃ ಪ್ರಜಪನ್ನಿದಮ್ ॥ ೧೮೫ ॥

ಇಚ್ಛಿತಾನ್ಸಕಲಾನ್ ಭೋಗಾನುಪಭುಜ್ಯೇಹ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ ।
ಮನೋರಥಫಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ವ್ಯೋಮಯಾನೈರ್ಮನೋರಮೈಃ ॥ ೧೮೬ ॥

ಚಂದ್ರೇಂದ್ರಭಾಸ್ಕರೋಪೇಂದ್ರಬ್ರಹ್ಮಶರ್ವಾದಿಸದ್ಮಸು ।
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿಃ ಕಾಮತೋ ವಿಚರನ್ನಿಹ ॥ ೧೮೭ ॥

ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ಭೋಗಾನಭೀಷ್ಟಾನ್ ಸಹ ಬಂಧುಭಿಃ ।
ಗಣೇಶಾನುಚರೋ ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಪ್ರಿಯಃ ॥ ೧೮೮ ॥

ನಂದೀಶ್ವರಾದಿಸಾನಂದೀನಂದಿತಃ ಸಕಲೈರ್ಗಣೈಃ ।
ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪುತ್ರನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಚ ಲಾಲಿತಃ ॥ ೧೮೯ ॥

ಶಿವಭಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಗಣೇಶ್ವರವರಾತ್ಪುನಃ ।
ಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಧರ್ಮಪರಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋಽಭಿಜಾಯತೇ ॥ ೧೯೦ ॥

ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ತು ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶತತ್ಪರಃ ।
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೧೯೧ ॥

ನಿರಂತರೋದಿತಾನಂದೇ ಪರಮಾನಂದಸಂವಿದಿ ।
ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣೇ ಪರೇ ಪಾರೇ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತೇ ॥ ೧೯೨ ॥

ಲೀನೋ ವೈನಾಯಕೇ ಧಾಮ್ನಿ ರಮತೇ ನಿತ್ಯನಿರ್ವೃತಃ ।
ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ಹುನೇದೇತೈರರ್ಚಯೇತ್ಪೂಜಯೇನ್ನರಃ ॥ ೧೯೩ ॥

ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾಂತಿ ರಿಪವೋ ಯಾಂತಿ ದಾಸತಾಮ್ ।
ಮಂತ್ರಾಃ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸುಲಭಾಸ್ತಸ್ಯಸಿದ್ಧಯಃ ॥ ೧೯೪ ॥

ಮೂಲಮಂತ್ರಾದಪಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪ್ರಿಯತರಂ ಮಮ ।
ನಭಸ್ಯೇ ಮಾಸಿ ಶುಕ್ಲಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ॥ ೧೯೫ ॥

ದೂರ್ವಾಭಿರ್ನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಾಂ ತರ್ಪಣಂ ವಿಧಿವಚ್ಚರೇತ್ ।
ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯೈರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಜುಹುಯಾದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ॥ ೧೯೬ ॥

ತಸ್ಯೇಪ್ಸಿತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತ್ಯತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಇದಂ ಪ್ರಜಪ್ತಂ ಪಠಿತಂ ಪಾಠಿತಂ ಶ್ರಾವಿತಂ ಶ್ರುತಮ್ ॥ ೧೯೭ ॥

ವ್ಯಾಕೃತಂ ಚರ್ಚಿತಂ ಧ್ಯಾತಂ ವಿಮೃಷ್ಟಮಭಿನಂದಿತಮ್ ।
ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ ೧೯೮ ॥

ಸ್ವಚ್ಛಂದಚಾರಿಣಾಪ್ಯೇಷ ಯೇನಾಯಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ ।
ಸ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಶಿವೋದ್ಭೂತೈರ್ಗಣೈರಧ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿಭಿಃ ॥ ೧೯೯ ॥

ಪುಸ್ತಕೇ ಲಿಖಿತಂ ಯತ್ರ ಗೃಹೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ತತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ ನಿರಂತರಮ್ ॥ ೨೦೦ ॥

ದಾನೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ವ್ರತೈಶ್ಚ
ತೀರ್ಥೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ಮಖೈಶ್ಚ ।
ನ ತತ್ಫಲಂ ವಿಂದತಿ ಯದ್ಗಣೇಶ-
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಸ್ಮರಣೇನ ಸದ್ಯಃ ॥ ೨೦೧ ॥

ಏತನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪಠತಿ ದಿನಮಣೌ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರೋಜ್ಜಿಹಾನೇ
ಸಾಯಂ ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಾ ತ್ರಿಷವಣಮಥವಾ ಸಂತತಂ ವಾ ಜನೋ ಯಃ ।
ಸ ಸ್ಯಾದೈಶ್ವರ್ಯಧುರ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ ಚ ಸತಾಂ ಕೀರ್ತಿಮುಚ್ಚೈಸ್ತನೋತಿ
ಪ್ರತ್ಯೂಹಂ ಹಂತಿ ವಿಶ್ವಂ ವಶಯತಿ ಸುಚಿರಂ ವರ್ಧತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ ॥ ೨೦೨ ॥

ಅಕಿಂಚನೋಽಪಿ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಚಿಂತಕೋ ನಿಯತಾಶನಃ ।
ಜಪೇತ್ತು ಚತುರೋ ಮಾಸಾನ್ ಗಣೇಶಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ॥ ೨೦೩ ॥

ದರಿದ್ರತಾಂ ಸಮುನ್ಮೂಲ್ಯ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನುಗಾಮಪಿ ।
ಲಭತೇ ಮಹತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಪಾರಮೇಶ್ವರೀ ॥ ೨೦೪ ॥

ಆಯುಷ್ಯಂ ವೀತರೋಗಂ ಕುಲಮತಿವಿಮಲಂ ಸಂಪದಶ್ಚಾರ್ತದಾನಾಃ
ಕೀರ್ತಿರ್ನಿತ್ಯಾವದಾತಾ ಭಣಿತಿರಭಿನವಾ ಕಾಂತಿರವ್ಯಾಧಿಭವ್ಯಾ ।
ಪುತ್ರಾಃ ಸಂತಃ ಕಲತ್ರಂ ಗುಣವದಭಿಮತಂ ಯದ್ಯದೇತಚ್ಚ ಸತ್ಯಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠತಿ ಗಣಪತೇಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಮ್ ॥ ೨೦೫ ॥

ಗಣಂಜಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಹೇರಂಬೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಲಕ್ಷಪ್ರದಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ ॥ ೨೦೬ ॥

ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಮಿತೋ ಮಂತ್ರಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ನಿಧಿಃ ।
ಸುಮಂಗಳೋ ಬೀಜಮಾಶಾಪೂರಕೋ ವರದಃ ಶಿವಃ ॥ ೨೦೭ ॥

ಕಾಶ್ಯಪೋ ನಂದನೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಃ ।
ಮೋದಕೈರೇಭಿರತ್ರೈಕವಿಂಶತ್ಯಾ ನಾಮಭಿಃ ಪುಮಾನ್ ॥ ೨೦೮ ॥

ಉಪಾಯನಂ ದದೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ ।
ವತ್ಸರಂ ವಿಘ್ನರಾಜೋಽಸ್ಯ ತಥ್ಯಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ೨೦೯ ॥

ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಮದ್ಗತಮನಾ ಮಮಾರಾಧನತತ್ಪರಃ ।
ಸ್ತುತೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತೇನಾಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೧೦ ॥

ನಮೋ ನಮಃ ಸುರವರಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಯೇ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರುಪಮಮಂಗಳಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಪುಲದಯೈಕಸಿದ್ಧಯೇ
ನಮೋ ನಮಃ ಕರಿಕಲಭಾನನಾಯ ತೇ ॥ ೨೧೧ ॥

ಕಿಂಕಿಣೀಗಣರಚಿತಚರಣಃ
ಪ್ರಕಟಿತಗುರುಮಿತಚಾರುಕರಣಃ ।
ಮದಜಲಲಹರೀಕಲಿತಕಪೋಲಃ
ಶಮಯತು ದುರಿತಂ ಗಣಪತಿನಾಮ್ನಾ ॥ ೨೧೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil