Sri Shodasa Nityaa Dhyaana Slokaalu In Telugu

॥ Sree ShODaSa nityaa dhyaana SlOkaalu Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు ॥
౧. శ్రీ కామేశ్వరీ నిత్యా
బాలార్కకోటిసంకాశాం మాణిక్య ముకుటోజ్జ్వలామ్ ।
హారగ్రైవేయ కాంచీభిరూర్మికానూపురాదిభిః ॥ ౧ ॥
మండితాం రక్తవసనాం రత్నాభరణశోభితామ్ ।
షడ్భుజాం త్రీక్షణామిన్దుకలా కలిత మౌలికామ్ ॥ ౨ ॥
పంచాష్ట షోడశద్వంద్వ షట్కోణ చతురస్రగామ్ ।
మందస్మితోల్లాసద్వక్త్రాం దయామంధర వీక్షణామ్ ॥ ౩ ॥
పాశాంకుశౌ చ పుణ్డ్రేక్షుచాపం పుష్పశిలీముఖమ్ ।
రత్నపాత్రం సుధాపూర్ణం వరదం బిభ్రతీం కరైః ॥ ౪ ॥

౨. శ్రీ భగమాలినీ నిత్యా
అరుణామరుణా కల్పాం సుందరీం సుస్మితాననామ్ ।
త్రినేత్రాం బాహుభిః షడ్భిరుపపేతాం కమలాసనామ్ ॥ ౧ ॥
కల్హార పాశపుండ్రేక్షుకోదండాన్వామబాహుభిః ।
దధానాం దక్షిణైః పద్మమంకుశం పుష్పసాయకమ్ ॥ ౨ ॥
తధావిధాభిః పరితో వృతాం శక్తి గణైస్తుతైః ।
అక్షరోత్థాభిరన్యాభిః స్మరోన్మాదమదాత్మభిః ॥ ౩ ॥
పంచత్రింశచ్ఛతార్ణైస్తైః రూపిణీ శక్తిపంచకమ్ ।
సప్తాక్షరీం చ సంయోజ్య శక్తీస్తత్సంఖ్యకా యజేత్ ॥ ౪ ॥

౩. శ్రీ నిత్యక్లిన్నా నిత్యా
అరుణామరుణాకల్పామరుణాంశుకధారిణీమ్ ।
అరుణా సృగ్విలేపాం తాం చారుస్మేరముఖాంబుజామ్ ॥ ౧ ॥
నేత్రత్రయోల్లసద్వక్త్రాం భాలే ఘర్మాంబుమౌక్తికైః ।
విరాజమానాం మందారలసదర్ధేందు శేఖరామ్ ॥ ౨ ॥
చతుర్భిద్బాహుభిః పాశమంకుశం పానపాత్రకమ్ ।
అభయం బిభ్రతీం పద్మమధ్యాసీనాం మదాలసామ్ ॥ ౩ ॥

౪. శ్రీ భేరుండా నిత్యా
తప్తకాంచన సంకాశదేహాం నేత్రత్రయాన్వితామ్ ।
చారుస్మితాంచితముఖీం దివ్యాలంకారభూషితామ్ ॥ ౧ ॥
తాటంకహారకేయూర రత్నవస్త్రకమండితామ్ ।
రశనానూపురోర్మ్యాది భూషణైరతి సుందరీమ్ ॥ ౨ ॥
పాశాంకుశౌ చర్మఖడ్గౌ గదా వజ్ర ధనుః శరాన్ ।
కరైర్దధానామాసీనాం పూజాయామన్యదా స్థితామ్ ॥ ౩ ॥
శక్తీశ్చ తత్సమాకారతేజోహోతి భిరన్వితాః ।
పూజయేత్తద్వదభితః స్మితః సౌమ్యముఖః సదా ॥ ౪ ॥

౫. శ్రీ వహ్నివాసిని నిత్యా
తప్తకాంచనసంకాశాం నవయౌవనసుందరీమ్ ।
చారుస్మేరముఖామ్భూజాం విలసన్నయనత్రయామ్ ॥ ౧ ॥
అష్టాభిర్బాహూభిర్యుక్తాం మాణిక్యాభరణోజ్వలామ్ ।
పద్మరాగ కిరీటాంశు సమ్భేదారుణితాంబరామ్ ॥ ౨ ॥
పీతాకౌశేయవసనాం రత్నమంజీరమేఖలామ్ ।
రత్నమౌక్తిక సమ్భిన్నస్తబకాభరణోజ్వలామ్ ॥ ౩ ॥
రక్తాబ్జకంబుపుండ్రేక్షు చాప పూర్ణేందుమండలామ్ ।
దధానాం బాహుభిర్వామైః కల్హారం హేమశృంగకమ్ ॥ ౪ ॥
పుష్పేషు మాతులింగం చ దధానాం దక్షిణైః కరైః ।
స్వసమానాభిరభితః శక్తిభిః పరిహరితామ్ ॥ ౫ ॥

౬. శ్రీ మహావజ్రేశ్వరి నిత్యా
రక్తాం రక్తాంబరాం రక్తగంధమాలావిభూషణామ్ ।
చతుర్భుజాం త్రినయనాం మాణిక్యముకుటోజ్వలామ్ ॥ ౧ ॥
పాశాంకుశావిక్షుచాపం దాడిమీ సాయకం తథా ।
దధానాం బాహుభిర్నేత్రైః దయాపరశుశీతలైః ॥ ౨ ॥
పశ్యంతీ సాధకం త్ర్యశ్ర షట్కోణాబ్జమహీపురే ।
చక్రమధ్యే సుఖాసీనాం స్మేరవక్త్రసరోరుహామ్ ॥ ౩ ॥
శక్తిభిః స్వస్వరూపాభిరావృతాం పోతమధ్యగే ।
సింహాసనే అభితః ప్రేంఖత్పోతస్థాభిః స్వశక్తిభిః ॥ ౪ ॥
వృత్తాన్తాభిర్వినోదాని యాతా యాతాదిభిః సదా ।
కుర్వాణామరుణామ్భోధౌ చింతయేన్వజ్రనాయికామ్ ॥ ౫ ॥

౭. శ్రీ శివదూతీ నిత్యా
నిదాఘకాలమధ్యాహ్న దివాకరసమప్రభామ్ ।
నవరత్న కిరీటాం చ త్రీక్షణామరుణామ్బరామ్ ॥ ౧ ॥
నానాభరణసమ్భిన్న దేహకాంతి విరాజితామ్ ।
శుచిస్మితామష్టభుజాం స్తూయమానాం మహర్షిభిః ॥ ౨ ॥
పాశం ఖేటం గదాం రత్నచషకం వామ బాహుభిః ।
దక్షిణైరంకుశం ఖడ్గం కుఠారం కమలం తథా ॥ ౩ ॥
దధానం సాధకాభీష్టదానోద్యమ నమన్వితామ్ ।
ధ్యాత్వైవం పూజయేద్దేవీం దూతీం దుర్నీతి నాశినీమ్ ॥ ౪ ॥

See Also  Tara Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

౮. శ్రీ త్వరితా నిత్యా
శ్యామవర్ణో శుభాకారాం నవయవ్వనశోభినీమ్ ।
ద్విద్విక్రమాదష్టనాగైః కల్పితాభరణోజ్వలామ్ ॥ ౧ ॥
తాటంక మంగదం తద్వద్రశనానూపురాన్వితైః ।
విప్రక్షత్రియవిట్సూద్రజాతిభిర్భీమవిగ్రహైః ॥ ౨ ॥
పల్లవాంశుకసంవీతాం శిఖిపుచ్ఛకృతైః శుభైః ।
వలయైర్భూషితభుజాం మాణిక్యముకుటోజ్వలాం ॥ ౩ ॥
బర్హి బర్హ కృతాపీడాం తచ్చత్రాం తత్పతాకినీమ్ ।
గుంజగుణలసద్వక్షః కుచకుంకుమమండనామ్ ॥ ౪ ॥
త్రినేత్రాం చారువదనాం మందస్మితముఖాంబుజామ్ ।
పాశాంకుశవరాభీతి లసద్భుజచతుష్టయామ్ ॥ ౫ ॥

౯. శ్రీ కులసుందరీ నిత్యా
లోహితాం లోహితాకార శక్తి వృందనిషేవితామ్ ।
లోహితాంశుక భూషాస్రగ్లేపనాం షణ్ముఖాంబుజామ్ ॥ ౧ ॥
ప్రతివక్త్రం త్రినయనాం తధా చారుస్మితాన్వితామ్ ।
అనర్ఘరత్నఘటితమాణిక్యముకుటోజ్వలామ్ ॥ ౨ ॥
తాటంకహారకేయూర రశనానూపురోజ్వలామ్ ।
రక్తస్తబకసంభిన్నం లసద్వక్షః స్థలాంశుభామ్ ॥ ౩ ॥
కారుణ్యానంద పరమామరుణాంబుజవిష్టరామ్ ।
భుజైర్ద్వాదశభిర్యుక్తాం సర్వేషాం సర్వవాఙ్మయీమ్ ॥ ౪ ॥
ప్రవాలాక్షస్రజం పద్మం కుండికాం రత్న నిర్మితామ్ ।
వసుపూర్ణం తచ్చషకం లుఙ్గీ వ్యాఖ్యానముద్రికామ్ ॥ ౫ ॥
దధానాం దక్షిణైర్వామైః పుస్తకం చారుణోత్పలమ్ ।
హైమీం చ లేఖనీం రత్నమాలాం కమ్బూవరం భుజైః ॥ ౬ ॥
అభితః స్తూయమానాం చ దేవగంధర్వ కిన్నెరైః ।
యక్ష రాక్షస దైవర్షిసిద్ధవిద్యాధరాదిభిః ॥ ౭ ॥
ధ్యాత్యైవమర్చయేన్నిత్యంవాక్లక్ష్మీ కాంతి సిద్ధయే ।
సితాం కేవల వాక్సిద్ధౌ లక్ష్మై హేమ ప్రభామపి ॥ ౮ ॥
ధూమ్రాభాం వైరివిద్విష్యై మృత్యవే నిగ్రహాయ చ ।
నీలాం చ మూకీకరణేతాం స్మరేత్తదపేక్షయా ॥ ౯ ॥

౧౦. శ్రీ నిత్యా నిత్యా
వ్యాపకం చ సమస్తేన విధాయ విధినా యుతమ్ ।
ధ్యాయేత్ సమస్త సంపత్తిహేతోః సర్వాత్మికాం శివామ్ ॥ ౧ ॥
ఉద్యద్భాస్కరబింబాస్యాం మాణిక్యమకుటోజ్వలామ్ ।
పద్మరాగకృతాకల్పామరుణాంశుకధారిణీమ్ ॥ ౨ ॥
చారుస్మిత లసద్వక్త్ర షట్సరోజవిరాజితామ్ ।
ప్రతివక్త్రం త్రినయనాం భుజైర్ద్వాదశభిర్యుతామ్ ॥ ౩ ॥
పాశేక్షుగుణ పుణ్డ్రేక్షు చాపఖేట త్రిశూలకాన్ ।
వహంతీం వరదాం వామైరఙ్కుశం పుస్తకం తథా ॥ ౪ ॥
పుష్పేషు మండలాగ్రఞ్చ నృకపాలాభయే తదా ।
దధానాం దక్షిణైర్హస్తైద్ధ్యాయేద్దేవీమనన్యథా ॥ ౫ ॥

౧౧. శ్రీ నీలపతాక నిత్యా
ఇంద్రనీలనిభాం భాస్వన్మణిమౌళివిరాజితామ్ ।
పంచవక్త్రాం త్రినయనామరుణాంశుకధారిణీమ్ ॥ ౧ ॥
దశహస్తాం లసన్ముక్తాప్రాయాభరణమండితామ్ ।
రత్నస్థబక సమ్భిన్నదేహాం చారుస్మితాననామ్ ॥ ౨ ॥
పాశం పతాకాం చర్మాణి శార్ఙ్గ చాపం వరం కరైః ।
దధానాం వామ పార్శ్వస్థైః సర్వాభరణభూషితైః ॥ ౩ ॥
అంకుశం చ తతః శక్తిః ఖడ్గం బాణం తథాఽభయమ్ ।
దధానాం దక్షిణైర్హస్తైరాసీనాం పద్మవిష్టరే ॥ ౪ ॥
స్వాకారవర్ణవేషాస్యపాణ్యాయుధవిభూషణైః ।
శక్తిబృందైర్వృతాం ధ్యాయేద్దేవీం నిత్యార్చన క్రమే ॥ ౫ ॥

See Also  Sri Shakambhari Ashtakam In Sanskrit

౧౨. శ్రీ విజయా నిత్యా
పంచవక్త్రాం దశభుజాం ప్రతివక్త్రం త్రిలోచనామ్ ।
భాస్వన్ముకుటవిన్యస్త చంద్రరేఖావిరాజితామ్ ॥ ౧ ॥
సర్వాభరణసంయుక్తాం పీతాంబరసముజ్వలామ్ ।
ఉద్యద్భాస్వద్బిమ్బ తుల్యదేహకాంతిం శుచిస్మితామ్ ॥ ౨ ॥
శంఖం పాశం ఖేటచాపౌ కల్హారం వామబాహుభిః ।
చక్రం తథాంకుశం ఖడ్గం సాయకం మాతులఙ్గకమ్ ॥ ౩ ॥
దధానాం దక్షిణైర్హస్తైః ప్రయోగే భీమదర్శనామ్ ।
ఉపాసనేఽతిసౌమ్యాం చ సింహోపరికృతాసనామ్ ॥ ౪ ॥
వ్యాఘ్రారూఢాభిరభితః శక్తిభిః పరివారితామ్ ।
సమరే పూజనేఽన్యేషు ప్రయోగేషు సుఖాసనామ్ ॥ ౫ ॥
శక్తయశ్చాపి పూజయాం సుఖాసన సమన్వితాః ।
సర్వా దేవ్యా సమాకార ముఖపాణ్యాయుధాన్యపి ॥ ౬ ॥

౧౩. శ్రీ సర్వమంగళా నిత్యా
సువర్ణవర్ణరుచిరాం ముక్తా మాణిక్యభూషణామ్ ।
మాణిక్యముకుటాం నేత్రద్వయపేంఙ్ఖద్దయాభరామ్ ॥ ౧ ॥
ద్విభుజాం స్వాసనాం పద్మేత్యష్టషోడశ తద్ద్వయైః ।
పత్రైరుపేతే స చతుర్వారభూపద్మయుగ్మగే ॥ ౨ ॥
మాతులుంగఫలం దక్షే దధానాం కరపఙ్కజే ।
వామేన నిజభక్తానాం ప్రయచ్ఛంతీం ధనాదికమ్ ॥ ౩ ॥
స్వసమాభిరభితః శక్తిభిః పరివారితామ్ ।
షట్సప్తతిభిరన్యాభిరక్షరోత్థాభిరన్వితామ్ ॥ ౪ ॥

౧౪. శ్రీ జ్వాలామాలినీ నిత్యా
జ్వలజ్వలన సంకాశాం మాణిక్యమకుటోజ్వలామ్ ।
షడ్వక్త్రాం ద్వాదశభుజాం సర్వాభరణభూషితామ్ ॥ ౧ ॥
పాశాంకుశై ఖడ్గఖేటౌ చాపబాణౌ గదాధరౌ ।
శూలవహ్నీవరాభీతీ దధానాం కరపఙ్కజైః ॥ ౨ ॥
స్వసమాభిరభితః శక్తిభిః పరివారితామ్ ।
చారుస్మితలసద్వక్త్ర సరోజాం త్రీక్షణాన్వితామ్ ॥ ౩ ॥

౧౫. శ్రీ చిత్రా నిత్యా
ఉద్యదాదిత్యబింబాభాం నవరత్న విభూషితామ్ ।
నవరత్న కిరీటాఞ్చ చిత్రపట్టాంశుకోజ్వలామ్ ॥ ౧ ॥
చతుర్భుజాం త్రినయనాం శుచి స్మితలసన్ముఖీమ్ ।
సర్వానందమయీం నిత్యాం సమస్తేప్సితదాయినీమ్ ॥ ౨ ॥
చతుర్భుజాం భుజైః పాశమంకుశం వరదాభయే ।
రథానారి మంగళా పద్మకర్ణికానవ యోనిగామ్ ॥ ౩ ॥

౧౬. శ్రీ లలితా మహానిత్యా
కల్పకోద్యానమృతుభిః షడ్భిః సేవితవిగ్రహమ్ ।
తన్మధ్యే అసంఖ్యరూపాభివృతా సంగీత శక్తిభిః ॥ ౧ ॥
గీత వాదిత్త నృత్యాదిసంసక్తాభి రనారతామ్ ।
వినోద్యమానాం విలసన్మదమంధరవీక్షణామ్ ॥ ౨ ॥
రత్నమండపమధ్యస్థరత్నసింహాసనోపరి ।
శుచిస్మితాం శక్తిబృంద గీతాకర్షణనందితామ్ ॥ ౩ ॥
సహజాసవసమ్భోగైః సంజాతానంద విగ్రహామ్ ।
దయామదారుణాపాంగ విలోకిత సుసాధకామ్ ॥ ౪ ॥
పరితో భూషణైశ్చిత్రైః స్వర్ణచామరకాదిభిః ।
విరాజమానాద్విరదానశ్చానపి తధావిధాన్ ॥ ౫ ॥
శక్తిభిర్దర్శితానగ్రే పశ్యంతీమభితోత్సవామ్ ।
స్వసమానాభిరభితా నిత్యాభిః సేవితాన్తథా ॥ ౬ ॥
యాతి తాసాం పూజయితా తత్సమాకారతాం శనైః ।
తద్వినోదస్తత్సమీపనివాసీ స్యాత్ సునిశ్చితమ్ ॥ ౭ ॥

౧. శ్రీ కామేశ్వరీ నిత్యా
దేవీం ధ్యాయేజ్జగద్ధాత్రీం జపాకుసుమ సన్నిభాం
బాలభాను ప్రతీకాశాం శతకుంభ సమప్రభాం ।
రక్తవస్త్ర పరీధానాం సంపద్విద్వా వశంకరీం
నమామి వరదాం దేవీం కామేశీం అభయప్రదాం ॥

౨. శ్రీ భగమాలినీ నిత్యా
భగరూపాం భగమయాం దుకూలవసనాం శివాం
భగోదరీం మహాదేవీం రక్తోత్పల సమప్రభాం
కామేశ్వరాంకనిలయాం వందే శ్రీ భగమాలినీం ॥

See Also  Sri Bhairav Ashtakam 2 In Telugu

౩. శ్రీ నిత్యక్లిన్నా నిత్యా
పద్మరాగ మణి ప్రభాం హేమతాటంక భూషితాం
రక్తవస్త్ర ధరాం దేవీం రక్తమాల్యాను లేపనాం ।
అంజనాన్విత నేత్రాంతాం పద్మపత్ర నిభేక్షణాం
నిత్యక్లిన్నాం నమశ్యామి చతుర్భుజ విరాజితాం ॥

౪. శ్రీ భేరుండా నిత్యా
శుద్ధ స్ఫటిక సంకాశాం పద్మపత్ర సమన్వితాం
మధ్యాన్నాదిత్య సంకాశాం శుభ్రవస్త్ర సమన్వితాం ॥
శ్వేతచందన లిప్తాంగీం శుభ్రమాల్య విభూషితాం
బిభ్రతీం చిన్మయీం ముద్రాం అక్షమాలాం చ పుస్తకం ॥
సహస్ర పద్మకమలే సమాసీనాం సుచిస్మితాం
సర్వవిద్యాప్రదాం దేవీం భేరుడాం ప్రణమామ్యహం ॥

౫. శ్రీ వహ్నివాసిని నిత్యా
వహ్నికోటి ప్రతీకాశాం సూర్యకోటి సమప్రభాం
అగ్నిజ్వాలా సమాకీర్ణాం సర్వరోగాపహారిణీం ।
కాలమృత్యు ప్రశమనీం భయామృత్యు నివారిణీం
పరమాయుష్యదాం వందే నిత్యాం శ్రీ వహ్నివాసినీం ॥

౬. శ్రీ మహావజ్రేశ్వరి నిత్యా
తప్తకాంచన సంకాశాం కనకాభరణాన్వితం
హేమ తాటంక సంయుక్తాం పూర్ణచంద్రముఖాంబుజాం
పీతాంబర సమోపేతాం పుణ్య మాల్య విభూషితాం
ముక్తాహార సమోపేతాం మకుటేన విరాజితాం
మహావజ్రేశ్వరీం వందే సర్వైశ్వర్య ఫలప్రదాం ॥

౭. శ్రీ శివదూతీ నిత్యా
బాలసూర్యప్రతీకాశాం బంధూకప్రసవారూపాం
విధివిష్ణుశివస్తుత్యాం దేవగంధర్వసేవితాం
రక్తారవింద సంకాశాం సర్వాభరణభూషితాం
శివదూతీం నమస్యామి రత్నసింహాసనస్థితాం ॥

౮. శ్రీ త్వరితా నిత్యా
రక్తారవింద సంకాశాం ఉద్యత్సూర్య సమప్రభాం
దధతీమంకుశం పాశం బాణం చాపం మనోహరాం
చతుర్భుజాం మహాదేవీం అప్సరోగణ సంకులాం
నమామి త్వరితాం నిత్యాం భక్తానామభయప్రదం ॥

౯. శ్రీ కులసుందరీ నిత్యా
అరుణకిరణ జూలైః అంచితాశావకాశ
విధృత జపపటీక పుస్తక అభీతిహస్త
ఇతరకరవరాఢ్య పుల్లకల్హార సంస్థా
నివసతు హృది బాలా నిత్యకళ్యాణశీలా ॥

౧౦. శ్రీ నిత్యా నిత్యా
ఉద్యత్ ప్రోద్యోదనిభాం జపాకుసుమ సన్నిభాం
హరిచందనలిప్తాంగీం రక్తమాల్యవిభూషితాం
రక్తాభరణభూషాంగీం రక్తవస్త్రసుశోభితాం
జగదంబాం నమస్యామి నిత్యాం శ్రీ పరమేశ్వరీం ॥

౧౧. శ్రీ నీలపతాక నిత్యా
పంచవక్త్రాం చిత్రనయనాం అరుణాంశుక ధారిణీం
దశహస్తాం లసన్ముక్తా ప్రాయాభరణ మండితాం
నీలమేఘ సమప్రఖ్యాం ధూమ్రార్చి సదృశప్రభాం
నీలపుష్ప ప్రజోపేతాం ధ్యాయేత్ నీలపతాకినీం ॥

౧౨. శ్రీ విజయా నిత్యా
ఉద్యదర్క సమప్రభాం దాడిమీపుష్పసన్నిభాం
రత్నకంకణ కేయూర కిరీటాంగద సంయుతాం
దేవగంధర్వ యోగీశ మునిసిద్ధ నిషేవితాం
నమామి విజయాం నిత్యాం సింహోపరికృతాసనాం ॥

౧౩. శ్రీ సర్వమంగళా నిత్యా
రక్తోత్పల సమప్రఖ్యాం పద్మపత్ర నిభేక్షణాం
ఇక్షు కార్ముక పుష్పౌఘ పాశాంకుశ సమన్వితాం
సుభ్ర పద్మాసనస్థాం తాం భజామి సర్వమంగళాం ॥

౧౪. శ్రీ జ్వాలామాలినీ నిత్యా
అగ్నిజ్వాలా సమాభాక్షీం నీలవక్త్రాం చతుర్భుజాం
నీలనీరద సంకాశాం నీలకేశీం తనదరీం
ఖడ్గం త్రిశూలం భిభ్రాణాం పరాంకుశాఽభయమేవచ
సింహపృష్ఠ సమారూఢాం ధ్యాయేత్ జ్వాలామాలినీం ॥

౧౫. శ్రీ చిత్రా నిత్యా
శుద్ధ స్ఫటిక సంకాశాం ఫలాశ కుసుమ ప్రభాం
నీలమేఘ ప్రతీకాశాం చతుర్హస్తాం త్రిలోచనాం
సర్వాలంకార సంయుక్తాం పుష్పబాణేక్షుచాపిణీం
పాశాంకుశ సమోపేతా ధ్యాయేచ్చిత్రాం మహేశ్వరీం ॥

౧౬. శ్రీ లలితా మహానిత్యా
ఆరక్తాభాం త్రినేత్రాం అరుణిమవసనాం రత్నతాటంకం రమ్యాం
హస్తాంబోజైః సపాశాంకుశ మదనధనుస్సాయకై విస్ఫురంతీమ్ ।
ఆపీనోత్తుంగ వక్షోరుహయుగ విలుఠత్తార హారోజ్వలాంగీం
ధ్యాయేదంభోరుహస్థాం సమరుణిమ వసనాం ఈశ్వరీం ఈశ్వరాణాం ॥