Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names In Gujarati

॥ Sri Medha Dakshinamurti Gujarati Lyrics ॥

શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિત્રિશતી
ૐ નમો ભગવતે દક્ષિણામૂર્તયે મહ્યં મેધાં પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ સ્વાહા ।
મન્ત્રાક્ષરાદ્યાદિમા શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિત્રિશતી ।

ૐ ઓઙ્કારરૂપાય નમઃ । ઓઙ્કારગૃહકર્પૂરદીપકાય ।
ઓઙ્કારશૈલપશ્ચાસ્યાય । ઓઙ્કારસુમહત્પદાય । ઓઙ્કારપઞ્જરશુકાય ।
ઓઙ્કારોદ્યાનકોકિલાય । ઓઙ્કારવનમાયુરાય ઓઙ્કારકમલાકરાય ।
ઓઙ્કારકૂટનિલયાય । ઓઙ્કારતરુપલ્લવાય । ઓઙ્કાર ચક્રમધ્યસ્થાય ।
ઓઙ્કારેશ્વરપૂજિતાય । ઓઙ્કારપદસંવેદ્યાય નમઃ । ૧૩ ।

નન્દીશાય નમઃ । નન્દિવાહનાય । નારાયણાય । નરાધારાય ।
નારીમાનસમોહનાય નાન્દીશ્રાદ્ધપ્રિયાય । નાટ્યતત્પરાય । નારદપ્રિયાય ।
નાનાશાસ્રરહસ્યજ્ઞાય । નદીપુલિનસંસ્થિતાય । નમ્રાય । નમ્રપ્રિયાય ।
નાગભૂષણાય નમઃ । ૨૬ ।

મોહિનીપ્રિયાય નમઃ । મહામાન્યાય । મહાદેવાય । મહાતાણ્ડવપણ્ડિતાય ।
માધવાય । મધુરાલાપાય । મીનાક્ષીનાયકાય । મુનયે । મધુપુષ્પપ્રિયાય ।
માનિને । માનનીયાય । મતિપ્રિયાય । મહાયજ્ઞપ્રિયાય નમઃ । ૩૯ ।

ભક્તાય નમઃ । ભક્તકલ્પમહાતરવે । ભૂતિદાય । ભગવતે ॥
ભક્તવત્સલાય । ભવભૈરવાય । ભવાબ્ધિતરણીપાયાય । ભાવવેદ્યાય ।
ભવાપહાય । ભવાનીવલ્લભાય । ભાનવે । ભૂતિભૂષિતવિગ્રહાય નમઃ । ૫૧ ।

ગણાધિપાય નમઃ । ગણારાધ્યાય । ગમ્ભીર । ગણભૃતે । ગુરવે ।
ગાનપ્રિયાય । ગુણાધારાય । ગૌરીમાનસમોહનાય । ગોપાલપૂજિતાય । ગોપ્ને ।
ગૌરાઙ્ગાય । ગિરિશાય । ગુહાયનમઃ નમઃ । ૬૪ ।

વરિષ્ઠાય નમઃ । વીર્યવતે । વિદુષે । વિદ્યાધારાય । વનપ્રિયાય ।
બસન્તપુષ્પરુચિરમાલાલઙ્કૃતમૂર્ધજાય । વિદ્વત્પ્રિયાય ।
વીતિહોત્રાય । વિશ્વામિત્રવરપ્રદાય । વાક્પતયે । વરદાય । વાયવે ।
વારાહીહૃદયઙ્ગમાય નમઃ । ૭૭ ।

See Also  Tara Shatanama Stotram From Brihannila Tantra In Gujarati

તેજઃપ્રદાય નમઃ । તન્ત્રમયાય । તારકાસુરસઙ્ઘહૃતે ।
તાટકાન્તકસમ્પૂજ્યાય । તારકાધિપભૂષણાય । ત્રૈયમ્બકાય ।
ત્રિકાલજ્ઞાય । તુષારાચલમન્દિરાય । તપનાગ્નિશશાઙ્કાક્ષાય ॥
તીર્થાટનપરાયણાય । ત્રિપુણ્ડ્રવિલસત્ફાલફલકાય । તરુણાય ।
તરવે નમઃ ॥ ૯૦ ॥

દયાલવે નમઃ । દક્ષિણામૂર્તયે । દાનવાન્તકપૂજિતાય ।
દારિદ્રચનાશકાય । દીનરક્ષકાય । દિવ્યલોચનાય ।
દિવ્યરત્નસમાકીર્ણકણ્ઠાભરણભૂષિતાય । દુષ્ટરાક્ષસદર્પઘ્નાય ।
દુરારાધ્યાય । દિગમ્બરાય । દિક્પાલકસમારાધ્યચરણાય । દીનવલ્લભાય ।
દમ્ભાચારહરાય નમઃ । ૧૦૩ ।

ક્ષિપ્રકારિણે નમઃ । ક્ષત્રિયપૂજિતાય । ક્ષેત્રજ્ઞાય । ક્ષામરહિતાય ।
ક્ષૌમામ્બરવિભૂષિતાય । ક્ષેત્રપાલાર્ચિતાય । ક્ષેમકારિણે ।
ક્ષીરોપમાકૃતયે । ક્ષીરાબ્ધિજામનોનાથપૂજિતાય । ક્ષયરોગહૃતે ।
ક્ષપાકરધરાય । ક્ષોભવર્જિતાય । ક્ષિતિસૌખ્યદાય નમઃ । ૧૧૬ ।

નાનારૂપધરાય નમઃ । નામરહિતાય । નાદતત્પરાય । નરનાથપ્રિયાય ।
નગ્નાય । નાનાલોકસમર્ચિતાય । નૌકારૂઢાય । નદીભર્ત્રે । નિગમાશ્ચાય ।
નિરઞ્જનાય । નાનાજિનધરાય । નીલલોહિતાય । નિત્યયૌવનાય નમઃ । ૧૨૯ ।

મૂલાધારાદિચક્રસ્થાય નમઃ । મહાદેવીમનોહરાય ।
માધવાર્ચિતપાદાબ્જાય । માખ્યપુષ્પાર્ચનપ્રિયાય । મન્મથાન્તકરાય ।
મિત્રમહામણ્ડલસંસ્થિતાય । મિત્રપ્રિયાય । મિત્રદન્તહરાય ।
મઙ્ગલવર્ધનાય । મન્મથાનેકધિકારિલાવણ્યાઞ્ચિતવિગ્રહાય ।
મિત્રેન્દુકૃત ચક્રાઢયમેદિની રથનાયકાય । મધુવૈરિણે । મહાબાણાય ।
મન્દરાચલમન્દિરાય નમઃ । ૧૪૩ ।

તન્વીસહાયાય નમઃ । ત્રૈલોક્યમોઇનાસ્ત્રકલામયાય ।
ત્રિકાલજ્ઞાનસમ્પન્નાય । ત્રિકાલજ્ઞાનદાયકાય ।
ત્રયીનિપુણસંસેવ્યાય । ત્રિશક્તિપરિસેવિતાય । ત્રિણેત્રાય ।
તીર્થફલકાય । તન્ત્રમાર્ગપ્રવર્તકાય । તૃપ્તિપ્રદાય ।
તન્ત્રયન્ત્રમન્ત્રતત્પરસેવિતાય । ત્રયીશિખામયાય નમઃ । ૧૫૫ ।

યક્ષકિન્નરાધમરાર્ચિતાય નમઃ । યમબાધાહરાય । યજ્ઞનાયકાય ।
યજ્ઞમૂર્તિભૃતે । યજ્ઞેશાય । યજ્ઞકર્ત્રે । યજ્ઞવિઘ્નવિનાશનાય ।
યજ્ઞકર્મફલાધ્યાક્ષાય । યજ્ઞભોક્ત્રે । યુગાવહાય । યુગાધીશાય ।
યદુપતિસેવિતાય નમઃ । ૧૬૭ ।

See Also  1000 Names Of Sri Uchchishta Ganapati – Sahasranama In Tamil

મહદાશ્રયાય નમઃ । માણિક્યકઙ્ણકરાય । મુક્તાહારવિભૂષિતાય ।
મણિમઞ્જીરચરણાય । મલયાચલનાયકાય । મૃત્યુઞ્જયાય ।
મૃત્તિકરાય । મુદિતાય । મુનિસત્તમાય । મોહિનીનાયકાય । માયાપત્યૈ ।
મોહનરૂપધૃતે નમઃ । ૧૭૯ ।

હરિપ્રિયાય નમઃ । હવિષ્યાશાય । હરિમાનસગોચરાય । હરાય ।
હર્ષપ્રદાય । હાલાહલભોજનતત્પરાય । હરિધ્વજસમારાધ્યાય ।
હરિબ્રહ્મેન્દ્રપૂજિતાય । હારીતવરદાય । હાસજિતરાક્ષસસંહતયે ।
હૃત્પુણ્ડરીકનિલયાય । હતભક્તવિપદ્ગણાય નમઃ । ૧૯૧ ।

મેરુશૈલકૃતાવાસાય નમઃ । મન્ત્રિણીપરિસેવિતાય ।
મન્ત્રજ્ઞાય । મન્ત્રતત્વાર્થપરિજ્ઞાનિને । મદાલસાય ।
મહાદેવીસમારાધ્યદિવ્યપાદુકરઞ્જિતાય । મન્ત્રાત્મકાય । મન્ત્રમયાય ।
મહાલક્ષ્મીસમર્ચિતાય । મહાભૂતમયાય । માયાપૂજિતાય ।
મધુરસ્વનાય નમઃ । ૨૦૩ ।

ધારાધરોપમગલાય નમઃ । ધરાસ્યન્દનસંસ્થિતાય ।
ધ્રુવસમ્પૂજિતાય । ધાત્રીનાથભક્તવરપ્રદાય । ધ્યાનગમ્યાય ।
ધ્યાનનિષ્ઠહૃત્પદ્માન્તરપૂજિતાય । ધર્માધીનાય । ધર્મરતાય ।
ધનદાય ધનદપ્રિયાય । ઘનાધ્યક્ષાર્ચનપ્રીતાય ।
ધીરવિદ્વજ્જનાશ્રયાય નમઃ । ૨૧૫ ।

પ્રણવાક્ષરમધ્યસ્થાય નમઃ । પ્રભવે । પૌરાણિકોત્તમાય ।
પદ્માલયાપતિનુતાય । પરસ્ત્રીવિમુખપ્રિયાય । પઞ્ચબ્રહ્મમયાય ।
પઞ્ચમુખાય । પરમપાવનાય । પઞ્ચબાણપ્રમથનાય । પુરારાતયે ।
પરાત્પરાય । પુરાણન્યાયમીમાંસધર્મશાસ્ત્ર પ્રવર્તકાય નમઃ । ૨૨૭ ।

જ્ઞાનપ્રદાય નમઃ । જ્ઞાનગમ્યાય । જ્ઞાનતત્પરપૂજિતાય ।
જ્ઞાનવેદ્યાય । જ્ઞાતિહીનાય । જ્ઞેયમૂર્તિસ્વરૂપધૃતે । જ્ઞાનદાત્રે ।
જ્ઞાનશીલાય । જ્ઞાનવૈરાગ્યસંયુતાય । જ્ઞાનમુદ્રાશ્ચિતકરાય ।
જ્ઞાતમન્ત્રકદમ્બકાય । જ્ઞાનવૈરાગ્યસમ્પન્નવરદાય નમઃ । ૨૩૯ ।

પ્રકૃતિપ્રિયાય નમઃ । પદ્માસનસમારાધ્યાય । પદ્મપત્રાયતેક્ષણાય ।
પરસ્મૈ જ્યોતિષે । પરસ્મૈ ધામ્ને । પ્રધાનપુરુષાય । પરસ્મૈ ।
પ્રાવૃડ્વિવર્ધનાય । પ્રાવૃણ્ણિધયે । પ્રાવૃટ્ખગેશ્વરાય ।
પિનાકપાણયે । પક્ષીન્દ્રવાહનારાધ્યપાદુકાય નમઃ । ૨૫૧ ।

See Also  1000 Names Of Sri Adi Varahi – Sahasranamavali Stotram In Odia

યજમાનપ્રિયાય નમઃ । યજ્ઞપતયે । યજ્ઞફલપ્રદાય । યાગારાધ્યાય ।
યોગગમ્યાય । યમપીડાહરાય । પતયે । યાતાયાતાદિરહિતાય ।
યતિધર્મપરાયણાય । યાદોનિધયે । યાદવેન્દ્રાય ।
યક્ષકિન્નરસેવિતાય નમઃ । ૨૬૩ ।

છન્દોમયાય નમઃ । છત્રપતયે । છત્રપાલનતત્પરાય । છન્દઃ
શાસ્ત્રાદિનિપુણાય । છાન્દોગ્યપરિપૂરિતાય । છિનાપ્રિયાય । છત્રહસ્તાય ।
છિન્નામન્ત્રજપપ્રિયાય । છાયાપતયે । છદ્મગારયે । છલજાત્યાદિદૂરગાય ।
છાદ્યમાનમહાભૂતપઞ્ચકાય નમઃ । ૨૭૫ ।

સ્વાદુ તત્પરાય નમઃ । સુરારાધ્યાય । સુરપતયે । સુન્દરાય ।
સુન્દરીપ્રિયાય । સુમુખાય । સુભગાય । સૌમ્યાય । સિદ્ધમાર્ગપ્રવર્તકાય ।
સર્વશાસ્ત્રરહસ્યજ્ઞાય । સોમાય । સોમવિભૂષણાય નમઃ । ૨૮૭ ।

હાટકાભજટાજૂટાય નમઃ । હાટકાય । હાટકપ્રિયાય ।
હરિદ્રાકુઙ્કુમોપેતદિવ્યગન્ધપ્રિયાય । હરયે ।
હાટકાભરણોપેતરુદ્રાક્ષકૃતભૂષણાય । હૈહ્યેશાય । હતરિપવે ।
હરિમાનસતોષણાય । હયગ્રીવસમારાધ્યાય । હયગ્રીવવરપ્રદાય ।
હારાયિતમહાભક્ત સુરનાથમહોહરાય । દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ । ૩૦૦ ।

દક્ષિણામૂર્તયે વિદ્મહે ધ્યાનાધિષ્ઠાય ધીમહિ । તન્નો બોધઃ પ્રચોદયાત્ ॥
ૐ નમો ભગવતે દક્ષિણામૂર્તયે મહ્યં મેધાં પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ સ્વાહા ।
મન્ત્રાક્ષરાદ્યાદિમા શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિત્રિશતી સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Medha Dakshinamurti:
Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil