Sri Raghavendra Kavacham In Tamil

॥ Sri Raghavendra Kavacham Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர கவசம் ॥
கவசம் ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ரஸ்ய யதீந்த்³ரஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
வக்ஷ்யாமி கு³ருவர்யஸ்ய வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யகம் ॥ 1 ॥

ருஷிரஸ்யாப்பணாசார்ய꞉ ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் ப்ரகீர்திதம் ।
தே³வதா ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர கு³ருரிஷ்டார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 2 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் ஜப்யம் ப⁴க்தியுக்தேன சேதஸா ।
உத்³யத்ப்ரத்³யோதனத்³யோத த⁴ர்மகூர்மாஸனே ஸ்தி²தம் ॥ 3 ॥

க²த்³யோக²த்³யோதனத்³யோத த⁴ர்மகூர்மாஸனே ஸ்தி²தம் ।
த்⁴ருதகாஷாயவஸனம் துலஸீஹாரவக்ஷஸம் ॥ 4 ॥

தோ³ர்த³ண்ட³விலஸத்³த³ண்ட³ கமண்ட³லவிராஜிதம் ।
அப⁴யஜ்ஞானமுத்³ரா(அ)க்ஷமாலாலோலகராம்பு³ஜம் ॥ 5 ॥

யோகீ³ந்த்³ரவந்த்³யபாதா³ப்³ஜம் ராக⁴வேந்த்³ர கு³ரும் ப⁴ஜே ।
ஶிரோ ரக்ஷது மே நித்யம் ராக⁴வேந்த்³ரோ(அ)கி²லேஷ்டத³꞉ ॥ 6 ॥

பாபாத்³ரிபாடனே வஜ்ர꞉ கேஶான் ரக்ஷது மே ஸதா³ ।
க்ஷமாஸுரக³ணாதீ⁴ஶோ முக²ம் ரக்ஷது மே கு³ரு꞉ ॥ 7 ॥

ஹரிஸேவாலப்³த⁴ஸர்வஸம்பத்பா²லம் மமாவது ।
தே³வஸ்வபா⁴வோ(அ)வது மே த்³ருஶௌ தத்த்வப்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 8 ॥

இஷ்டப்ரதா³னே கல்பத்³ரு꞉ ஶ்ரோத்ரே ஶ்ருத்யர்த²போ³த⁴க꞉ ।
ப⁴வ்யஸ்வரூபோ மே நாஸாம் ஜிஹ்வாம் மே(அ)வது ப⁴வ்யக்ருத் ॥ 9 ॥

ஆஸ்யம் ரக்ஷது மே து³꞉க²தூலஸங்கா⁴க்³னிசர்யக꞉ ।
ஸுக²தை⁴ர்யாதி³ஸுகு³ணோ ப்⁴ருவௌ மம ஸதா³(அ)வது ॥ 10 ॥

ஓஷ்டௌ² ரக்ஷது மே ஸர்வக்³ரஹனிக்³ரஹஶக்திமான் ।
உபப்லவோத³தே⁴ஸ்ஸேதுர்த³ந்தான் ரக்ஷது மே ஸதா³ ॥ 11 ॥

நிரஸ்ததோ³ஷோ மே பாது கபோலௌ ஸர்வபாலக꞉ ।
நிரவத்³யமஹாவேஷ꞉ கண்ட²ம் மே(அ)வது ஸர்வதா³ ॥ 12 ॥

கர்ணமூலே து ப்ரத்யர்தி²மூகத்வாகரவாங்மம ।
பரவாதி³ஜயே பாது ஹஸ்தௌ ஸத்தத்த்வவாத³க்ருத் ॥ 13 ॥ [*ப³ஹுவதி³*]

கரௌ ரக்ஷது மே வித்³வத்பரிஜ்ஞேயவிஶேஷவான் ।
வாக்³வைக²ரீப⁴வ்யஶேஷஜயீ வக்ஷஸ்த²லம் மம ॥ 14 ॥

See Also  Sri Kirata Varahi Stotram In Tamil

ஸதீஸந்தானஸம்பத்திப⁴க்திஜ்ஞானாதி³வ்ருத்³தி⁴க்ருத் ।
ஸ்தனௌ ரக்ஷது மே நித்யம் ஶரீராவத்³யஹானிக்ருத் ॥ 15 ॥

புண்யவர்த⁴னபாதா³ப்³ஜாபி⁴ஷேகஜலஸஞ்சய꞉ ।
நாபி⁴ம் ரக்ஷது மே பார்ஶ்வௌ த்³யுனதீ³துல்யஸத்³கு³ண꞉ ॥ 16 ॥

ப்ருஷ்ட²ம் ரக்ஷது மே நித்யம் தாபத்ரயவினாஶக்ருத் ।
கடிம் மே ரக்ஷது ஸதா³ வந்த்³யா ஸத்புத்ரதா³யக꞉ ॥ 17 ॥

ஜக⁴னம் மே(அ)வது ஸதா³ வ்யங்க³ஸ்வங்க³ஸம்ருத்³தி⁴க்ருத் ।
கு³ஹ்யம் ரக்ஷது மே பாபக்³ரஹாரிஷ்டவினாஶக்ருத் ॥ 18 ॥

ப⁴க்தாக⁴வித்⁴வம்ஸகரனிஜமூர்திப்ரத³ர்ஶக꞉ ।
மூர்திமான்பாது மே ரோமம் ராக⁴வேந்த்³ரோ ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 19 ॥

ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரோ(அ)ஸௌ ஜானுனீ மே ஸதா³(அ)வது ।
ஜங்கே⁴ ரக்ஷது மே நித்யம் ஶ்ரீமத்⁴வமதவர்த⁴ன꞉ ॥ 20 ॥

விஜயீந்த்³ரகராப்³ஜோத்த²ஸுதீ⁴ந்த்³ரவரபுத்ரக꞉ ।
கு³ல்பௌ² ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ரோ மே யதிராட் ஸர்வதா³(அ)வது ॥ – 21 ॥

பாதௌ³ ரக்ஷது மே ஸர்வப⁴யஹாரீ க்ருபானிதி⁴꞉ ।
ஜ்ஞானப⁴க்திஸுபுத்ராயுர்யஶ꞉ ஶ்ரீபுண்யவர்த⁴ன꞉ ॥ 22 ॥

கரபாதா³ங்கு³லீ꞉ ஸர்வா மமாவது ஜக³த்³கு³ரு꞉ ।
ப்ரதிவாதி³ஜயஸ்வாந்தபே⁴த³சிஹ்னாத³ரோ கு³ரு꞉ ॥ 23 ॥

நகா²னவது மே ஸர்வான் ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ।
அபரோக்ஷீக்ருதஶ்ரீஶ꞉ ப்ராச்யாம் தி³ஶி ஸதா³(அ)வது ॥ 24 ॥

ஸ த³க்ஷிணே சா(அ)வது மாம் ஸமுபேக்ஷிதபா⁴வஜ꞉ ।
அபேக்ஷிதப்ரதா³தா ச ப்ரதீச்யாமவது ப்ரபு⁴꞉ ॥ 25 ॥

த³யாதா³க்ஷிண்யவைராக்³யவாக்பாடவமுகா²ங்கித꞉ ।
ஸதோ³தீ³ச்யாமவது மாம் ஶாபானுக்³ரஹஶக்திமான் ॥ 26 ॥

நிகி²லேந்த்³ரியதோ³ஷக்⁴னோ மஹானுக்³ரஹக்ருத்³கு³ரு꞉ ।
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம் சா(அ)வது மாமஷ்டாக்ஷரமனூதி³தம் ॥ 27 ॥

ஆத்மாத்மீயாக⁴ராஶிக்⁴னோ மாம் ரக்ஷது விதி³க்ஷு ச ।
சதுர்ணாம் ச புமர்தா²னாம் தா³தா ப்ராத꞉ ஸதா³(அ)வது ॥ 28 ॥

See Also  Sri Shankaracharya’S Gitarahasyam In Tamil

ஸங்க்³ராமே(அ)வது மாம் நித்யம் தத்த்வவித்ஸர்வஸௌக்²யக்ருத் ।
மத்⁴யாஹ்னே(அ)க³ம்யமஹிமா மாம் ரக்ஷது மஹாயஶா꞉ ॥ 29 ॥

ம்ருதபோதப்ராணதா³தா ஸாயாஹ்னே மாம் ஸதா³(அ)வது ।
வேதி³ஸ்த²புருஷோஜ்ஜீவீ நிஶீதே² பாது மாம் கு³ரு꞉ ॥ 30 ॥

வஹ்னிஸ்த²மாலிகோத்³த⁴ர்தா வஹ்னிதாபாத்ஸதா³(அ)வது ।
ஸமக்³ரடீகாவ்யாக்²யாதா கு³ருர்மே விஷயே(அ)வது ॥ 31 ॥

காந்தாரே(அ)வது மாம் நித்யம் பா⁴ட்ட ஸங்க்³ரஹக்ருத்³கு³ரு꞉ – [*பா⁴ஷ்ய*]
ஸுதா⁴பரிமளோத்³த⁴ர்தா ஸ்வச்ச²ந்த³ஸ்து ஸதா³(அ)வது ॥ 32 ॥

ராஜசோரவிஷவ்யாதி⁴யாதோ³வன்யம்ருகா³தி³பி⁴꞉ ।
அபஸ்மாராபஹர்தா ந꞉ ஶாஸ்த்ரவித்ஸர்வதா³(அ)வது ॥ 33 ॥

க³தௌ ஸர்வத்ர மாம் பாதூபனிஷத³ர்த²க்ருத்³கு³ரு꞉ ।
ருக்³வ்யாக்²யானக்ருதா³சார்ய꞉ ஸ்தி²தௌ ரக்ஷது மாம் ஸதா³ ॥ 34 ॥ [*சாக்³வஷ்யானக்ருதா³சார்ய꞉*]

மந்த்ராலயனிவாஸீ மாம் ஜாக்³ரத்காலே ஸதா³(அ)வது ।
ந்யாயமுக்தாவலீகர்தா ஸ்வப்னே ரக்ஷது மாம் ஸதா³ ॥ 35 ॥

மாம் பாது சந்த்³ரிகாவ்யாக்²யாகர்தா ஸுப்தௌ ஹி தத்த்வக்ருத் ।
ஸுதந்த்ரதீ³பிகாகர்தா முக்தௌ ரக்ஷது மாம் கு³ரு꞉ ॥ 36 ॥

கீ³தார்த²ஸங்க்³ரஹகர꞉ ஸதா³ ரக்ஷது மாம் கு³ரு꞉ ।
ஶ்ரீமத்⁴வமதது³க்³தா⁴ப்³தி⁴சந்த்³ரோ(அ)வது ஸதா³(அ)னக⁴꞉ ॥ 37 ॥

இதி ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ரஸ்ய கவசம் பாபனாஶனம் ।
ஸர்வவ்யாதி⁴ஹரம் ஸத்³ய꞉ பாவனம் புண்யவர்த⁴னம் ॥ 38 ॥

ய இத³ம் பட²தே நித்யம் நியமேன ஸமாஹித꞉ ।
அத்³ருஷ்டி꞉ பூர்ணத்³ருஷ்டி꞉ ஸ்யாதே³ட³மூகோ(அ)பி வாக்பதி꞉ ॥ 39 ॥

பூர்ணாயு꞉ பூர்ணஸம்பத்திப⁴க்திஜ்ஞானாபி⁴வ்ருத்³தி⁴க்ருத் ।
பீத்வா வாரி நரோ யேன கவசேனாபி⁴மந்த்ரிதம் ॥ 40 ॥

ஜஹாதி குக்ஷிகா³ன் ரோகா³ன் கு³ருவர்யப்ரஸாத³த꞉ ।
ப்ரத³க்ஷிணனமஸ்காரான் கு³ரோர்வ்ருந்தா³வனஸ்ய ய꞉ ॥ 41 ॥

See Also  Sri Mukundaraya Ashtakam In Tamil

கரோதி பரயா ப⁴க்த்யா ததே³தத்கவசம் பட²ன் ।
பங்கு³꞉ கூணிஶ்ச பௌக³ண்ட³꞉ பூர்ணாங்கோ³ ஜாயதே த்⁴ருவம் ॥ 42 ॥

ஶேஷாஶ்ச குஷ்ட²பூர்வாஶ்ச நஶ்யந்த்யாமயராஶய꞉ ।
அஷ்டாக்ஷரேண மந்த்ரேண ஸ்தோத்ரேண கவசேன ச ॥ 43 ॥

வ்ருந்தா³வனே ஸன்னிஹிதமபி⁴ஷிச்ய யதா²விதி⁴ ।
யந்த்ரே மந்த்ராக்ஷராண்யஷ்டௌ விலிக்²யாத்ர ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 44 ॥

ஷோட³ஶைருபசாரைஶ்ச ஸம்பூஜ்ய த்ரிஜக³த்³கு³ரும் ।
அஷ்டோத்தரஶதாக்²யாபி⁴ரர்சயேத்குஸுமாதி³பி⁴꞉ ॥ 45 ॥

ப²லைஶ்ச விவிதை⁴ரேவ கு³ரோரர்சாம் ப்ரகுர்வத꞉ ।
நாமஶ்ரவணமாத்ரேண கு³ருவர்யப்ரஸாத³த꞉ ॥ 46 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா꞉ வித்³ரவந்தி தி³ஶோ த³ஶ ।
படே²தே³தத்த்ரிகம் நித்யம் கு³ரோர்வ்ருந்தா³வனாந்திகே ॥ 47 ॥

தீ³பம் ஸம்யோஜ்ய வித்³யாவான் ஸபா⁴ஸு விஜயீ ப⁴வேத் ।
ராஜசோரமஹாவ்யாக்⁴ரஸர்பனக்ராதி³பீட³னாத் ॥ 48 ॥

கவசஸ்ய ப்ரபா⁴வேண ப⁴யம் தஸ்ய ந ஜாயதே ।
ஸோமஸூர்யோபராகா³தி³காலே வ்ருந்தா³வனாந்திகே ॥ 49 ॥

கவசாதி³த்ரிகம் புண்யமப்பணாசார்யத³ர்ஶிதம் ।
ஜபேத்³ய꞉ ஸ த⁴னம் புத்ரான் பா⁴ர்யாம் ச ஸுமனோரமாம் ॥ 50 ॥

ஜ்ஞானம் ப⁴க்திம் ச வைராக்³யம் பு⁴க்திம் முக்திம் ச ஶாஶ்வதீம் ।
ஸம்ப்ராப்ய மோத³தே நித்யம் கு³ருவர்யப்ரஸாத³த꞉ ॥ 51 ॥

இதி ஶ்ரீமத³ப்பணாசார்யவிரசிதம் ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ரகவசம் ஸம்பூர்ணம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Raghavendra Kavacham in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil