Sri Shiva Hrudayam in Kannada

॥ Sri Shiva Hrudayam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಹೃದಯಂ ॥
(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ ಪಂಕ್ತ್ಯೈಶ್ಛಂಧಃ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ದೇವತಾಃ ಓಂ ಬೀಜಂ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಾಪ್ತಯೇ ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।
ವಾಮದೇವ ಋಷಿಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಿರಸಿ – ಪಂಕ್ತ್ಯೈಛಂದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ – ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವಾಯ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ – ಓಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ – ನಮಃ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ – ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ – ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಇದಿ ಕರಸಂಪುಟೇ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ನಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶಿಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವಾಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಯಂ ಉಮಾಪತಯೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ನಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಮಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಶಿಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ವಾಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಯಂ ಉಮಾಪತಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿದಿಗ್ಭಂಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಂ ।

ವಾಮಾಂಕನ್ಯಸ್ತ ವಾಮೇತರ ಕರಕಮಲಾಯಾಸ್ತಥಾ ವಾಮಹಸ್ತ
ನ್ಯಸ್ತಾ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಾಯಾಃ ಸ್ತನಪರಿವಿಲಸದ್ವಾಮಹಸ್ತ ಪ್ರಿಯಾಯಾಃ ।
ಸರ್ವಾಕಲ್ಪಾಭಿರಾಮೋ ಧೃತ ಪರಶುಃ ಮೃಗಾಭೀಷ್ಟದಃ ಕಾಂಚನಾಭಃ
ಧ್ಯೇಯಃ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಃ ಸ್ಮರ ಲಲಿತವಪುಃ ಸಂಪದೇ ಪಾರ್ವತೀಶಃ ॥

ಓಂ ಪ್ರಣವೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಶಿಖಾಂ ಮಮ ।
ಪ್ರಾಸಾದೋ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ನಮೋ ನಾಭಿಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೧ ॥

ಲಿಂಗಂ ಮೇ ಶಿವಃ ಪಾಯಾದಷ್ಟಾರ್ಣಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು ।
ಧೃವಃ ಪಾದಯುಗಂ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಮಾಯಾಸದಾಽವತು ॥ ೨ ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಕಂಠಂ ಮೇ ಶಿರೋ ಮಾಯಾಸದಾಽವತು ।
ಶಕ್ತ್ಯಷ್ಟಾರ್ಣಃ ಸದಾ ಪಾಯಾದಾಪಾದತಲಮಸ್ತಕಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸರ್ವದಿಕ್ಷು ಚ ವರ್ಣವ್ಯಾಹೃತ್ ಪಂಚಾರ್ಣಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ।
ವಾಗ್ಬೀಜಪೂರ್ವಃ ಪಂಚಾರ್ಣೋ ವಾಚಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು ॥ ೪ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದಿಶತು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಃ ಕಾಮಾದ್ಯ ಕಾಮಮಿಚ್ಛತು ।
ಪರಾಪೂರ್ವಸ್ತು ಪಂಚಾರ್ಣಃ ಪರಲೋಕಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು ॥ ೫ ॥

ಮೋಕ್ಷಂ ದಿಶತು ತಾರಾದ್ಯಃ ಕೇವಲಂ ಸರ್ವದಾಽವತು ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಸಹಿತಃ ಶಂಭುಃ ತ್ರಿದಿವಂ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛತು ॥ ೬ ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಹಿತಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಮೇ ಪ್ರಯಚ್ಛತು ।
ಷೋಡಶೀ ಸಂಪುಟತಃ ಶಂಭುಃ ಸರ್ವದಾ ಮಾಂ ಪ್ರರಕ್ಷತು ॥ ೭ ॥

ಏವಂ ದ್ವಾದಶ ಭೇದಾನಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಸರ್ವದಾಽವತು ।
ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಶಿವಃ ಪಾಯಾನ್ನಿರಂತರಮ್ ॥ ೮ ॥

ಯಂತ್ರರೂಪಃ ಶಿವಃ ಪಾತು ಸರ್ವಕಾಲಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಶಿವಸ್ಯಪೀಠಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಗುರುಪೀಠಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ ॥ ೯ ॥

ವಾಮೇ ಗಣಪತಿಃ ಪಾತು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪುರತೋಽವತು ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ತು ಸದಾ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ॥ ೧೦ ॥

ಆಧಾರಶಕ್ತಿಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರೋ ಮಾಂಡೂಕ ಸಂಜ್ಞಿತಃ ।
ಆದಿಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಶ್ಚ ಅನಂತಃ ಪೃಥಿವೀ ತಥಾ ॥ ೧೧ ॥

ಏತಾನ್ಮಾಂ ಪಾತು ಪೀಠಾಧಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ಸರ್ವತ್ರ ದೇವತಾಃ ।
ಮಹಾರ್ಣವೇ ಜಲಮಯೇ ಮಾಂ ಪಾಯಾತ್ ಅಮೃತಾರ್ಣವಃ ॥ ೧೨ ॥

ರತ್ನದ್ವೀಪೇ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರಃ ತಥಾ ।
ತಥಾ ಹೇಮಗಿರಿಃ ಪಾತು ಗಿರಿಕಾನನ ಭೂಮಿಷು ॥ ೧೩ ॥

ಮಾಂ ಪಾತು ನಂದನೋದ್ಯಾನಂ ವಾಪಿಕೋದ್ಯಾನ ಭೂಮಿಷು ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಸದಾ ಪಾತು ಮಮ ಕಲ್ಪಸಹೇತುಷು ॥ ೧೪ ॥

ಭೂಮೌ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಮಣಿಭೂತಲಮ್ ।
ಗೃಹಂ ಮೇ ಪಾತು ದೇವಸ್ಯ ರತ್ನನಿರ್ಮಿತ ಮಂಡಪಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಆಸನೇ ಶಯನೇ ಚೈವ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ತಥಾ ।
ಧರ್ಮಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚಾಽನುಗಚ್ಛತು ॥ ೧೬ ॥

ಅಥಾಽಜ್ಞಾನಮವೈರಾಗ್ಯಮನೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚ ನಶ್ಯತು ।
ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ಗುಣಾನ್ ರಕ್ಷಂತು ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭ ॥

ಮೂಲಂ ವಿದ್ಯಾ ತಥಾ ಕಂದೋ ನಾಳಂ ಪದ್ಮಂ ಚ ರಕ್ಷತು ।
ಪತ್ರಾಣಿ ಮಾಂ ಸದಾ ಪಾತು ಕೇಸರಾಃ ಕರ್ಣಿಕಾಽವತು ॥ ೧೮ ॥

ಮಂಡಲೇಷು ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಂಡಲಮ್ ।
ಆತ್ಮಾಽತ್ಮಾನಂ ಸದಾ ಪಾತು ಅಂತರಾತ್ಮಾಽಂತರಾತ್ಮಕಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಪಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಪರಿರಕ್ಷತು ।
ವಾಮಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ತಥಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ರೌದ್ರೀ ಕಾಳೀ ತಥೈವ ಚ ॥ ೨೦ ॥

ಕಲಪೂರ್ವಾ ವಿಕರಣೀ ಬಲಪೂರ್ವಾ ತಥೈವ ಚ ।
ಬಲಪ್ರಮಥನೀ ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತದಮನ್ಯಥ ॥ ೨೧ ॥

ಮನೋನ್ಮನೀ ಚ ನವಮೀ ಏತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವತಾಃ ।
ಯೋಗಪೀಠಃ ಸದಾ ಪಾತು ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಸ್ಯ ಮೇ ॥ ೨೨ ॥

ಶ್ರೀಶಿವೋ ಮಸ್ತಕಂ ಪಾತು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಮುಮಾಽವತು ।
ಹೃದಯಂ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಶಿರಃ ಪಾತು ಶಿರೋ ಮಮ ॥ ೨೩ ॥

ಶಿಖಾಂ ಶಿಖಾ ಸದಾ ಪಾತು ಕವಚಂ ಕವಚೋಽವತು ।
ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಪಾತು ಹಸ್ತೌ ಅಸ್ತ್ರಂ ಚ ರಕ್ಷತು ॥ ೨೪ ॥

ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಗಗನಂ ನಾಸಿಕಾಽವತು ।
ರಾಕಾ ಗಂಡಯುಗಂ ಪಾಟು ಓಷ್ಠೌ ಪಾತು ಕರಾಳಿಕಃ ॥ ೨೫ ॥

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಗಾಯತ್ರೀ ಮುಖಮಂಡಲಮ್ ।
ತಾಲುಮೂಲಂ ತು ಸಾವಿತ್ರೀ ಜಿಹ್ವಾಮೂಲಂ ಸರಸ್ವತೀ ॥ ೨೬ ॥

ವೃಷಧ್ವಜಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೋ ಭುಜೌ ಮಮ ।
ಚಂಡೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷೋ ದುರ್ಗಾ ಕುಕ್ಷಿಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೨೭ ॥

ಸ್ಕಂದೋ ನಾಭಿಂ ಸದಾ ಪಾತು ನಂದೀ ಪಾತು ಕಟಿದ್ವಯಮ್ ।
ಪಾರ್ಶ್ವೌ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಪಾತು ಸೇನಾಪತಿರ್ವಳಿಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಂಗಂ ಸದಾ ಪಾಯಾದಸಿತಾಂಗಾದಿಭೈರವಾಃ ।
ರುರುಭೈರವ ಯುಕ್ತಾ ಚ ಗುದಂ ಪಾಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ ೨೯ ॥

ಚಂಡಯುಕ್ತಾ ಚ ಕೌಮಾರೀ ಚೋರುಯುಗ್ಮಂ ಚ ರಕ್ಷತು ।
ವೈಷ್ಣವೀ ಕ್ರೋಧಸಂಯುಕ್ತಾ ಜಾನುಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೩೦ ॥

ಉನ್ಮತ್ತಯುಕ್ತಾ ವಾರಾಹೀ ಜಂಘಾಯುಗ್ಮಂ ಪ್ರರಕ್ಷತು ।
ಕಪಾಲಯುಕ್ತಾ ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಗುಲ್ಫೌ ಮೇ ಪರಿರಕ್ಷತು ॥ ೩೧ ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಭೀಷಣಯುತಾ ಪಾದಪೃಷ್ಠೇ ಸದಾಽವತು ।
ಸಂಹಾರೇಣಯುತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಪಾದತಲೇ ಉಭೇ ॥ ೩೨ ॥

ಪೃಥಗಷ್ಟೌ ಮಾತರಸ್ತು ನಖಾನ್ ರಕ್ಷಂತು ಸರ್ವದಾ ।
ರಕ್ಷಂತು ರೋಮಕೂಪಾಣಿ ಅಸಿತಾಂಗಾದಿಭೈರವಾಃ ॥ ೩೩ ॥

ವಜ್ರಹಸ್ತಶ್ಚ ಮಾಂ ಪಾಯಾದಿಂದ್ರಃ ಪೂರ್ವೇ ಚ ಸರ್ವದಾ ।
ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಮಾಂ ಪಾತು ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ತೋಽನಲೋ ಮಹಾನ್ ॥ ೩೪ ॥

ದಂಡಹಸ್ತೋ ಯಮಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣಾದಿಶಿ ಸರ್ವದಾ ।
ನಿರೃತಿಃ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಶ್ಚ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ರಕ್ಷತು ॥ ೩೫ ॥

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವರುಣಃ ಪಾತು ಪಾಶಹಸ್ತಶ್ಚ ಮಾಂ ಸದಾ ।
ವಾಯವ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಮಾಂ ಪಾತು ಧ್ವಜಹಸ್ತಃ ಸದಾಗತಿಃ ॥ ೩೬ ॥

ಉದೀಚ್ಯಾಂ ತು ಕುಬೇರಸ್ತು ಗದಾಹಸ್ತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಶೂಲಪಾಣಿಃ ಶಿವಃ ಪಾಯಾತ್ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಮಾಂ ಸದಾ ॥ ೩೭ ॥

ಕಮಂಡಲುಧರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಊರ್ಥ್ವಂ ಮಾಂ ಪರಿರಕ್ಷತು ।
ಅಥಸ್ತಾದ್ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಕ್ತಶ್ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಸದಾಽವತು ॥ ೩೮ ॥

ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಈಶಾನೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾಯಾತ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಮುಖಂ ತತ್ಪುರುಷೋಽವತು ॥ ೩೯ ॥

ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಅಘೋರೋ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಮದೇವಸ್ತು ಗುಹ್ಯಕಮ್ ॥ ೪೦ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ತು ಮೇ ಪಾದೌ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಪಾತು ಮೇ ಶಿಖಾಮ್ ॥ ೪೧ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿ ।
ಅನುಕ್ತಮಪಿ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಶಂಕರೋಽವತು ।
ಇತಿ ಮೇ ಕಥಿತಂ ನಂದಿನ್ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪರಮ್ ॥ ೪೨ ॥

ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಸ್ಥ ದೇವಾನಾಂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಮದ್ಭುತಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ಮಂತ್ರವಿತ್ತಮಃ ॥ ೪೩ ॥

ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯೇನೈವ ನಿತ್ಯಂ ಸಪ್ತಾಭಿಮಂತ್ರಿತಮ್ ।
ತೋಯಂ ಪೀತ್ವೇಪ್ಸಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಮಂಡಲಾಲ್ಲಭತೇ ನರಃ ॥ ೪೪ ॥

ವಂಧ್ಯಾ ಪುತ್ರವತೀ ಭೂಯಾತ್ ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ನದ್ಯಾಂ ನಾಭಿಮಾತ್ರೋದಕೇ ಸ್ಥಿತಃ ॥ ೪೫ ॥

ಮೋಕ್ಷಾಂತಂ ಪ್ರಜೇಪೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ರುದ್ರಸಂಖ್ಯಾ ಜಪಾದ್ರೋಗೀ ನೀರೋಗೀ ಜಾಯತೇ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ ೪೬ ॥

ಉಪೋಷಿತಃ ಪ್ರದೋಷೇ ಚ ಶ್ರಾವಣ್ಯಾಂ ಸೋಮವಾಸರೇ ।
ಶಿವಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಯತ್ನೇನ ಹೃದಯಂ ತತ್ಪರೋ ಜಪೇತ್ ॥ ೪೭ ॥

ಕೃತ್ರಿಮೇಷು ಚ ರೋಗೇಷು ವಾತಪಿತ್ತಜ್ವರೇಷು ಚ ।
ತ್ರಿಸಪ್ತಮಂತ್ರಿತಂ ತೋಯಂ ಪೀತ್ವಾಽರೋಗ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೪೮ ॥

ನಿತ್ಯಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಜಪೇತ್ ।
ಮಂಡಲಾಲ್ಲಭತೇ ನಂದಿನ್ ಸಿದ್ಧಿದಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೪೯ ॥

ಕಿಂ ಬಹೂಕ್ತೇನ ನಂದೀಶ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಸ್ಯ ಚ ।
ಜಪಿತ್ವಾತು ಮಹೇಶಸ್ಯ ವಾಹನತ್ವಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ ೫೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಿಂಗಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಭಾಗೇ ವಾಮದೇವ ನಂದೀಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ ಶಿವಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Shiva Hrudayam in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Shiva Hrudayam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top