Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram In Telugu

॥ Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం ॥
(పూర్వపీఠికా చ ఫలశ్రుతి సహితం)

పూర్వపీఠికా –
వ్యాస ఉవాచ ।
కథం నామ్నాం సహస్రం స్వం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ ।
శివాయై తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ॥ ౧ ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
దేవ ఏవం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే ।
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల ॥ ౨ ॥

మనసా స వినిర్ధాయ తతస్తద్విఘ్నకారణమ్ ।
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి ॥ ౩ ॥

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరాజితః ।
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ ॥ ౪ ॥

సర్వవిఘ్నైకహరణం సర్వకామఫలప్రదమ్ ।
తతస్తస్మై సర్వనామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ ॥ ౫ ॥

అస్య శ్రీమహాగణపతి సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య – మహాగణపతి ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా – గం బీజం – హుం శక్తిః – స్వాహా కీలకం – మమ చతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే (శ్రీమహాగణపతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే) జపే వినియోగః – గాంగీం ఇతి షట్దీర్ఘైః షడంగాని న్యసేత్ ।

ధ్యానమ్ ।
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ ।
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ॥

***
స్తోత్రం –
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః ।
ఏకదంష్ట్రో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః ॥ ౧ ॥

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాయకః ।
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః ॥ ౨ ॥

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః ।
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః ॥ ౩ ॥

నందనోఽలంపటోఽభీరుర్మేఘనాదో గణంజయః ।
వినాయకో విరూపాక్షో ధీరః శూరో వరప్రదః ॥ ౪ ॥

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః ।
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః ॥ ౫ ॥

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః ।
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః ॥ ౬ ॥

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః ।
కటంకటో రాజపుత్రః శాలకః సంమితోఽమితః ॥ ౭ ॥

కూష్మాండసామసంభూతః దుర్జయో ధూర్జయో జయః ।
భూపతిర్భువనేశానో భూతానాంపతిరవ్యయః ॥ ౮ ॥

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్ఘృణిః ।
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మణస్పతిః ॥ ౯ ॥

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః ।
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః ॥ ౧౦ ॥

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ ।
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపాలనః ॥ ౧౧ ॥

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః ।
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః ॥ ౧౨ ॥

సద్యోజాతస్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ ।
దుస్స్వప్నహృత్ ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః ॥ ౧౩ ॥

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః ।
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండేందుకృతశేఖరః ॥ ౧౪ ॥

చిత్రాంకశ్యామదశనః ఫాలచంద్రశ్చతుర్భుజః ।
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః ॥ ౧౫ ॥

గణాధిరాజో విజయస్థిరో గజపతిధ్వజీ ।
దేవదేవః స్మరప్రాణదీపకో వాయుకీలకః ॥ ౧౬ ॥

విపశ్చిద్వరదో నాదోన్నాదభిన్నబలాహకః ।
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః ॥ ౧౭ ॥

ఇచ్ఛాశక్తిధరో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః ।
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః ॥ ౧౮ ॥

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః ।
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః ॥ ౧౯ ॥

యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః ।
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్శ్రుతిః ॥ ౨౦ ॥

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమఫాలః సత్యశిరోరుహః ।
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ ॥ ౨౧ ॥

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః ।
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః ॥ ౨౨ ॥

కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః ।
నదీనదభుజః సర్పాంగుళీకస్తారకానఖః ॥ ౨౩ ॥

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోత్కటః ।
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః ॥ ౨౪ ॥

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః ।
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః ॥ ౨౫ ॥

పాతాళజంఘో మునిపాత్ కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః ।
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః ॥ ౨౬ ॥

హృత్పద్మకర్ణికాశాలివియత్కేలిసరోవరః ।
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారీనివారితః ॥ ౨౭ ॥

ప్రతాపీ కశ్యపసుతో గణపో విష్టపీ బలీ ।
యశస్వీ ధార్మికః స్వోజాః ప్రథమః ప్రథమేశ్వరః ॥ ౨౮ ॥

చింతామణిద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః ।
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః ॥ ౨౯ ॥

తీవ్రాశిరోధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః ।
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదాభూషితాసనః ॥ ౩౦ ॥

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః ।
తేజోవతీశిరోరత్నస్సత్యానిత్యావతంసితః ॥ ౩౧ ॥

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాశ్రయః ।
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాశ్రయః ॥ ౩౨ ॥

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః ।
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః ॥ ౩౩ ॥

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః ।
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః ॥ ౩౪ ॥

భగ్నవామరదస్తుంగః సవ్యదంతో మహాహనుః ।
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః ॥ ౩౫ ॥

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌళిర్నిరంకుశః ।
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ ౩౬ ॥

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః ।
సర్పకక్ష్యోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరీయకః ॥ ౩౭ ॥

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాల్యవిభూషణః ।
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః ॥ ౩౮ ॥

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాల్యవిభూషణః ।
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః ॥ ౩౯ ॥

సర్వావయవసంపూర్ణసర్వలక్షణలక్షితః ।
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః ॥ ౪౦ ॥

సర్వమంగలమాంగల్యః సర్వకారణకారణః ।
సర్వదైకకరః శార్‍ఙ్గీ బీజాపూరీ గదాధరః ॥ ౪౧ ॥

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ ।
పాశీ ధృతోత్పలః శాలీమంజరీభృత్ స్వదంతభృత్ ॥ ౪౨ ॥

కల్పవల్లీధరో విశ్వాఽభయదైకకరో వశీ ।
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః ॥ ౪౩ ॥

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాలిసముద్గకః ।
మాతులింగధరశ్చూతకలికాభృత్ కుఠారవాన్ ॥ ౪౪ ॥

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః ।
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః ॥ ౪౫ ॥

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః ।
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః ॥ ౪౬ ॥

See Also  Devi Aswadhati Stotram In Telugu

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః ।
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః ॥ ౪౭ ॥

సమేధితసమృద్ధశ్రీః ఋద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః ।
దత్తసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందళితాశ్రయః ॥ ౪౮ ॥

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృత్తదౌర్ముఖ్యదుర్ముఖః ।
విఘ్నసంపల్లవోపఘ్నః సేవోన్నిద్రమదద్రవః ॥ ౪౯ ॥

విఘ్నకృన్నిఘ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః ।
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ ॥ ౫౦ ॥

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండితః ।
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః ॥ ౫౧ ॥

వసుధారామదోన్నద్ధమహాశంఖనిధిప్రభుః ।
నమద్వసుమతీమౌళిమహాపద్మనిధిప్రభుః ॥ ౫౨ ॥

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః ।
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః ॥ ౫౩ ॥

అగ్రప్రత్యగ్రనయనో దివ్యాస్త్రాణాంప్రయోగవిత్ ।
ఐరావతాదిసర్వాశావారణా వరణప్రియః ॥ ౫౪ ॥

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః ।
జయాజయపరీవారో విజయావిజయావహః ॥ ౫౫ ॥

అజితార్చితపాదాబ్జో నిత్యానిత్యావతంసితః ।
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీసౌందర్యమండితః ॥ ౫౬ ॥

అనంతానంతసుఖదః సుమంగలసుమంగలః ।
ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినిషేవితః ॥ ౫౭ ॥

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః ।
కామినీకామనః కామమాలినీకేళిలాలితః ॥ ౫౮ ॥

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః ।
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః ॥ ౫౯ ॥

నళినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః ।
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః ॥ ౬౦ ॥

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః ।
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః ॥ ౬౧ ॥

ఉచ్ఛిష్టగణ ఉచ్ఛిష్టగణేశో గణనాయకః ।
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యశైవో దిగంబరః ॥ ౬౨ ॥

అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః ।
అనావిలోఽప్రతిరథో హ్యచ్యుతోఽమృతమక్షరః ॥ ౬౩ ॥

అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యోఽనాధారోఽనామయోఽమలః ।
అమోఘసిద్ధిరద్వైతమఘోరోఽప్రమితాననః ॥ ౬౪ ॥

అనాకారోఽబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః ।
ఆధారపీఠ ఆధారః ఆధారాధేయవర్జితః ॥ ౬౫ ॥

ఆఖుకేతన ఆశాపూరకః ఆఖుమహారథః ।
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థః ఇక్షుభక్షణలాలసః ॥ ౬౬ ॥

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీః ఇక్షుచాపనిషేవితః ।
ఇంద్రగోపసమానశ్రీః ఇంద్రనీలసమద్యుతిః ॥ ౬౭ ॥

ఇందీవరదలశ్యామః ఇందుమండలనిర్మలః ।
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగః ఇరాధామ్నేందిరాప్రియః ॥ ౬౮ ॥

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః ।
ఈశానమౌలిరీశానః ఈశానసుత ఈతిహా ॥ ౬౯ ॥

ఈషణాత్రయకల్పాంతః ఈహామాత్రవివర్జితః ।
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌళిరుండేరకబలిప్రియః ॥ ౭౦ ॥

ఉన్నతానన ఉత్తుంగః ఉదారస్త్రిదశాగ్రణీః ।
ఊర్జస్వానూష్మలమదః ఊహాపోహదురాసదః ॥ ౭౧ ॥

ఋగ్యజుస్సామసంభూతిః ఋద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః ।
ఋజుచిత్తైకసులభః ఋణత్రయవిమోచకః ॥ ౭౨ ॥

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ ।
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః ॥ ౭౩ ॥

ఏకారపీఠమధ్యస్థః ఏకపాదకృతాసనః ।
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః ॥ ౭౪ ॥

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః ।
ఐరంమదసమోన్మేషః ఐరావతనిభాననః ॥ ౭౫ ॥

ఓంకారవాచ్య ఓంకారః ఓజస్వానోషధీపతిః ।
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధుర్యః ఔన్నత్యనిస్వనః ॥ ౭౬ ॥

అంకుశస్సురనాగానామంకుశస్సురవిద్విషామ్ ।
అస్సమస్తవిసర్గాంతపదేషుపరికీర్తితః ॥ ౭౭ ॥

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః ।
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః ॥ ౭౮ ॥

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః ।
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ ॥ ౭౯ ॥

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాంతాంతస్థః ఖనిర్మలః ।
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః ॥ ౮౦ ॥

గుణాఢ్యో గహనో గస్థో గద్యపద్యసుధార్ణవః ।
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః ॥ ౮౧ ॥

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః ।
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః ॥ ౮౨ ॥

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః ।
చండశ్చండేశ్వరసుహృత్ చండీశశ్చండవిక్రమః ॥ ౮౩ ॥

చరాచరపతిశ్చింతామణిచర్వణలాలసః ।
ఛందశ్ఛందోవపుశ్ఛందో దుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః ॥ ౮౪ ॥

జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః ।
జపో జపపరో జప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః ॥ ౮౫ ॥

ఝలజ్ఝల్లోల్లసద్దానఝంకారిభ్రమరాకులః ।
టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారిమణినూపురః ॥ ౮౬ ॥

ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రైకసిద్ధిదః ।
డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః ॥ ౮౭ ॥

ఢక్కానినాదముదితో ఢౌకో ఢుంఢివినాయకః ।
తత్త్వానాం పరమంతత్త్వం తత్త్వంపదనిరూపితః ॥ ౮౮ ॥

తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః ।
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ ॥ ౮౯ ॥

దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానవమోహనః ।
దయావాన్ దివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః ॥ ౯౦ ॥

దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః ।
దంష్ట్రాలగ్నద్విపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః ॥ ౯౧ ॥

ధనధాన్యపతిర్ధన్యో ధనదో ధరణీధరః ।
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః ॥ ౯౨ ॥

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః ।
నిష్కళో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః ॥ ౯౩ ॥

పరంవ్యోమ పరంధామ పరమాత్మా పరంపదమ్ ।
పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః ॥ ౯౪ ॥

పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః ।
పద్మప్రసన్ననయనః ప్రణతాఽజ్ఞానమోచనః ॥ ౯౫ ॥

ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః ।
ఫలహస్తః ఫణిపతిః ఫేత్కారః ఫాణితప్రియః ॥ ౯౬ ॥

బాణార్చితాంఘ్రియుగళో బాలకేళికుతూహలీ ।
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః ॥ ౯౭ ॥

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ।
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః ॥ ౯౮ ॥

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీశో(కో) భర్గో భద్రో భయాపహః ।
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః ॥ ౯౯ ॥

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః ।
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తమనోరమః ॥ ౧౦౦ ॥

మేఖలావాన్ మందగతిః మతిమత్కమలేక్షణః ।
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః ॥ ౧౦౧ ॥

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః ।
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః ॥ ౧౦౨ ॥

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః ।
రక్షో రక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః ॥ ౧౦౩ ॥

లక్ష్యం లక్ష్యప్రదో లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః ।
లాస్యప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః ॥ ౧౦౪ ॥

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః ।
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః ॥ ౧౦౫ ॥

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః ।
విశ్వబంధనవిష్కంభాధారో విశ్వేశ్వరప్రభుః ॥ ౧౦౬ ॥

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః ।
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శిఖరీశ్వరః ॥ ౧౦౭ ॥

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః ।
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ ॥ ౧౦౮ ॥

See Also  Adi Shankaracharya’S Achyuta Ashtakam In Telugu

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదనః ।
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః ॥ ౧౦౯ ॥ [*వ్యక్తిదాయకః*]

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వసంవేద్యః స్వదక్షిణః ।
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ ॥ ౧౧౦ ॥

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ ।
హవ్యో హుతప్రియో హర్షో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః ॥ ౧౧౧ ॥

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాపరపరాయణః ।
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః ॥ ౧౧౨ ॥

ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః ।
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః ॥ ౧౧౩ ॥

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః ।
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః ॥ ౧౧౪ ॥

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః ।
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః ॥ ౧౧౫ ॥

పరాభిచారశమనో దుఃఖభంజనకారాకః ।
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరః క్షణః ॥ ౧౧౬ ॥

ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్తమహర్నిశమ్ ।
పక్షో మాసోఽయనో వర్షాః యుగః కల్పో మహాలయః ॥ ౧౧౭ ॥

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకమ్ ।
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః ॥ ౧౧౮ ॥

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః ।
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వః స్థావరో జంగమో జగత్ ॥ ౧౧౯ ॥

భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాఽహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ ।
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్రః ఈశః శక్తిః సదాశివః ॥ ౧౨౦ ॥

త్రిదశాః పితరః సిద్ధాః యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః ।
సాధ్యా విద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః ॥ ౧౨౧ ॥

సముద్రాః సరితః శైలాః భూతం భవ్యం భవోద్భవః ।
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగః పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః ॥ ౧౨౨ ॥

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః ।
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకమ్ ॥ ౧౨౩ ॥

వైఖానసం భాగవతం సాత్వతం పాంచరాత్రకమ్ ।
శైవం పాశుపతం కాలాముఖం భైరవశాసనమ్ ॥ ౧౨౪ ॥

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా ।
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనమ్ ॥ ౧౨౫ ॥

బంధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్యమణుర్మహాన్ ।
స్వస్తి హుం ఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషడ్వౌషడ్వషణ్ణమః ॥ ౧౨౬ ॥

జ్ఞానం విజ్ఞానమానందో బోధః సంవిత్ శమో యమః ।
ఏక ఏకాక్షరాధారః ఏకాక్షరపరాయణః ॥ ౧౨౭ ॥

ఏకాగ్రధీరేకవీరః ఏకాఽనేకస్వరూపధృక్ ।
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః ॥ ౧౨౮ ॥

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వాతీతో ద్వయాతిగః ।
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః ॥ ౧౨౯ ॥

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః ।
చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్ముఖః ॥ ౧౩౦ ॥

చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః ।
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః ॥ ౧౩౧ ॥

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ।
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్యకృత్ ॥ ౧౩౨ ॥

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః ।
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవభావికః ॥ ౧౩౩ ॥

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః ।
పంచభక్ష్యప్రియః పంచబాణః పంచశివాత్మకః ॥ ౧౩౪ ॥

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః ।
షడధ్వధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః ॥ ౧౩౫ ॥

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్ఛక్తిపరివారితః ।
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః ॥ ౧౩౬ ॥

షట్తర్కదూరష్షట్కర్మనిరతః షడ్రసాశ్రయః ।
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః ॥ ౧౩౭ ॥

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః ।
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణవందితః ॥ ౧౩౮ ॥

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోతా సప్తస్వరాశ్రయః ।
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః ॥ ౧౩౯ ॥

సప్తచ్ఛందోమోదమదః సప్తచ్ఛందోమఖప్రభుః ।
అష్టమూర్తిధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణమ్ ॥ ౧౪౦ ॥

అష్టాంగయోగఫలభూరష్టపత్రాంబుజాసనః ।
అష్టశక్తిసమృద్ధశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః ॥ ౧౪౧ ॥

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః ।
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ ॥ ౧౪౨ ॥

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః ।
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితా ॥ ౧౪౩ ॥

నవద్వారపురాధారో నవాధారనికేతనః ।
నవనారాయణస్తుత్యో నవదుర్గానిషేవితః ॥ ౧౪౪ ॥

నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషణః ।
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోధృతః ॥ ౧౪౫ ॥

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః ।
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః ॥ ౧౪౬ ॥

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః ।
ఏకాదశాదిభీరుద్రైఃస్తుత ఏకాదశాక్షరః ॥ ౧౪౭ ॥

ద్వాదశోద్దండదోర్దండో ద్వాదశాంతనికేతనః ।
త్రయోదశభిదాభిన్నవిశ్వేదేవాధిదైవతమ్ ॥ ౧౪౮ ॥

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః ।
చతుర్దశాదివిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్ప్రభుః ॥ ౧౪౯ ॥

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః ।
షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః ॥ ౧౫౦ ॥

షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకళాత్మకః ।
కళాసప్తదశీ సప్తదశస్సప్తదశాక్షరః ॥ ౧౫౧ ॥

అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ ।
అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిస్మృతః ॥ ౧౫౨ ॥

అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః ।
ఏకవింశఃపుమాన్ ఏకవింశత్యంగుళిపల్లవః ॥ ౧౫౩ ॥

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః ।
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ ॥ ౧౫౪ ॥

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః ।
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కళాతనుః ॥ ౧౫౫ ॥

నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గళః ।
పంచాశదక్షరశ్రేణీ పంచాశద్రుద్రవిగ్రహః ॥ ౧౫౬ ॥

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః ।
ద్విపంచాశద్వపుశ్శ్రేణిః త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః ॥ ౧౫౭ ॥

చతుష్షష్ట్యర్ణనిర్ణేతా చతుష్షష్టికలానిధిః ।
చతుష్షష్టిమహాసిద్ధయోగినీబృందవందితః ॥ ౧౫౮ ॥

అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవభావనః ।
చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః ॥ ౧౫౯ ॥

శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః ।
శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః ॥ ౧౬౦ ॥

సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౧౬౧ ॥

సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః ।
దశసాహస్రఫణభృత్ఫణిరాజకృతాసనః ॥ ౧౬౨ ॥

అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రయంత్రితః ।
లక్షాధీశప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః ॥ ౧౬౩ ॥

చతుర్లక్షజపప్రీతః చతుర్లక్షప్రకాశితః ।
చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాందేహసంస్థితః ॥ ౧౬౪ ॥

కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః ।
శివాభవాద్యష్టకోటివినాయకధురంధరః ॥ ౧౬౫ ॥

సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః ।
త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః ॥ ౧౬౬ ॥

[** అనంతదేవతాసేవ్యః అనంతశుభదాయకః – **]

అనంతనామాఽనంతశ్రీరనంతాఽనంతసౌఖ్యదః ।
ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితమ్ ॥ ౧౬౭ ॥

( మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రములు చూడండి)

***
ఫలశ్రుతి –

ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి ప్రత్యహం నరః ।
కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖమ్ ॥ ౧౬౮ ॥

See Also  Ganesha Dwadasanama Stotram In Bengali And English

ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః ।
మేధా ప్రజ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమభిరూపతా ॥ ౧౬౯ ॥

సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా ।
జగత్సంయమనం విశ్వసంవాదో వేదపాటవమ్ ॥ ౧౭౦ ॥

సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ ।
ఔన్నత్యం చ కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా ॥ ౧౭౧ ॥

జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాతిశాయితా ।
ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ ॥ ౧౭౨ ॥

వశ్యం చతుర్విధం నృణాం జపాదస్య ప్రజాయతే ।
రాజ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః ॥ ౧౭౩ ॥

జప్యతే యస్య వశ్యార్థం స దాసస్తస్య జాయతే ।
ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

శాకినీడాకినీరక్షోయక్షోరగభయాపహమ్ ।
సామ్రాజ్యసుఖదం చైవ సమస్తరిపుమర్దనమ్ ॥ ౧౭౫ ॥

సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణమ్ ।
దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనమ్ ॥ ౧౭౬ ॥

షట్కర్మాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలజ్ఞానసాధనమ్ ।
పరకృత్యప్రశమనం పరచక్రప్రమర్దనమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

సంగ్రామరంగే సర్వేషామిదమేకం జయావహమ్ ।
సర్వవంధ్యాత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ ।
దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ ॥ ౧౭౯ ॥

న తద్గృహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం పఠ్యతే స్తవః ।
క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శోభగందరవిషూచికాః ॥ ౧౮౦ ॥

గుల్మం ప్లీహానమశ్మానమతిసారం మహోదరమ్ ।
కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలశోఫాదిసంభవమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకమ్ ।
వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరమ్ ॥ ౧౮౨ ॥

ఆగంతుం విషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికమ్ ।
ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగం దోషాదిసంభవమ్ ॥ ౧౮౩ ॥

సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః ।
సకృత్పాఠేన సంసిద్ధః స్త్రీశూద్రపతితైరపి ॥ ౧౮౪ ॥

సహస్రనామమంత్రోఽయం జపితవ్యః శుభాప్తయే ।
మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

ఇచ్ఛితాన్సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ ।
మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః ॥ ౧౮౬ ॥

చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు ।
కామరూపః కామగతిః కామతో విచరన్నిహ ॥ ౧౮౭ ॥

భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టాన్ సహ బంధుభిః ।
గణేశానుచరో భూత్వా మహాగణపతేః ప్రియః ॥ ౧౮౮ ॥

నందీశ్వరాదిసానందీనందితః సకలైర్గణైః ।
శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః ॥ ౧౮౯ ॥

శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః ।
జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమోఽభిజాయతే ॥ ౧౯౦ ॥

నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః ।
యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య జ్ఞానవైరాగ్యసంస్థితః ॥ ౧౯౧ ॥

నిరంతరోదితానందే పరమానందసంవిది ।
విశ్వోత్తీర్ణే పరే పారే పునరావృత్తివర్జితే ॥ ౧౯౨ ॥

లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతః ।
యో నామభిర్హునేదేతైరర్చయేత్పూజయేన్నరః ॥ ౧౯౩ ॥

రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతామ్ ।
మంత్రాః సిద్ధ్యంతి సర్వేఽపి సులభాస్తస్యసిద్ధయః ॥ ౧౯౪ ॥

మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతరం మమ ।
నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని ॥ ౧౯౫ ॥

దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ ।
అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ జుహుయాద్భక్తిసంయుతః ॥ ౧౯౬ ॥

తస్యేప్సితాని సర్వాణి సిద్ధ్యంత్యత్ర న సంశయః ।
ఇదం ప్రజప్తం పఠితం పాఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ ॥ ౧౯౭ ॥

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభినందితమ్ ।
ఇహాముత్ర చ సర్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ॥ ౧౯౮ ॥

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేనాయం ధార్యతే స్తవః ।
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యష్టకోటిభిః ॥ ౧౯౯ ॥

పుస్తకే లిఖితం యత్ర గృహే స్తోత్రం ప్రపూజయేత్ ।
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరమ్ ॥ ౨౦౦ ॥

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ
తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ ।
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశ-
సహస్రనామ్నాం స్మరణేన సద్యః ॥ ౨౦౧ ॥

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహం ప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః ।
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి చ సతాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
ప్రత్యూహం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః ॥ ౨౦౨ ॥

అకించనోఽపి మత్ప్రాప్తిచింతకో నియతాశనః ।
జపేత్తు చతురో మాసాన్ గణేశార్చనతత్పరః ॥ ౨౦౩ ॥

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి ।
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాజ్ఞా పారమేశ్వరీ ॥ ౨౦౪ ॥

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తదానాః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భణితిరభినవా కాంతిరవ్యాధిభవ్యా ।
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదేతచ్చ సత్యం
నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ ॥ ౨౦౫ ॥

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః ।
మహాగణపతిర్లక్షప్రదః క్షిప్రప్రసాదనః ॥ ౨౦౬ ॥

అమోఘసిద్ధిరమితో మంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః ।
సుమంగళో బీజమాశాపూరకో వరదః శివః ॥ ౨౦౭ ॥

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢివినాయకః ।
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ ॥ ౨౦౮ ॥

ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి ।
వత్సరం విఘ్నరాజోఽస్య తథ్యమిష్టార్థసిద్ధయే ॥ ౨౦౯ ॥

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః ।
స్తుతో నామ్నాం సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః ॥ ౨౧౦ ॥

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగళాత్మనే ।
నమో నమో విపులదయైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే ॥ ౨౧౧ ॥

కింకిణీగణరచితచరణః
ప్రకటితగురుమితచారుకరణః ।
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతినామ్నా ॥ ౨౧౨ ॥

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే మహాగణపతిప్రోక్తం సహస్రనామస్తోత్రం నామ షట్చత్వారింశోఽధ్యాయః ।

ఇతి శ్రీగణేశసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil