Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names In Kannada

॥ Sri Medha Dakshinamurti Kannada Lyrics ॥

ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿತ್ರಿಶತೀ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಾದ್ಯಾದಿಮಾ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿತ್ರಿಶತೀ ।

ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಗೃಹಕರ್ಪೂರದೀಪಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಶೈಲಪಶ್ಚಾಸ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಸುಮಹತ್ಪದಾಯ । ಓಂಕಾರಪಂಜರಶುಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರೋದ್ಯಾನಕೋಕಿಲಾಯ । ಓಂಕಾರವನಮಾಯುರಾಯ ಓಂಕಾರಕಮಲಾಕರಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕೂಟನಿಲಯಾಯ । ಓಂಕಾರತರುಪಲ್ಲವಾಯ । ಓಂಕಾರ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ । ಓಂಕಾರಪದಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 13 ।

ನನ್ದೀಶಾಯ ನಮಃ । ನನ್ದಿವಾಹನಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ನರಾಧಾರಾಯ ।
ನಾರೀಮಾನಸಮೋಹನಾಯ ನಾನ್ದೀಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಟ್ಯತತ್ಪರಾಯ । ನಾರದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಾನಾಶಾಸ್ರರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ । ನದೀಪುಲಿನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ನಮ್ರಾಯ । ನಮ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 26 ।

ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಮಹಾತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ।
ಮಾಧವಾಯ । ಮಧುರಾಲಾಪಾಯ । ಮೀನಾಕ್ಷೀನಾಯಕಾಯ । ಮುನಯೇ । ಮಧುಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮಾನಿನೇ । ಮಾನನೀಯಾಯ । ಮತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 39 ।

ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತಕಲ್ಪಮಹಾತರವೇ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭಗವತೇ ॥
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಭವಭೈರವಾಯ । ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೀಪಾಯಾಯ । ಭಾವವೇದ್ಯಾಯ ।
ಭವಾಪಹಾಯ । ಭವಾನೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಭಾನವೇ । ಭೂತಿಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 51 ।

ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಗಮ್ಭೀರ । ಗಣಭೃತೇ । ಗುರವೇ ।
ಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗುಣಾಧಾರಾಯ । ಗೌರೀಮಾನಸಮೋಹನಾಯ । ಗೋಪಾಲಪೂಜಿತಾಯ । ಗೋಪ್ನೇ ।
ಗೌರಾಂಗಾಯ । ಗಿರಿಶಾಯ । ಗುಹಾಯನಮಃ ನಮಃ । 64 ।

ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । ವೀರ್ಯವತೇ । ವಿದುಷೇ । ವಿದ್ಯಾಧಾರಾಯ । ವನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಬಸನ್ತಪುಷ್ಪರುಚಿರಮಾಲಾಲಂಕೃತಮೂರ್ಧಜಾಯ । ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವೀತಿಹೋತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರವರಪ್ರದಾಯ । ವಾಕ್ಪತಯೇ । ವರದಾಯ । ವಾಯವೇ ।
ವಾರಾಹೀಹೃದಯಂಗಮಾಯ ನಮಃ । 77 ।

See Also  1000 Names Of Devi Bhagavata Sri Shiva In Odia

ತೇಜಃಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ತನ್ತ್ರಮಯಾಯ । ತಾರಕಾಸುರಸಂಘಹೃತೇ ।
ತಾಟಕಾನ್ತಕಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ತಾರಕಾಧಿಪಭೂಷಣಾಯ । ತ್ರೈಯಮ್ಬಕಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ತುಷಾರಾಚಲಮನ್ದಿರಾಯ । ತಪನಾಗ್ನಿಶಶಾಂಕಾಕ್ಷಾಯ ॥
ತೀರ್ಥಾಟನಪರಾಯಣಾಯ । ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಿಲಸತ್ಫಾಲಫಲಕಾಯ । ತರುಣಾಯ ।
ತರವೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ದಯಾಲವೇ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ದಾನವಾನ್ತಕಪೂಜಿತಾಯ ।
ದಾರಿದ್ರಚನಾಶಕಾಯ । ದೀನರಕ್ಷಕಾಯ । ದಿವ್ಯಲೋಚನಾಯ ।
ದಿವ್ಯರತ್ನಸಮಾಕೀರ್ಣಕಂಠಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ । ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸದರ್ಪಘ್ನಾಯ ।
ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ । ದಿಕ್ಪಾಲಕಸಮಾರಾಧ್ಯಚರಣಾಯ । ದೀನವಲ್ಲಭಾಯ ।
ದಮ್ಭಾಚಾರಹರಾಯ ನಮಃ । 103 ।

ಕ್ಷಿಪ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಕ್ಷತ್ರಿಯಪೂಜಿತಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಷಾಮರಹಿತಾಯ ।
ಕ್ಷೌಮಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾರ್ಚಿತಾಯ । ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೇ ।
ಕ್ಷೀರೋಪಮಾಕೃತಯೇ । ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಜಾಮನೋನಾಥಪೂಜಿತಾಯ । ಕ್ಷಯರೋಗಹೃತೇ ।
ಕ್ಷಪಾಕರಧರಾಯ । ಕ್ಷೋಭವರ್ಜಿತಾಯ । ಕ್ಷಿತಿಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮಃ । 116 ।

ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ । ನಾಮರಹಿತಾಯ । ನಾದತತ್ಪರಾಯ । ನರನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಗ್ನಾಯ । ನಾನಾಲೋಕಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ನೌಕಾರೂಢಾಯ । ನದೀಭರ್ತ್ರೇ । ನಿಗಮಾಶ್ಚಾಯ ।
ನಿರಂಜನಾಯ । ನಾನಾಜಿನಧರಾಯ । ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ । ನಿತ್ಯಯೌವನಾಯ ನಮಃ । 129 ।

ಮೂಲಾಧಾರಾದಿಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾದೇವೀಮನೋಹರಾಯ ।
ಮಾಧವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ಮಾಖ್ಯಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮನ್ಮಥಾನ್ತಕರಾಯ ।
ಮಿತ್ರಮಹಾಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಿತ್ರದನ್ತಹರಾಯ ।
ಮಂಗಲವರ್ಧನಾಯ । ಮನ್ಮಥಾನೇಕಧಿಕಾರಿಲಾವಣ್ಯಾಂಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮಿತ್ರೇನ್ದುಕೃತ ಚಕ್ರಾಢಯಮೇದಿನೀ ರಥನಾಯಕಾಯ । ಮಧುವೈರಿಣೇ । ಮಹಾಬಾಣಾಯ ।
ಮನ್ದರಾಚಲಮನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ । 143 ।

ತನ್ವೀಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಇನಾಸ್ತ್ರಕಲಾಮಯಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ।
ತ್ರಯೀನಿಪುಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ತ್ರಿಶಕ್ತಿಪರಿಸೇವಿತಾಯ । ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಯ ।
ತೀರ್ಥಫಲಕಾಯ । ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ತೃಪ್ತಿಪ್ರದಾಯ ।
ತನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯ । ತ್ರಯೀಶಿಖಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 155 ।

ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಾಧಮರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । ಯಮಬಾಧಾಹರಾಯ । ಯಜ್ಞನಾಯಕಾಯ ।
ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿಭೃತೇ । ಯಜ್ಞೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞವಿಘ್ನವಿನಾಶನಾಯ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಾಕ್ಷಾಯ । ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಯುಗಾವಹಾಯ । ಯುಗಾಧೀಶಾಯ ।
ಯದುಪತಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 167 ।

See Also  1000 Names Of Shiva From Shivapurana In Telugu

ಮಹದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಮಾಣಿಕ್ಯಕಙ್ಣಕರಾಯ । ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ಮಣಿಮಂಜೀರಚರಣಾಯ । ಮಲಯಾಚಲನಾಯಕಾಯ । ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ।
ಮೃತ್ತಿಕರಾಯ । ಮುದಿತಾಯ । ಮುನಿಸತ್ತಮಾಯ । ಮೋಹಿನೀನಾಯಕಾಯ । ಮಾಯಾಪತ್ಯೈ ।
ಮೋಹನರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ । 179 ।

ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಹವಿಷ್ಯಾಶಾಯ । ಹರಿಮಾನಸಗೋಚರಾಯ । ಹರಾಯ ।
ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯ । ಹಾಲಾಹಲಭೋಜನತತ್ಪರಾಯ । ಹರಿಧ್ವಜಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಹಾರೀತವರದಾಯ । ಹಾಸಜಿತರಾಕ್ಷಸಸಂಹತಯೇ ।
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕನಿಲಯಾಯ । ಹತಭಕ್ತವಿಪದ್ಗಣಾಯ ನಮಃ । 191 ।

ಮೇರುಶೈಲಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ । ಮನ್ತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಮನ್ತ್ರತತ್ವಾರ್ಥಪರಿಜ್ಞಾನಿನೇ । ಮದಾಲಸಾಯ ।
ಮಹಾದೇವೀಸಮಾರಾಧ್ಯದಿವ್ಯಪಾದುಕರಂಜಿತಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ । ಮನ್ತ್ರಮಯಾಯ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಮಹಾಭೂತಮಯಾಯ । ಮಾಯಾಪೂಜಿತಾಯ ।
ಮಧುರಸ್ವನಾಯ ನಮಃ । 203 ।

ಧಾರಾಧರೋಪಮಗಲಾಯ ನಮಃ । ಧರಾಸ್ಯನ್ದನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಧ್ರುವಸಮ್ಪೂಜಿತಾಯ । ಧಾತ್ರೀನಾಥಭಕ್ತವರಪ್ರದಾಯ । ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ।
ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಹೃತ್ಪದ್ಮಾನ್ತರಪೂಜಿತಾಯ । ಧರ್ಮಾಧೀನಾಯ । ಧರ್ಮರತಾಯ ।
ಧನದಾಯ ಧನದಪ್ರಿಯಾಯ । ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ ।
ಧೀರವಿದ್ವಜ್ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 215 ।

ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಭವೇ । ಪೌರಾಣಿಕೋತ್ತಮಾಯ ।
ಪದ್ಮಾಲಯಾಪತಿನುತಾಯ । ಪರಸ್ತ್ರೀವಿಮುಖಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ।
ಪಂಚಮುಖಾಯ । ಪರಮಪಾವನಾಯ । ಪಂಚಬಾಣಪ್ರಮಥನಾಯ । ಪುರಾರಾತಯೇ ।
ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 227 ।

ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾನತತ್ಪರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಜ್ಞಾನವೇದ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾತಿಹೀನಾಯ । ಜ್ಞೇಯಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ।
ಜ್ಞಾನಶೀಲಾಯ । ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಂಯುತಾಯ । ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಶ್ಚಿತಕರಾಯ ।
ಜ್ಞಾತಮನ್ತ್ರಕದಮ್ಬಕಾಯ । ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನವರದಾಯ ನಮಃ । 239 ।

ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಪದ್ಮಾಸನಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ । ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ।
ಪ್ರಾವೃಡ್ವಿವರ್ಧನಾಯ । ಪ್ರಾವೃಣ್ಣಿಧಯೇ । ಪ್ರಾವೃಟ್ಖಗೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ । ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರವಾಹನಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ । 251 ।

See Also  1000 Names Of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 2 Stotram In Telugu

ಯಜಮಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಪತಯೇ । ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ । ಯಾಗಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ । ಯಮಪೀಡಾಹರಾಯ । ಪತಯೇ । ಯಾತಾಯಾತಾದಿರಹಿತಾಯ ।
ಯತಿಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಯಾದೋನಿಧಯೇ । ಯಾದವೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 263 ।

ಛನ್ದೋಮಯಾಯ ನಮಃ । ಛತ್ರಪತಯೇ । ಛತ್ರಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ । ಛನ್ದಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿನಿಪುಣಾಯ । ಛಾನ್ದೋಗ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾಯ । ಛಿನಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಛತ್ರಹಸ್ತಾಯ ।
ಛಿನ್ನಾಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ । ಛಾಯಾಪತಯೇ । ಛದ್ಮಗಾರಯೇ । ಛಲಜಾತ್ಯಾದಿದೂರಗಾಯ ।
ಛಾದ್ಯಮಾನಮಹಾಭೂತಪಂಚಕಾಯ ನಮಃ । 275 ।

ಸ್ವಾದು ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಸುರಪತಯೇ । ಸುನ್ದರಾಯ ।
ಸುನ್ದರೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಸುಮುಖಾಯ । ಸುಭಗಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಸಿದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ । ಸೋಮಾಯ । ಸೋಮವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 287 ।

ಹಾಟಕಾಭಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ । ಹಾಟಕಾಯ । ಹಾಟಕಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮೋಪೇತದಿವ್ಯಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ । ಹರಯೇ ।
ಹಾಟಕಾಭರಣೋಪೇತರುದ್ರಾಕ್ಷಕೃತಭೂಷಣಾಯ । ಹೈಹ್ಯೇಶಾಯ । ಹತರಿಪವೇ ।
ಹರಿಮಾನಸತೋಷಣಾಯ । ಹಯಗ್ರೀವಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಹಯಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾಯ ।
ಹಾರಾಯಿತಮಹಾಭಕ್ತ ಸುರನಾಥಮಹೋಹರಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 300 ।

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ವಿದ್ಮಹೇ ಧ್ಯಾನಾಧಿಷ್ಠಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ಬೋಧಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಾದ್ಯಾದಿಮಾ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Medha Dakshinamurti:
Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil