Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram in Kannada

॥ Mahashastra Graha Kavacha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರನುಗ್ರಹಕವಚಮ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ-
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಘೋರೇ ಮಹಾಭೂತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ ॥ 1 ॥

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಮಹಾವ್ಯಾಳಘೋರರಾಜೈಃ ಸಮಾವೃತೇ
ದುಃಸ್ವರ್ಪ್ನಶೋಕಸಂತಾಪೈಃ ದುರ್ವಿನೀತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ ॥ 2 ॥

ಸ್ವಧರ್ಮವಿರತೇ ಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಹೃದಿ ಸರ್ವದಾ
ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂಚ ಮುಕ್ತಿಂಚತ್ವಂ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿವೃಷದ್ವಜ ॥ 3 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ-
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಣೇ ।
ಮಹಾಶಾಸ್ತುಶ್ಚ ದೇವೇಶಿ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ ॥ 4 ॥

ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ಜಲಸ್ತಂಭ ಸೇನಾಸ್ತಂಭ ವಿಧಾಯಕಂ ।
ಮಹಾಭೂತಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಂ ॥ 5 ॥

ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಿಶೇಷಾತ್ ಕಲಿತಾಪಹಂ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷೋತ್ತಮಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಂ ॥ 6 ॥

ಕಿಮತೋ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ದ್ವಿಜಃ ।
ತಂತಮಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂದೇಹೋ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದನಾತ್ ॥ 7 ॥

ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗಾಯತ್ರೀಃಛಂದ ಉಚ್ಯತೇ ।
ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ ॥ 8 ॥

ಷಡಂಗಮಾಚರೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾತ್ರಯಾ ಜಾತಿಯುಕ್ತಯಾ ।
ಧ್ಯಾನಮಸ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 9 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಃ ಛಂದಃ । ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ । ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ ।
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ ।
ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಹ್ರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ ॥

ತೇಜೋಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗಂ ತ್ರಿನಯನಂ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ದೇವಂ ಪುಷ್ಪಶರೇಷು ಕಾರ್ಮುಕಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರಾಭಯಂ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕರಪಂಕಜೈಃ ಮದಗಜ ಸ್ಕಂಧಾಧಿರೂಢಂ ವಿಭುಂ
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ಸತತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಂಮೋಹನಂ ॥

ಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ॥

ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಶಿರಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ ।
ಕಾಮರೂಪೀ ದೃಶಂ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮೇ ಶ್ರುತೀ ಸದಾ ॥ 1 ॥

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಕೃಪಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮುಖಂ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ।
ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಚ ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಮೇ ಚಿಬುಕಂ ಗುರುಃ ॥ 2 ॥

ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಬಾಹು ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕರೌ ತು ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 3 ॥

ಭೂತಾಧಿಪೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ ।
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರಃ ಕಮಲಾಕ್ಷೋಽವತಾತ್ ಕಟೀಂ ॥ 4 ॥

ಸನೀಪಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶೋ ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥವಿತ್ಸದಾ ।
ಊರು ಪಾತು ಗಜಾರೂಢೋ ವಜ್ರಧಾರೀ ಚ ಜಾನುನೀ ॥ 5 ॥

ಜಂಘೇ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಃ ಪಾದೌ ಪಾತು ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 6 ॥

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಾಘೌಘನಿಕೃಂತನಂ ।
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ॥ 7 ॥

ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಂ ದಿವ್ಯಮಣಿಮಾದಿವಿಭೂಷಿತಂ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಜನನಂ ಮಹಾವಶ್ಯಕರಂ ಪರಂ ॥ 8 ॥

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುಹ್ಯರತ್ನ ಚಿಂತಾಮಣೌ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರನುಗ್ರಹಕವಚಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top