Sri Raghavendra Kavacham In Telugu

॥ Sri Raghavendra Kavacham Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ రాఘవేంద్ర కవచం ॥
కవచం శ్రీ రాఘవేంద్రస్య యతీంద్రస్య మహాత్మనః ।
వక్ష్యామి గురువర్యస్య వాంఛితార్థప్రదాయకమ్ ॥ ౧ ॥

ఋషిరస్యాప్పణాచార్యః ఛందోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితమ్ ।
దేవతా శ్రీరాఘవేంద్ర గురురిష్టార్థసిద్ధయే ॥ ౨ ॥

అష్టోత్తరశతం జప్యం భక్తియుక్తేన చేతసా ।
ఉద్యత్ప్రద్యోతనద్యోత ధర్మకూర్మాసనే స్థితమ్ ॥ ౩ ॥

ఖద్యోఖద్యోతనద్యోత ధర్మకూర్మాసనే స్థితమ్ ।
ధృతకాషాయవసనం తులసీహారవక్షసమ్ ॥ ౪ ॥

దోర్దండవిలసద్దండ కమండలవిరాజితమ్ ।
అభయజ్ఞానముద్రాఽక్షమాలాలోలకరాంబుజమ్ ॥ ౫ ॥

యోగీంద్రవంద్యపాదాబ్జం రాఘవేంద్ర గురుం భజే ।
శిరో రక్షతు మే నిత్యం రాఘవేంద్రోఽఖిలేష్టదః ॥ ౬ ॥

పాపాద్రిపాటనే వజ్రః కేశాన్ రక్షతు మే సదా ।
క్షమాసురగణాధీశో ముఖం రక్షతు మే గురుః ॥ ౭ ॥

హరిసేవాలబ్ధసర్వసంపత్ఫాలం మమావతు ।
దేవస్వభావోఽవతు మే దృశౌ తత్త్వప్రదర్శకః ॥ ౮ ॥

ఇష్టప్రదానే కల్పద్రుః శ్రోత్రే శ్రుత్యర్థబోధకః ।
భవ్యస్వరూపో మే నాసాం జిహ్వాం మేఽవతు భవ్యకృత్ ॥ ౯ ॥

ఆస్యం రక్షతు మే దుఃఖతూలసంఘాగ్నిచర్యకః ।
సుఖధైర్యాదిసుగుణో భ్రువౌ మమ సదాఽవతు ॥ ౧౦ ॥

ఓష్ఠౌ రక్షతు మే సర్వగ్రహనిగ్రహశక్తిమాన్ ।
ఉపప్లవోదధేస్సేతుర్దంతాన్ రక్షతు మే సదా ॥ ౧౧ ॥

నిరస్తదోషో మే పాతు కపోలౌ సర్వపాలకః ।
నిరవద్యమహావేషః కంఠం మేఽవతు సర్వదా ॥ ౧౨ ॥

కర్ణమూలే తు ప్రత్యర్థిమూకత్వాకరవాఙ్మమ ।
పరవాదిజయే పాతు హస్తౌ సత్తత్త్వవాదకృత్ ॥ ౧౩ ॥ [*బహువది*]

See Also  Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

కరౌ రక్షతు మే విద్వత్పరిజ్ఞేయవిశేషవాన్ ।
వాగ్వైఖరీభవ్యశేషజయీ వక్షస్థలం మమ ॥ ౧౪ ॥

సతీసంతానసంపత్తిభక్తిజ్ఞానాదివృద్ధికృత్ ।
స్తనౌ రక్షతు మే నిత్యం శరీరావద్యహానికృత్ ॥ ౧౫ ॥

పుణ్యవర్ధనపాదాబ్జాభిషేకజలసంచయః ।
నాభిం రక్షతు మే పార్శ్వౌ ద్యునదీతుల్యసద్గుణః ॥ ౧౬ ॥

పృష్ఠం రక్షతు మే నిత్యం తాపత్రయవినాశకృత్ ।
కటిం మే రక్షతు సదా వంద్యా సత్పుత్రదాయకః ॥ ౧౭ ॥

జఘనం మేఽవతు సదా వ్యంగస్వంగసమృద్ధికృత్ ।
గుహ్యం రక్షతు మే పాపగ్రహారిష్టవినాశకృత్ ॥ ౧౮ ॥

భక్తాఘవిధ్వంసకరనిజమూర్తిప్రదర్శకః ।
మూర్తిమాన్పాతు మే రోమం రాఘవేంద్రో జగద్గురుః ॥ ౧౯ ॥

సర్వతంత్రస్వతంత్రోఽసౌ జానునీ మే సదాఽవతు ।
జంఘే రక్షతు మే నిత్యం శ్రీమధ్వమతవర్ధనః ॥ ౨౦ ॥

విజయీంద్రకరాబ్జోత్థసుధీంద్రవరపుత్రకః ।
గుల్ఫౌ శ్రీరాఘవేంద్రో మే యతిరాట్ సర్వదాఽవతు ॥ – ౨౧ ॥

పాదౌ రక్షతు మే సర్వభయహారీ కృపానిధిః ।
జ్ఞానభక్తిసుపుత్రాయుర్యశః శ్రీపుణ్యవర్ధనః ॥ ౨౨ ॥

కరపాదాంగులీః సర్వా మమావతు జగద్గురుః ।
ప్రతివాదిజయస్వాంతభేదచిహ్నాదరో గురుః ॥ ౨౩ ॥

నఖానవతు మే సర్వాన్ సర్వశాస్త్రవిశారదః ।
అపరోక్షీకృతశ్రీశః ప్రాచ్యాం దిశి సదాఽవతు ॥ ౨౪ ॥

స దక్షిణే చాఽవతు మాం సముపేక్షితభావజః ।
అపేక్షితప్రదాతా చ ప్రతీచ్యామవతు ప్రభుః ॥ ౨౫ ॥

దయాదాక్షిణ్యవైరాగ్యవాక్పాటవముఖాంకితః ।
సదోదీచ్యామవతు మాం శాపానుగ్రహశక్తిమాన్ ॥ ౨౬ ॥

నిఖిలేంద్రియదోషఘ్నో మహానుగ్రహకృద్గురుః ।
అధశ్చోర్ధ్వం చాఽవతు మామష్టాక్షరమనూదితమ్ ॥ ౨౭ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Tara Takaradi – Sahasranama Stotram In Telugu

ఆత్మాత్మీయాఘరాశిఘ్నో మాం రక్షతు విదిక్షు చ ।
చతుర్ణాం చ పుమర్థానాం దాతా ప్రాతః సదాఽవతు ॥ ౨౮ ॥

సంగ్రామేఽవతు మాం నిత్యం తత్త్వవిత్సర్వసౌఖ్యకృత్ ।
మధ్యాహ్నేఽగమ్యమహిమా మాం రక్షతు మహాయశాః ॥ ౨౯ ॥

మృతపోతప్రాణదాతా సాయాహ్నే మాం సదాఽవతు ।
వేదిస్థపురుషోజ్జీవీ నిశీథే పాతు మాం గురుః ॥ ౩౦ ॥

వహ్నిస్థమాలికోద్ధర్తా వహ్నితాపాత్సదాఽవతు ।
సమగ్రటీకావ్యాఖ్యాతా గురుర్మే విషయేఽవతు ॥ ౩౧ ॥

కాంతారేఽవతు మాం నిత్యం భాట్ట సంగ్రహకృద్గురుః – [*భాష్య*]
సుధాపరిమళోద్ధర్తా స్వచ్ఛందస్తు సదాఽవతు ॥ ౩౨ ॥

రాజచోరవిషవ్యాధియాదోవన్యమృగాదిభిః ।
అపస్మారాపహర్తా నః శాస్త్రవిత్సర్వదాఽవతు ॥ ౩౩ ॥

గతౌ సర్వత్ర మాం పాతూపనిషదర్థకృద్గురుః ।
ఋగ్వ్యాఖ్యానకృదాచార్యః స్థితౌ రక్షతు మాం సదా ॥ ౩౪ ॥ [*చాగ్వష్యానకృదాచార్యః*]

మంత్రాలయనివాసీ మాం జాగ్రత్కాలే సదాఽవతు ।
న్యాయముక్తావలీకర్తా స్వప్నే రక్షతు మాం సదా ॥ ౩౫ ॥

మాం పాతు చంద్రికావ్యాఖ్యాకర్తా సుప్తౌ హి తత్త్వకృత్ ।
సుతంత్రదీపికాకర్తా ముక్తౌ రక్షతు మాం గురుః ॥ ౩౬ ॥

గీతార్థసంగ్రహకరః సదా రక్షతు మాం గురుః ।
శ్రీమధ్వమతదుగ్ధాబ్ధిచంద్రోఽవతు సదాఽనఘః ॥ ౩౭ ॥

ఇతి శ్రీరాఘవేంద్రస్య కవచం పాపనాశనమ్ ।
సర్వవ్యాధిహరం సద్యః పావనం పుణ్యవర్ధనమ్ ॥ ౩౮ ॥

య ఇదం పఠతే నిత్యం నియమేన సమాహితః ।
అదృష్టిః పూర్ణదృష్టిః స్యాదేడమూకోఽపి వాక్పతిః ॥ ౩౯ ॥

పూర్ణాయుః పూర్ణసంపత్తిభక్తిజ్ఞానాభివృద్ధికృత్ ।
పీత్వా వారి నరో యేన కవచేనాభిమంత్రితమ్ ॥ ౪౦ ॥

See Also  Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram In Telugu

జహాతి కుక్షిగాన్ రోగాన్ గురువర్యప్రసాదతః ।
ప్రదక్షిణనమస్కారాన్ గురోర్వృందావనస్య యః ॥ ౪౧ ॥

కరోతి పరయా భక్త్యా తదేతత్కవచం పఠన్ ।
పంగుః కూణిశ్చ పౌగండః పూర్ణాంగో జాయతే ధ్రువమ్ ॥ ౪౨ ॥

శేషాశ్చ కుష్ఠపూర్వాశ్చ నశ్యంత్యామయరాశయః ।
అష్టాక్షరేణ మంత్రేణ స్తోత్రేణ కవచేన చ ॥ ౪౩ ॥

వృందావనే సన్నిహితమభిషిచ్య యథావిధి ।
యంత్రే మంత్రాక్షరాణ్యష్టౌ విలిఖ్యాత్ర ప్రతిష్ఠితమ్ ॥ ౪౪ ॥

షోడశైరుపచారైశ్చ సంపూజ్య త్రిజగద్గురుమ్ ।
అష్టోత్తరశతాఖ్యాభిరర్చయేత్కుసుమాదిభిః ॥ ౪౫ ॥

ఫలైశ్చ వివిధైరేవ గురోరర్చాం ప్రకుర్వతః ।
నామశ్రవణమాత్రేణ గురువర్యప్రసాదతః ॥ ౪౬ ॥

భూతప్రేతపిశాచాద్యాః విద్రవంతి దిశో దశ ।
పఠేదేతత్త్రికం నిత్యం గురోర్వృందావనాంతికే ॥ ౪౭ ॥

దీపం సంయోజ్య విద్యావాన్ సభాసు విజయీ భవేత్ ।
రాజచోరమహావ్యాఘ్రసర్పనక్రాదిపీడనాత్ ॥ ౪౮ ॥

కవచస్య ప్రభావేణ భయం తస్య న జాయతే ।
సోమసూర్యోపరాగాదికాలే వృందావనాంతికే ॥ ౪౯ ॥

కవచాదిత్రికం పుణ్యమప్పణాచార్యదర్శితమ్ ।
జపేద్యః స ధనం పుత్రాన్ భార్యాం చ సుమనోరమామ్ ॥ ౫౦ ॥

జ్ఞానం భక్తిం చ వైరాగ్యం భుక్తిం ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ ।
సంప్రాప్య మోదతే నిత్యం గురువర్యప్రసాదతః ॥ ౫౧ ॥

ఇతి శ్రీమదప్పణాచార్యవిరచితం శ్రీరాఘవేంద్రకవచం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Raghavendra Kavacham in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil