Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 In English

॥ Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 English Lyrics ॥

 ॥ sri subrahmanyabhujangastotram 4 ॥ 
subrahmanya sudhamayukhasusamahankara hunkarakr-
dvaktrambhoruha padapankajanatalistartha danavrata ।
brahmanyam kuru santatam karunaya nirvyajaya mam vibho
sailadhisasutasivananasarojarkayitasyambuja ॥ 1 ॥

samudram yatha samsrayante tatinyah vihinabhidhastyakta rupastatha mam ।
pravijñaya loka itivabhidhitsuh samudrankagassambhusunurdayabdhih ॥ 2 ॥

yatha saindhavam caksuragrahyamapsu sthitam jihvaya grhyate’ham tathasmin ।
prapañce dhiya suksmayatindriyo’pi pravijñeya evam guho’yam vyanakti ॥ 3 ॥

karotyaksamalam kare yo manusyo bhavedurudaghno bhavambhodhirasya ।
itivabhidhatum karam saksamalam karam corugam sambhusunurbibharti ॥ 4 ॥

mudhayasamalaksya gandhasragadau vidhayasu kamadi sadvairinasam ।
krudhadyadhya labhyetaratmasvarupam budhassambhajadhvam muda kartikeyam ॥ 5 ॥

samudrattaranga yathavirbhavanto na bhinnassamudrattathayam prapañcah ।
maduttho na madbhinna ityetamartham guho’mbhonidhestirago’bhivyanakti ॥ 6 ॥

ratnakarena samyogo ramasetau niriksitah ।
mahodadherihaivaiksi mahodadhi samagamah ॥ 7 ॥

sagara dvaya sangatyam ramasetavivatra ca ।
karunambudhina yasmatsangato’yam mahodadhih ॥ 8 ॥

iti sri candrasekhara bharati mahasvaminah viracitam
sri subrahmanya bhujanga stotram sampurnam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  1000 Names Of Sri Subrahmanya Sahasranamavali Stotram In Malayalam