Sri Subrahmanya Bhujanga Stotram 4 In Kannada

॥ Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Kannada Lyrics ॥

 ॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್ 4 ॥ 
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಧಾಮಯೂಖಸುಷಮಾಹಂಕಾರ ಹುಂಕಾರಕೃ-
ದ್ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋರುಹ ಪಾದಪಂಕಜನತಾಲೀಷ್ಟಾರ್ಥ ದಾನವ್ರತ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕುರು ಸನ್ತತಂ ಕರುಣಯಾ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಯಾ ಮಾಂ ವಿಭೋ
ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಶಿವಾನನಸರೋಜಾರ್ಕಾಯಿತಾಸ್ಯಾಮ್ಬುಜ ॥ 1 ॥

ಸಮುದ್ರಂ ಯಥಾ ಸಂಶ್ರಯನ್ತೇ ತಟಿನ್ಯಃ ವಿಹೀನಾಭಿಧಾಸ್ತ್ಯಕ್ತ ರೂಪಾಸ್ತಥಾ ಮಾಮ್ ।
ಪ್ರವಿಜ್ಞಾಯ ಲೋಕಾ ಇತೀವಾಭಿಧಿತ್ಸುಃ ಸಮುದ್ರಾಂಕಗಶ್ಶಮ್ಭುಸೂನುರ್ದಯಾಬ್ಧಿಃ ॥ 2 ॥

ಯಥಾ ಸೈನ್ಧವಂ ಚಕ್ಷುರಗ್ರಾಹ್ಯಮಪ್ಸು ಸ್ಥಿತಂ ಜಿಹ್ವಯಾ ಗೃಹ್ಯತೇಽಹಂ ತಥಾಸ್ಮಿನ್ ।
ಪ್ರಪಂಚೇ ಧಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾತೀನ್ದ್ರಿಯೋಽಪಿ ಪ್ರವಿಜ್ಞೇಯ ಏವಂ ಗುಹೋಽಯಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ॥ 3 ॥

ಕರೋತ್ಯಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಕರೇ ಯೋ ಮನುಷ್ಯೋ ಭವೇದೂರುದಘ್ನೋ ಭವಾಮ್ಭೋಧಿರಸ್ಯ ।
ಇತೀವಾಭಿಧಾತುಂ ಕರಂ ಸಾಕ್ಷಮಾಲಂ ಕರಂ ಚೋರುಗಂ ಶಮ್ಭುಸೂನುರ್ಬಿಭರ್ತಿ ॥ 4 ॥

ಮುಧಾಯಾಸಮಾಲಕ್ಷ್ಯ ಗನ್ಧಸ್ರಗಾದೌ ವಿಧಾಯಾಶು ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವೈರಿನಾಶಮ್ ।
ಕ್ರುಧಾದ್ಯಾಢ್ಯ ಲಭ್ಯೇತರಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಬುಧಾಸ್ಸಮ್ಭಜಧ್ವಂ ಮುದಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ ॥ 5 ॥

ಸಮುದ್ರಾತ್ತರಂಗಾ ಯಥಾವಿರ್ಭವನ್ತೋ ನ ಭಿನ್ನಾಸ್ಸಮುದ್ರಾತ್ತಥಾಯಂ ಪ್ರಪಂಚಃ ।
ಮದುತ್ಥೋ ನ ಮದ್ಭಿನ್ನ ಇತ್ಯೇತಮರ್ಥಂ ಗುಹೋಽಮ್ಭೋನಿಧೇಸ್ತೀರಗೋಽಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ ॥ 6 ॥

ರತ್ನಾಕರೇಣ ಸಂಯೋಗೋ ರಾಮಸೇತೌ ನಿರೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಮಹೋದಧೇರಿಹೈವೈಕ್ಷಿ ಮಹೋದಧಿ ಸಮಾಗಮಃ ॥ 7 ॥

ಸಾಗರ ದ್ವಯ ಸಾಂಗತ್ಯಂ ರಾಮಸೇತಾವಿವಾತ್ರ ಚ ।
ಕರುಣಾಮ್ಬುಧಿನಾ ಯಸ್ಮಾತ್ಸಂಗತೋಽಯಂ ಮಹೋದಧಿಃ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಃ ವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Bhujanga Stotram 4 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Sri Ganeshashtakam In Malayalam