Sri Subramanya Mangala Ashtakam In Odia

॥ Lord Subramanyama Mangala Ashtakam Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକଂ ॥

ଶିଵୟୋସୂନୁଜାୟାସ୍ତୁ ଶ୍ରିତମନ୍ଦାର ଶାଖିନେ ।
ଶିଖିଵର୍ୟାତୁରଂଗାୟ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟାସ୍ତୁ ଭଵମୋଗ ଵିନାଶିନେ ।
ରାଜରାଜାଦିଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ରଣଧୀରାୟ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

ଶୂରପଦ୍ମାଦି ଦୈତେୟ ତମିସ୍ରକୁଲଭାନଵେ ।
ତାରକାସୁରକାଲାୟ ବାଲକାୟାସ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

ଵଲ୍ଲୀଵଦନରାଜୀଵ ମଧୁପାୟ ମହାତ୍ମନେ ।
ଉଲ୍ଲସନ୍ମଣି କୋଟୀର ଭାସୁରାୟାସ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

କନ୍ଦର୍ପକୋଟିଲାଵଣ୍ୟନିଧୟେ କାମଦାୟିନେ ।
କୁଲିଶାୟୁଧହସ୍ତାୟ କୁମାରାୟାସ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

ମୁକ୍ତାହାରଲସତ୍ କୁଣ୍ଡ ରାଜୟେ ମୁକ୍ତିଦାୟିନେ ।
ଦେଵସେନାସମେତାୟ ଦୈଵତାୟାସ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

କନକାଂବରସଂଶୋଭି କଟୟେ କଲିହାରିଣେ ।
କମଲାପତି ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ କାର୍ତିକେୟାୟ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

ଶରକାନନଜାତାୟ ଶୂରାୟ ଶୁଭଦାୟିନେ ।
ଶୀତଭାନୁସମାସ୍ୟାୟ ଶରଣ୍ୟାୟାସ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

ମଂଗଳାଷ୍ଟକମେତନ୍ୟେ ମହାସେନସ୍ୟମାନଵାଃ ।
ପଠନ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ଭକ୍ତ୍ୟାପ୍ରାପ୍ନୁୟୁସ୍ତେପରାଂ ଶ୍ରିୟଂ ॥

॥ ଇତି ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣଂ ॥

॥ ଇତର ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ଲୋକାନି ॥

ନିତ୍ୟୋତ୍ସଵୋ ଭଵତ୍ୟେଷାଂ ନିତ୍ୟଶ୍ରୀର୍ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଂ ।
ୟେଷାଂ ହୃଦିସ୍ଥୋ ଭଗଵାନ୍ ମଙ୍ଗଳାୟତନଂ ଗୁହଃ ॥

ରାଜାଧିରାଜଵେଷାୟ ରାଜତ୍ କୋମଳପାଣୟେ ।
ରାଜୀଵଚାରୁନେତ୍ରାୟ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ମଙ୍ଗଳଂ ॥

॥ ଇତିଃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Mangalashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Sri Parvatyashtakam In Kannada